Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 6/19 od 01.02.2019. godine objavljena je Odluka o izdvajanju sredstava u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Na osnovu člana 82. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 170. sjednici, održanoj 28.01.2019. godine, donosi

ODLUKU

O IZDVAJANJU SREDSTAVA U FOND SOLIDARNOSTI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2019. GODINU

                                                                               I.
U cilju osiguranja sredstava federalne solidarnosti, za finansiranje prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine i za pružanje prioritetnih najsloženijih oblika zdravstvene zaštite iz određenih specijalističkih djelatnosti na teritoriji Federacije, u fond solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine, u 2019. godini, izdvajat će se 10,2% od ukupnih prihoda ostvarenih na osnovu doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje.

                                                                               II.

Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje uplaćuju se na račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona i na račun Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za uplatu izdvojenih sredstava fonda solidarnosti određenih Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17 i 67/17), po važećim stopama, te se usmjeravaju u sljedećem omjeru, i to:

a) 89,8% na propisane račune zavoda zdravstvenog osiguranja kantona,

b) 10,2% na propisani račun izdvojenih sredstava fonda solidarnosti Federacije Bosne i Hercegovine Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine.

                                                                                 III.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine će obavijestiti Parlament Federacije Bosne i Hercegovine o ovoj odluci i to u roku od 15 dana od dana donošenja ove odluke saglasno članu 82. stav (4) Zakona o zdravstvenom osiguranju (“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11 i 36/18).

                                                                                  IV.

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2019. godine.

V. broj 74/2019
28. januara 2019. godine
Sarajevo

Premijer
Fadil Novalić, s. r.