Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine

U “Službenom glasniku BiH”, broj 29/14 od 15.4.2014. godine objavljena je Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2014. godinu. Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 15/13).  Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Skupštine Vanjskotrgovinske komore BiH (31.3.2014. godine).

 

ODLUKA

O ČLANARINI VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE  ZA 2014. GODINU

 

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komora).

Član 2.

Članovi Komore (u daljem tekstu: član Komore) su:

a) privredno-pravna lica registrovana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova sa inostranstvom;

b) banke, osiguravajuća društva i privredno-pravna lica iz oblasti prometa i komunikacija (cestovni promet, željeznički promet, zračni promet, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, poštanske aktivnosti, telekomunikacije i ostale prateće djelatnosti te agencije u prometu) i građevinarstva;

c) naučnoistraživačke i obrazovne institucije, udruženja građana koja u svojoj registraciji ima privrednu djelatnost, savezi, interesne asocijacije, fondacije, zaklade i druge organizacije koje obavljaju djelatnost od značaja za privredu, kao pojedinačni ili kolektivni članovi, ukoliko je provedena procedura predviđena članom 6. stav 4. i 5. Statuta Komore.

Svaki član Komore dužan je plaćati članarinu Komori, temeljem kvartalnog obavještenja o osnovici i visini članarine.

Članarina utvrđena članu Komore pojedinačno ne može biti veća od najvišeg iznosa utvrđenog Zakonom o Komori, niti manja od 20,00 KM mjesečno.

Član 3.

Osnovica za obračun članarine Komori je realiziran ukupan uvoz ili bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini.

Član 4.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji ima realiziran vanjskotrgovinski promet plaća članarinu na vrijednost uvezene robe iskazane u carinskoj deklaraciji kvartalno u iznosu od 0,1% na ostvareni ukupan kvartalni uvoz, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod b) i c) ove Odluke plaća članarinu u iznosu od 0,2% na bruto isplaćene plaće zaposlenih u 2013. godini, odnosno minimalno 60,00 KM kvartalno, ali ne više od Zakonom o Komori utvrđenog iznosa članarine.

Član Komore iz člana 2. stav 1. pod a) ove Odluke koji nema realiziran vanjskotrgovinski promet, odnosno kojem se članarina ne može obračunati primjenom odredbi iz stava 1. ovog člana, plaća članarinu Komori primjenom odredbi stava 2. ovog člana.

Član 5.

Član Komore koji dio ukupnog prihoda ostvaruje po osnovu izvoza, obračunata osnovica za plaćanje se umanjuje za vrijednost izvezene robe, odnosno procenat ostvarenog ukupnog prihoda po osnovu izvoza za godinu za koju je obračunata osnovica za plaćanje članarine.

Umanjenje članarine iz prethodnog stava vrši se temeljem zahtjeva člana Komore i dostavljene dokumentacije.

Član 6.

Uplata članarine po osnovama propisanim ovom odlukom vrši se na račune Komore koji se vode kod poslovnih banaka.

Član 7.

Članovi Komore osnovani i upisani u sudski registar u 2014. godini oslobođeni su plaćanja članarine.

Član 8.

Generalni sekretar Komore je ovlašten da u cilju obračuna i naplate članarine, zaključi odgovarajuće ugovore sa nadležnim institucijama kojima se predaju finansijski izvještaji pravnih lica, odnosno putem kojih se vrše finansijske transakcije, te utvrdi način kontrole i uplate članarine.

Član 9.

Svi eventualni sporovi zbog nepostupanja po ovoj Odluci rješavat će se dogovorom, ako to nije moguće sporovi će se voditi kod nadležnog suda.

Član 10.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj: VTK-1-342-5/13 od 18.02.2013. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 15/13, od 26.02.2013. godine; “Službene novine Federacije BiH”, broj 24/13, od 27.03.2013. godine, “Službeni glasnik RS”, broj 26/13, od 30.03.2013. godine, i “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 6/13, od 29.03.2013. godine).

Član 11.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”, “Službenim novinama Federacije BiH”, “Službenom glasniku RS”, “Službenom glasniku Brčko distrikta BiH”, “Infokomu” i na web stranici Komore (www.komorabih.ba).

 

IZVOR: „Službeni glasnik BiH“, broj 29/14 od 15.4.2014. godine