Pravilnik o utvrđivanju i načinu vođenja registra budžetskih korisnika budžeta u FBiH

Na osnovu člana 3. Zakona o Budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14), federalni ministar finansija donosi

 

PRAVILNIK

O UTVRĐIVANJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA

BUDŽETSKIH KORISNIKA BUDŽETA U FEDERACIJI

BOSNE I HERCEGOVINE

 

 

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se budžetski korisnici te način vođenja Registra budžetskih korisnika (u daljem tekstu: Registar).

Član 2.

Termini koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

 1. budžetski korisnici su ministarstva i ostali organi uprave i ostali koji su u budžet uvršteni kao budžetski korisnici,
 2. Registar je popis budžetskih korisnika.

 

Član 3.

Registar iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika uspostavlja i vodi Federalno ministarstvo finansija, kantonalna ministarstva finansija i službe za finansije gradova/općina (u daljem tekstu: ministarstvo/služba).

 

II. UTVRĐIVANJE BUDŽETSKIH KORISNIKA

Član 4.

Budžetski korisnici u smislu člana 2. tačke 1. ovog Pravilnika su oni korisnici kod kojih su ispunjeni svi sljedeći uslovi:

 1. da je osnivač zakonodavno ili izvršeno tijelo Federacije Bosne i Hercegovine, kantona ili grada/općine;
 2. da je aktivnost, prema Standardnoj klasifikaciji djelatnosti, dio aktivnosti za koje je odgovorna Federacija Bosne i Hercegovine po Zakonu i Ustavu;
 3. da je za funkcionisanje aktivnosti, odnos između prihoda budžeta Federacije Bosne i Hercegovine, kantona ili grada/općina i drugih izvora prihoda (vlastiti prihodi) više od 50% (pedeset posto) u korist prihoda iz budžeta, a da te aktivnosti predstavljaju javnu funkciju koja mora biti dio rada javnih institucija, i da:

a) koriste kontni plan za budžet i budžetske korisnike;

b) su navedeni u Registru iz člana 2. tačke 2. ovog Pravilnika.

 

III. REGISTAR BUDŽETSKIH KORISNIKA (RBK)

Sadržaj Registra

Član 5.

(1) Registar sadrži podatke o budžetskim korisnicima budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine, a to su:

 • Redni broj budžetskog korisnika iz Registra (RBK broj),
 • Datum upisa u Registar,
 • Datum posljednje promjene,
 • Datum brisanja iz Registara,
 • Naziv budžetskog korisnika,
 • Naziv nadležnog ministarstva,
 • Oznaka nadležnog ministarstva – glava,
 • Oznaka budžetskog korisnika - razdjel,
 • Identifikacioni broj (ID broj),
 • Adresa budžetskog korisnika,
 • Poštanski broj,
 • Naziv grada/općine,
 • Statistička oznaka općine,
 • Standardna klasifikacija djelatnosti (šifra djelatnosti),
 • Osoba za kontakt, telefon, faks, e-mail,
 • Osnivač,
 • Naziv, broj i datum osnivačkog akta budžetskog korisnika,
 • Izvor finansiranja,
 • Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje budžetskog korisnika,
 • Broj lične karte ovlaštene osobe.

(2) Podatke iz Registra (RBK broj, naziv, adresu korisnika, ID broj) ministarstvo/služba objavljuje u službenim glasilima svake godine najkasnije do kraja maja tekuće godine za sljedeću budžetsku godinu.

(3) Ako se status budžetskog korisnika utvrdi na način propisan članom 7. ovoga Pravilnika nakon isteka roka iz stava 2. ovoga člana, podaci o budžetskom korisniku objavljuju se sljedeće godine.

(4) Podaci iz Registra koji se ne objavljuju u službenim glasilima javni su i dostupni u ministarstvu/službi.

 

Način vođenja Registra

Član 6.

Podaci o budžetskim korisnicima budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine upisuju se u Registar na osnovu obrasca Registar budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (Obrazac RBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

Član 7.

