Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli/srpanj 2019. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 68/19 od 18.09.2019.godine. objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli/srpanj 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2019. godine iznosi 940 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj 2019. godine - juli 2019. godine iznosi 930 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2019. godine iznosi 1.447 KM.


Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljeni su najnoviji IESBA Međunarodni kodeks etike za profesionalne računovođe i Međunarodni standardi neovisnosti/nezavisnosti. Obaveza primjene navedenih kodeksa propisana je članom 2. Zakona o računovodstvu i reviziji BiH, kao i entitetskim zakonima.

Kodeksi etike mogu se preuzeti na web stranici Saveza putem linka http://www.srr-fbih.org/kodeksetike-12


Časopis Septembar 2019

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 1. Mr Milica Vidović

Poreski tretman nepokretne imovine u sistemu poreza na dodatu vrijednost

Oporezivanje nepokretne imovine u smislu Zakona o porezu na dodatu vrijednost  definisano je prije svega odredbama člana 25. stav 1.) tačka 2. ovog Zakona na način da se oslobađa od plaćanja PDV-a promet nepokretne imovine, izuzev prvog prenosa prava svojine ili prava raspolaganja novoizgrađenom nepokretnom imovinom. Članom 3. istog Zakona propisano je da se PDV plaća na promet dobara i usluga koje poreski obveznik u okviru obavljanja svojih djelatnosti izvrši na teritoriji Bosne i Hercegovine uz naknadu kao i na uvoz dobara u Bosnu i Hercegovinu. Bitno je napomenuti da je osnovna karakteristika prometa koji su oslobođeni od plaćanja PDV-a, kako je to nabrojano odredbama članova 24. i 25. Zakona o porezu na dodatu vrijednost, da lica koja obavljaju ove djelatnosti ne mogu biti obveznici poreza na dodatu vrijednost odnosno ne mogu se upisati u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza po osnovu obaveze za PDV, ako isključivo vrše djelatnosti čiji je promet oslobođen od oporezivanja PDV-om. Promet dobara je u smislu Zakona o porezu na dodatu vrijednost prenos prava raspolaganja na stvarima odnosno dobrima licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik. Prometom dobara smatra se i prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim cjelinama u okviru tih objekata, a shodno članu 4. stav (3) tačka 4. ovog Zakona. Dakle, prema prethodno navedenim zakonskim odredbama, oporezivanju PDV-om podliježe prvi promet novosagrađenog građevinskog objekta, bez obzira na to da li se on prometuje kao jedna cjelina ili kao niz djeljivih odnosno zasebnih ekonomskih cjelina (stan, poslovni prostor, garaža itd.).

 1. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

 Oporezivanje bitcoina u Evropskoj uniji

Bitcoin kao novi oblik finansijskog instrumenta potpuno je novo područje s mnogim pitanjima koje još treba riješiti. Veoma važna činjenica ogleda se u definisanju bitcoin-a kao virtualne valute koja se stvara i pohranjuje isključivo digitalnim putem. Dakle, bitcoin ne postoji u printanoj verziji i nije podložan kontroli neke institucije. Shodno tome, jednostavno je zaključiti da nastaje u okviru zajednice ljudi, nazvanih rudarima, koji upotrebljavaju softver za rješavanje kompliciranih matematičkih problema. Bitcoin je moguće steći ne samo originarnim, nego i derivativnim putem, odnosno klasičnom razmjenom za fiat valutu na platformama za razmjenu ili direktnom pogodbom s vlasnicima bitcoina. Pojava bitcoina i drugih sličnih valuta postavila je mnogobrojna pitanja vezana uz oporezivanje takvih transakcija. Različite države došle su do različitih odgovora na pitanje što je bitcoin po svojoj prirodi.

