FEB d.d. Sarajevo: Kolektivni godišnji odmor do 21.8.2023. godine

Obavještavamo vas da su uposlenici Konsultantske kuće FEB d.d. na kolektivnom godišnjem odmoru do 21.8.2023. godine.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 56/23 od 26.07.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za maj/svibanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.277 KM

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period mart 2023. godine - maj 2023. godine iznosi 1.259 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za maj 2023. godine iznosi 1.987 KM.


Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde

U "Službenim glasniku Bosne i Hercegovine", broj 49/23 od 14.07.2023. godine objavljeno je Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

Ovim Uputstvom propisuje se način i postupak podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, postupak obavještavanja o podnijetoj prijavi za PDV i razrez po službenoj dužnosti, prava i obaveze obveznika indirektnih poreza (u daljnjem tekstu: obveznik) i Uprave za indirektno oporezivanje (u daljnjem tekstu: UIO) u vezi sa podnošenjem prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.

Ovo Uputstvo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Uputstvo o podnošenju prijave za porez na dodanu vrijednost upotrebom kvalificirane elektronske potvrde.


Časopis Juli-Avgust 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 7-8/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr. sc. Milica Vidović

Novi način podnošenja PDV i PDA prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde

Od poreskog perioda juni 2023. godine veliki obveznici indirektnih poreza i obveznici domaće akcize podnosiće UIO prijave za PDV i domaću akcizu (PDA) uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde.  Da bi poreski obveznik dostavio PDV i PDA prijavu na novi način, uslov je da ima kvalifikovanu elektronsku potvrdu izdatu od strane ovlaštenog tijela, te da je ista kompatibilna sa softverom koji koristi UIO. Trenutno se obaveza podnošenja prijava uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde odnosi isključivo na velike obveznike indirektnih poreza i obveznike domaće akcize, a svi ostali obveznici treba da dostavljaju PDV prijave UIO uz upotrebu kvalifikovane elektronske potvrde od poreskog perioda januar 2024. godine odnosno ugovore, prijave i zahtjeve koji su spomenuti u ovom radu mogu podnositi u nekom narednom periodu. Važno je napomenuti i činjenicu da se svi dokumenti navedeni u ovom radu mogu dostaviti u Grupu za informacione tehnologije u bilo kojem Regionalnom centru UIO (to ne mora biti RC prema sjedištu obveznika), ali da se u isti taj Regionalni centar UIO mora doći lično da bi se preuzeo nabavljeni paket i potpisala izjava o preuzimanju smart kartice.

2.Midhat Salihović i Mehmed Budić

Obračun rezerviranja za otpremnine prilikom odlaska u mirovinu

Rezerviranje je obveza neizvjesnog vremena ili iznosa, čija priroda je jasno određena i za koju je na datum bilance vjerojatno ili sigurno da će nastati, ali postoji neizvjesnost u pogledu iznosa ili datuma kada će nastati, tj. postoji neizvjesnost vezana uz vrijeme nastanka ili iznosa budućih izdataka potrebnih za njihovo podmirenje. Zbog toga se rezerviranja trebaju u bilanci subjekta iskazati odvojeno od drugih vrsta obveza odnosno u bilanci uspjeha odvojeno od ostalih rashoda. Rezerviranje predstavlja obvezu neodređenog vremena i/ili iznosa, a iskazuje se kao rashod razdoblja samo kada njegovo priznavanje u tekućem razdoblju zadovoljava određene zahtjeve propisane računovodstvenim standardima. MRS – 19 se otpremninama bavi odvojeno od drugih primanja zaposlenih. Izračunavanje otpremnina prilikom odlaska u mirovinu nije jednostavan zato što je krajnji trošak neizvjestan jer je moguće da će se mnogo čimbenika tijekom vremena promijeniti, npr: vjerojatnost da zaposlenik do umirovljenja neće ostati kod poslodavca, mogućnost promjene diskontne stope i sl., tako da MRS -19 potiče subjekte na angažiranje ovlaštenih aktuara koji će napraviti detaljniju procjenu troškova budućih isplata pri čemu će u svoje izračune uključiti određene aktuarske pretpostavke, kao što su demografske pretpostavke (npr. stopa fluktuacije zaposlenika, stopa smrtnosti) i financijske pretpostavke (npr. diskontna stopa, inflacija, promjena plaće) koje će utjecati na izračun. Prema tome, utvrđivanje i vrednovanje obveza vršit će se sukladno metodi projektirane kreditne jedinice.

