Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 30/24 od 24.04.2024. godine, objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza.

Izmjene i dopune Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza prezmite OVDJE.

 


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2024. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 30/24 od 24.04.2024. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljaća 2024. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2024. godine iznosi 1.315 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2023. godine - februar 2024. godine iznosi 1.316 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2024. godine iznosi 2.045 KM.


Časopis April 2024

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 04/24

 

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Dr Mirna Pajević Rožajac

Obaveze lica koja obavljaju profesionalne djelatnosti u skladu sa novim Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti

Zakonom o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti propisuju se prvenstveno mjere, radnje i postupci u finansijskom i nefinansijskom sektoru koje se preduzimaju s ciljem sprečavanja i otkrivanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti na osnovu procjene rizika. Obveznici provođenja mjera, radnji i postupaka dužni su postupati po Zakonu. Zakon je posebno definisao nadzor nad obveznicima u provođenju mjera, radnji i postupaka u finansijskom i nefinansijskom poslovanju, koji se preduzima radi sprečavanja pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, na osnovu procjene rizika za svakog obveznika pojedinačno. Velika je uloga i značaj pored obveznika Finansijsko-obavještajnog odjela Državne agencije za istrage i zaštitu.Obveznici su dužni u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona s njim uskladiti svoje poslovanje, organizaciju, opće i interne akte.

2.Jasmin Omeragić

Profesionalne računovođe moraju participirati u sprečavanju pranja novca i onemogućavanju finansiranja terorističkih organizacija

Problem organiziranog kriminala, njegovog obima, sadržaja, metoda djelovanja, te mogućnosti sprečavanja istoga - globalni je problem. Pranje novca, kao jedna od formi organiziranog kriminala, sigurno parira korupciji.Za pranje novca ne postoji baš jedinstvena definicija, jer je pranje novca mnogo izraženijeu onim društvenim zajednicama u kojima organizirani kriminal putem „operacija“ pranja novca legalizira kriminalom zarađenu dobit te je tako infiltrira u privredu i finansijske tokove, naravno s ciljem kontrole određenih ekonomskih i političkih procesa.Budući da u okviru računovodstvenih propisa (posebno uključujući MRS i MSFI) postoji značajan prostor za osobno prosuđivanje i izvođenje zaključaka, te da se i poslovne odluke ponekad donose u situacijama kada pravila nisu dovoljno jasna, kada zapravo liniju razgraničenja između onoga što je prihvatljivo i onoga što „ne valja“ nije uvijek lako povući, računovodstvo se smatra jednom od etički najzahtjevnijih profesija, te će shodno tome i pripadnici računovodstvene profesije sigurno ponajbolje sarađivati u procesu primjene ovoga zakona.

3.Elman Nadžaković, mr.oec

Oportunitenti trošak ili trošak propuštene prilike

 Troškovi predstavljaju okosnicu ekonomije i svi ostali problemi poslovanja na njih se nadovezuju ili iz njih proizlaze.Kako bi se planirale i kontrolirale aktivnosti poduzeća, menadžment mora imati informacije o troškovima koji nastaju pri obavljaju različitih poslovnih aktivnosti, a u skladu s tim može se zaključiti da se sve ekonomske odluke temelje na troškovima, pa se upravljanju troškovima treba posvetiti posebna pozornost. Zajedničko u svim ovim definicijama je da su troškovi posljedica određenih utrošaka izraženih novčanim vrijednostima. Ekonomisti o troškovima često razmišljaju različito od finansijskih računovođa, koji se obično bave izvješćivanjem vanjskih korisnika o poslovanju u prošlom razdoblju, a finansijski računovođe promatraju poslovanje i finansije tvrtke retrospektivno, jer moraju evidentirati imovinu i obveze te ocjenjivati postignute rezultate. Prilikom izbora najbolje kombinacije treba imati na umu koncept oportunitetnog troška, koji je posljedica činjenica da su: faktori proizvodnje oskudni i da je moguća alternativna upotreba faktora proizvodnje.