 1. Bernard Iljazović

Provedba zajedničkih poreznih nadzora

Ubrzani gospodarski razvoj, porast mobilnosti poreznih obveznika, intenzivirane prekogranične transakcije sve više dovode do različitih oblika poreznih prijevara, pojave dvostrukog oporezivanja, a koje se posljedično negativno odražavaju na financijske sustave, te u konačnici stabilnost država. Za sprečavanje takvih negativnih trendova potrebno je efikasnije provoditi preventivne radnje, te povećavati učinkovitost administrativne suradnje država na području oporezivanja, odnosno kroz uspostavljanje i provođenje zajedničkih poreznih nadzora. U konačnici svrha provođenja zajedničkih poreznih nadzora je preventivno djelovanje različitih oblika poreznih prijevara kako bi se povećali financijski prihodi općeg proračuna država, s obzirom da se prijevarama gube znatna financijska sredstva, te očuvala unutarnja financijska stabilnost. Kako je Bosna i Hercegovina na putu članstva u Europskoj uniji može se očekivati da će kada postane punopravna članica Europske unije morati svoje nacionalno zakonodavstvo uskladiti s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno implementirati odredbe koje se odnose na administrativnu suradnju u području oporezivanja, kako bi pravodobno odgovorila na sve izazove.

 1. Kristina Mijić

Vrednovanje i kvalitet obelodanjivanja nekretnina prema međunarodnim računovodstvenim standardima

Pretpostavka kvalitetnog sistema finansijskog izveštavanja jeste svakako adekvatna i dosledna primena regulative u pogledu priznavanja, vrednovanja pozicija bilansa i obelodanjivanja svih neophodnih informacija. Kvalitetan finansijski izveštaj obezbeđuje donošenje poslovnih odluka niskog stepena rizika u pogledu ekonomske isplativosti budućih ulaganja. Posmatrajući računovodstvenu regulativu vrednovanja i izveštavanja o nekretninama uočava se dosta kompleksna metodologija koja predstavlja izazov računovođama. Pitanje nekretnina u poslovnim knjigama i finansijskim izveštajima prvenstveno je regulisano MRS 16 i MRS 40, ali i drugim međunarodnim računovodstvenim standardima koji se primenjuju kao što su MRS 36, MSFI 13 i drugi. Pretpostavka adekvatne primene standarda, a time i vrednovanja nekretnina, predstavlja pre svega klasifikacija nekretnina sa aspekta da li se koristi za potrebe preduzeća i obavljanja osnovne delatnosti ili je namena da se nekretnina izdaje u zakup. Pored regulative vrednovanja nekretnina, pred računovođe se postavlja i veliki zadatak u pogledu ispunjavanja zahteva za obelodanjivanjem obaveznih informacija o nekretninama. Navedeni zahtevi se obelodanjuju u okviru napomena uz finansijske izveštaje. Rezultati istraživanja kvaliteta obelodanjivanja zahteva prema MRS 16 i MRS 40 ukazuju da preduzeća u relativno dobroj meri ispunjavaju zahteve u pogledu obelodanjivanja metoda vrednovanja nekretnine, metoda amortizacije i korišćene amortizacione stope, kao i informacije o usklađivanje knjigovodstvene vrednosti između dva obračunska perioda. Sa druge strane, preduzeća koja koriste metod fer vrednosti, odnosno revalorizaciju, veoma slabo ispunjavaju zahteve u pogledu obelodanjivanja informacija o datumu revalorizacije, korišćenom metodu i pretpostavkama u proceni, kao i o učešću procenitelja. U cilju unapređenja kvaliteta finansijskog izveštaja neophodno je poštovanje zahteva standarda u celosti, dakle ne samo sa aspekta vrednovanja, nego i sa aspekta obelodanjivanja.