(1) Budžetski korisnici budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine Obrazac RBK dostavljaju ministarstvu/službi u roku od osam dana od dana osnivanja.

(2) Ministarstvo/služba je dužno da u roku od osam dana od prijema Obrasca RBK, na osnovu člana 4. tač. 1., 2. i 3. ovog Pravilnika, odlučiti o davanju saglasnosti za upis budžetskog korisnika u Registar.

(3) Ministarstvo/služba će uskratiti saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar, ukoliko nema dovoljno finansijskih sredstava u budžetu za godinu za koju se podnosi zahtjev.

(4) Ministarstvo/služba potpisivanjem Obrasca RBK daje saglasnost za upis budžetskog korisnika u Registar.

(5) Dodjelom broja iz Registra (RBK broj) ministarstvo/služba utvrđuje status budžetskog korisnika na osnovu člana 4. ovog Pravilnika.

(6) Obrazac RBK popunjava se i predaje samo jednom.

(7) RBK broj je neponovljiv i ne može se mijenjati.

Član 8.

Budžetski korisnici čiji podaci nisu navedeni i objavljeni u skladu sa članom 5. stav 2. ovog Pravilnika smatraju se brisanim iz Registra.

Član 9.

(1) O promjeni podataka unesenih u Registar budžetski korisnici budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine izvještavaju ministarstvo/službu, u roku od osam dana od dana nastanka promjene, na obrascu Promjene u Registru budžetskih korisnika u Federaciji Bosne i Hercegovine (Obrazac PRBK), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Ako se nad budžetskim korisnikom mijenja nadležnost, Obrazac PRBK dostavlja se ministarstvu/službi ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije čiji je korisnik bio prije promjene, koje ovjerava navedeni obrazac u roku od dva dana od dana prijema i šalje ministarstvu/službi ili drugom tijelu na nivou glave organizacijske klasifikacije koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom.

(3) Ministarstvo/služba ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 1. ovog člana i ministarstvo/služba ili drugo tijelo na nivou glave organizacijske klasifikacije iz stava 2. ovog člana koje preuzima nadležnost nad budžetskim korisnikom potpisani Obrazac PRBK dužni su u roku od dva dana od dana prijema dostaviti ministarstvu/službi.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 10.

Budžetski korisnici koji su osnovani prije stupanja na snagu ovog Pravilnika dužni su popunjeni Obrazac RBK dostaviti nadležnom organu za vođenje Registra u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Pravilnika.

Član 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 30/14 od 18.4.2014. godine  


Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto plaćama u FBiH, RS i BiH

FBiH

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 30/14 od 18.4.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2014. godine i iznosi:

 •  po zaposlenom za februar 2014. godine neto plaća                        822 KM
 • po zaposlenom za period decembar - februar neto plaća                839 KM
 • po zaposlenom za februar 2014. godine bruto plaća                      1.255 KM

 

RS

U "Službenom glasniku RS", broj 24/14 od 2.4.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za februar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za februar 2014. godine bruto plaća iznosi            1.333 KM
 • po zaposlenom za februar 2014. godine neto plaća iznosi                822 KM
 • po zaposlenom za period januar - februar bruto plaća iznosi          1.334 KM
 • po zaposlenom za period januar - februar neto plaća iznosi              816 KM

 

BIH

Na web stranici Agencije za statistiku BiH objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za januar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za januar 2014. godine neto plaća iznosi                  838 KM
 • po zaposlenom za januar 2014. godine bruto plaća iznosi              1.308 KM

Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO za lica osigurana u određenim okolnostima

doprinosiU „Službenim novinama FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine, objavljena je Odluka o visini doprinosa za PIO/MIO osiguranje za lica osigurana u određenim okolnostima. Izdvajamo izmjenu iz tačke 3., doprinos za PIO/MIO za lica koja obavljaju poslove bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu. Dosadašnjom odlukom doprinos za PIO/MIO uplaćivao se isključivo za volontere i to u iznosu od 22 KM, novom odlukom visina doprinosa iznosi 30 KM uz naznaku da se sada isti uplaćuje kako za volonere, tako i za pripravnike sa kojima se sklapa ugovor o obavljanju pripravničkog staža bez zasnivanja radnog odnosa.