3. Dr. sci. Azira Osmanović  i Prof. dr. Damir Šarić

Značaj forenzičkog računovodstva u otkrivanju prevara u finansijskim izvještajima

Veoma često susrećemo se sa informacijom da su otkrivene prevare u finansijskim izvještajima, i da je otkrivanje prevara imalo izuzetno velike posljedice. Informacije iz finansijskih izvještaja potrebne su vlasnicima, kreditorima, kupcima, dobavljačima, menadžerima, zaposlenicima, investitorima, državnim organima, ali i nekim dugim korisnicima, i često dolazi do prilagođavanja finansijskih izvještaja poslovnog subjekta. Najčešće menadžment oblikujući finansijske izvještaje iskrivljuje sliku o položaju poslovnog subjekta, jer želi zadovoljiti zainteresovane strane i na taj način osigurati korist za sebe. U izradi finansijskih izvještaja presudnu ulogu imaju menadžeri, računovođe i revizori ali i svi državni regulatorni organi. Ukoliko nisu svi uključeni, to rezultira negativnim posljedicama, zbog upotrebe kreativnog računovodstva u svrhe zavaravanja i davanja lažnih podataka. Forenzičko računovodstvo i forenzičke računovođe mogu dati izuzetno veliki doprinos u sprečavanju računovodstvenih prevara, jer spoznaja da su forenzičke računovođe prisutne, sigurno će uticati na svijest potencijalnih počinilaca prevara da prevare ne čine, jer postoji velika vjerovatnoća da će biti otkriveni. Obzirom da su kriminalne radnje zastupljene u svim sferama društva i čine teret kako razvijenim tako i manje razvijenim zemljama, sigurno je da će ova tema i suzbijenje primjene kreativnog računovodstva biti predmet novih razmatranja kao i daljih istraživanja.

4.Prof. dr Kristina Peštović

Pouzdanost revizijskih dokaza prikupljenih primjenom revizorskih softvera

Informacione tehnologije u današnje vrijeme postale su nužnost u procesu revizije. Revizori ne mogu sprovesti ni jednu vrstu revizorskog angažmana bez upotrebe jednostavnijeg ili nešto složenijeg softverskog rešenja. Softveri koji su specijalno namijenjeni za realizaciju revizorskih aktivnosti predstavljaju revizorske aplikacije. Upotreba revizorskih aplikacija ne predstavlja u današnje vrijeme opciju, nego nužnost za revizore. Ovo proističe iz razloga kao što su postojanje klijentovih podataka u elektronskom obliku, potreba provjere velikog broja transakcija i salda, relativno ograničeno vrijeme koje je na raspolaganju revizorima, potrebe za efikasnom komunikacijom i dr. Sa druge strane primjena softvera u reviziji obezbeđuje unapređenje kvaliteta procesa revizije, unapređenje produktivnosti u radu revizora, skraćenje vrijeme za realizaciju određenih revizorskih aktivnosti, omogućuje revizorima više vremena za analizu dobijenih rezultata i tumačenje dokaza i dr. Mišljenje revizora mora biti potkrijepljeno odgovarajućim dokazima, a isti moraju biti dokumentovani u radnim papirima revizije. Revizori kroz unapređenje svojih znanja i kompetencija treba da na efikasan način primjenjuju revizorske aplikacije u cilju prikupljanja dokaza višeg nivoa pouzdanosti.

