Časopis Februar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

Federalno ministarstvo finansija/financija

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po  godišnjem obračunu za period I-XII 2018.godine

Fuad Balta

Mogući otpis zateznih kamata na javne prihode

U nekoliko posljednjih izmjena i dopuna Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode prolongirani su rokovi za otpis zateznih kamata na javne prihode ukoliko se u propisanom periodu plati glavnica duga. U tom kontekstu, često se postavljaju pitanja da li se, prilikom plaćanja cjelokupnog dospjelog duga po osnovu javnih prihoda, automatski otpisuje kamata, ako porezni obveznik podnese odgovarajući zahtjev i da li to vrijedi za 2017. i 2018. godinu? Da bi se shvatila suština navedenih izmjena i dopuna Zakona o kojem je riječ, potrebno je podsjetiti se na razloge zbog kojih je došlo do nekoliko promjena istog i na koji način se to implementira u svakodnevnoj praksi. Radi donošenja poslovne odluke i preduzimanja aktivnosti u tom smislu, sve zainteresirane firme i poduzetnici imaju pred sobom oko tri mjeseca da iznađu načine kako da plate glavnicu duga i da na vrijeme podnesu Zahtjev za otpis zateznih kamata nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema njihovom sjedištu.

Safija Žilić

Početak primjene novog standarda MSFI 16 – Najmovi

Novi standard –  Najmovi predstavlja znatnu promjenu u načinu prezentacije najmova u finansijskim izvještajima te njihovom shvatanju. Novi standard ima značajan uticaj na finansijske izvještaje najmoprimca, posebno na najmoprimce koji imaju značajan broj poslovnih najmova u svom portfelju koji su sada obavezni prikazati sve najmove u svom bilansu. Ovaj standard propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena je obavezna  od  1. januara ove godine. MSFI 16 zamjenjuje MRS17-Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u finansijskim izvještajima. Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji  su prema novom standardu obavezni priznati imovinu i obaveze u bilansu po svim najmovima (poslovnim i finansijskim).

Elman Nadžaković

Poslovni segmenti u fokusu finansijskog izvještavanja

Da bi ispunilo svoj cilj i pružilo dovoljno informacija potrebnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, strateško upravljačko računovodstvo kontinuirano mora da osigurava i obezbjeđuje relevantne informacije o proizvodima, kupcima i konkurenciji. MSFI 8 – Poslovni segmenti, propisuje obavezu poslovnih subjekata da objave informacije koje korisnicima njegovih finansijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i finansijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te privredno okruženje u kojem posluje. Prilikom definisanja poslovnog segmenta potrebno je naglasiti da se ne radi ni o kakvom posebnom organizacijskom dijelu poslovnog subjekta, nego se radi o dijelu za koji postoji potreba posebnog, izdvojenog izvještavanja u funkciji kvalitetnijeg informisanja. Da bi se netko tretirao poslovnim segmentom mora zadovoljiti određene kriterije u smislu ostvarivanja prihoda i rashoda koji se odnose na poslovne događaje s drugim kao i sastavnim dijelovima istog poslovnog subjekta, čije rezultate poslovanja uprava ili neko drugo mjerodavno tijelo poslovnog subjekta redovno prati u cilju ocjene poslovanja, kako pojedinačno tako i za cijeli poslovni subjekt. Poslovnim segmentom mogu se smatrati i djelatnosti kojima će se  tek u budućnosti ostvariti odgovarajući rezultati.

Mirza Ramić

Friziranje finansijskih izvještaja

Finansijski izvještaji su vrlo bitan izvor, te glavni indikator informacija investitorima, kreditorima, dioničarima (vlasnicima), kao i ostalim stejkholderima u odlučivanju, tj. u donošenju poslovnih odluka. Na temelju finansijskih izvještaja, utvrđuje se vrijednost ili cijena koštanja poslovnog subjekta. Prema tome, finansijski izvještaji, kao indikator stanja i uspjeha poslovnog subjekta na određeni datum, prezentiraju vrijednost (stanje) poslovnog subjekta. Najbitnija karakteristika finansijskih izvještaja je, da su sačinjeni od kvalitetnih informacija, tj. da su informacije dokazive, objektivne i realne. Mnogo je razloga zbog kojih se vrši lažiranje finansijskih izvještaja. Najzastupljeniji razlozi koji ujedno motivišu, tj. utiču na počinitelja da počini prijevaru u finansijskim izvještajima su: dobivanje kredita (zajmova), održavanje povoljne vrijednosti dionica, prikrivanje nedostataka u uspješnosti, skrivanje nepriličnih poslovnih transakcija, povećana kompenzacija kroz više objavljene zarade, upotreba imovine kompanije u lične svrhe, dobivanje unapređenja ili ostanak na trenutnoj poziciji u kompaniji itd. Friziranje ili lažiranje finansijskih izvještaja predstavlja globalni problem privrede, koji se direktno odražava na funkcionisanje finansijskih tržišta.