Ova odluka stupa na snagu od 05.4.2014. godine, a u nastavku je dajemo u cjelosti.

 

Na osnovu člana 117b. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 29/98 do 55/12) i člana 6. Zakona o organizaciji penzijskog i invalidskog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 32/01 i 18/05), Upravni odbor Federalnog zavoda za mirovinsko/penzijsko i invalidsko osiguranje, na 17. sjednici održanoj 28.08.2013. godine u Mostaru, donosi

 

ODLUKU

O VISINI DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I INVALIDSKO

OSIGURANJE ZA LICA OSIGURANA U ODREĐENIM

OKOLNOSTIMA

 

Član 1.

Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljem  tekstu: doprinos) za osigurana lica iz čl. 14 i 15. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon) utvrđuje se i plaća u mjesečnim iznosima, za vrijeme:

1. rada u drugom preduzeću i drugom pravnom licu, u smislu propisa o radnim odnosima

60,00 KM

2. obavljanja obaveznog praktičnog rada učenika i studenata u toku sticanja obrazovanja i odgoja

3,00 KM

3. obavljanja poslova bez zasnivanja radnog odnosa volonterski rad i obavljanja pripravničkog staža u skladu sa članom 26. Zakona o radu

30,00 KM

4. prekvalifikacije, odnosno dokvalifikacije koju organizira ustanova za  zapošljavanje

3,00 KM

5. društveno organiziranog omladinskog radnog angažiranja - oblici  zadrugarstva učenika, studenata i nezaposlene omladine

30,00 KM

6. obavljanja javnih radova

3,00 KM

7. učestvovanja na organiziranim sportskim takmičenjima

3,00 KM

8. obavljanja privremenih i povremenih poslova, u smislu propisa o  radu

60,00 KM

9. stručnog osposobljavanja za rad djece sa teškoćama u razvoju

2,00 KM

10. izdržavanja kazne zatvora

3,00 KM

11. učestvovanja u akcijama spašavanja ili odbrane od elementarnih nepogoda ili nesreća

3,00 KM

12. učestvovanja u društveno organiziranim radnim akcijama u Federaciji BiH pri obnovi i izgradnji zemlje

3,00 KM

13. obavljanja poslova vojne ili odgovarajuće civilne zaštite ili obučavanja za vršenje ovih poslova

4,00 KM

14. izvršavanja naloga Ministarstva odbrane BiH, odnosno Ministarstva unutrašnjih poslova i uprava civilne zaštite

4,00 KM

15. obavljanja javne i druge društvene funkcije ili građanske dužnosti na poziv državnih ili drugih ovlaštenih organa

60,00 KM

16. obavljanja poslova operativnih sastava dobrovoljnih vatrogasnih organizacija u vršenju poslova gašenja požara i zaštite od drugih nesreća

4,00 KM

17. obavljanja poslova gorske službe spašavanja i ronjenja prilikom učestvovanja u otklanjanju neposredne opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno imovine ili učestvovanja u spašavanju ljudi, odnosno imovine

3,00 KM

Ako okolnosti iz stava 1. ovog člana traju kraće od mjesec dana, iznos doprinosa utvrđuje se srazmjerno broju dana za koji se plaća doprinos.

Član 2.

Obveznici obračuna i uplate doprinosa iz člana 1. stav 1. ove odluke su:

 1. za lica iz tač. 1., 4. i 8. - isplatilac plaće, odnosno novčane naknade,
 2. za lica iz tačke 2. - obrazovno-odgojne ustanove,
 3. za lica iz tačke 3. - poslodavci kod kojih rade,
 4. za lica iz tačke 5. - omladinske zadruge,
 5. za lica iz tačke 6. - investitori radova,
 6. za lica iz tačke 7. - organizatori sportskih takmičenja,
 7. za lica iz tačke 9. - poduzeća i druga pravna lica kod kojih se nalaze na stručnom osposobljavanju,
 8. za lica iz tačke 10. - kazneno-popravne ustanove,
 9. za lica iz tač. 11. do 17. - preduzeća i druga pravna lica koji ih pozivaju.