5.Dr. sc. Jasmina Hurić

Finansijsko upravljanje i kontrola u javnom sektoru u Federaciji Bosne i Hercegovine

 Finansijsko upravljanje i kontrola (FUK) je sveobuhvatan sistem internih kontrola koji uspostavljaju i za koji su odgovorni rukovodioci korisnika javnih sredstava, a kojim se upravljajući rizicima osigurava razumno uvjeravanje da će se u ostvarivanju ciljeva organizacije, budžetska i druga sredstva koristiti pravilno, ekonomično, efikasno i efektivno. Finansijsko upravljanje i kontrola je prvi stup PIFC-a. Zasniva se na upravljanju rizicima i ima za svrhu da se postigne da ciljevi institucije budu ostvareni na propisan način. Uvođenje finansijskog upravljanja i kontrole u javni sektor Bosne i Hercegovine je važna reformska oblast u kojoj je Bosna i Hercegovina u obavezi da uskladi svoj zakonodavni okvir i praksu sa dobrim praksama i regulativama koje preporučuje Evropska komisija. Da bi upravljanje rizicima bilo efikasno za sve organizacije javnog sektora ono treba biti na nivou čitave organizacije i sprovedeno u svim pojedinačnim organizacionim jedinicama i za njegovu implementaciju treba posvećenost velikog broja uposlenika. Potreban je jedinstven sistematski pristup njegovom razvoju, na nivou čitavog javnog sektora u Federaciji BiH i na nivou pojedinačnog korisnika. Pored toga, nužna je veća međuinstitucionalna saradnja u izmjeni postojećih i donošenju novih propisa, i konstantna edukacija za sve učesnike.

6.Dr Mirna Pajević Rožajac

Međunarodni standardi procjene vrijednosti

Međunarodni standardi procjene vrijednosti zajedno sa visokom razinom profesionalizma u njihovoj primjeni osnovni su dijelovi finansijskog sistema. Procjena  vrijednosti je aktivnost ili postupak utvrđivanja mišljenja ili zaključka o vrijednosti nekog sredstva ili preduzeća temeljeno na navedenoj osnovi vrijednosti na određeni datum u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti. Vrijednost procjene predstavlja profesionalno mišljenje koje proističe iz postupka procjene vrijednosti u skladu s Međunarodnim standardima procjene vrijednosti (u daljem tekstu MSPV). Procjena vrijednosti je procjena najvjerojatnije novčane naknade za udio u imovini ili ekonomskih koristi od držanja udjela u imovini temeljem neke od navedenih osnova vrijednosti. Procjena vrijednosti predstavlja temelj u okviru finansijskog i drugih tržišta, bilo da se koristi za potrebe uvrštavanja u finansijske izvještaje, poslovne analize, da bi se udovoljilo pravnim propisima ili u funkciji osiguravanja kredita i transakcija.

7.Admir Ćebić

Javne nabavke u Bosni i Hercegovini

Usvajanje ZIDZJN znači da je Bosna i Hercegovina ispunila jedan od ključnih prioriteta u ispunjavanju pretpostavki u procesu pristupanja EU. EK je u oktobru 2022. godine predstavila pojedinačne izvještaje o trenutačnim statusima država koje teže kandidatskom statusu EU. U Izvještaju je, između ostalog, navedeno da Bosna i Hercegovina mora unaprijediti usklađivanje sa pravnom stečevinom EU i implementirati neophodno zakonodavstvo. Također je naznačeno da je Bosna i Hercegovina dostigla određeni nivo pripremljenosti, da se postigao određeni napredak u oblasti javnih nabavki, a nakon što je usvojen ZIDZJN, zakonodavstvo je dodatno usklađeno sa pravnom stečevinom EU.

8.Prof. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava

Ulaganja u udjele i dionice privrednih društava mogu pružiti ulagačima atraktivne povrate, ali istovremeno nose i određene rizike. Stoga je važno da ulagači pažljivo razmotre sve aspekte prije donošenja odluke o ulaganju. Dioničko tržište karakterizira dinamičnost, te su cijene dionica podložne fluktuacijama, što predstavlja tržišni rizik. Također, ulaganje u udjele i dionice nosi poslovni rizik, valutni rizik, inflacijski rizik, likvidacijski rizik, geopolitički rizik i kreditni rizik. Međutim, unatoč rizicima, ulaganje u udjele i dionice privrednih društava može biti korisno za dugoročno ulaganje. Diversifikacija portfelja, praćenje finansijskih izvještaja i mjera performansi, te pažljivo istraživanje i procjena ulaganja mogu pomoći u smanjenju rizika i povećanju šanse za uspješno ulaganje. Ulaganje u udjele i dionice privrednih društava je stoga važno za dugoročno planiranje finansija i postizanje ciljeva ulagača, ali je istovremeno važno pažljivo razmotriti sve rizike i provesti potrebna istraživanja prije donošenja odluke o ulaganju.