4.Nedim Čustović

Usklađenosti funkcije interne revizije u području etičnosti sa Globalnim standardima (II dio)

Uspjeh bilo koje funkcije interne revizije podjednako zavisi od usklađenosti funkcije interne revizije sa Globalnim standardima interne revizije i naročito etičkih kompetencija internih revizora, koje su detaljno opisane u domenu II (dva) novih globalnih standarda. Interni revizori treba da održavaju etičko ponašanje u svakom trenutku, jer su  im korporativni organi neposredno na čelu sa Odborom za reviziju, a posredno svi poreski obveznici povjerili i uvjeravajuće i savjetodavne uloge. Povjerenje koje u profesiju interne revizije daju svi  akteri od krajnjih korisnika, do korporativnih organa sa vlasnicima kapitala na čelu, naglašavaju važnost pridržavanja etičkih standarda u svim prilikama i okolnostima. Navedena  tvrdnja podupire svrhu interne revizije opisanu u novim Globalnim standardima interne revizije. Interni revizori moraju biti nosioci promjena, poboljšavajući opštu etičku kulturu organizacije. Sigurno je   da će zaposlenici prihvatiti i usvojiti etičko ponašanje kada  se to od strane rukovodstva,  konkretnim potezima, djelima  i ličnim primjerima, kontinuirano provodi u praksama,  što će za cilj imati stvaranje pozitivnog etičkog okruženja u cijeloj organizaciji.

5.Mehmed Budić

Utanjena kapitalizacija kao evazijski instrument

Bez sumnje porezna evazija je štetna pojava. Uzrokovana je brojnim nepravilnostima i propustima u funkcioniranju pravne države i financijskog sustava zemlje. Naime, od neplaćanja poreza koristi imaju samo pojedinci, dok se šteta prostire na cijelo društvo. U slučaju kada bi većina poreznih obveznika uredno izmirivala svoje obveze stvorio bi se prostor za smanjenje poreznog opterećenja, što bi automatski dovelo do porasta kupovne moći poreznih obveznika i njihove akumulativne sposobnosti. Razina sive ekonomije izravno korelira s obujmom porezne evazije u određenom zemlji. Kako bi se smanjila porezna evazija neophodno je uklanjanje uzroka sive ekonomije, a ne sprečavanje njezinih negativnih posljedica. Stabilnost poreznog i pravnog sustava omogućuje smanjenje porezne evazije. Porezni sustav koji se neprestano mijenja plodno je tlo za evaziju. Također, porezni sustav mora biti transparentan, odnosno građani moraju vidjeti točno za što daju porez, tj. koje će zadatke financirati država njihovim novcem. Na taj način porezna politika se približava građanima i stvara se svijest o potrebi plaćanja poreza u određenom društvu.

6.Ahmed Aljukić

Uticaj ESG na procjenu vrijednosti

Uz rastući apetit za održivo ulaganje i strožije regulatorne zahtjeve, potražnja za uključivanje materijalnih ESG faktora u poslovni okvir vrednovanja je od neviđenog značaja. Štetno je za praktičare da revidiraju tradicionalni model vrednovanja iz sagledavanja ESG faktora kao nefinansijske informacije sa primarnim fokusom na korporativno upravljanje do predfinansijskih informacija uz naglašavanje ekološke i društvene vrijednosti.S obzirom na isprepleteni odnos između ESG-a ponuda i korporativni učinak, kompanije sa višim ESG akreditivima se obično povezuju komparativne prednosti, da spomenemo samo neke, manje nestabilni sistematski rizici, veći budući slobodni novčani tok, premija u višestrukim cijenama i nižoj diskontnoj stopi, sve služe kao jaki poticaji za integraciju ESG-a, i predvidljivo je da će se trend nastaviti u narednih godina. Ipak, prevođenje ESG faktora u kompaniju vrijednost je još uvijek u preliminarnoj fazi i ostaje izazovno bez standardizovanog i regulisanog pristupa i smjernica. Korisnici bi vrednovanjemtrebali obratiti pažnju naakreditive procjenitelja i iskustvo u procjeni uticaja ESG-a na poslovanje i vrednovanje. Za napredak ESG-a i poslovanja integracije vrednovanja, predlažemo da lideri u industriji treba da ulože zajedničke napore zajedno sa regulatorima u ubrzavanju napretka za razvoj gdje je sveobuhvatan i internacionalizovan model vrednovanja.

7.Mr iur. Mirel Mujkanović

Sistem javnih nabavki – osnovni principi i načela Zakona o javnim nabavkama

U vrijeme kada javnost opravdano zahtijeva povećanje nivoa transparentnosti pri javnim nabavkama, istovremeno je neophodno zadovoljiti principe vrijednosti za novac, princip jednakog tretmana, te princip pravične i aktivne konkurencije kako bi sistem javnih nabavki mogao odgovoriti svim zahtjevima koji se postavljaju pred njega.   Samo dosljednim poštovanjem principa na kojima se temelji sistem javnih nabavki, ugovorni organ se neće dovesti u situaciju da tenderska dokumentacija i dodjela ugovora budu upitni i predmet žalbenih postupaka pokrenutih od ponuđača koji smatraju da su principi javnih nabavki narušeni u provođenju postupka javne nabavke. Time se štedi vrijeme, doprinosi efikasnosti, ekonomičnosti i odgovornom trošenju javnih sredstava, a što predstavlja jedan od osnovnih ciljeva Zakona o javnim nabavkama. Javna nabavka ne smije da bude oblikovana sa namjerom izbjegavanja primjene Zakona o javnim nabavkama ili izbjegavanja primjene odgovarajuće vrste postupka javne nabavke ili sa namjerom da određene privredne subjekte neopravdano dovede u povoljniji ili u nepovoljniji položaj.

8.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Štednja ili ulaganje, šta odabrati?

Ideja iza štednju u banci je čuvanje novca na određenom mjestu. Ideja iza ulaganja, barem što se tiče dionicaje kupovina imovine (kupili ste udio u društvu). Štednja u banci je vrlo konzervativna strategija, kojoj je cilj sakupiti novac kroz vrijeme i lako doći do njega kad vam treba. S druge strane, ulaganje može biti strategija niskog ili visokog rizika, kojoj je cilj iskoristiti potencijal ulaganja da zaradite više nego štednjom. Za prosječnu osobu ulaganje daje najbolji rezultat kad se  ulaže dugoročno, kontinuirano malim uplatama, uz poštovanje principa diverzifikacije. Što ćete  odabrati – štednju ili ulaganje?To zavisi o vašem cilju, o vašoj spremnosti na rizik i o tome koliko ste dugo spremni čekati.Sa povećanjem finansijske pismenosti, raste i interes za alternativnim oblicima štednje, ulaganjem sredstava u različite finansijske instrumente, osim čuvanja istog na računima kod banaka. Nadati se da pozitivni  trendovi  kad je u pitanju alternativni nebankarski oblik štednje  uskoro biti zastupljeniji i u našoj državi, jer potencijala za tako nešto ne nedostaje.

9.Doc. dr. sc. Jasmina Hurić

Fiskalna pravila Evropske unije

Svaki novi fiskalni sporazum EU ili izmjene postojećih idu u pravcu podrške ekonomskoj i socijalnoj koheziji svih zemalja članica, uz jače integrisanje evropskih zemalja. S druge strane, pitanje odgovaraćuje i jasne provodivosti fiskalnih pravila u svim članicama otvara posebne rasprave. S obzirom da se u ovom trenu EU još uvijek nalazi daleko od fiskalne unije, za čije bi postojanje bila neophodna jača politička integracija i centralizirana institucija koja bi mogla koordinirati fiskalne sisteme svih članica, nova fiskalna pravila moraju biti drugačije postavljena. Vrlo je vjerojatno da je fiskalna unije u „sigurnoj“ budućnosti EU jedino rješenje, ali nijedna zemlja se za sada ne želi odreći svog fiskalnog, pravnog i političkog suvereniteta, posebno najuticajnije zemlje EU kao što su Njemačka, Francuska, Italija i drugi. Nova fiskalna pravila EU moraju imati čvrst okvir kojim će se postići maksimalno sprečavanje neodrživih javnih finansija. Da li će to omogućiti novi prijedlozi fiskalnih pravila ostaje da se vidi.

