SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT, KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA, TRANSFERNE CIJENE , PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT
 • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 14.3.2019., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 15.3.2019., Hotel Park
 • MOSTAR, 18.3.2019., Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 19.3.2019., PC UNITIC
 • TUZLA, 20.3.2019.Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2018. godinu

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2018. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

POTICAJ PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA

 • Obaveza korištenja poticaja u godini prijema zaposlenika
 • Mogućnost korištenja poticaja na Ugovore o radu sa ograničenim periodom trajanja
 • Gubljenje prava korištenja poticaja
 • Period trajanja poticaja
 • Korištenje poticaja za direktora društva
 • Evidentiranje poreznog gubitka na osnovu korištenja poticaja
 • Praktičan prikaz popunjavanja obrasca PP-812
 • Korekcija ranije korištenog poticaja (prikaz kroz porezni bilans)
 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PU

 TRANSFERNE CIJENE

 • Transferne cijene i povezana lica
 • Obaveza sastavljanja izvještaja u slučaju malog broja transakcija ili transakcija male vrijednosti
 • Prikaz izvještaja o transfernim cijenama
 • Skraćeni izvještaj o transfernim cijenama
 • Efekat transferne cijene na Porezni bilans
 • Mogućnost eliminacije transfernih cijena
 • Popunjavanje obrazaca TP-900 i TP-902

PRIJAVA POREZNA NA DOHODAK

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Obaveza dostavljanja obrasca GIP-1022 i pregleda plaćenog poreza na dohodak po osnovu druge samostalne djelatnosti (ugovor o djelu, autorski honorar…)
 • Popunjavanje GIP – 1022 u slučaju isplate naknade za bolovanje, porodiljskog odsustva…
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR - 1036 i AMS - 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI

 • Plaćanje i način prijave naknade za rehabilitaciju i zapošljavane osoba sa invaliditetom
 • Tko je obveznik plaćanja naknade za turističku zajednicu?

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine

U "Službenin novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 13/19 od 27.02.2019 godine je objavljeno Saopčenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar/siječanj 2018 godine

1. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine iznosi 914 KM.

2. Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za decembar 2018. godine iznosi 1.405 KM.

3. Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period oktobar 2018. godine - decembar 2018. godine iznosi 907 KM


U martu počinje izdavanje T-obrasca

Spoljnotrgovinska komora BiH će u prvoj polovini marta početi sa izdavanjem elektronske carinske tranzitne deklaracije /T-obrazac/, koja omogućava brži, jednostavniji, bezbjedniji i jeftiniji transport robe od polazne do odredišne carinske kancelarije, kroz zemlje EU /osim Andore i San Marina/, te Švajcarsku, Norvešku, Island, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju i Tursku.

Rukovodilac TIR odjeljenja u Spoljnotrgovinskoj komori BiH Kristina Ćosić rekla je Srni da Komora, uvođenjem ove usluge, želi da omogući prevoznicima u BiH da na lakši i povoljniji način dođu do ovog bespapirnog dokumenta, koji već koriste nakon izlaska iz BiH pri prevozu robe kroz navedene zemlje.

Ona je istakla da se korištenjem T-obrasca značajno smanjuje i broj carinskih barijera između privrednika i njihovih trgovinskih partnera.

"T-obrazac niko u BiH ne izdaje, već ga prevoznici uzimaju od stranih špedicija i firmi, na granicama susjednih zemalja, koje su ranije počele sa njegovim izdavanjem", napomenula je Ćosićeva.

Prema njenim riječima, obrasce koje bude izdala Spoljnotrgovinska komora BiH prevoznici će moći da koriste kada izađu iz BiH, ali je prednost što će imati odgođeno plaćanje za njihovo izdavanje.

