FORENZIČKA REVIZIJA I FINANSIJSKE PREVARE

 

Naruči knjigu (85.00 KM + PDV)

Autori:

1.Doc. dr. sc. Edin Glogić
2.Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović
3.Doc. dr. sc. Semina Škandro

Godina izdanja: 2023. godina

Stranica: 492

.
Opis:

Kroz deset povezanih poglavlja autori nakon uvoda u forenzičku reviziju i finansijske prevare definiraju pojam kreativnog računovodstva i opisuju manipulacije u finansijskim izvještajima kao i kriminal u finansijskom sektoru. Ključni praktični dio knjige predstavlja opis procesa forenzičke revizije i opis metoda i postupaka interne i eksterne revizije u otkrivanju grešaka i prevara te uticaj etike na kvalitetu finansijskih izvještaja.

Opis procesa forenzičke revizije obuhvata, pokretanje istrage, definiranje teorije prevare, sastavljanje plana istrage, prikupljanje dokaza, provođenje intervjua i konačno izvještavanje. Poseban osvrt autori daju na probleme pranja novca i tehnike njegovog provođenja, porezne evazije i postojanje različitih poreznih oaza u svijetu. Posebno zanimljivo poglavlje odnosi se na sudska vještačenja i stečajeve različitih poduzeća koji su u današnje vrijem aktualni i kod nas.

Na kraju djela autori daju opise najpoznatijih svjetskih računovodstvenih i finansijskih prevara koji budućim forenzičarima pomažu u otkrivanju manipulacija jer se one najčešće ponavljaju. Sastavni dijelovi ovog djela logički su raspoređeni i uklapaju se u homogenu cjelinu koja čitateljima daje uvid u glavne aspekte forenzičke revizije i finansijskih prevara.

.
Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE

Naručite novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije

 

 

Naruči kontni plan

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za privredna društva i Analitički kontni plan za neprofitne organizacije, koji su u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta, kao i šemu preknjiženja sa starog na novi kontni plan.

Cijena kontnog plana za privredna društva iznosi 30,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Cijena kontnog plana za neprofitne organizacije iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Naruči kontni plan


ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA UDRUŽENJA I DRUGE NEPROFITNE ORGANIZACIJE

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )

Objavom novog Zakona o računovodstvu i reviziji FBiH, kao i novih pravilnika o kontnim okvirima i sadržajima konta, propisana su nova sintetička konta koja se primjenjuju prilikom evidentiranja poslovnih promjena.

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo izdaje novi Analitički kontni plan za udruženja i druge neprofitne organizacije, koji je u potpunosti u skladu sa novim Pravilnikom o kontnom okviru i sadržaju konta za neprofitne organizacije, kao i u skladu sa aktuelnim MRS i MSFI. Pored analitičih konta, unutar ovog izdanja možete pronaći i opisno značenje svakog konta.

Cijena kontnog plana iznosi 28,00 KM sa PDV-om + 5,00 KM poštarina.

Kontni plan možete sada naručiti. Slanje na adrese koje navedete u narudžbenici ćemo vršiti od 15.12.2021. godine.

Naruči kontni plan ZA UDRUŽENJA (28.00 KM sa PDV-om )


BANKARSKO POSLOVANJE

 

Naruči knjigu ( 30.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: izv.prof.dr.sc. Igor Živko

Izdavač: Društvo ekonomista u FBiH

Godina izdanja: 2021. godina

Stranica: 167

Opis

Knjiga ''Bankarsko poslovanje'' predstavlja  pokušaj da se temelji bankarskog poslovanja približe čitateljima koje interesira uloga banke, načela njenog poslovanja, odnosi sa regulatorima te ponašanje ovih finansijskih institucija u promjenjivom okruženju. Napisana je u deset poglavlja, koja donose presjek savremenih promjena i procesa u bakarskom poslovanju i  regulatornom okruženju s posebnim osvrtom na bankarski sistem Bosne i Hercegovine.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


MODERNA POFTOLIO TEORIJA I ANALIZA PERFORMANSI

Naruči knjigu ( 70.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Almir Alihodžić