Doc.dr.sc.Semina Škandro

Tradicionalni sistem obračuna troškova

Sistem obračuna troškova predstavlja kreativan dio obračuna troškova i krajnjeg finansijskog rezultata, koji se direktno manifestuje i osmišljava za sve sastavne dijelove računovodstva (knjigovodstvo, planiranje, analiza, kontrola i informisanje). Računovodstvo troškova osigurava upravi društva podatke o troškovima određenih proizvoda, zaliha, aktivnosti i funkcija koje se obavljaju u društvu i vrši usporedbu tih troškova sa planiranim.  Sistemi obračuna troškova se temelje na definisanju strukture i veličine troškova koji će biti uključeni u zalihe gotovih proizvoda, a kasnije kroz troškove prodatih učinaka biti uključeni i u finansijski rezultat.  Praćenje troškova proizvodnje je osnovni preduslov koji je neophodno ispuniti kako bi se moglo razmišljati o smanjenju troškova nastalih u procesu proizvodnje. Neophodno je troškove planirati, evidentirati, obračunati i na kraju vršiti kontrolu troškova proizvodnje, a sve u okviru definisanog sistema obračuna troškova, tradicionalnog ili savremenog, zavisno od potreba preduzeća.). Nepravilnim  evidentiranjem troškova preduzeće može ostvariti nerealnu dobit ili gubitak što nije povoljna situacija za preduzeće.

Sanja Topalović

Forenzično računovodstvo – nova računovodstvena profesija

Financijske prijevare, krađa, krivotvorenje, mito i korupcija postali su veliki problem i izazov svakog modernog društva. Neizbježna su svakodnevica svakog forenzičnog računovođe i stoga je bitno pridati im pažnju kako bi se iste svele na minimum, a mnoge i preventivnim djelovanjem spriječile. Upravo zbog sve većeg broja poslovnih prijevara javila se potreba za razvojem forenzičnog računovodstva. Forenzično računovodstvo se bavi otkrivanjem različitih prijevara i pronevjera unutar nekog poduzeća. Među mogućim rješenjima navodi se insistiranje na poštivanju zakona i zakonskih procedura, edukacija računovođa, internih i eksternih revizora u području prevara i forenzičnog računovodstva i revizije. Istina je da u Bosni i Hercegovini nema učinkovitih sredstava za mjerenje, otkrivanje i sprečavanje prevara i korupcije te bi zbog toga, gdje je zloupotreba kreativnog računovodstva veoma prisutna,trebalo neophodno uvesti forenzičku reviziju.

Bernard Iljazović

Novi oblik kontrole poreznih obveznika u poreznom sustavu

S ciljem učinkovitijeg sankcioniranja sve agresivnijeg poreznog planiranja, porezne evazije kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini, te postizanje što efikasnije naplate poreza radi njezinog značaja za održavanje financijske stabilnosti, sve više se ističe potreba za mijenjanjem tradicionalnog poreznog odnosa poreznih tijela i poreznih obveznika  kroz uvođenje  horizontalnog monitoringa u kojem će se porezni odnos između sudionika temeljiti na međusobnom povjerenju i transparentnosti. S obzirom na brojne pozitivne karakteristike istog sve više država se odlučuje na njegovo uvođenje i primjenu u nacionalnim poreznim sustavima. Bosna i Hercegovina je također prepoznala značaj i prednosti koje proizlaze iz primjene horizontalnog monitoringa slijedeći tako pozitivnu praksu većine europskih država.