Ona je pojasnila da, nakon izdavanja T-obrasca, Komora unosi podatke o prevozničkoj firmi u aplikaciju, odnosno "TranzitNet" platformu - višejezičku, mrežno zasnovanu platformu koja bilježi, kontroliše i nadgleda tranzitne deklaracije, a kojom upravlja švajcarska kompanija "SGS", sa čijim ovlaštenim predstavnikom u Makedoniji je Spoljnotrgovinska komora potpisala sporazum.

Prema riječima Ćosićeve, deklaracija koja je unesena u ovu internet platformu omogućava da se isprati cijeli tok transporta, pri čemu se u svakom trenutku zna gdje se roba nalazi.

"Osim navedenih prednosti koje se odnose na uštedu novca i vremena, jer se kamioni ne zadržavaju na graničnim prelazima, ni carinskim ispostavama, u prilog T-obrascu idu i činjenice da se sva komunikacija odvija elektronski, bez dolaska prevoznika na mjesto izdavanja elektronskog dokumenta", istakla je Ćosićeva, dodavši da prevozniku nije potrebna nikakva garancija za ulazak u sistem.

Ona je dodala da su, korištenjem ovog tranzitnog obrasca, greške vozača i carinika gotovo isključene, a ne izdaje se nikakav povratni dokument, koji omogućava početak narednog prevoza.

Ćosićeva je naglasila da se u BiH ne mogu implementirati sve prednosti T-obrasca, jer u zemlji još nije uspostavljen "Novi kompjuterizovani tranzitni sistem" /NCTS/ koji je u nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje /UIO/ BiH.

Iz UIO rečeno je Srni da je početak primjene NCTS-a povezan sa početkom primjene novog Zakona o carinskoj politici u BiH.

"Prema sadašnjoj situaciji, primjena novog Zakona o carinskoj politici u BiH trebalo bi da počne 1. avgusta", ističu iz Uprave.

Iz UIO-a napominju da primjena Zakona o carinskoj politici u BiH podrazumijeva "carinu bez papira", što znači da bi do pomenutog datuma morao biti operativan digitalni potpis u BiH, kako bi svi carinski dokumenti koji postoje u carinskim postupcima imali i pravnu snagu.

"NCTS postoji u svim zemljama članicama EU, ali i u drugim zemljama koje su potpisnice Konvencije o NCTS-u. Novi transportni sistem svakako će donijeti mnoge prednosti i privredi u BiH, posebno u smislu pojednostavljenja carinskih procedura na granicama, a samim tim doprinijeti i bržem stizanju robe od početne do odredišne tačke", ističu iz UIO BiH.

Izvor: www.akta.ba


Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina.

Postupak svih prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru vršit će se na osnovu obaveznog javnog konkursa. Resorni ministar rada Malik Garibija ističe da je pored obaveznih konkursa najveći iskorak uvođenje supervizora iz Ureda za borbu protiv korupcije koji će od sada nadzirati svaki konkurs i biti fizički prisutni tokom cijelog procesa uključujući i intervjue.

“Netransparentno prekomjerno zapošljavanje odavno je prepoznato kao najslabija karika u efikasnom funkcioniranju javnog sektora. To je dovelo do negativne selekcije uposlenih u mnogim segmentima. Takav višak nepotrebnih radnika guši kvalitet onih koji dobro i predano rade svoj posao ali ne mogu doći do izražaja. Imamo preskup aparat koji ne može odgovoriti zadacima posla. Ovom uredbom pokušavamo amortizovati pritisak i suziti prostor za korupciju i nepotizam prilikom zapošljavanja u javnom sektoru“, poručio je ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Garibija.

Novina u procesu zapošljavanja je i obaveza objavljivanja svih konkursa na internet stranici Službe za zapošljavanje. Taj novi mehanizam treba spriječiti situacije u kojima konkursi prolaze neopaženo ili su manje vidljivi, odnosno treba olakšati tražiocima posla da ne moraju pratiti stotine različitih internet stranica.