 1. Dr.sc. Jozo Piljić

Zarade po dionici (EPS)

Zarade po dionici (engl. Earnings per share - EPS) jedan je od ključnih pokazatelja investiranja koji pruža korisnicima, posebno vlasnicima redovnih dionica, informacije potrebne za donošenje odluka o investiranju. Zarada po dionici pokazuje vlasnicima redovnih dionica koliku im zaradu donosi jedna redovna dionica, odnosno koliko je neto dobiti poslije odbitka dividendi povlaštenim dioničarima ostalo po jednoj redovnoj dionici. U slučaju da dioničko društvo nije emitiralo povlaštene dionice tada cijela neto dobit društva ostaje vlasnicima redovnih dionica. Investitori na temelju ovog i drugih pokazatelja donose odluku kada kupiti ili prodati dionice. Cilj MRS-a 33 -  Zarade po dionici, je da propiše principe za utvrđivanje i prezentaciju zarada po dionici (akciji), da bi se poboljšala mogućnost međusobne usporedbe uspješnosti poslovanja različitih pravnih osoba u istom izvještajnom periodu, odnosno iste pravne osobe za različite izvještajne periode. Djelokrugom se propisuje primjena ovog standarda, koja se odnosi na pravne osobe čijim se redovnim dionicama ili potencijalnim redovnim dionicama javno trguje i pravne osobe koje se nalaze u postupku izdavanja redovnih dionica ili potencijalnih redovnih dionica na javnim tržištima vrijednosnih papira. Pravna osoba koja objavljuje zarade po dionici treba da izračunava i objavi zaradu po dionici u skladu sa ovim standardom. Kada pravna osoba prezentira i konsolidirane financijske izvještaje i posebne financijske izvještaje u skladu sa relevantnim MRS, objavljivanja koja zahtjeva ovaj standard treba da budu izvršena samo na osnovu konsolidiranih informacija. Pravna osoba koja odluči da objavi zarade po dionici na osnovu svojih posebnih financijskih izvještaja, treba da prezentira takve informacije o zaradama po dionici samo na osnovu bilance uspjeha, koja čini dio njegovih posebnih financijskih izvještaja. U tom slučaju, pravna osoba ne treba da prezentira zarade po dionici u konsolidiranim financijskim izvještajima.

 1. Doc. dr. sci. Erdin Hasanbegović

 Pojam, vrste i osnovne karakterisitke investicija

U današnjem vremenu veoma je izražen trend globalizacije i općenito govoreći svih vrsta integracija na svjetskom nivou. Sve te integracije imaju jedinstven cilj koji se odnosi na uklanjanje ograničavajućih mjera u internacionalnoj trgovini. Investicije u ovoj priči zauzimaju jako bitno mjesto. Bitno je istaknuti da investicije predstavljaju kako izvor za materijalne tako su izvor i za nematerijalne resurse. Općenito definiranje investicije bi bilo ulaganje s ciljem realizacije dobiti. Investicije mogu davati pozitivne ili negativne stope prinosa na investirana sredstva. Investicije predstavljaju značajan segment svake ekonomske politike. Ukoliko se posmatraju sa makroekonomskog aspekta, predstavljaju determinantu ekonomskog razvoja svake nacionalne privrede. Ukoliko se investicije posmatraju sa aspekta preduzeća, one predstavljaju pokretač razvoja preduzeća. Svako preduzeće teži ka ostvarivanju svojih razvojnih ciljeva. Preduzeća koja nemaju investicije održava samo tekuća reprodukcija. Dugoročno gledano, kod preduzeća koji nemaju investicija prvobitno dolazi do stagniranja, a kasnije i do faze nestanka.

 1. Mr Safija Žilić, dipl. oec

 Preuzimanje dioničkih društava i  mogućunosti za primjenu protivpreuzimalačkih mjera