 

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

IZVOR: „Službene novine FBiH“ broj 26/14 od 04.4.2014. godine


Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV

obrazac dpdvUINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Obrazac D PDV dužni ste dakle predati već za PDV prijavu za april, koja se podnosi do 10 maja.  Iz UINO BiH napominju da podnošenjem obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV prijave.

Obrazac D PDV se predaje uz svaku PDV prijavu, dakle predstavlja njen dodatak koji služi za detaljnije pojašnjenje „polja ulaza i izlaza“ iz PDV prijave.

Dodatno pojašnjenje načina popunjavanja obrasca D PDV, koje smo vam obečali na seminaru možete preuzeti OVDJE.


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

U "Službenom glasniku BiH", broj 29/14 od 15.4.2014. godine objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 15/13).  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH (31.3.2014. godine).

 

ODLUKA

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE  ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora).

Član 2.

Članovi Komore (u daljem tekstu: član Komore) su:

a) privredno-pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova sa inostranstvom;

b) banke, osiguravajuća društva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te agencije u prometu) i građevinarstva;

c) naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji ima privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.

Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20,00 KM mjesečno.

Član 3.

Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupan uvoz ili bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini.

Član 4.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji ima realiziran vanjskotrgovinski promet plaća članarinu na vrijednost uvezene robe iskazane u carinskoj deklaraciji kvartalno u iznosu od 0,1% na ostvareni ukupan kvartalni uvoz, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod b) i c) ove Odluke plaća članarinu u iznosu od 0,2% na bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji nema realiziran vanjskotrgovinski promet, odnosno kojem se članarina ne može obračunati primjenom odredbi iz stava 1. ovog člana, plaća članarinu Komori primjenom odredbi stava 2. ovog člana.

Član 5.

Član Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnog prihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunata osnovica za plaćanje članarine.

Umanjenje članarine iz prethodnog stava vrši se temeljem zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Član 6.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 7.

Članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2014. godini oslobođeni su plaćanja članarine.

Član 8.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da u cilju obračuna i naplate članarine, zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim institucijama kojima se predaju finansijski izvještaji pravnih lica, odnosno putem kojih se vrše finansijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Član 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: VTK-1-342-5/13 od 18.02.2013. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 15/13, od 26.02.2013. godine; "Službene novine Federacije BiH", broj 24/13, od 27.03.2013. godine, "Službeni glasnik RS", broj 26/13, od 30.03.2013. godine, i "Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 6/13, od 29.03.2013. godine).

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH", "Službenom glasniku RS", "Službenom glasniku Brčko distrikta BiH", "Infokomu" i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“, broj 29/14 od 15.4.2014. godine


Važno obavještenje o dodatnom obrascu uz PDV prijavu - Obrazac D PDV

infoUINO je  09.04.2014. godine  izdala Obavijest za sve obveznike koji podnose PDV prijavu da pri podnošenju narednih PDV prijava uz iste podnesu i Obrazac D PDV. Iz UIO BiH napominju da podnošenjem obrasca D PDV prestaje obaveza dostavljanja obrazloženja negativnog polja 71 PDV prijave.

Obavještavamo vas da ćemo na našem narednom seminaru detaljnije pojasniti način popunjavanja obrasca D PDV, pa vas svakako pozivamo da prisustvujete istom. Program seminara, koji će se održati u periodu od 14 - 18.04.2014. godine, možete pogledati OVDJE.