Resorni ministar Garibija ističe da su identifikovali kritične tačke u procesu kao što je usmeni intervju gdje se otvara najveći prostor za manipulacije, a da su na prijedlog ministrice pravde i uprave Lejle Brčić u uredbu ugradili i novi mehanizam supervizora.

Naime, poslodavac je dužan, u roku od pet dana prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa. To će biti fizičko lice imenovano od strane Ureda sa Liste supervizora koje sačinjava i vodi Ured. Bitno je naglasiti da supervizor nema pravo nikakvog utjecaja ili učešća u konkursu, nego da je isključivo nadležan da nadzire pravilnu primjenu ove uredbe od raspisivanja javnog oglasa do njegovog okončanja, te da primjeni niz mjera u slučajevima odstupanja od propisanih procedura.

Uredba donosi još i posebne odredbe postupanja u različitim radno pravnim okolnostima i izuzetke u specifičnim situacijama, kao i kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja odredbi. Tim koji je radilo na Uredbi imao je pune ruke posla, a javna rasprava je polučila brojne kvalitetne sugestije. Iskreno se nadam da će se novi mehanizmi borbe protiv korupcije pri zapošljavanju pokazati pozitivnim te da će ih uvesti i drugi kantoni i nivoi vlasti“, poručio je Garibija.

Puni naziv akta je Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala i biće dostupna na internet stranici Kantona Sarajevo.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo


Usvojena Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH

Na današnjoj sjednici (19.02.2019.)  u Sarajevu Vlada FBiH usvojila je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH kojom je osobama koje traže posao omogućen ravnopravan pristup slobodnim radnim mjestima i ravnopravna konkurencija, zasnovana na znanjima i sposobnostima.

Federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH Vesko Drljača izjavio je na pres-konferenciji nakon sjednice da je riječ o značajnom aktu koji treba da uredi tu oblast na pravedan i sistematičan način.

- Uredbom je propisan postupak prijema u radni odnos u institucijama, kao i u privrednim društvima u kojima je Federacija BiH osnivač ili većinski vlasnik, ukoliko to nekim drugim propisom nije na drugačiji način regulisano - pojasnio je Drljača.

Uredbom je propisano da se kod poslodavca na kojeg se ona primjenjuje, prijem u radni odnos vrši nakon provedene procedure javnog oglašavanja, a da javni oglas mora biti objavljen najmanje u jednom dnevnom listu i putem internet stranice poslodavca, ukoliko ona postoji, i obavezno dostaviti nadležnoj službi za zapošljavanje prema sjedištu poslodavca.

Drljača je precizirao da je Uredbom propisan i sadržaj javnog oglasa, načini dostave prijava i imenovanja komisije, rad i izuzeće komisije, postupak izbora kandidata, nadzor nad primjenom ove uredbe, kao i vrste i visina sankcija u slučaju kršenja uredbe.

Također, Vlada FBiH danas je pozvala vlade kantona da, u skladu sa svojim nadležnostima, na osnovu ove uredbe donesu odgovarajuće kantonalne propise, na što ih obavezuju i izmjene i dopune Zakona o radu, kojima je propisano da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu Zakona donesu provedbene propise.

Zbog hitnosti rješavanja pitanja na koja se ova uredba odnosi, predviđeno je da ona stupi na snagu narednog dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Nakon donošenja Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u FBiH, 172. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena po utvrđenom dnevnom redu kada joj, po povratku sa službenog puta, bude prisustvovao federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, čije su tačke bile uvrštene u dnevni red.

O datumu nastavka sjednice javnost će biti blagovremeno obaviještena.

