Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije

 

 

Naruči kontni plan

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije, koji su u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta, kao i šemu preknjiženja sa starog na novi kontni plan.

Cijena kontnog plana za privredna društva iznosi 30,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Cijena kontnog plana za neprofitne organizacije iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Naruči kontni plan


ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije, koji je u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta.

Cijena kontnog plana iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Kontni plan možete sada naručiti. Slanje na adrese koje navedete u narudžbenici ćemo vršiti od 15.12.2021. godine.

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )


BANKARSKO POSLOVANJE

 

Naruči knjigu ( 30.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: izv.prof.dr.sc. Igor Živko

Izdavač: Društvo ekonomista u FBiH

Godina izdanja: 2021. godina

Stranica: 167

Opis

Knjiga ''Bankarsko poslovanje'' predstavlja  pokušaj da se temelji bankarskog poslovanja približe čitateljima koje interesira uloga banke, načela njenog poslovanja, odnosi sa regulatorima te ponašanje ovih finansijskih institucija u promjenjivom okruženju. Napisana je u deset poglavlja, koja donose presjek savremenih promjena i procesa u bakarskom poslovanju i  regulatornom okruženju s posebnim osvrtom na bankarski sistem Bosne i Hercegovine.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


MODERNA POFTOLIO TEORIJA I ANALIZA PERFORMANSI

Naruči knjigu ( 70.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Almir Alihodžić

Izdavač: Ekonomski Institut

Godina izdanja: 2020. godina

Stranica: 333

Opis

Knjiga Moderna portfolio teorija i analiza performansi, koja se nalazi pred čitalačkom publikom, nastala je s ambicijom da bude sveobuhvatni udžbenik za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta koji mogu koristiti i portfolio analitičari, investicioni savjetnici, brokeri i “dileri“ zainteresovani za osnovne koncepte mjerenja prinosa i rizika, te formiranja optimalnih portfolija. Polazna motivacija za pisanje ovog udžbenika bila je da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i studentima u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, pojednostavi složena tema moderne portfolio teorije i analize performansi. Knjiga ilustrira nekoliko različitih ekonomskih segmenata, te brojne realne i praktične primjere finansijskog ambijenta tako da olakšava razumijevanje ove poprilično složene i široke
materije.
Namjera autora bila je takoĎer da dopuni i proširi postojeću literaturu koja se bavi problematikom moderne portfolio analize i mjerenja performansi, finansijskih tržišta i institucija, investicijskog menadžmenta, analize vrijednosnih papira, teorijskih i praktičnih aspekata portfolio menadžmenta. Knjiga sadrži i opisuje teorijska i praktična dostignuća autora u kontekstu moderne portfolio teorije i analize performansi, što omogućava studentima da na jednostavan način razumiju i usvoje znanja iz navedene oblasti.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


USPOSTAVA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU I PREDUZEĆIMA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

 

Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Nedim Čustović

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2019. godina

Stranica: 400

 

Opis

Knjiga je pisana prije svega da se koristi kao stručna i praktična literatura i namijenjena je prije svega zaposlenicima, koordinatorima za FUK, koji svakodnevno upravljaju poslovnim procesima (popisuju poslovne procese i aktivnosti u njima), identifikuju, analiziraju, procjenjuju i ublažavaju rizike, primjenjuju adekvatne kontrolne aktivnosti i vrše monitoring (kontinuirano praćenje, samoprocjenu) nad cjelokupnim sistemom finansijskog upravljanja i kontrola, upravljačkoj strukturi koja je i zakonski odgovorna za uspostavu sistema, finansijskoj operativi, računovođama, internim i eksternim revizorima koji ispituju adekvatnost uspostavljenih sistema, analitičarima i svima ostalima koji su na direktan ili indirektan način uključeni u poslovne procese u jednoj instituciji, organizaciji ili preduzeću.

Uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), zasnovano je na odgovarajućim odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i Zakonu o sistemima internih kontrola u RS-u, podrazumijeva i primjenu dobrih praksi i iskustava vezanih za donošenje procedura i aktivnosti koje je potrebno provoditi, kako bi sistem postao operativan i funkcionalan.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju računovodstva kao i pri izradi diplomskih radova. U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera.

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV
 2. NEMATERIJALNA SREDSTVA
 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 4. INVESTICIJSKE NEKRETNINE
 5. UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
 6. BIOLOŠKA SREDSTVA
 7. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
 8. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI
 9. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
 10. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA I DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
 11. SIROVINE, MATERIJA REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR
 12. PROIZVODNJA U TOKU
 13. GOTOVI PROIZVODI
 14. ROBA
 15. STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
 16. AVANSI DANI ZA NABAVKU MATERIJALA, ROBE I USLUGA
 17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
 18. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
 19. POTRAŽIVANJA ZA PDV– ODBITNI ULAZNI POREZ
 20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 21. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 22. KAPITAL
 23. DUGOROČNA REZERVIRANJA I ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
 24. DUGOROČNE OBVEZE
 25. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
 26. OBVEZE IZ POSLOVANJA
 27. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
 28. OBVEZE ZA PDV
 29. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 30. LIZING (NAJMOVI)
 31. RASHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 32. PRIHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 33. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT U SKLADU S MRS/MSFI
 34. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
 35. OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 36. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
 37. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
 38. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 39. RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Godina izdanja: 2019. godina

Broj strana: 860

Cijena 99,45 KM s PDV-om  

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (Izbjegavanje plaćanja poreza - porezne prevare)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. sc. Dinka Antić, Dr. sc. Ševal Alić

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )

Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima, analitičarima, kontrolnim i pravosudnim organima, studentima i drugima koji izučavaju opisanu materiju ili se na bilo koji način susreću s problemom evazije poreza na dodanu vrijednost.