Jedan od najčešćih razloga za pokretanje spajanja  i preuzimanja je ostvarenje sinergija, posebno kada se radi o sinergiji troškova. Dionička društva, potencijalni ciljevi takvih preuzimalaca, obično pribjegavaju razrađenim odbrambenim strategijama kako bi takav pokušaj spriječila. Postupak preuzimanja ciljnog društva i obaveza  da se prilikom sticanja kontrolnog paketa dionica (udjela u kapitalu) objavi ponuda za preuzimanje, predstavlja sredstvo zaštite manjinskih dioničara u ciljnom društvu. Upravna i nadzorne strukture  ciljnog društva u slučaju pojave neprijateljskog preuzimanja imaju obavezu štititi interese dioničara ciljnog društva. Iz tog razloga došlo je do razvoja pravila neutralnosti upravljačkih struktura ciljnog društva tokom trajanja postupka preuzimanja u pogledu poduzimanja reaktivnih protivpreuzimalačkih mjera, na način da je to uslovljeno pribavljanjem  saglasnosti dioničara ciljnog društva, a sa ciljem poboljšanja uslova iz ponude za preuzimanje u smislu interesa manjinskih dioničara. Uprkos sve većem broju spajanja i preuzimanja posmatrano globalno, mnoga preuzimanja ipak propadaju zbog pogrešnih motiva spajanja, a sve više i pogrešne strategije i pristupa pri spajanju. Većina evropskih država ima propise koji uređuju preuzimanje dioničkih društava, bilo da su sadržani u zakonima ili autonomnim izvorima prava.

 1. Mr. sc. Hasida Gušić

 Menadžeri – osobine, menadžerska etika i menadžersko odlučivanje

Uloga menadžera je da organizuju i koordiniraju izvršenje radnih zadataka, nadgledaju njihovo provođenje i motiviraju zaposlene. Uspjeh preduzeća, kao i ostalih organizacija temelji se na djelotvornosti menadžmenta, dok se djelotvornost menadžmenta temelji na kreativnosti, sposobnostima i talentu menadžera. Menadžeri rade na ključnim upravljačkim položajima u preduzećima, kreiraju i sprovode poslovnu politiku. U skladu s time trebaju biti organizovani, odlučni, inteligentni, i kompetentni. Svaki menadžer treba da posjeduje vještinu ophođenja sa ljudima i sposobnost motivisanja uposlenika i saradnika. Za obavljanje menadžerskih poslova, osoba uz širok spektar individualnih znanja i sposobnosti mora prakticirati menadžersku etiku, odnosno načela i pravila ponašanja prilikom obavljanja menadžerskih zadataka. Menadžeri, kao ključni akteri moraju kontinuirano usvajati nova znanja, razvijati svoje kompetencije i menadžerske vještine, te promovisati etičke principe koje primjenjuju prema zaposlenima i drugim interesnim grupama. Budući da je svako preduzeće manje ili više složen sistem s brojnim i međuovisnim procesima, nije moguće utvrditi jedinstvenu menadžersku praksu, kao ni univerzalne menadžerske osobine. Različiti organizacioni oblici zahtijevaju različita znanja i vještine, dok im ipak etički principi trebaju biti zajednički.

 1. Nedim Čustović

 Knjiga (mapa) procesa kod  korisnika javnih sredstava i javnih preduzeća sa uputstvom o popunjavanju

Korisnici javnih sredstava trebaju sami odrediti način na koji će opisati poslovne procese, odnosno oblik i sadržaj knjige/mape procesa koji treba biti u skladu sa posebnostima njihove organizacije i prilagođen njezinim potrebama. Dosadašnja iskustva su pokazala kod većine korisnika javnih sredstava, da postoji dilema šta je sljedeći korak, nakon što je urađen popis poslovnih procese, utvrđene aktivnosti u njima, izrađen dijagram toka, procesna mapa poslovnih procesa kod korisnika javnih sredstava i javnih preduzeća. Procesna mapa je dobar prikaz svih koraka koje je potrebno poduzeti kako bi se zadovoljili zahtjevi zainteresiranih strana postavljeni na ulazu u proces, a što je najvažnije za segment finansijskog upravljanja i kontrola (FUK), procesnom mapom mogu se definisati prava i obaveze svih zaposlenih koji su zaduženi za ostvarenje procesnog koraka, odnosno može se uvidjeti prostor za poboljšanje istog. Organizacija, institucija, preduzeće, u kontekstu uspostavljanja finansijskog upravljanja i kontrola (FUK), procesnom mapom u prvom redu, a što nas koji smo uključeni u uspostavu (FUK-a) i najviše interesuje, je što se pregledom procesa omogućuje lakše upravljanje rizicima, provođenje audita, upravljanje troškovima, upravljanje zadovoljstvom kupaca, odnosno zainteresiranih strana, standardizaciju i već spomenutu mogućnost unaprjeđenja procesa. Naročito je važno istaći da se pregledom procesa omogućuje lakše upravljanje rizicima, iz razloga što se na taj način omogućava pravilna, tačna i precizna identifikacija rizika, nakon čega se rizici procjenjuju, rangiraju i na kraju upravljanjem rizika, isti se ublažavaju ili prenose na treće strane. U ovom kontekstu je najvažnije da se slijedi pravac postavljenih strateških i operativnih ciljeva, što će imati za rezultat i precizno identifikovanje strateških i operativnih rizika.