10.Dr. sc. Jozo Piljić

Poslovna kriza

U uvjetima krize poduzeća se suočavaju s nizom problema: padom narudžbi, padom prodaje, izazovom sniženja troškova, pogoršanjem likvidnosti, problemima isporuke dobavljača te osiguranja kapitala. Kontroling je stručna, neutralna i proaktivna podrška menadžmentu, sparing partner menadžmentu, ekonomska savjest organizacije. Kriza donosi izazov preispitivanja, nove orijentacije i novog pozicioniranja i poduzeća i kontrolinga. Proširenje perspektive, tj. izlazak iz okvira operativnog kontrolinga te intenziviranje zadataka i proširenje instrumenata temeljna su obilježja kriznog kontrolinga. Jedan od zadataka kontrolinga, posebno naglašen u razdoblju poslovne krize, jest uspostavljanje i očuvanje ravnoteže između operativnog, strategijskog i normativnog kontrolinga, tj. uravnotežena stručna potpora u procesu operativnog, strategijskog i normativnog upravljanja. Ni uspješna poduzeća nisu pošteđena kriznih razdoblja, no ona raspolažu i koriste instrumente presretanja nepovoljnih kretanja, tako da njihova kriza traje kraće i posljedice su manje pogubne, u tome je bitna razlika između uspješnih i neuspješnih poduzeća.

11.Bernard Iljazović

Novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu u Kantonu Sarajevo

Novim zakonskim okvirom o javno-privatnom partnerstvu postavljaju se pravni temelji za provedbu projekata javno-privatnog partnerstva u Kantonu Sarajevo. Uspješna provedba javno privatnog partnerstva ovisi o brojnim čimbenicima, a jedan od njih je i stvaranje transparentnog, nediskriminativnog i jasnog pravnog okvira u zakonom određenom postupku, radi utvrđivanja uvjeta pod kojima se mogu realizirati projekti JPP-a, te uspješnog ugovaranja i izvođenja projekata JPP-a radi efikasnijeg korištenja javnog i općeg dobra. S obzirom da se ugovori o javno- privatnom partnerstvu zaključuju na duže vremensko razdoblje pravi učinci primjene u praksi, vidjeti će se zapravo nakon proteka tog razdoblja. Kod takve vrste ugovornog odnosa potrebno je održavati i visoku razinu transparentnosti i etičnosti kako bi se pravovremeno prevenirali mogući štetni učinci, a koji bi se negativno odrazili na realizaciju projekta, a samim time i na proračunski budžet. U konačnici, pri ugovaranju javno-privatnog partnerstva posebice treba voditi računa o interesima građana, odnosno krajnjih korisnika javnih usluga.

12.Džana Kadribegović

Otkaz  ugovora o radu na osnovu Zakona o radu

Otkaz ugovora o radu predstavlja jedan od najvažnijih instituta Zakona o radu, kojimsu taksativno  utvrđeni slučajevi otkaza  ugovora o radu od strane poslodavca, uz propisani  otkazni rok.Razlozi za prestanak ugovora o radu od strane poslodavca  mogu se svrstati u dvije kategorije. U prvu kategorijuspada otkaz koji jeobjektivne prirode, a koji je vezan za poslovanje poslodavca (poslovno uvjetovan otkaz) i otkaz subjektivne prirode (osobno uvjetovani otkaz).I u slučaju osobno uvjetovanog otkaza potrebno je da poslodavac ispuni  uvjet u smislu mogućnosti da  radnika kome namjerava dati otkaz  zaposli na druge poslove ili ga prekvalifikuje ili dokvalifikuje za rad na drugim poslovima.Iako su Zakonom detaljno utvrđeni razlozi za otkaz ugovora o radu, u praksi nije rijetka pojava da se  ugovor o radu  otkazuje i u drugim slučajevima koji nisu propisani Zakonom.Kako bi se takvi slučajevi izbjegli odnosno sveli na minimum, a u cilju zaštite radnika od neopravdanog otkaza, Zakonom  su taksativno  propisani neopravdani razlozi za otkaz.