Izvor: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine


Časopis Februar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Federalno ministarstvo finansija/financija

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po  godišnjem obračunu za period I-XII 2018.godine

Fuad Balta

Mogući otpis zateznih kamata na javne prihode

U nekoliko posljednjih izmjena i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode prolongirani su rokovi za otpis zateznih kamata na javne prihode ukoliko se u propisanom periodu plati glavnica duga. U tom kontekstu, često se postavljaju pitanja da li se, prilikom plaćanja cjelokupnog dospjelog duga po osnovu javnih prihoda, automatski otpisuje kamata, ako porezni obveznik podnese odgovarajući zahtjev i da li to vrijedi za 2017. i 2018. godinu? Da bi se shvatila suština navedenih izmjena i dopuna Zakona o kojem je riječ, potrebno je podsjetiti se na razloge zbog kojih je došlo do nekoliko promjena istog i na koji način se to implementira u svakodnevnoj praksi. Radi donošenja poslovne odluke i preduzimanja aktivnosti u tom smislu, sve zainteresirane firme i poduzetnici imaju pred sobom oko tri mjeseca da iznađu načine kako da plate glavnicu duga i da na vrijeme podnesu Zahtjev za otpis zateznih kamata nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema njihovom sjedištu.

Safija Žilić

Početak primjene novog standarda MSFI 16 - Najmovi

Novi standard -  Najmovi predstavlja znatnu promjenu u načinu prezentacije najmova u finansijskim izvještajima te njihovom shvatanju. Novi standard ima značajan uticaj na finansijske izvještaje najmoprimca, posebno na najmoprimce koji imaju značajan broj poslovnih najmova u svom portfelju koji su sada obavezni prikazati sve najmove u svom bilansu. Ovaj standard propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena je obavezna  od  1. januara ove godine. MSFI 16 zamjenjuje MRS17-Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u finansijskim izvještajima. Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji  su prema novom standardu obavezni priznati imovinu i obaveze u bilansu po svim najmovima (poslovnim i finansijskim).

Elman Nadžaković

Poslovni segmenti u fokusu finansijskog izvještavanja

Da bi ispunilo svoj cilj i pružilo dovoljno informacija potrebnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, strateško upravljačko računovodstvo kontinuirano mora da osigurava i obezbjeđuje relevantne informacije o proizvodima, kupcima i konkurenciji. MSFI 8 - Poslovni segmenti, propisuje obavezu poslovnih subjekata da objave informacije koje korisnicima njegovih finansijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i finansijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te privredno okruženje u kojem posluje. Prilikom definisanja poslovnog segmenta potrebno je naglasiti da se ne radi ni o kakvom posebnom organizacijskom dijelu poslovnog subjekta, nego se radi o dijelu za koji postoji potreba posebnog, izdvojenog izvještavanja u funkciji kvalitetnijeg informisanja. Da bi se netko tretirao poslovnim segmentom mora zadovoljiti određene kriterije u smislu ostvarivanja prihoda i rashoda koji se odnose na poslovne događaje s drugim kao i sastavnim dijelovima istog poslovnog subjekta, čije rezultate poslovanja uprava ili neko drugo mjerodavno tijelo poslovnog subjekta redovno prati u cilju ocjene poslovanja, kako pojedinačno tako i za cijeli poslovni subjekt. Poslovnim segmentom mogu se smatrati i djelatnosti kojima će se  tek u budućnosti ostvariti odgovarajući rezultati.

Mirza Ramić

Friziranje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su vrlo bitan izvor, te glavni indikator informacija investitorima, kreditorima, dioničarima (vlasnicima), kao i ostalim stejkholderima u odlučivanju, tj. u donošenju poslovnih odluka. Na temelju finansijskih izvještaja, utvrđuje se vrijednost ili cijena koštanja poslovnog subjekta. Prema tome, finansijski izvještaji, kao indikator stanja i uspjeha poslovnog subjekta na određeni datum, prezentiraju vrijednost (stanje) poslovnog subjekta. Najbitnija karakteristika finansijskih izvještaja je, da su sačinjeni od kvalitetnih informacija, tj. da su informacije dokazive, objektivne i realne. Mnogo je razloga zbog kojih se vrši lažiranje finansijskih izvještaja. Najzastupljeniji razlozi koji ujedno motivišu, tj. utiču na počinitelja da počini prijevaru u finansijskim izvještajima su: dobivanje kredita (zajmova), održavanje povoljne vrijednosti dionica, prikrivanje nedostataka u uspješnosti, skrivanje nepriličnih poslovnih transakcija, povećana kompenzacija kroz više objavljene zarade, upotreba imovine kompanije u lične svrhe, dobivanje unapređenja ili ostanak na trenutnoj poziciji u kompaniji itd. Friziranje ili lažiranje finansijskih izvještaja predstavlja globalni problem privrede, koji se direktno odražava na funkcionisanje finansijskih tržišta.

