Promjena depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje KS

Na web stranici JU Službe za zapošjavanje KS objavljena je izmjena depozitnog računa za uplatu javnih prihoda.

Za uplate prema JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, dosadašnji račun za uplate javnih prihoda br: 132-010-20148801-73 otvoren kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ZAMIJENJEN JE računom br: 154-921-20101710-56 otvorenim kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH.

Ova izmjena je bitna za poslodavce koji isplaćuju plaće uposlenicima koje prebivalište imaju na području Kantona Sarajevo, jer se uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši tako što se:

  • 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i
  • 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.

Osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine, objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa. Izmjena se odnosi na član 40a Pravilnika, koji nakon izmjena glasi:

Član 40a.

Izuzetno, od odredbe člana 3. ovog Pravilnika, osnovicu doprinosa, za zaposlenike u rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i nisko akumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata kojima se isplaćuje mjesečna plaća u visini do 60% prosječne mjesečne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona, čini umnožak prosječne plaće iz člana 6a. stav 2) Zakona i koeficijenta 0,29, u periodu od 28.11.2015. godine do 27.11.2016. godine, od 31.12.2016. godine do 27.11.2017. godine i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine.

U gore navedenim „Službenim novinama FBiH“ objavljena je i mjesečna osnovica za obračun doprinosa za uposlenike u: rudnicima uglja, tekstilnoj, kožnoj i industriji obuće i niskoakumulacijskim djelatnostima tradicionalnih esnafskih zanata, koja iznosi:

  • u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM,
  • u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.

Obračun po gore navedenim osnovicama može se vršiti samo ukoliko se uposlenicima isplaćuje plaća do visine 60% prosječne neto plaće u skladu sa članom 6a. stav 2) Zakona o doprinosima, a to je iznos od 514,20 KM (60% x 857,00 KM). Iznos od 857,00 KM predstavlja mjesečnu neto plaću po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar - septembar 2017. godine, tj. neto plaću u skladu sa članom 6a. stav 2) zakona.

Napominjemo da su u “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeni:

  • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa,
  • Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za period januar - septembar 2017. godine,
  • Izmjena osnovice  za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu.

Prosječna neto plaća u FBiH u martu 881 KM

U “Službenim novinama FBiH“ broj 39/18 od 23.5.2018. godine objavljeno je Saopćenje  o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za mart 2018. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2018. godine iznosi 881 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2018. godine - mart 2018. godine iznosi 874 KM.


Promjena depozitnog računa JU Služba za zapošljavanje KS

Na web stranici JU Službe za zapošjavanje KS objavljena je izmjena depozitnog računa za uplatu javnih prihoda.

Za uplate prema JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ – Sarajevo, dosadašnji račun za uplate javnih prihoda br: 132-010-20148801-73 otvoren kod NLB Tuzlanska banka d.d. Tuzla, ZAMIJENJEN JE računom br: 154-921-20101710-56 otvorenim kod Intesa Sanpaolo Banka d.d. BIH.

Ova izmjena je bitna za poslodavce koji isplaćuju plaće uposlenicima koje prebivalište imaju na području Kantona Sarajevo, jer se uplata doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti vrši tako što se:

  • 30% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom na račun Federalnog zavoda za zapošljavanje i
  • 70% od ukupno obračunatog iznosa iz plaća i na plaće uplaćuje jednim nalogom prema prebivalištu zaposlenika na račune kantonalnih službi za zapošljavanje.

Objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate dopriniosa

U "Službenim novinama Federacije BiH" br. 39/18 od 23.5.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.  U smislu izmjena, u Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članu 40a., iza riječi: "do 27.11.2016. godine" slovo "i" zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: "i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", odnosno 24.5.2018.godine.


Izmijenjena osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018.

Ministar finansija objavio je  Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu koja je objavljena u "Službenim novinama FBiH"  br.39/18 od 23.5.2018. godine. Prema tome, osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi:
"3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: - u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, - u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM."


Potpisan Kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog prometa

Federalni ministar za promet i komunikacije Denis Lasić i ovlašteni potpisnik u ime Sindikata BH Pošta Muhamed Bajramović u sjedištu Vlade FBiH u Sarajevu potpisali kolektivni ugovor za djelatnost poštanskog saobračaja, koji obuhvata oko 3.000 radnika.

Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobračaja objavljen je u "Službenim novinama FBiH" br. 37/18 od 16.5.2018. godine. Stupanjem na snagu ovog Kolektivnog ugovora prestaje važiti Kolektivni ugovor za područje djelatnosti poštanskog saobraćaja ("Službene novine Federacije BiH", br. 89/16).


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U “Službenim novinama FBiH”, broj 30 od 20.04.2018.god objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak.

Izmjene i dopune Pravilnika donosimo u nastavku.

