Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima minimalne tehičke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga

Na osnovu člana 12. stav 3) i člana 27. Zakona o unutrašnjoj trgovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 40/10 i 79/17), federalni ministar trgovine donio je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima minimalne tehničke opremljenosti poslovnih prostora za obavljanje trgovine i trgovinskih usluga.
Ovaj Pravilnik je objavljen u “Službenim novinama FBiH”, br. 35/18 od 9.5.2018.godine te isti stupa na snagu naredni dan od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”.

Pravilnik je pretrpio veći broj izmjena i dopuna te predviđeno da su pravna i fizička lica koja obavljaju trgovinsku djelatnost dužna  uskladiti minimalno-tehničke uslove za obavljanje trgovine prema odredbama ovog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu, tj. do 09.11.2018. godine.