Doc.dr.sc.Semina Škandro

Tradicionalni sistem obračuna troškova

Sistem obračuna troškova predstavlja kreativan dio obračuna troškova i krajnjeg finansijskog rezultata, koji se direktno manifestuje i osmišljava za sve sastavne dijelove računovodstva (knjigovodstvo, planiranje, analiza, kontrola i informisanje). Računovodstvo troškova osigurava upravi društva podatke o troškovima određenih proizvoda, zaliha, aktivnosti i funkcija koje se obavljaju u društvu i vrši usporedbu tih troškova sa planiranim.  Sistemi obračuna troškova se temelje na definisanju strukture i veličine troškova koji će biti uključeni u zalihe gotovih proizvoda, a kasnije kroz troškove prodatih učinaka biti uključeni i u finansijski rezultat.  Praćenje troškova proizvodnje je osnovni preduslov koji je neophodno ispuniti kako bi se moglo razmišljati o smanjenju troškova nastalih u procesu proizvodnje. Neophodno je troškove planirati, evidentirati, obračunati i na kraju vršiti kontrolu troškova proizvodnje, a sve u okviru definisanog sistema obračuna troškova, tradicionalnog ili savremenog, zavisno od potreba preduzeća.). Nepravilnim  evidentiranjem troškova preduzeće može ostvariti nerealnu dobit ili gubitak što nije povoljna situacija za preduzeće.

Sanja Topalović

Forenzično računovodstvo - nova računovodstvena profesija

Financijske prijevare, krađa, krivotvorenje, mito i korupcija postali su veliki problem i izazov svakog modernog društva. Neizbježna su svakodnevica svakog forenzičnog računovođe i stoga je bitno pridati im pažnju kako bi se iste svele na minimum, a mnoge i preventivnim djelovanjem spriječile. Upravo zbog sve većeg broja poslovnih prijevara javila se potreba za razvojem forenzičnog računovodstva. Forenzično računovodstvo se bavi otkrivanjem različitih prijevara i pronevjera unutar nekog poduzeća. Među mogućim rješenjima navodi se insistiranje na poštivanju zakona i zakonskih procedura, edukacija računovođa, internih i eksternih revizora u području prevara i forenzičnog računovodstva i revizije. Istina je da u Bosni i Hercegovini nema učinkovitih sredstava za mjerenje, otkrivanje i sprečavanje prevara i korupcije te bi zbog toga, gdje je zloupotreba kreativnog računovodstva veoma prisutna,trebalo neophodno uvesti forenzičku reviziju.

Bernard Iljazović

Novi oblik kontrole poreznih obveznika u poreznom sustavu

S ciljem učinkovitijeg sankcioniranja sve agresivnijeg poreznog planiranja, porezne evazije kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, te postizanje što efikasnije naplate poreza radi njezinog značaja za održavanje financijske stabilnosti, sve više se ističe potreba za mijenjanjem tradicionalnog poreznog odnosa poreznih tijela i poreznih obveznika  kroz uvođenje  horizontalnog monitoringa u kojem će se porezni odnos između sudionika temeljiti na međusobnom povjerenju i transparentnosti. S obzirom na brojne pozitivne karakteristike istog sve više država se odlučuje na njegovo uvođenje i primjenu u nacionalnim poreznim sustavima. Bosna i Hercegovina je također prepoznala značaj i prednosti koje proizlaze iz primjene horizontalnog monitoringa slijedeći tako pozitivnu praksu većine europskih država.

