RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju računovodstva kao i pri izradi diplomskih radova. U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera.

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV
 2. NEMATERIJALNA SREDSTVA
 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 4. INVESTICIJSKE NEKRETNINE
 5. UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
 6. BIOLOŠKA SREDSTVA
 7. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
 8. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI
 9. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
 10. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA I DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
 11. SIROVINE, MATERIJA REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR
 12. PROIZVODNJA U TOKU
 13. GOTOVI PROIZVODI
 14. ROBA
 15. STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
 16. AVANSI DANI ZA NABAVKU MATERIJALA, ROBE I USLUGA
 17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
 18. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
 19. POTRAŽIVANJA ZA PDV– ODBITNI ULAZNI POREZ
 20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 21. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 22. KAPITAL
 23. DUGOROČNA REZERVIRANJA I ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
 24. DUGOROČNE OBVEZE
 25. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
 26. OBVEZE IZ POSLOVANJA
 27. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
 28. OBVEZE ZA PDV
 29. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 30. LIZING (NAJMOVI)
 31. RASHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 32. PRIHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 33. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT U SKLADU S MRS/MSFI
 34. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
 35. OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 36. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
 37. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
 38. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 39. RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Godina izdanja: 2019. godina

Broj strana: 860

Cijena 99,45 KM s PDV-om  

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović - dr Almir AlihodžićNovac

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Prvo izdanje

Izdavač:

Ekonomski fakultet u Banjaluci

Za izdavača

Prof. dr Novak Kondić

Recenzenti:

Prof. dr Aleksandar Živković

Prof. dr Nenad Vunjak

Prof. dr Dragana Bašić

Tehnički urednik:

Novica Plakalović, dipl ecc

Tiraž

200

Štampa:

Perfecta Sarajevo

 

Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE

Naruči priručnik ( 70.00 KM sa PDV )