„Knjiga „Evazija poreza na dodanu vrijednost“, autora doc.dr.sci Joze Piljića, obrađuje aktualnu problematiku efikasnije naplate poreza u uvjetima rastućih poreznih prevara i utaja poreza, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom i globalnom planu. Autor je u knjizi ukazao na činjenicu da porez na dodanu vrijednost (PDV), za razliku od oporezivanja na promet,  po svojim konceptulanim karakteristikama predstavlja izdašan porez, te da ima značajan udio u poreznim strukturama razvijenih država, a u  zemljama u razvoju i dominatni značaj za financiranje budžeta. Iako je vjerovatnoća nastanka poreznih utaja zbog frakcionog načina plaćanja PDV-a mnogo manja nego u sistemu poreza na promet istraživanja iskustava razvijenih zemalja koje je sproveo autor su pokazala da postoje mnogobrojne slabe tačke sistema PDV-a, ne samo u segmentu povrata kojeg međunarodni eksperti nazivaju  „Ahilovom“ petom sistema PDV-a. Učinjen je veliki napor da se pobroje svi pojavni oblici prevara u sistemu PDV-a, koji su sistematizirani prema segmentima sistema PDV-a i detaljno obrađeni. Značaj knjige se ogleda i u tome što su prezentirane dobra praksa članica EU i mjere u cilju poboljšanja funkcioniranja sistema PDV-a u EU i zaštite fiskalnih prihoda Unije, kao i iskustva u borbi protiv PDV prevara. Obrađujući efikasnostt ubiranja PDV-a u EU autor je ukazao i na dvosmjerno kretanje buduće reforme sistema PDV-a. Osim reforme politike PDV-a u cilju smanjenja legalne porezne evazije potrebno je reformirati i tehnike administriranja PDV-om od strane porezne administracije, u čemu presudnu ulogu imaju metode borbe protiv PDV prevara.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Dinka Antić

 

„Nakon pregleda i analize rukopisa mogu konstatovati da:

 • Rukopis u potpunosti odgovara naslovu knjige: „EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST"
 • Sadržaj rukopisa iznesen je pregledno i jasno, u jezičkom i sadržajnom smislu;
 • Knjiga koja vrlo razumljivim jezikom  otkriva kompleksnost sistema javnih prihoda i poreza i evazije poreza
 • Može biti poticaj za nova promišljanja o poreskim prevarama i načinu njihova sprečavanja
 • Analizirana iskustva zemalja mogu biti od koristi za primjenu dobrih rješenja u poreskom sistemu Bosne i Hercegovinu prema zahtjevima EU kao našem strateškom cilju
 • Knjiga se pojavljuje u značajnom trenutku kada BiH treba da počne sa primjenom odredbi iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Zbog toga će biti od koristi mnogima i u državnoj administraciji.

Na temelju svega iznesenog, knjigu autora dr Joze Piljić preporučujem za objavljivanje, te predlažem da bude dostupna potencijalnim čitateljima kao što su studenti fakulteta za kriminalistiku, uposlenim u poreskim upravama, tužilaštvima, sudovima i agencijama za istrage i zaštitu, knjigovođama i porskim obveznicima.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Ševal Alić

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. UVOD
 2. SUSTAV POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 3. POREZNA EVAZIJA
 4. PODLOŽNOST VLADAJUĆEG TIPA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NEZAKONITOJ EVAZIJI
 5. PRIMJENA MJERA U SUZBIJANJU NEZAKONITE EVAZIJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 6. PRIJEDLOZI IZMJENE VAŽEĆEG SUSTAVA POREZA NA DODANU  VRIJEDNOST U EUROPSKOJ UNIJI
 7. KRIVIČNA ODGOVORNOST
 8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Broj strana: 300                           

Cijena 35,10 KM s PDV-om  

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )


EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić

Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća.

Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd.

Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor

Štampa: Perfecta Sarajevo.

Izdanje: 2018. godina


Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV )

POGLAVLJA:

POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU.

POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.

POGLAVLJE III – NAČELA PROCJENJIVANJA BILANSNIH POZICIJA.

POGLAVLJE IV – LATENTNE REZERVE I SKRIVENI GUBICI.

POGLAVLJE V – ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U KONTEKSTU KRATKOROČNOG I DUGOROČNOG FINANSIRANJA.

POGLAVLJE VI – ANALIZA PRINOSNOG IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA

POGLAVLJE VII – CVP ANALIZA

POGLAVLJE VIII – RIZICI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE IX – MODELI PROCJENE POSLOVNOG BONITETA PREDUZEĆA

POGLAVLJE X – PROCJENA VRIJEDNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE XI – EKONOMSKE PERFORMANSE PREDUZEĆA.


NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović - dr Almir AlihodžićNovac

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Prvo izdanje

Izdavač:

Ekonomski fakultet u Banjaluci

Za izdavača

Prof. dr Novak Kondić

Recenzenti:

Prof. dr Aleksandar Živković

Prof. dr Nenad Vunjak

Prof. dr Dragana Bašić

Tehnički urednik:

Novica Plakalović, dipl ecc

Tiraž

200

Štampa:

Perfecta Sarajevo

 

Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE

Naruči priručnik ( 70.00 KM sa PDV )

 

 


PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Naruči knjigu ( 50.00 KM sa PDV-om )

.

.

Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2011. godina

Stranica: 930

Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zemlje potpisnice stimulišu kretanje kapitala i nesmetano ostvarivanje dohotka u funkciji vlastitog napretka.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se generalno definiše kao oporezivanje poreskog obveznika od strane dvije države, primjenom istih ili vrlo sličnih poreza, po osnovu istog predmeta oporezivanja, u istom vremenskom periodu. Upravo radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja istovrsnim porezom istog predmeta oporezivanja dohotka odnosno dobiti i imovine, države zaključuju bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Takvi bilateralni ugovori primjenjuju se na načelu reciprociteta. Cilj im je da definišu koja država u odnosu na pojedini predmet oporezivanja ima pravo da naplati porez od poreskog obveznika rezidenta druge države. Ili, jednostavnije rečeno, u slučaju kada rezident jedne države ostvaruje dohodak ili dobit u drugoj državi, koja od njih ima pravo da naplati porez.

Primjena ugovora/sporazuma zahtijeva upoznavanje sa odredbama istih, a prije svega posjedovanje teksta ugovora/sporazuma, što za mnoge ugovore/sporazume, prije svega one "ranije" koje je potpisala SFRJ, a Bosna i Hercegovine preuzela na bazi notifikacije, predstavlja poseban problem pošto ti ugovori/sporazumi nikada nisu objavljeni u ÒSlužbenom glasniku BiH, niti se mogu pronaći na službenim web stranicama državnog (ili bilo kojeg) ministarstva finansija (ili bilo koje institucije), a isti nisu jednoobrazni i prilično su šaroliki.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Bosna i Hercegovina koncipirani su prema Modelu poreskog ugovora Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (Model OECD-a) kojim se, na jedinstvenoj osnovi, preporučuju načela i načini rješavanja određenih pitanja. Svrha Modela je da države koje zaključe bilateralni ugovor na iste poreske slučajeve primjenjuju istovjetna rješenja radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Tako se standardizuje položaj poreskih obveznika nezavisno od toga koje su države rezidenti i nezavisno od toga u kojoj državi ostvaruju dohodak ili imaju imovinu. Međunarodni ugovori su dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema pravnoj snazi, oni su iznad domaćeg zakonodavstva. Ako Bosna i Hercegovina sa određenom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe tog ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Ovo je prva štampana knjiga u Bosni i Hercegovini koja u cijelosti obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, koje se pojavljuje pri međunarodnoj razmjeni dobara i usluga, transfera kapitala i intelektualnog vlasništva kada rezident jedne države prima dohodak (shvaćen u širem smislu) od druge države, pri čemu država rezidentnosti poreskog obveznika i država izvora, tj. država u kojoj je dohodak ostvaren, zaključivanjem međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja otklanjaju dvostruko oporezivanje istog poreskog obveznika (rezidenta države ugovornice). Cilj zaključivanja međudržavnih ugovora, što se nažalost često zaboravlja, nije samo da se spriječi dvostruko oporezivanje istog dohotka od strane dvije države već i da se osigura da porez na dohodak bude plaćen u jednoj od država ugovornica saglasno odredbama ugovora.

Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom se pregledno iznosi teorija i praksa problematike međunarodnog dvostrukog oporezivanja i njegovog izbjegavanja, dok se u drugom dijelu analizira primjena nacrta Ugovora Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, radi eliminisanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, uz primjere poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ovaj nacrt Ugovora je u skladu sa Međunarodnim standardima i sa daţim rješenja i principe za koje je svjetska praksa pokazala da imaju ekonomsku opravdanost i pravnu logiku.

U trećem dijelu dat je prevod Modela ugovora OECD-a sa svojim nezaobilaznim Komentarima. Cilj ovog dijele je da čitaocima predoči izvorni tekst OECD-ovog Modela i tekst Komentara radi lakšeg snalaženja u primjeni ugovora i domaćeg poreskog zakonodavstva o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U četvrtom dijelu, dati su svi ugovori/sporazumi koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.
Takođe, primjeri poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uvode čitaoce u pravne okvire osnova Međunarodnog dvostrukog oporezivanja i naročitu paţnju posvećuju odnosu između domaćeg zakonodavstva i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Upravo se u ovom pristupu ogleda namjera autora da ova knjiga bude vodič za sve one koji se suočavaju sa pitanjima praktične primjene poreskih ugovora.