PRIMJENA UGOVORA BOSNE I HERCEGOVINE O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA

Naruči knjigu ( 50.00 KM sa PDV-om )

.

.

Autori: Zijad H. Pašić, dipl. oec   i   Mr. Duško Dančić, dipl. oec

Izdavač: FEB d.d.

Godina izdanja: 2011. godina

Stranica: 930

Knjiga predstavlja istraživanje teme, ne tako česte obrađivane u bosanskohercegovačkoj literaturi i obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, u slučajevima različitog rezidentnog statusa poreskog obveznika. Zaključivanjem ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja zemlje potpisnice stimulišu kretanje kapitala i nesmetano ostvarivanje dohotka u funkciji vlastitog napretka.

Međunarodno dvostruko oporezivanje se generalno definiše kao oporezivanje poreskog obveznika od strane dvije države, primjenom istih ili vrlo sličnih poreza, po osnovu istog predmeta oporezivanja, u istom vremenskom periodu. Upravo radi otklanjanja dvostrukog oporezivanja istovrsnim porezom istog predmeta oporezivanja dohotka odnosno dobiti i imovine, države zaključuju bilateralne ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Takvi bilateralni ugovori primjenjuju se na načelu reciprociteta. Cilj im je da definišu koja država u odnosu na pojedini predmet oporezivanja ima pravo da naplati porez od poreskog obveznika rezidenta druge države. Ili, jednostavnije rečeno, u slučaju kada rezident jedne države ostvaruje dohodak ili dobit u drugoj državi, koja od njih ima pravo da naplati porez.

Primjena ugovora/sporazuma zahtijeva upoznavanje sa odredbama istih, a prije svega posjedovanje teksta ugovora/sporazuma, što za mnoge ugovore/sporazume, prije svega one "ranije" koje je potpisala SFRJ, a Bosna i Hercegovine preuzela na bazi notifikacije, predstavlja poseban problem pošto ti ugovori/sporazumi nikada nisu objavljeni u ÒSlužbenom glasniku BiH, niti se mogu pronaći na službenim web stranicama državnog (ili bilo kojeg) ministarstva finansija (ili bilo koje institucije), a isti nisu jednoobrazni i prilično su šaroliki.
Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja koje je zaključila Bosna i Hercegovina koncipirani su prema Modelu poreskog ugovora Organizacije za privrednu saradnju i razvoj (Model OECD-a) kojim se, na jedinstvenoj osnovi, preporučuju načela i načini rješavanja određenih pitanja. Svrha Modela je da države koje zaključe bilateralni ugovor na iste poreske slučajeve primjenjuju istovjetna rješenja radi izbjegavanja dvostrukog oporezivanja. Tako se standardizuje položaj poreskih obveznika nezavisno od toga koje su države rezidenti i nezavisno od toga u kojoj državi ostvaruju dohodak ili imaju imovinu. Međunarodni ugovori su dio pravnog poretka Bosne i Hercegovine. Prema pravnoj snazi, oni su iznad domaćeg zakonodavstva. Ako Bosna i Hercegovina sa određenom državom primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, odredbe tog ugovora imaju prednost u primjeni u odnosu na domaće zakonodavstvo.
Ovo je prva štampana knjiga u Bosni i Hercegovini koja u cijelosti obuhvata sve bitne aspekte međunarodnog izbjegavanja dvostrukog oporezivanja, koje se pojavljuje pri međunarodnoj razmjeni dobara i usluga, transfera kapitala i intelektualnog vlasništva kada rezident jedne države prima dohodak (shvaćen u širem smislu) od druge države, pri čemu država rezidentnosti poreskog obveznika i država izvora, tj. država u kojoj je dohodak ostvaren, zaključivanjem međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja otklanjaju dvostruko oporezivanje istog poreskog obveznika (rezidenta države ugovornice). Cilj zaključivanja međudržavnih ugovora, što se nažalost često zaboravlja, nije samo da se spriječi dvostruko oporezivanje istog dohotka od strane dvije države već i da se osigura da porez na dohodak bude plaćen u jednoj od država ugovornica saglasno odredbama ugovora.

Knjiga je podijeljena na četiri dijela. U prvom se pregledno iznosi teorija i praksa problematike međunarodnog dvostrukog oporezivanja i njegovog izbjegavanja, dok se u drugom dijelu analizira primjena nacrta Ugovora Bosne i Hercegovine sa drugim zemljama o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu, radi eliminisanja međunarodnog dvostrukog oporezivanja, uz primjere poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Ovaj nacrt Ugovora je u skladu sa Međunarodnim standardima i sa daţim rješenja i principe za koje je svjetska praksa pokazala da imaju ekonomsku opravdanost i pravnu logiku.