Časopis April 2014

casopis april 2014S A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Uvođenje blanko-mjenice kao instrumenta obezbjeđenja naplate eventualnog carinskog duga u postupku unutrašnje obrade po osnovu lohn posla

2. Hajrudin Hadžimehanović,dipl.oec

Osnovni principi raspodjele javnih prihoda u SR Njemačkoj i Bosni i Hercegovini

3. Dr. sc. Dinka Antić

Trendovi u naplati prihoda od akciza na duhan

4. Mr oec Mirna Pajević

PDV aspekt prodaje dobara i usluga međunarodnim organizacijama, predstavništvima i realizatorima IPA projekata

5. Dr. sc. Jozo Piljić

Kapital i revalorizacijske rezerve

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Finansijski izvještaji u BiH - Potreba ili forma?

7. Dr. sci Ramiz Kikanović; Mr. sci Emina Žunić

MRS 8 i računovodstvene manipulacije

8. Safija Žilić,dipl. oec

Repo ugovori kao kratkoročni vrijednosni papir

9. Mr oec Emina Imamović

Interna revizija u upravljanju rizicima u društvima za osiguranje i reosiguranje

10. Doc. dr. Seakif Omerčić

Međunarodni monetarni sistem pod uticajem liberalizacije svjetske ekonomije

11. Dr. sci. Almir Alihodžić

Sedmi okvirni program EU – FP7

12. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Kontroling

13. Mr. oec Semina Škandro

Trgovački znak - Marka

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Osnivanje privatnih agencija za posredovanje u zapošljavanju

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Fizička onesposobljenost zaposlenih osoba sa stanovišta penzijskog i invalidskog osiguranja

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa


SEMINAR PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA

poziv aprilPoziv na savjetovanje – SEMINAR

 • DODATAK UZ PDV PRIJAVU - OBRAZAC D PDV
 • RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA
 • INDIREKTNI POREZI – kontrola i prinudna naplata
 • PRIZNAVANJE ULAZNOG PDV-a
 • PRIMJENE ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA - aktuelna pitanja
 • KONSOLIDOVANI BILANSI
 • NOVINE I AKTUELNOSTI U POREZNIM PROPISIMA

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 • MOSTAR,            14.4.2014., Hotel Ero
 • SARAJEVO,        15.4.2014., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA,                16.4.2014., Hotel Tuzla
 • ZENICA,              17.4.2014., Hotel Zenica
 • BIHAĆ,                18.4.2014., Hotel Park 

 

 

POZIV U PDF-a

 

 

PROGRAM SEMINARA

1.  DODATAK UZ PDV PRIJAVU - OBRAZAC D PDV

 • Obaveza podnošenja obrasca D PDV
 • Popunjavanje podataka o isporukama
 • Popunjavanje podataka o nabavkama
 • Stanje zaliha robe, sirovina i gotovih proizvoda na kraju perioda
 • Podnošenje i potpisivanje obrasca D PDV

 

2. RASPORED DOBITI / POKRIĆE GUBITKA

 • Kada, ko i na osnovu kojih dokumenata se može vršiti raspored poslovnog rezultata
 • Koliko dugo poslovni rezultat može ostati neraspoređen, a gubitak nepokriven?
 • Isplata dobiti ako nije pokriven gubitak iz ranijih godina
 • Isplata dobiti u stvarima: nekretnine, zalihe...
 • Akontativna isplata dobiti, mogućnost ili ...?
 • Porezni tretman isplata iz dobiti (FBiH, RS i BDBiH)
 • Knjigovodstvena vs tržišna vrijednost prilikom isplate dobiti u stvarima
 • Prenos prava isplate iz dobiti na drugo pravno ili fizičko lice

 3.    INDIREKTNI POREZI - kontrola i prinudna naplata

Zakon o postupku indirektnog oporezivanja

 • Opća pravila u vezi sa radnjama i postupcima indirektnog oporezivanja
 • Gašenje duga, odgoda plaćanja i garancije za odgođena plaćanja
 • Zastarjelost, izračunavanje roka i prekid zastarjelosti, apsolutna zastara
 • Pravo prvenstva UIO i mjere osiguranja
 • Postupak kontrole  i ovlaštenje za izricanje sankcija, rok za donošenje rješenja i teret dokazivanja
 • Klasifikacija prekršaja i sankcija indirektnih poreza, krivična djela utvrđena pri kontroli UIO i mogućnost umanjenja kazni za 50%,
 • Povjerljivost podataka o indirektnim porezima, žalba i vanredni pravni lijekovi