13.Prof. dr. sci. Asja Gojačić

Testiranje kod zapošljavanju i provjera kvalifikacija

Zaposliti prave ljude jedan je od najtežih i najvažnijih izazova u upravljanju i razvoju poslovanja. Unatoč tome što se gotovo svi slažu kako su ljudi ključni za uspješno poslovanje i ostvarivanje konkurentske prednosti tvrtke, proces zapošljavanja često je nedovoljno promišljen i organiziran. Najbitniji dio poslovanja bilo koje institucije su ljudi. Iako živimo u informatičkom dobu gdje je tehnika preuzela vodstvo u mnogim sferama i dalje se naglasak stavlja na ljude. Kako prepoznati talent? Kako u mnoštvu njih izabrati baš onog radnika koji nam treba? Kako birati između kandidata odnosno koje metode koristiti da napravimo dobru odluku?Pravilna upotreba testova može dovesti do boljih odluka o pojedincima i programima nego što bi to bio slučaj bez njihova korištenja, a također i pokazati na put za širi i pravedniji pristup obrazovanju i zapošljavanju. Međutim, loša upotreba testova može dovesti do zamjetljive štete nanesene ispitanicima i drugim sudionicima u procesu donošenja odluka na temelju testovnih podataka.

14.Alan Vajda, mag. iur.

Promjene koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o strancima u RH – I dio

Važeći Zakon o strancima („Narodne novine“, br. 133/20, 114/22 i 151/22) sadrži odredbe vezane za ulazak državljana trećih zemalja u Republiku Hrvatsku, vize, odredbe vezane za rad, reguliranje privremenog boravka državljana trećih zemalja (u svrhu spajanja obitelji, srednjoškolskog obrazovanja, studiranja, istraživanja, humanitarnih razloga, životnog partnerstva, rada, rada upućenih radnika, boravka osobe s dugotrajnim boravištem u drugoj državi članici EGP-a, boravka u druge svrhe boravka, digitalnih nomada, autonomnog boravka) te reguliranje stalnog boravka i dugotrajnog boravka u Republici Hrvatskoj. Zakonom o strancima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2021. godine propisani su uvjeti izdavanja dozvola za boravak i rad državljanima trećih zemalja, te je uveden fleksibilan model zapošljavanja stranaca u Republici Hrvatskoj koji može brzo i adekvatno odgovoriti na svakodnevne potrebe tržišta rada.

15. Savjetodavni servis
16. Saopštenja za primjenu propisa
17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Interaktivna edukacija ”ŠKOLA POREZA” - otvorene prijave

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo nakon uspješno provedenih edukacija kao što su: Porezna akademija, abc Knjigovodstvo, excel za računovođe/revizore, analiza finansijskih izvještaja, interna revizija i interna kontrola..., organizuje novu edukaciju pod nazivom ''Škola poreza''.

Dopustite da vas učinimo malim stručnjacima u poznavanju i praktičnoj primjeni poreznih propisa. Steknite  i usavršite svoje znanje iz oblasti direktnih i indirektnih poreza, kao i velikog broja obaveznih parafiskaliteta.

Projekat ''Škola poreza'' predstavlja online interaktivnu edukaciju u kojoj će se učesnicu upoznati sa aktuelnim odredbama iz poreznih propisa koji se odnose na primjenu direktnihi indirektnih poreza:

 • Direkni porezi u FBiH
  • Zakon o porezu na dohodak
  • Zakon o porezu na dobit
 • Indirektni porezi u BiH
  • Zakon o PDV-u
  • Zakon o akcizama
  • Zakon o carinskoj politici
 • Parafiskaliteti

👩‍🎓👨‍🎓U nastavku prenosimo utiske naših polaznika sa ranijih edukacija u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d.:

“U moru nekih certifikata i diploma, meni je Porezna akademija najdraža obuka. Sa lakoćom sam i išla i vraćala se, bez obzira na radni dan. Konkretni problemi s kojima se susreće računovoda u svakodnevnom radu, informacije do kojih nije lako doći a da su dovoljno pouzdane. Mnogo korisno, dobro organizovano. Sve pohvale timu i predavaču.”