U trećem dijelu dat je prevod Modela ugovora OECD-a sa svojim nezaobilaznim Komentarima. Cilj ovog dijele je da čitaocima predoči izvorni tekst OECD-ovog Modela i tekst Komentara radi lakšeg snalaženja u primjeni ugovora i domaćeg poreskog zakonodavstva o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

U četvrtom dijelu, dati su svi ugovori/sporazumi koji su u primjeni u Bosni i Hercegovini.
Takođe, primjeri poreza po odbitku u primjeni međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske uvode čitaoce u pravne okvire osnova Međunarodnog dvostrukog oporezivanja i naročitu paţnju posvećuju odnosu između domaćeg zakonodavstva i ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Upravo se u ovom pristupu ogleda namjera autora da ova knjiga bude vodič za sve one koji se suočavaju sa pitanjima praktične primjene poreskih ugovora.


ZBIRKA PROPISA IZ OBLASTI PDV-a I AKCIZA (prečišćeni tekstovi) SA PRIMJERIMA IZ PRAKSE

Naruči knjigu ( 46,80 KM sa PDV )

Donošenjem Zakona o porezu na dodatu vrijednost izvršena je jedna od najopsežnijih reformi iz oblasti indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini u zadnjih nekoliko decenija.

Veliki broj izmjena i dopuna jednog propisa je ukazao na hitnu potrebu za prečišćenim tekstom, kako bi njegova primjena u praksi bila što praktičnija i jednostavnija, te će i iz tog razloga ova zbirka, sasvim korisno poslužiti.
U 2009. godini se desila još jedna značajna promjena iz oblasti indirektnih poreza, jer je donesen novi Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini kojim su takođe uvedene bitne promjene i novine u odnosu na propis koji je do tada bio na snazi. Ovim Zakonom je prije svega, izvršeno značajno usklađivanje kod oporezivanja određenih vrsta proizvoda (tkz. akcizni proizvodi) ovim indirektnim porezom sa relevantnim direktivama EU koje regulišu osnovne principe i standarde koji moraju ispunjavati propisi iz oblasti akcize zemalja članica i onih sa statusom kandidata.
U zbriku su uvršteni i najznačajniji podzakonski akti iz oblasti PDV-a i akcize, čije poznavanje i više nego potrebno za svakodnevnu praksu svih onih lica koja po bilo kom osnovu primjenjuju te propise ili na koja se oni primjenjuju i odnose.
Zbirka sadrži i najvažnije Instrukcije i Uputstva, koja je donijela Uprava za indirektno oporezivanje radi efikasnijeg uređivanja određenih postupaka i procedura, te izgled i formu propisanih obrazaca koji se koriste prilikom podnošenja raznih zahtjeva za ostvarivanje određenih prava i u svim drugim slučajevima kada je to određenim propisima regulisano.
Ova zbirka propisa je, prije svega nastala kao rezultat višegodišnjeg praktičnog rada vezano za njihovu primjenu ali i na pripremi nacrta za mnoge od njih, jer je mnogo lakše i praktičnije za svakodnevni rad imati sve važnije propise sa prečišćenim tekstovima i primjere obrazaca iz PDV-a i akcize na jednom mjestu i sabrane u jednu knjigu.
Brojni primjeri iz prakse, koji se navode u ovoj knjizi, biti će od pomoći kod tumačenja pojedinih odredbi Zakona o PDV-u i akcizama u BiH, jer iz svakog poglavlja ovih propisa se navodi po nekoliko konkretnih primjera.
Ova knjiga će značajno doprinijeti boljem, kvalitetnijem i lakšem obavljanju poslova svima onima koji ove propise primjenjuju u svakodnevnom radu, i biti korisna svim poslovnim ljudima i stručnim radnicima iz raznih oblasti, državnim službenicima i drugim zaposlenim u državnim organima, javnim ustanovama i drugim subjektima ali i stranim ulagačima koji se po prvi put upoznaju sa indirektnim porezima u Bosni i Hercegovini.


ANALITIČKI KONTNI PLAN ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

Naruči knjigu ( 20.00 KM sa PDV )

 

 

Kratki sadržaj:

  • Klasa 0 - STALNA SREDSTVAI DUGOROČNI PLASMANI
  • Klasa 1 - ZALIHE I SREDSTVA NAMIJENJENA PRODAJI
  • Klasa 2 - GOTOVINA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA I KRATKOROČNI PLASMANI
  • Klasa 3 - KAPITAL
  • Klasa 4 - OBAVEZE, REZERVISANJA I RAZGRANIČENJA
  • Klasa 5 - RASHODI
  • Klasa 6 - PRIHODI
  • Klasa 7 - OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
  • Klasa 8 - VANBILANSNA EVIDENCIJA
  • Klasa 9 - OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA

UPOREDNI PREGLED PREKNJIŽAVANJA NA NOVI KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA
DRUŠTVA prilikom otvaranja početnih stanja 01. 01. 2011. godine.