Prinudna naplata indirektnih poreza

 • Prinudna naplata, rok za ulaganje prigovora
 • Pljenidba pokretne i nepokretne imovine, gotovine, nenaplaćenih potraživanja,
 • Registracija založnog prava nad imovinom poreznog dužnika i prodaja oduzete imovine
 • Odgođeno plaćanje i plaćanje u ratama, postupak u slučaju neizmirenja odgođenog plaćanja
 • Žalbe, redovni i vanredni pravni lijekovi
 • Prelazak porezne obaveze prethodnika na nasljednike  pojedinaca i nasljednike  pravnih lica tj. nasljeđivanje duga (stečaj, likvidacija, pripajanje...)

 4.        TRETMAN ULAZNOG PDV-a

 • Priznavanje ulaznog PDV-a kod:
  • toplog obroka u naturi,
  • troškova hotelskog smještaja,
  • nabavke automobila,  goriva, parkinga, popravke automobila...
  • kupovine stana „za obavljanje poslovne djelatnosti“, nabavke stanova u svrhu davanja u zakup
  • kupovine software-a iz inostranstva,
  • nabavke reklamnog materijala koji će se besplatno dijeliti
 • PDV tretman ulaganja u tuđe objekte
 • Uvoz opreme privremeno izvezene radi opravke
 • Kada se priznaje ulazni  PDV  kod uvoza?
 • Ulazni PDV kod avansne uplate
 • Obračunati ulazni PDV sa konta 273
 • Ispravka ulaznog PDV

5.        PRIMJENA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA I OSTALA PRAVNA REGULATIVA

 • Može li se registovati podružnica stranog pravnog lica u FBiH i mogućnost dobivanja poreznog broja u FBiH  i PDV registracije
 • (Ne) mogućnost društva da daje zajmove ili osiguranja za sticanje vlastitih udjela
 • Prokura
 • Postupak dobivanja statusa PDV opunomoćenika
 • Istupanje i isključenje člana d.o.o.
  • Donošenje odluke o isključenju člana
  • Žalba isključenog člana
  • Procjena tržišne vrijednosti udjela isključenog člana (utvrđivanje pravednog obeštećenja)
 • Otvaranja, vođenja i zatvaranja računa nerezidenata (fizičkih i pravnih lica) u banci

6.        KONSOLIDOVANI BILANSI

 • Obveznici konsolidacije
 • Definicija grupe i tretman „trećih“ lica u konsolidaciji, značajan udio
 • „Down Stream“ i „Up Stream“ postupci pri konsolidaciji
 • Vrednovanje zaliha pri konsolidacji, KIFO metoda

 7.        PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


VISINA PRIHODA OD INDIREKTNIH POREZA

naplata prihoda

Prihodi od indirektnih poreza u prva tri mjeseca 2014. godine iznosili su 1 milijardu i 395 miliona KM i veći su za 80 milion KM ili 6,11 % u odnosu na isti period 2013. godine. UIO je u tri mjeseca 2014. godine privredi vratila 249 miliona KM što je na nivou povrata izvršenih u istom periodu 2013. godine. Tako su i neto prihodi koji su otišli u raspodjelu korisnicima, a to su država, entiteti i Distrikt Brčko, iznosili 1 milijardu i 146 miliona KM i veći su za 80 miliona KM u odnosu na prihode koje su sa Jedinstvenog računa korisnici dobili u prva tri mjeseca 2013. godine.

Za finansiranje državnih institucija u prva tri mjeseca 2014. godine rapoređen je isti iznos kao i prethodne godine i to ukupno 181 milion KM.

Višak prikupljenih sredstava od indirektnih poreza u iznosu od 80 miliona KM pripao je Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Distriktu Brčko. U tablici ispod dajemo prikaz ukupno raspoređenih sredstava entitetima i Distriktu Brčko sa pripadajućim spoljnim dugom u prva tri mjeseca 2014. godine u poređenju na isti period prošle godine. Posebno je važno naglasiti da je spoljni dug entiteta značajno porastao u prva tri mjeseca 2014. godine u odnosu na isti period prošle godine. Svi iznosi su iskazani u miliona KM.

