Izmijenjen Zakon o zdravstvenom osiguranju

U “Službenim novinama FBiH”, br. 36/18 od 11.5.2018. godine objavljen je Zakon o izmjeni Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Prema ovim izmjenama, u Zakonu o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08 i 48/11) u članu 87. stav 3. se briše. Ova odredba člana 87. stav 3. je do ovih izmjena propisivala da: “Pravo korišćenja zdravstvene zaštite u cijelosti uspostavlja se danom podmirenja svih dospjelih, a neuplaćenih sredstava kantonalnom zavodu osiguranja u skladu sa odredbama Zakona o obligacionim odnosima”.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH, odnosno 19.5.2018.godine.