Izdavač: Ekonomski Institut

Godina izdanja: 2020. godina

Stranica: 333

Opis

Knjiga Moderna portfolio teorija i analiza performansi, koja se nalazi pred čitalačkom publikom, nastala je s ambicijom da bude sveobuhvatni udžbenik za studente osnovnih studija Ekonomskog fakulteta koji mogu koristiti i portfolio analitičari, investicioni savjetnici, brokeri i “dileri“ zainteresovani za osnovne koncepte mjerenja prinosa i rizika, te formiranja optimalnih portfolija. Polazna motivacija za pisanje ovog udžbenika bila je da se studentima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i studentima u Bosni i Hercegovini i cijelom regionu, pojednostavi složena tema moderne portfolio teorije i analize performansi. Knjiga ilustrira nekoliko različitih ekonomskih segmenata, te brojne realne i praktične primjere finansijskog ambijenta tako da olakšava razumijevanje ove poprilično složene i široke
materije.
Namjera autora bila je takoĎer da dopuni i proširi postojeću literaturu koja se bavi problematikom moderne portfolio analize i mjerenja performansi, finansijskih tržišta i institucija, investicijskog menadžmenta, analize vrijednosnih papira, teorijskih i praktičnih aspekata portfolio menadžmenta. Knjiga sadrži i opisuje teorijska i praktična dostignuća autora u kontekstu moderne portfolio teorije i analize performansi, što omogućava studentima da na jednostavan način razumiju i usvoje znanja iz navedene oblasti.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


USPOSTAVA FINANSIJSKOG UPRAVLJANJA I KONTROLA U JAVNOM SEKTORU I PREDUZEĆIMA NA PRAKTIČNIM PRIMJERIMA

 

Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV-om )

 

Autor: Nedim Čustović

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2019. godina

Stranica: 400

 

Opis

Knjiga je pisana prije svega da se koristi kao stručna i praktična literatura i namijenjena je prije svega zaposlenicima, koordinatorima za FUK, koji svakodnevno upravljaju poslovnim procesima (popisuju poslovne procese i aktivnosti u njima), identifikuju, analiziraju, procjenjuju i ublažavaju rizike, primjenjuju adekvatne kontrolne aktivnosti i vrše monitoring (kontinuirano praćenje, samoprocjenu) nad cjelokupnim sistemom finansijskog upravljanja i kontrola, upravljačkoj strukturi koja je i zakonski odgovorna za uspostavu sistema, finansijskoj operativi, računovođama, internim i eksternim revizorima koji ispituju adekvatnost uspostavljenih sistema, analitičarima i svima ostalima koji su na direktan ili indirektan način uključeni u poslovne procese u jednoj instituciji, organizaciji ili preduzeću.

Uspostavljanje i razvoj finansijskog upravljanja i kontrole (FUK), zasnovano je na odgovarajućim odredbama Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH, Zakonu o finansiranju institucija BiH i Zakonu o sistemima internih kontrola u RS-u, podrazumijeva i primjenu dobrih praksi i iskustava vezanih za donošenje procedura i aktivnosti koje je potrebno provoditi, kako bi sistem postao operativan i funkcionalan.

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE


RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju računovodstva kao i pri izradi diplomskih radova. U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera.

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV
 2. NEMATERIJALNA SREDSTVA
 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 4. INVESTICIJSKE NEKRETNINE
 5. UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
 6. BIOLOŠKA SREDSTVA
 7. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
 8. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI
 9. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
 10. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA I DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
 11. SIROVINE, MATERIJA REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR
 12. PROIZVODNJA U TOKU
 13. GOTOVI PROIZVODI
 14. ROBA
 15. STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
 16. AVANSI DANI ZA NABAVKU MATERIJALA, ROBE I USLUGA
 17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
 18. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
 19. POTRAŽIVANJA ZA PDV– ODBITNI ULAZNI POREZ
 20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 21. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 22. KAPITAL
 23. DUGOROČNA REZERVIRANJA I ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
 24. DUGOROČNE OBVEZE
 25. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
 26. OBVEZE IZ POSLOVANJA
 27. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
 28. OBVEZE ZA PDV
 29. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 30. LIZING (NAJMOVI)
 31. RASHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 32. PRIHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 33. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT U SKLADU S MRS/MSFI
 34. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
 35. OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 36. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
 37. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
 38. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 39. RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Godina izdanja: 2019. godina

Broj strana: 860

Cijena 99,45 KM s PDV-om  

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (Izbjegavanje plaćanja poreza - porezne prevare)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. sc. Dinka Antić, Dr. sc. Ševal Alić

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )

Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima, analitičarima, kontrolnim i pravosudnim organima, studentima i drugima koji izučavaju opisanu materiju ili se na bilo koji način susreću s problemom evazije poreza na dodanu vrijednost.