01.01 – 31.03.

FBiH

RS

DB

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

Doznačeno

Spoljni dug

(u mil. KM)

(u mil. KM)

(u mil. KM)

2014

518

93

266

54

33

0,4

2013

487

61

257

34

30

-

% promjene

6,37

52,46

3,50

58,82

10

-

 

IZVOR: www.uino.gov.ba

 


U proceduri: Zakon koji stimulira dužnike da vraćaju porez

propisiPoslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Anto Domazet uputio je u proceduru Prijedlog zakona o dopuni Zakona o postupku indirektnog oporezivanja, koji bi Komisija za finansije i budžet tog doma trebala razmatrati  u prvoj komisijskoj fazi.

Domazet je jučer Agenciji Fena kazao da je intencija tog zakona bila da stimulira dužnike koji imaju dug po osnovu indirektnih poreza, koji iznosi oko 312 miliona, da izmire te obaveze čim prije tako što bi bili oslobođeni zateznih kamata i tereta prinudne naplate.

"Želio sam da napravimo takav sistem koji će stimulirati dužnike da uzmu kredite kod banke, izmire obaveze, plate dakle kamatu banci, ali da to bude znatno manji teret nego što bi bile koristi od toga što bi im se oprostile zatezne kamate i tereti prinudnog izvršenja", kazao je Domazet.

Dodao je da je taj prijedlog napravio imajući u vidu zaključke iz niza ranijih analiza i posebno zaključke u vezi s izvještajem Uprave za indirektno oporezivanje, koji je razmatrala Komisija, kada je uočeno da postoji konstantan dug po osnovi indirektnih poreza i kada je sugerirano da se poduzmu neke mjere da bi se taj dug prevazišao.

"Namjera moja je bila upravo da takvu jednu mjeru predložim. Vido sam da je Uprava za indirektno oporezivanje zauzela negativan stav, u smislu da oni obrazlažu da imaju sistem kojim će izvršiti naplatu. Drugi razlog, navode da je potrebno izvršiti nekakve izmjene u softverskom sistemu koje bi koštale oko tri miliona. Zatim, da bi na taj način bili dovedeni u neravnopravan položaj dužnici koji uredno izmiruju svoje obaveze itd.",  kazao je Domazet.

Dodao je da on može da uvaži neke stavove Uprave za indirektno oporezivanje.  - Ali, čini mi se da je ovo bila prilika da se postigne jedan efekt u obaranju nivoa duga, a ovako mislim da će nastavit se i dalje isto stanje u kome će konstantno biti jedan nivo duga po osnovu indirektnih poreza, dok ćemo dugo vremena biti svjedoci toga da postoji jedan određeni nivo nenaplaćenih poreza - kazao je Domazet.

Mislim, naveo je, da je bila prilika da primijenimo jednu mjeru koja  bi imala sigurno jedan pozitivan efekt, mobilizirajući efekt za dužnike da izmire svoje obaveze i da ostvare izvjesne efekte iz tog napora, zaduživanjem kod banaka da izmire obaveze, a da imaju efekte u ovom oslobađanju od zateznih kamata i tereta izvršenja.

Domazet kaže da nije nezadovoljan, te da je učinio ono što je smatrao da je potrebno.

 "Vrijeme će pokazati da li će biti potrebno u budućnosti ovakav jedan prijedlog izmjena ipak da uslijedi kako bi se razriješio problem efikasne naplate indirektnih poreza", kazao je Domazet.  Mi, dodao je, respektiramo stav Uprave za indirektno oporezivanje. "Sam neću insistirati više na tom zakonu. Za mene je dovoljno da je Uprava dala negativno mišljenje i mislim da je ona kompetentna institucija. Mi ćemo poštovati njen stav", kazao je Domazet, koji je i član Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH.

IZVOR: www.ekapija.com