9.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije BiH

Važan dio tranzicije svih, pa tako i javnih preduzeća u Federaciji BiH svakako je bio i još uvijek je uspostavljanje mjera za uvođenje, a zatim i unaprjeđenju korporativnog upravljanja.Korporativno upravljanje u javnim preduzećima podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države (ili drugog nivoa vlasti) kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja u cilju transparentnosti njihovog rada i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća. Razlog za uspostavljanje korporativnog upravljanja i izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima jeste omogućavanje učešća javnih preduzeća  u tržišnoj utakmici sa ciljem  racionalizacije u javnom sektoru i podizanja produktivnosti. Također, vrlo bitan razlog za uvođenje korporativnog upravljanja u javnim preduzećima jeste i njihova podložnost korupcijskim rizicima zbog  niza faktora kao što su: višestruki principali, politizovani  nadzorni odbori i uprava, nizak nivo transparentnosti i odgovornosti. Isto tako, činjenica je da su javna preduzeća u BiH znatno poslovno neefikasnija  u odnosu na preduzeća u privatnom vlasništvu, pa se postavlja pitanje da li je nedovoljna korporatizovanost javnih preduzeća, odnosno nefunkcionisanje javnih preduzeća kao istinskih korporacija razlog takvom rezultatu njihovog poslovanja.

10.Bernard Iljazović

Regulativa o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji

Porast troškova životnog standarda i mala financijska primanja sve više se negativno odražavaju na materijalno blagostanje radnika, te stvaranja uvjeta za dostojanstveni život. Stoga je neophodno bilo na razini Europske unije poduzeti odgovarajuće korake kako bi se povećala minimalna plaća radnika, a što bi ujedno omogućilo poboljšanje radnih i životnih uvjeta radnika. U tu svrhu, donesen je Prijedlog Direktive EU o primjerenim minimalnim plaćama u Europskoj uniji. Usvojena Direktiva svakako će donijeti beneficije svim radnicima u Europskoj uniji. Njome će se osigurati veća jednakost u razini minimalnih plaća, doprinijeti povećanju plaće, te stvoriti uvjeti za brži i održivi razvoj gospodarstva u Europskoj uniji. Posebice će snažnije potaknuti države članice na jači angažman za kolektivno pregovaranje, kako bi se omogućili potrebni preduvjeti za postizanje primjerenijih i dostojanstvenijih plaća radnicima, od kojih će moći pošteno živjeti. Stoga bi ova Direktiva trebala donijeti pozitivne promjene, a što će se indirektno odraziti i na poboljšanje materijalnog položaja bh radnika u državama članicama Europske unije.

11.Dr. sc Jozo Piljić

Menadžment prinosa i upravljanje kapacitetima u hotelijerstvu

U uvjetima globalne konkurencije i prisutnim, stalnim „pritiscima“za povećanjem prihoda, a upotrebljavajući istu količinu raspoloživih resursa, hotelskim operacijskim menadžerima nameću se sve veći zahtjevi u cilju efikasne upotrebe sustava rezervacija i povećanja stupnja iskorištenja smještajnih kapaciteta. Kao dio sveprisutnih promjena u industriji, gospodarski subjekti u hotelijerstvu težište stavljaju na smanjenje operativnih troškova i unaprjeđenje iskorištenja hotelske imovine primjenom strategije menadžmenta prinosa. Menadžment prinosa je danas razvijena, znanstvena i stručna praksa koja se dosta široko koristi u svim uslužnim djelatnostima s ograničenim kapacitetom, omogućujući hotelskoj industriji donošenje najbitnijih poslovnih odluka, na primjer, koliko kapaciteta prodati, kojim klijentima i po kojoj cijeni. To je dinamičan i evoluirajući proces koji traži neprekidni monitoring i otklanjanje nedostataka i unapređivanje poslovanja. Primjena tehnika menadžmenta prinosa nije nimalo lagan zadatak i numerički je vrlo intenzivan. Tri osnovne sastavnice menadžmenta prinosa u hotelijerstvu su: politika prebukiranja, alociranje kapaciteta i postavljanje cijena Tehnike menadžmenta prinosa i modeli prebukiranja, ako se primjenjuju prikladno, pomažu u dugoročnom povećanju hotelskih prihoda, boljoj sposobnosti upravljanja i sl. Korištenje matematičkog modeliranja i kvantitativne analize takvih sustava, na temelju raspoloživih podataka omogućuje hotelskim menadžerima donošenje efikasnijih odluka. Razmatranje velikog broja mogućnosti izbora u rješavanju određenog problema, s neumoljivim vremenskim pritiskom, čini odluke s kojima se menadžeri susreću još težima i odgovornijima.