Na osnovu člana 48., člana 31. stav (1) i člana 36. stav (2) Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH",broj 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13), federalni ministar financija- federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

 

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dohodak

("Službene novine Federacije BiH", br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13,90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17 i3/18) u članu 1. stav (2) iza riječi: "ZMP-1055" tačka se zamjenjuju zarezom, i dodaju riječi: "Akontacija poreza po odbitku na druge samostalne djelatnosti na prihod iz inostranstva AMS-1035 i Akontacija poreza po odbitku rezidenta APR1036."

 

Član 2.

U članu 2. stav (5) iza broja "40/10" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "27/12" dodaju se riječi: "7/13, 71/14 i 91/15".

 

Član 3.

U članu 6. stav (1) mijenja se i glasi: "(1) Osnovicu poreza na dohodak iz člana 7. stav (1) Zakona

čine svi oporezivi dohoci, osim onih iz stava (2) ovog člana, koje rezidentni porezni obveznik ostvari u toku poreznog perioda iz jednog ili više izvora utvr

đenih članom 4. Zakona, i to:

 

1. dohodak od nesamostalne djelatnosti

+

2. dohodak od samostalne djelatnosti

+

3. dohodak od imovine i imovinskih prava

+

4. dohodak od ulaganja kapitala

+

5. dohodak od učešća u nagradnim igrama i igrama na sreću

=

ukupan dohodak

-

1. preneseni porezni gubitak iz člana 26. Zakona

 

2. lični odbitak u skladu sa članom 24. Zakona

=

porezna osnovica"

 

Član 4.

U članu 13. stav (2) broj "20" zamjenjuju se brojem "15".

 

Član 5.

U članu 14. tačka 2) podtačka j) se briše.

 

Član 6.

U članu 24. stav (2) iza broja "17/06" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaju se riječi: "91/15 i 104/16"

.

Član 7.

U članu 34. stav (3) iza broja "17/06" riječ "i" zamjenjuje se zarezom, a iza broja "14/08" dodaju se riječi: "91/15 i 104/16"

.

Član 8.

Iza člana 70a. dodaje se novi čl. 70b. koji glasi:

 

"Član 70b.

(1)Porezni obveznici koji obavljaju samostalnu djelatnost iz člana 12. stav (4) tačka 3) zakona, a prihod ostvaruju neposredno iz inostranstva, dužni su na taj dohodak sami obračunati akontaciju poreza od samostalne djelatnosti, od ukupne naknade po stopi od 10% bez prava na priznavanje ličnog odbitka iz člana 24. ovog Zakona, i uplatiti je najkasnije naredni dan od dana kada su primili dohodak.

(2) Lica iz stava (1) ovog člana dužna su Obrazac AMS-1035 dostaviti u roku od pet dana nadležnoj jedinici Porezne uprave. Uz Obrazac AMS-1035 se dostavlja i dokaz da je plaćen porez na dohodak u inostranstvu u slučaju primjene člana 35. stav (5) zakona.

(3) Isplatilac prihoda koji nisu navedeni u članu 5. zakona odnosno koji su isplaćeni iznad propisanih iznosa u članu 6. zakona, dužan je pri svakoj isplati obračunati, obustaviti i uplatiti akontaciju poreza.

(4) Lica iz stava (2) ovog člana dužna su Obrazac APR-1036 dostaviti u roku od pet dana nadležnoj jedinici Porezne uprave. Obrazac APR-1036 se dostavlja u slučaju kada prihod nije obuhvaćen čl. 10. i 12. zakona."

 

Član 9.

U članu 71. stav (2) dodaje se nova tačka 10) koja glasi:

 

"10) isplate naknada fizičkim licima za amatersko učešće u kulturno-umjetničkom stvaranju pod uslovom da ovi prihodi kod jednog isplatioca ne prelaze 100,00 KM dnevno

 

." Član 10.

Član 72. briše se.

 

Član 11.

Član 73. briše se.

 

Član 12.

Član 74. briše se.

 

Član 13.

Član 75. briše se.

 

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 


Izmijenjen Zakon o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH

U "Službenim novinama FBiH" br. 36/18 od 11.05.2018. godine objavljene su izmjene Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH. Naime, radi se o izmjeni odredbe člana 8. stav 3. u kojoj se riječi: "tri godine" zamijenjuju riječima: "10.07.2019. godine".

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH. Stoga, kako je isti u "Službenim novinama FBiH" 11.05.2018. godine, stupiće na snagu dana 19.05.2018. godine.


Izmijenjen Zakon o zdravstvenom osiguranju

U "Službenim novinama FBiH", br. 36/18 od 11.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema ovim izmjenama, u Zakonu o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 87. stav 3. se briše. Ova odredba člana 87. stav 3. je do ovih izmjena propisivala da: "Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima".

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 19.5.2018.godine.