Dr. sc. Dinka Antić

Fiskalne implikacije automatizacije poslovanja

Posljednjih nekoliko desetljeća, a pogotovo u eri globalnih komunikacija, digitalizacije i informatike, sve više dobiva na značaju robotizacija poslovnih procesa, proizvodnih linija, pa čak i servisnih djelatnosti. Masovno gubljenje radnih mjesta zbog zamjene ljudskog rada robotima dovodi do velikih poremećaja na tržištu rada i cijeloj ekonomiji. Značajni negativni efekti se ispoljavaju i u fiskalnoj sferi, budući da se otpuštanjem radnika zbog robotizacije radnih mjesta ozbiljno sužava osnovica za porez na dohodak i socijalne doprinose. Slabijim punjenjem poreznih prihoda i socijalnih doprinosa pogođene su u najvećoj mjeri razvijene zemlje, jer porez na dohodak dominira u poreznim strukturama razvijenih zemalja. Ugroženo je financiranje javnih potreba iz budžeta, a smanjena naplata socijalnih doprinosa pogađa socijalne fondove koji su već duže vrijeme  neodrživi zbog starenja populacije. Da bi se ublažile fiskalne posljedice robotizacije javila se ideja o oporezivanju robota. U osnovi ideje nalazi se stajalište da se rad u proizvodnji i drugim segmentima industrije treba jednako tretirati u smislu poreza, bez obzira da li rad obavlja čovjek ili robot. Jednak porezni tretman bi uklonio sadašnju poreznu diskriminaciju kompanija koje zapošljavaju veliku broj radnika u odnosu na automatizirane kompanije, a na drugoj strani bi nadomjestio izgubljene prihoda od oporezivanja rada čovjeka.

Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Oporezivanje dobiti u FBiH u svjetlu smjernica poreznog prava Evropske unije

Poreski sistem FBiH je veoma kompleksan, te će u dogledno vrijeme uslijediti nužno usaglašavanje s pravnom stečevinom EU. Kako su porezi najznačajniji prihodi države, zakoni koji uređuju ovu oblast trebaju biti preciznije kreirani, kako bi se na najbolji mogući način izbjegle sumnje u eventualno izbjegavanje, a u najgorem slučaju evazije i poreske utaje. Status oblasti direktnih poreza u Bosni i Hercegovini, u nadležnosti je entiteta i BD BiH, te su isti, u potpunosti odgovorni za njihovo donošenje i provođenje. Isključivo zbog ustavne složenosti Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i porezne strukture, koja prati ustavnu, neophodno je uspostaviti efikasne mehanizme usklađivanja zakonodavstva. Ne smije se dozvoliti da oba entiteta u Bosni i Hercegovini uređuju pitanja, koja su pod njihovim nadležnostima zasebno, jer bi moglo doći do pravne neujednačenosti i različitog usaglašavanja s pravnom stečevinom na području direktnih poreza. Poreska politika na nivou EU nema namjeru da unificira poreske sisteme država članica, već da olakša saradnju između istih, te da otkloni prepreke u funkcioniranju jedinstvenog tržišta.

Elvis Bebaković

Razvoj programskog budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Primjena programskog budžeta doprinosi većoj transparentnosti korištenja budžetskih sredstava i stvara detaljnu osnovu iz koje se može sagledati veza između politika, programa, resursa i rezultata. Programsko budžetiranje zasnovano na rezultatima je proces u kojem se sredstva raspoređuju na osnovu postavljenih ciljeva i rezultata koji se očekuju od tih sredstava. Unapređenje budžetskog procesa jedan je od sastavnih dijelova ukupnih reformi u oblasti upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Programski budžet kao efikasan mehanizam za provođenje te reforme stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

 Džana Kadribegović

Institut prestanka radnog odnosa i  Konvencija MOR-a br. 158 o prestanku radnog odnosa