“Vezano za Poreznu akademiju, želim da Vam se zahvalim na dobro pripremljenim prezentacijama i još boljem izlaganju. Super je osmišljen koncept, gdje se izlažu teme i daju odgovori na situacije koje se dešavaju u praksi. S obzirom da sam početnik u ovoj oblasti oko poreza i doprinosa sada nakon završetka mogu reći da sam obogatila svoje znanje i radno iskustvo saznanjima iz ovih oblasti. Takođe grupa je bila super, mix ljudi iz raznih oblasti.”

“Porezna akademija je jedno super iskustvo za mene. Predavač jasno i koncizno izlaže,te je jako susretljiv u davanju odgovora.Nadam se da ćemo imati priliku opet da se družimo na nekim sličnim i jednako ineteresantnim edukacijama.”

Broj mjesta je ograničen, te je potrebna online prijava.

 

Prijava na radionicu

 

OSTALE INFORMACIJE

Cijena po edukaciji: 450,00 KM + PDV

Datum održavanja: 20.05. - 24.05.2024. godine

Trajanje po edukaciji: pet dana

Satnica: 12:00 - 14:00

Mjesto održavanja: Online putem Zoom platforme

Broj polaznika  je ograničen.

Prijava na radionicu

Sve potrebne informacije na telefone:
060/340-9368 i 033/ 215-802

email: pitanja@feb.ba


CONTROLLING: Mjerenje i unapređenje performansi

 

Naruči knjigu (50.00 KM + PDV)

Autori:

1. Branko Ž. Ljutić
2. Edin Glogić

Godina izdanja: 2024. godina

Stranica: 358

Stanje: dostupno - dostava od kraja aprila 2024. godine

.
Opis:

Knjiga CONTROLLING: Mjerenje i unapređenje performansi je monografija visoko usmjerena na budućnost kontrolinga. Bazira se na naučim istraživanjima i novoj praksi u svijetu, posebno u SAD i EU. Fokusirana je primarno na potrebe firmi u Bosni i Hercegovini (BiH), sa primjenljivosti u regionu Zapadnog Balkana.

Knjiga je namijenjena višim finansijskim kontrolerima i onima koji tek stupaju u ovu profesiju. Ukazuje na pravce unapređenja i modernizacije funkcionisanja odjeljenja za kontroling. Naglašava osnovni cilj ove mena­džment funkcije povećavanju vrijednosti organizacije, unapređenju poslovne reputacije i inovativnom putu kao rastu efikasnosti.

Ciljna čitalačka publika jesu studenti na magistarskim i doktorskim studijama, sadašnji i budući menadžeri kontrolinga u srednjim i velikim firmama u Bosni i Hercegovini, kao i svi ostali menadžeri, posebno interni revizori, koji su blisko vezani i sarađuju sa kontrolingom. Pripremljena je da vas vodi bez napora u procesu implementacije. Ovo izdanje vam omogućava da:
✓ Da steknete agilnost i ohrabruje kontinuirano unapređenje performansi kroz primjenu kontinuiranih menadžment kontroling sistema.
✓ Uspostavljanje odgovarajuće metrike performansi koja nudi uvid u potrebe i kontinuirano unapređenje performansi preduzeća.
✓ Donošenje strateških investicionih odluka uz primjenu savremenih tehnologija i usmjerenje na strateške ciljeve održivosti.

Knjiga pruža teorijska i praktična rješenja koja se danas koriste u SAD i Evropskoj Uniji. Sadrži provjerene jednostavne alate kontrolinga sa listama za provjeru i modelima koji omogućavaju uvođenje i razvoj procesa kontrolinga.

 

Detaljan sadržaj knjige možete preuzeti OVDJE

WEBINAR ZA OVLAŠTENE PROCJENITELJE: Vrednovanje preduzeća, Procjena vrijednosti zaliha, Uticaj ESG-a na procjenu vrijednost...