 1. Safeta Lukačević

 Lojalnost kupca - kako zadobiti i zadržati lojalnog kupca

U današnje vrijeme svi pričaju kako nam je kupac bitan i da je potrebno da imamo što više lojalnih kupaca. Lojalnost je rezultat dosljedno pozitivnog emocionalnog iskustva, zasnovano na fizičkom zadovoljstvu atributa i percepcije vrijednosti jednog iskustva, koji obuhvata proizvod ili usluga. Pogrešno se tumači da nam je kupac lojalan ukoliko samo kontinuirano kupuje od nas. Postoji mnogo razloga zbog kojih kupac ponavlja kupovinu, a koje ga ne mogu svrstati u kategoriju stvarno lojalan. Lojalnog kupca možemo definisati kao pojedinca ili organizaciju koja je zadovoljna zajedničkim poslovnim odnosom te koja u određenim ciklusima ponavlja kupovinu naših proizvoda.

 1. Jasmin Omeragić

 Crtice iz svakodnevnog poslovnog života

Organizacija rada u bilo kojoj firmi jedan je od najbitnijih pogonskih kotača razvoja i napretka firme. Ponašati se u privatnom i poslovnom životu na način da sve sinhroniziramo isplaniramo, jedan je od najvažnijih elementa poslovnog i privatnog uspjeha svakog čovjeka. Posložiti sve stvari na svoje mjesto, također je važan element organiziranja posla i života. No, tehnologija i poslovno okruženje se danas tako brzo mijenjaju da je moguće da se već sutra aktueliziraju poslovi koji danas uopće i ne postoje. Može nam se desiti i to da „zaneseni“ nekom poslovnom idejom utrošimo mnogo truda, vremena i novca na nešto od čega nećemo imati nikakve koristi. Svaki posao sigurno ima bar jednu dobru i puno loših strana. Na ovom svijetu ne postoje dva potpuno ista, pa čak ni u velikom procentu slična čovjeka, pogotovo kada je posao u pitanju. Jedan radi samo toliko koliko mu se izričito naredi, drugi neće da urade niti ono što mogu, a neki radnici opet „vuku“ i za druge, oni disciplinirani poštuju sva pravila, a drugi ta pravila elegantno  krše, riječju: neki radnici samo rade, rade i rade, a drugi samo i jedino - zabušavaju. A firma je zajednica koja mora djelovati organizirano i disciplinirano jer pred sobom ima postavljene poslovne ciljeve. U svakoj iole normalnoj firmi ciljevi postojanja i opstanka iste se znaju i sastoje su u samo jednoj rečenici: Biti uspješan i profitabilan, znati producirati konkurentne proizvode i usluge i  na domaćem i na ino tržištu.

 1. Džana Kadribegović

Zaštita radnika u Zakonu o radu    

Imajući u vidu činjenicu da je radnik slabija strana u ugovornom radnom odnosu odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16 i 89/18)  značajna pažnja posvećena je zaštiti radnika.  Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj, prije svega, da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje.  Pojam zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, obaveze radnika i poslodavca, zaštitu maloljetnika, zaštitu žena i dr.

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa