U aprilu prosječna isplaćena neto plaća u Federaciji BiH iznosi 872 KM, a bruto plaća 1.338 KM

U "Službenim novinama Federacije BiH" br.51/18 od 29.6.2018. godine objavljene su prosječne plaće u Federaciji BiH za april 2018. godine. Prema Saopštenju Federalnog zavoda za statistiku prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 872 KM. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2018. godine - april 2018. godine iznosi 869 KM. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2018. godine iznosi 1.338 KM.

 

 


Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju 2018. godine

U "Službenim novinama FBIH" br. 51/18 od 29.6.2018.godine objavljeni su Koeficijenti rasta cijena u Federaciji BiH u maju 2018. godine. Koeficijent rasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda u mjesecu maju 2018. godine u odnosu na prethodni mjesec je -0,003. O preostalim koeficijentima rasta cijena za navedeni mjesec.


Novi Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH

Zaključen je Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije BiH koji je objavljen u "Službenim novinama FBiH" br. 49/18 od 22.6.2018. godine. Predmet ovog Ugovora su međusobna prava,  obaveze i odgovornosti Poslodavca i radnika koja proističu iz rada i po osnovu rada, međusobni odnosi ugovornih strana, postupak izmjena i dopuna ovog Kolektivnog ugovora i druga pitanja od značaja za radnike i Poslodavca.

Pod pojmom Poslodavac u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se Javno preduzeće Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo, u skladu sa Zakonom o radu i drugim važećim zakonskim propisima. Pod pojmom radnik u smislu ovog Kolektivnog ugovora smatra se fizičko lice koje je zaposleno na osnovu ugovora o radu kod Poslodavca.

Ovaj Kolektivni ugovor smatra se zaključenim kada ga potpišu ovlašteni predstavnici ugovornih stranaca stupa na snagu danom potpisivanja i objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH" od strane Poslodavca. Posljednjim članom ovog Ugovora je predviđeno da stupanjem na snagu ovog Kolektivnog ugovora prestaje da važi Kolektivni ugovor željezničara za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/17).


EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić

Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća.

Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd.

Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor

Štampa: Perfecta Sarajevo.

Izdanje: 2018. godina


Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV )

POGLAVLJA:

POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU.

POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.

POGLAVLJE III – NAČELA PROCJENJIVANJA BILANSNIH POZICIJA.

POGLAVLJE IV – LATENTNE REZERVE I SKRIVENI GUBICI.

POGLAVLJE V – ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U KONTEKSTU KRATKOROČNOG I DUGOROČNOG FINANSIRANJA.

POGLAVLJE VI – ANALIZA PRINOSNOG IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA

POGLAVLJE VII – CVP ANALIZA

POGLAVLJE VIII – RIZICI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE IX – MODELI PROCJENE POSLOVNOG BONITETA PREDUZEĆA

POGLAVLJE X – PROCJENA VRIJEDNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE XI – EKONOMSKE PERFORMANSE PREDUZEĆA.