Međunarodna organizacija rada (MOR) osnovana je 1919. godine, kao međunarodna tripartitna organizacija, s ciljem promocije socijalne pravde i poboljšanja uvjeta rada, postizanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca za pošten i produktivan rad u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Ona promovira prava na radu, pravične mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanje socijalnog dijaloga. Jedna od značajnijih konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratificirala, i čija je primjena aktuelna s obzirom na  društveno-ekonomski trenutak u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina je Konvencija br.158 o prestanku radnog  odnosa na inicijativu poslodavca.  Ova konvencija  polazi od toga da radni odnos radnika neće prestati ako za takav prestanak ne postoji valjan razlog vezan za sposobnost ili ponašanje radnika  ili za operativne potrebe poslodavca.

Alan Vajda

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Temeljem zakonskog uređenja pravnih instituta rada stranaca u Bosni i Hercegovini koji se temelji na odredbama Zakona o strancima („Službene glasnik BiH“, br. 88/2015), Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene glasnik BiH“, br. 111/2012) i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/2008 i 87/2012), te uspostavljenog sustava kvota, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake kalendarske godine utvrđuje kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca. Kvota radnih dozvola predstavlja onaj broj radnih dozvola koje se mogu izdati u Bosni i Hercegovini u jednoj kalendarskoj godini strancima određenih zanimanja, odnosno strancima koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je radna dozvola za rad u Bosni i Hercegovini potrebna i ulazi u kvotu, uključujući i broj radnih dozvola koje se mogu izdati u Bosni i Hercegovini u jednoj godini za sezonske radnike, utvrđene i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini, sukladno smjeni godišnjih doba.

Safeta Lukačević

Porodica vs karijera - važnost i pravila u razvoju karijere

Opšte je poznato koliko je teško balansirati između složne porodice u kojoj imamo vremena i volje jedni za druge i karijere koja nam oduzima to vrijeme na štetu harmoničnih porodičnih odnosa... Teško je povjerovati da čovjek može posjedovati toliko snage da i jedno i drugo izgura i u jednom i u drugom bude jednako uspješan... Rijetki su oni kojima to polazi za rukom. Mnogo je češći slučaj da jureći za karijerom malo po malo potpuno zapostavimo one kojima je naše vrijeme potrebno. Poslovni uspjeh i karijera ne isključuju posvećenost porodici. Učenje i lični razvoj ne isključuju dobar provod i prijatelje. Zašto se ograničavati i posmatrati svijet usko? Zašto unaprijed birati samo jedno umjesto da vjerujemo da možemo da imamo sve? Ključ je pronaći balans. Neće nam u svakom trenutku u životu u fokusu biti ista stvar… I ne treba da sudimo na osnovu onog što vidimo trenutno. Ako je neko trenutno posvećen karijeri i dodatno radi ne znači da neće drugačije organizovati svoje vrijeme kada osnuje porodicu ili dođe do neke druge promjene u životu. Dobar i uspješan život se sastoji iz pažljivog i svjesnog ličnog miksa (balansa) svih sastojaka – i poslovnog i privatnog i zabave, društva, porodice, ljubavi, učenja, putovanja, svega što želimo da tu bude. I sve može da stane, ako znamo svoje vrijednosti, odredimo prioritete i svjesno svoje vrijeme ulažemo na osnovu toga.

Mišljenje Federalnog ministarstva finansija

 Saopštenja za primjenu propisa

 Savjetodavni servis

 

 

 

 

 

 

 

 


Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 6/19 od 01.02.2019. godine objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Na osnovu člana 82. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

                                                                               I.
U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2019. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

                                                                               II.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17 i 67/17), po važećim stopama, te se usmjeravaju u sljedećem omjeru, i to:

a) 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona,

b) 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

                                                                                 III.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).

                                                                                  IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

V. broj 74/2019
28. januara 2019. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.