WEBINAR Kontinuirana edukacija procjenitelja, računovođa i revizora

 • VREDNOVANJE PREDUZEĆA
 • PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA
 • UTICAJ ESG-a NA PROCJENU VRIJEDNOSTI
 • ANALIZA OSJETLJIVOSTI I ANALIZA SCENARIJA KAO BITAN SEGMENT INVESTICIJSKOG ELABORATA

 

Konsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo organizuje webinar na temu procjene vrijednosti preduzeća. Webinar je namijenjen Ovlaštenim procjeniteljima, kao i licima koji nemaju certifikat ovlaštenog procjenitelja ali ih interesuju teme procjene vrijednosti imovine.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 25.4.2024. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine

Webinar se priznaje kao 7 bodova specijalističke obuke u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
PROCJENA VRIJEDNOSTI ZALIHA
 • Međunarodni standard procjene vrijednosti zaliha MSPV 230
 • Koje zalihe su predmet procjene prema MSPV 230
 • Okolnosti pod kojima postoji obaveza procjene zaliha
 • Obaveza procjenitelja da odabere odgovarajuću osnovne vrijednosti pri procjeni zaliha
 • Pristupi i metode procjene vrijednosti zaliha
  • Tržišni pristup
  • Prihodovni pristup (Metoda odozgo prema dolje i Metoda odozdo prema gore)
  • Troškovni pristup (Metoda tekućeg troška zamjene)
 • Posebna razmatranja za zalihe:
  • Identifikacija procesa dodane vrijednosti i povrata na nematerijalnu imovinu
  • Povezanost s drugom stečenom imovinom
  • Zastarjele zalihe – rezerve
  • Jedinica obračuna
 • Računovodstveno evidentiranje procjene vrijednosti zaliha
 • Porezni tretman procjene vrijednosti zaliha
VREDNOVANJE PREDUZEĆA 
 • Uvod i koncepti vrednovanja preduzeća
 • Procjena vrijednosti imovine
 • Vrednovanje troškova
 • Tržišna vrijednost
  • Racio analiza
  • Presedani transakcija,
  • EVA & MVA
 • Intrinzična vrijednost
  • DCF vrednovanje
  • Strateški pokretači poslovanja
  • Mjere rizika i trošak kapitala
  • Razumijevanje FCF-a (Free Cash Flow)
  • Izračun diskontne stope
 • Napredno vrednovanje
  • Kompleksnost vrednovanja u korporativnim finansijama
  • Procjena vrijednosti M&A
  • Vrednovanje privatnih preduzeća
  • Nova ekonomija i startup-i
UTICAJ ESG-A NA PROCJENU VRIJEDNOSTI 
 • Važnost ESG vrednovanja
 • Odnos ESG-a i procjene vrijednosti biznisa
 • Prilagođavanje pristupa vrednovanju poslovanja
 • Izazovi u uključivanju ESG-a u procjenu vrijednosti i poteškoće u prikupljanju podataka
 • ESG i Free cash flow
 • ESG i DCF model
 • ESG i dikontna stopa
ANALIZA OSJETLJIVOSTI I ANALIZA SCENARIJA  KAO BITAN SEGMENT INVESTICIJSKOG ELABORATA
 • Sadržaj investicijskog elaborata
 • Analiza projekta u uslovima neizvjesnosti
 • Zbirna ocjena investicijskog projekta
 • Metode prilagođavanja projekta riziku
 • Kriteriji ocjene isplativosti
 • Upravljanje i revizija projekta
 • Analiza osjetljivosti – definicija
 • Prednosti analize osjetljivosti
 • Koraci analize osjetljivosti
 • Faze analize osjetljivosti
 • Kritični parametri u analizi osjetljivosti
 • Analiza scenarija
 • Vrste scenarija (optimistički, najvjerovatniji i pesimistički)
 • Najčešća pitanja u praksi analize scenarija
 • Analiza osjetljivosti vs Analiza scenarija
 • Praktičan primjer

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 25.4. do 28.4.2024. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7 bodova specijalističke obuke u procjeniteljskoj/računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

 PREDAVAČI:

 • Mirna Pajević Rožajac
 • Ahmed Aljukić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        110,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  130,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14