„Knjiga „Evazija poreza na dodanu vrijednost“, autora doc.dr.sci Joze Piljića, obrađuje aktualnu problematiku efikasnije naplate poreza u uvjetima rastućih poreznih prevara i utaja poreza, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom i globalnom planu. Autor je u knjizi ukazao na činjenicu da porez na dodanu vrijednost (PDV), za razliku od oporezivanja na promet,  po svojim konceptulanim karakteristikama predstavlja izdašan porez, te da ima značajan udio u poreznim strukturama razvijenih država, a u  zemljama u razvoju i dominatni značaj za financiranje budžeta. Iako je vjerovatnoća nastanka poreznih utaja zbog frakcionog načina plaćanja PDV-a mnogo manja nego u sistemu poreza na promet istraživanja iskustava razvijenih zemalja koje je sproveo autor su pokazala da postoje mnogobrojne slabe tačke sistema PDV-a, ne samo u segmentu povrata kojeg međunarodni eksperti nazivaju  „Ahilovom“ petom sistema PDV-a. Učinjen je veliki napor da se pobroje svi pojavni oblici prevara u sistemu PDV-a, koji su sistematizirani prema segmentima sistema PDV-a i detaljno obrađeni. Značaj knjige se ogleda i u tome što su prezentirane dobra praksa članica EU i mjere u cilju poboljšanja funkcioniranja sistema PDV-a u EU i zaštite fiskalnih prihoda Unije, kao i iskustva u borbi protiv PDV prevara. Obrađujući efikasnostt ubiranja PDV-a u EU autor je ukazao i na dvosmjerno kretanje buduće reforme sistema PDV-a. Osim reforme politike PDV-a u cilju smanjenja legalne porezne evazije potrebno je reformirati i tehnike administriranja PDV-om od strane porezne administracije, u čemu presudnu ulogu imaju metode borbe protiv PDV prevara.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Dinka Antić

 

„Nakon pregleda i analize rukopisa mogu konstatovati da:

 • Rukopis u potpunosti odgovara naslovu knjige: „EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST"
 • Sadržaj rukopisa iznesen je pregledno i jasno, u jezičkom i sadržajnom smislu;
 • Knjiga koja vrlo razumljivim jezikom  otkriva kompleksnost sistema javnih prihoda i poreza i evazije poreza
 • Može biti poticaj za nova promišljanja o poreskim prevarama i načinu njihova sprečavanja
 • Analizirana iskustva zemalja mogu biti od koristi za primjenu dobrih rješenja u poreskom sistemu Bosne i Hercegovinu prema zahtjevima EU kao našem strateškom cilju
 • Knjiga se pojavljuje u značajnom trenutku kada BiH treba da počne sa primjenom odredbi iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Zbog toga će biti od koristi mnogima i u državnoj administraciji.

Na temelju svega iznesenog, knjigu autora dr Joze Piljić preporučujem za objavljivanje, te predlažem da bude dostupna potencijalnim čitateljima kao što su studenti fakulteta za kriminalistiku, uposlenim u poreskim upravama, tužilaštvima, sudovima i agencijama za istrage i zaštitu, knjigovođama i porskim obveznicima.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Ševal Alić

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. UVOD
 2. SUSTAV POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 3. POREZNA EVAZIJA
 4. PODLOŽNOST VLADAJUĆEG TIPA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NEZAKONITOJ EVAZIJI
 5. PRIMJENA MJERA U SUZBIJANJU NEZAKONITE EVAZIJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 6. PRIJEDLOZI IZMJENE VAŽEĆEG SUSTAVA POREZA NA DODANU  VRIJEDNOST U EUROPSKOJ UNIJI
 7. KRIVIČNA ODGOVORNOST
 8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Broj strana: 300                           

Cijena 35,10 KM s PDV-om  

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )


EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić

Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća.

Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd.

Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor

Štampa: Perfecta Sarajevo.

Izdanje: 2018. godina


Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV )

POGLAVLJA:

POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU.

POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.

POGLAVLJE III – NAČELA PROCJENJIVANJA BILANSNIH POZICIJA.

POGLAVLJE IV – LATENTNE REZERVE I SKRIVENI GUBICI.

POGLAVLJE V – ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U KONTEKSTU KRATKOROČNOG I DUGOROČNOG FINANSIRANJA.

POGLAVLJE VI – ANALIZA PRINOSNOG IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA

POGLAVLJE VII – CVP ANALIZA

POGLAVLJE VIII – RIZICI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE IX – MODELI PROCJENE POSLOVNOG BONITETA PREDUZEĆA

POGLAVLJE X – PROCJENA VRIJEDNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE XI – EKONOMSKE PERFORMANSE PREDUZEĆA.


NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Dr Novo Plakalović - dr Almir AlihodžićNovac

NOVAC, BANKE I FINANSIJSKA TRŽIŠTA

Prvo izdanje

Izdavač:

Ekonomski fakultet u Banjaluci

Za izdavača

Prof. dr Novak Kondić

Recenzenti:

Prof. dr Aleksandar Živković

Prof. dr Nenad Vunjak

Prof. dr Dragana Bašić

Tehnički urednik:

Novica Plakalović, dipl ecc

Tiraž

200

Štampa:

Perfecta Sarajevo

 

Ovdje pogledajte SADRŽAJ KNJIGE

Naruči priručnik ( 70.00 KM sa PDV )