12.Inela Bečić i Fatima Budić

Komision i ugovor o komisionu

Ugovorom o komisionu obavezuje se komisionar da za naknadu (proviziju) obavi u svoje ime, a za račun komitenta jedan ili više poslova koje mu povjerava komitent. Komisionar ima pravo na naknadu (proviziju, nagradu) i kad ona nije ugovorena, zato što se takva vrsta pravnih poslova obavlja u pravilu stručno i profesionalno, kao zanimanje, u cilju postizanja zarade. Komisionari su ovlašteni obaviti i niz drugih faktičkih i pravnih radnji, koje su nužne u realizaciji komisionog ugovora, a koje u suštini predstavljaju sporedne radnje komisionara. U takve radnje spadaju čuvanje robe (kod sebe ili u skladištima), kontrola i održavanje radi komision prodaje, potrebne carinske aktivnosti u vezi sa uvozom ili izvozom itd. Značaj komisionog posla je višestruk. U prvom redu komisionar svojim djelovanjem ostvaruje velike uštede sredstava i vremena komitentima, čime se komitentima omogućuje značajno proširenje poslovnih mogućnosti. Zahvaljujući profesionalnosti i stručnosti komisionara, komiteti mogu u većem obimu plasirati svoje proizvode, s jedne strane, dok s druge strane, komitenti na taj način mogu nabaviti potrebnu robu pod puno povoljnijim uslovima. Angažovanjem komisionara na određenom geografskom području komitent ostvaruje vremenske uštede u obavljanju svojih privrednih potreba za to područje. Komisionar je profesionalac za određene robe i određeni prostor, što mu omogućava da na tržištu stručno obavlja poslove iz svog profesionalnog domena.

13.Prof. dr Asja Gojačić

Organizaciono učenje

Savremene kompanije postaju učeće organizacije ne zato što njihovi menadžeri i zaposleni vole da uče nove stvari već zato što je to jedini način da prežive u savremenom okruženju. Učeće organizacije imaju mehanizme kojima neprestano uvećavaju fond svojih znanja o tržištu, tehnologiji, menadžmentu i, što je još važnije, ta znanja ove organizacije koriste da bi podizale efikasnost svojih poslovnih procesa i tako unaprjeđivale svoje performanse. Preduzeće se može posmatrati kao velika mreža poslovnih procesa kroz koje ono koristi svoje resurse da bi ostvarilo svoje ciljeve. Svaki proces se može predstaviti kao niz sukcesivnih aktivnosti koje neki input transformišu u output. Konkurentska prednost na tržištu se stiče kreiranjem superiornih procesa dizajna, proizvodnje, upravljanja troškovima, logistike, prodaje itd. Jezgro kompetentnosti preduzeća zapravo leži u njegovoj sposobnosti da izvršava poslovne procese na superiorniji način od svojih konkurenata. Ona se izgrađuje tako što preduzeće uči kako da brže, bolje, jeftinije obavlja procese odnosno da dizajnira, proizvodi, distribuira, servisira, prodaje bolje od svojih konkurenata. Izgradnja učeće organizacije podrazumijeva da se, kako u njenu formalnu tako i u njenu neformalnu stranu, uključe oni elementi koji podstiču, olakšavaju, ubrzavaju i katalizuju stvaranje, difuziju, memorisanje i korištenje novog znanja Dakle, ako se želi izgraditi učeća organizacija potrebno je u dizajnu organizacione strukture, u organizacionoj strukturi kompanije, u sistemima upravljanja ljudskim resursima kao i u metodama, rutinama i praksama uključiti one elemente koji podstiču i olakšavaju organizaciono učenje.

