PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Naruči knjigu ( 50.00 KM sa PDV-om )

.

.

Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2011. godina

Stranica: 930

Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zemlje potpisnice stimulišu kretanje kapitala i nesmetano ostvarivanje dohotka u funkciji vlastitog napretka.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se generalno definiše kao oporezivanje poreskog obveznika od strane dvije države, primjenom istih ili vrlo sličnih poreza, po osnovu istog predmeta oporezivanja, u istom vremenskom periodu. Upravo radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja istovrsnim porezom istog predmeta oporezivanja dohotka odnosno dobiti i imovine, države zaključuju bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Takvi bilateralni ugovori primjenjuju se na načelu reciprociteta. Cilj im je da definišu koja država u odnosu na pojedini predmet oporezivanja ima pravo da naplati porez od poreskog obveznika rezidenta druge države. Ili, jednostavnije rečeno, u slučaju kada rezident jedne države ostvaruje dohodak ili dobit u drugoj državi, koja od njih ima pravo da naplati porez.

Primjena ugovora/sporazuma zahtijeva upoznavanje sa odredbama istih, a prije svega posjedovanje teksta ugovora/sporazuma, što za mnoge ugovore/sporazume, prije svega one “ranije” koje je potpisala SFRJ, a Bosna i Hercegovine preuzela na bazi notifikacije, predstavlja poseban problem pošto ti ugovori/sporazumi nikada nisu objavljeni u ÒSlužbenom glasniku BiH, niti se mogu pronaći na službenim web stranicama državnog (ili bilo kojeg) ministarstva finansija (ili bilo koje institucije), a isti nisu jednoobrazni i prilično su šaroliki.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Bosna i Hercegovina koncipirani su prema Modelu poreskog ugovora Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (Model OECD-a) kojim se, na jedinstvenoj osnovi, preporučuju načela i načini rješavanja određenih pitanja. Svrha Modela je da države koje zaključe bilateralni ugovor na iste poreske slučajeve primjenjuju istovjetna rješenja radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Tako se standardizuje položaj poreskih obveznika nezavisno od toga koje su države rezidenti i nezavisno od toga u kojoj državi ostvaruju dohodak ili imaju imovinu. Međunarodni ugovori su dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema pravnoj snazi, oni su iznad domaćeg zakonodavstva. Ako Bosna i Hercegovina sa određenom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe tog ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Ovo je prva štampana knjiga u Bosni i Hercegovini koja u cijelosti obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, koje se pojavljuje pri međunarodnoj razmjeni dobara i usluga, transfera kapitala i intelektualnog vlasništva kada rezident jedne države prima dohodak (shvaćen u širem smislu) od druge države, pri čemu država rezidentnosti poreskog obveznika i država izvora, tj. država u kojoj je dohodak ostvaren, zaključivanjem međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja otklanjaju dvostruko oporezivanje istog poreskog obveznika (rezidenta države ugovornice). Cilj zaključivanja međudržavnih ugovora, što se nažalost često zaboravlja, nije samo da se spriječi dvostruko oporezivanje istog dohotka od strane dvije države već i da se osigura da porez na dohodak bude plaćen u jednoj od država ugovornica saglasno odredbama ugovora.

Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom se pregledno iznosi teorija i praksa problematike međunarodnog dvostrukog oporezivanja i njegovog izbjegavanja, dok se u drugom dijelu analizira primjena nacrta Ugovora Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, radi eliminisanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, uz primjere poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ovaj nacrt Ugovora je u skladu sa Međunarodnim standardima i sa daţim rješenja i principe za koje je svjetska praksa pokazala da imaju ekonomsku opravdanost i pravnu logiku.

U trećem dijelu dat je prevod Modela ugovora OECD-a sa svojim nezaobilaznim Komentarima. Cilj ovog dijele je da čitaocima predoči izvorni tekst OECD-ovog Modela i tekst Komentara radi lakšeg snalaženja u primjeni ugovora i domaćeg poreskog zakonodavstva o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U četvrtom dijelu, dati su svi ugovori/sporazumi koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.
Takođe, primjeri poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uvode čitaoce u pravne okvire osnova Međunarodnog dvostrukog oporezivanja i naročitu paţnju posvećuju odnosu između domaćeg zakonodavstva i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Upravo se u ovom pristupu ogleda namjera autora da ova knjiga bude vodič za sve one koji se suočavaju sa pitanjima praktične primjene poreskih ugovora.