Objavljen Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate dopriniosa

U “Službenim novinama Federacije BiH” br. 39/18 od 23.5.2018. godine objavljen je Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu obračunavanja i uplate doprinosa.  U smislu izmjena, u Pravilniku o načinu obračunavanja i uplate doprinosa (“Službene novine Federacije BiH”, br. 64/08, 81/08, 98/15, 6/17 i 38/17), u članu 40a., iza riječi: “do 27.11.2016. godine” slovo “i” zamjenjuje se zarezom, a na kraju teksta briše se tačka i dodaju riječi: “i od 05.05.2018. godine do 27.11.2020. godine.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, odnosno 24.5.2018.godine.