14.Džana Kadribegović

Prava i obaveze radnika u vezi sa  obrazovanjem i  osposobljavanjem  za rad

Ubrzane promjene u svijetu rada, kao  i promjene u tehničko - tehnološkom razvoju nameću potrebu za kontinuiranim učenjem i obrazovanjem. Obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje za rad zahtijeva neprekidnu aktivnost koja je izuzetno značajna kako za radnika tako i za poslodavca i koja treba da doprinese, kako poslovanju samog poslodavca, tako i boljem radno-pravnom statusu radnika.  Osnovne pretpostavke za ove aktivnosti utvrđene  su Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16, 89/18 i 44/22), kojim su propisane obaveze objema ugovornim stranama. Obaveza radnika je da se, u skladu sa svojim sposobnostima, kao i potrebama rada, obrazuje, osposobljava i usavršava, a poslodavca da to radniku omogući kada se radi o  promjenama ili uvođenju novog načina ili organiziranja rada. S obzirom da zakonom nije posebno određen način na koji će se  obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje urediti, zakonodavac je prepustio praksi  da se  ova pitanja i druge aktivnosti u vezi sa tim, posebno definiraju kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu (član 31-34. Zakona).

15.Alan Vajda, mag. iur.

Rad sezonskih radnika u Republici Hrvatskoj

Obzirom da je potreba zapošljavanja sezonskih radnika tijekom turističke sezone, svake kalendarske godine sve aktualnija, navedeno posebno dolazi do izražaja kod onih poslodavaca koji pretežito posluju sezonski. Stoga su određenim kategorijama poslodavaca­, zbog specifičnosti sezonskog rada, značajno pojačane aktivnosti tijekom sezone (rad u sezonskim poslovima u ugostiteljstvu, turizmu, poljoprivredi, graditeljstvu i sl.), te im je za navedeni oblik rada korisno zasnovati radni odnos na temelju ugovora koji su za takve slučajeve ustanovljeni Zakonom o radu. Stoga je ugovor o radu za stalne sezonske poslove uz ugovor o radu na neodređeno vri­jeme i ugovor o radu na određeno vrijeme uređen odredbama Zakona o radu. Osim Zakonom o radu i propisa koji uređuju područje poreza, doprinosa i obveznih osiguranja sezonskih radnika, značajno mjesto zauzima i Zakon o tržištu rada („Narodne novine“, broj 118/18., 32/20. i 18/22.) kojim se, između ostaloga, uređuju i mjere aktivne politike zapošljavanja. Naime, radi promicanja i pobolj­šavanja zapošljavanja i zapošljivosti, ustanovljen je pravni institut pod nazivom - Mjere aktivne politike zapošljavanja koje donosi Vlada Republike Hrvatske temeljem prijedloga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.  Navedene mjere provode se na temelju programa koje do­nosi Hrvatski zavod za zapošljavanje, a što obuhvaća i mjeru Stalni sezonac.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Objavljene dopune Zakona o PDV-u koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 46/23 od 30.06.2023. godine, objavljene su dopune Zakona o porezu na dodatu vrijednost koje se odnose na neoporezivanje donacije date u hrani. Shodno predmetnim izmjenama prometom dobara ne smatra se davanje poklona u hrani kao donacija koju poreski obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći.

Primjena ove dopune će biti moguća tek kada Upravni odbor UIO donese izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, kojima će se detaljnije odrediti kriteriji za primjenu člana 5. stav 2. tačka 3. Zakona o PDV-u.

 

Dopune Zakona donosimo u nastavku.

ZAKON O DOPUNI ZAKONA O POREZU NA DODATU VRIJEDNOST
Član 1.

U Zakonu o porezu na dodatu vrijednost ("Službeni glasnik BiH", br. 9/05, 35/05, 100/08 i 33/17) u članu 5. u stavu 2. nakon tačke 2. dodaje se nova tačka 3. koja glasi:

"3. davanje poklona u hrani kao donacija koju poreski obveznik u svrhu sprečavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima donira isključivo posrednicima u doniranju hrane registriranim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći".

Član 2.

Upravni odbor UIO dužan je u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti podzakonski akt za njegovo provođenje.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od dana stupanja na snagu podzakonskog akta iz stava 1. ovog člana.