Izmijenjena osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018.

Ministar finansija objavio je  Izmjenu osnovica za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu koja je objavljena u “Službenim novinama FBiH”  br.39/18 od 23.5.2018. godine. Prema tome, osnovicama za obračun doprinosa određenih obveznika za 2018. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 7/18), tačka 3. se mijenja i glasi:
“3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je: – u periodu od 01.01. do 04.05.2018. godine 329,00 KM, – u periodu od 05.05. do 31.12.2018. godine 381,00 KM.”