EVALUACIJA I UPRAVLJANJE FINANSIJSKIM PERFORMANSAMA PREDUZEĆA

Autor: v.prof.dr. Almir Alihodžić

Naziv knjige: Evaluacija i upravljanje finansijskim performansama preduzeća.

Izdavač: Ekonomski institut a.d. Beograd.

Za izdavača: Dragan Šagovnović, generalni direktor

Štampa: Perfecta Sarajevo.

Izdanje: 2018. godina


Naruči knjigu ( 60.00 KM sa PDV )

POGLAVLJA:

POGLAVLJE I – REGULATORNI OKVIR NACIONALNIH RAČUNOVODSTVENIH STANDARDA SA OSVRTOM NA REGULATIVU IZVJEŠTAVANJA U EU.

POGLAVLJE II – FORMA I OBILJEŽJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA.

POGLAVLJE III – NAČELA PROCJENJIVANJA BILANSNIH POZICIJA.

POGLAVLJE IV – LATENTNE REZERVE I SKRIVENI GUBICI.

POGLAVLJE V – ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U KONTEKSTU KRATKOROČNOG I DUGOROČNOG FINANSIRANJA.

POGLAVLJE VI – ANALIZA PRINOSNOG IMOVINSKOG I FINANSIJSKOG POLOŽAJA PREDUZEĆA

POGLAVLJE VII – CVP ANALIZA

POGLAVLJE VIII – RIZICI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE IX – MODELI PROCJENE POSLOVNOG BONITETA PREDUZEĆA

POGLAVLJE X – PROCJENA VRIJEDNOSTI POSLOVANJA PREDUZEĆA.

POGLAVLJE XI – EKONOMSKE PERFORMANSE PREDUZEĆA.