Dr. sc. Dinka Antić

Fiskalne implikacije automatizacije poslovanja

Posljednjih nekoliko desetljeća, a pogotovo u eri globalnih komunikacija, digitalizacije i informatike, sve više dobiva na značaju robotizacija poslovnih procesa, proizvodnih linija, pa čak i servisnih djelatnosti. Masovno gubljenje radnih mjesta zbog zamjene ljudskog rada robotima dovodi do velikih poremećaja na tržištu rada i cijeloj ekonomiji. Značajni negativni efekti se ispoljavaju i u fiskalnoj sferi, budući da se otpuštanjem radnika zbog robotizacije radnih mjesta ozbiljno sužava osnovica za porez na dohodak i socijalne doprinose. Slabijim punjenjem poreznih prihoda i socijalnih doprinosa pogođene su u najvećoj mjeri razvijene zemlje, jer porez na dohodak dominira u poreznim strukturama razvijenih zemalja. Ugroženo je financiranje javnih potreba iz budžeta, a smanjena naplata socijalnih doprinosa pogađa socijalne fondove koji su već duže vrijeme  neodrživi zbog starenja populacije. Da bi se ublažile fiskalne posljedice robotizacije javila se ideja o oporezivanju robota. U osnovi ideje nalazi se stajalište da se rad u proizvodnji i drugim segmentima industrije treba jednako tretirati u smislu poreza, bez obzira da li rad obavlja čovjek ili robot. Jednak porezni tretman bi uklonio sadašnju poreznu diskriminaciju kompanija koje zapošljavaju veliku broj radnika u odnosu na automatizirane kompanije, a na drugoj strani bi nadomjestio izgubljene prihoda od oporezivanja rada čovjeka.

Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Oporezivanje dobiti u FBiH u svjetlu smjernica poreznog prava Evropske unije

Poreski sistem FBiH je veoma kompleksan, te će u dogledno vrijeme uslijediti nužno usaglašavanje s pravnom stečevinom EU. Kako su porezi najznačajniji prihodi države, zakoni koji uređuju ovu oblast trebaju biti preciznije kreirani, kako bi se na najbolji mogući način izbjegle sumnje u eventualno izbjegavanje, a u najgorem slučaju evazije i poreske utaje. Status oblasti direktnih poreza u Bosni i Hercegovini, u nadležnosti je entiteta i BD BiH, te su isti, u potpunosti odgovorni za njihovo donošenje i provođenje. Isključivo zbog ustavne složenosti Federacije Bosne i Hercegovine, a samim tim i porezne strukture, koja prati ustavnu, neophodno je uspostaviti efikasne mehanizme usklađivanja zakonodavstva. Ne smije se dozvoliti da oba entiteta u Bosni i Hercegovini uređuju pitanja, koja su pod njihovim nadležnostima zasebno, jer bi moglo doći do pravne neujednačenosti i različitog usaglašavanja s pravnom stečevinom na području direktnih poreza. Poreska politika na nivou EU nema namjeru da unificira poreske sisteme država članica, već da olakša saradnju između istih, te da otkloni prepreke u funkcioniranju jedinstvenog tržišta.

Elvis Bebaković

Razvoj programskog budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine

Primjena programskog budžeta doprinosi većoj transparentnosti korištenja budžetskih sredstava i stvara detaljnu osnovu iz koje se može sagledati veza između politika, programa, resursa i rezultata. Programsko budžetiranje zasnovano na rezultatima je proces u kojem se sredstva raspoređuju na osnovu postavljenih ciljeva i rezultata koji se očekuju od tih sredstava. Unapređenje budžetskog procesa jedan je od sastavnih dijelova ukupnih reformi u oblasti upravljanja javnim finansijama u Federaciji Bosne i Hercegovine. Programski budžet kao efikasan mehanizam za provođenje te reforme stavlja naglasak na utvrđivanje prioriteta i optimizaciju potrošnje u cilju podsticanja privrednog rasta i efikasnog pružanja kvalitetnih usluga javne uprave.

 Džana Kadribegović

Institut prestanka radnog odnosa i  Konvencija MOR-a br. 158 o prestanku radnog odnosa

Međunarodna organizacija rada (MOR) osnovana je 1919. godine, kao međunarodna tripartitna organizacija, s ciljem promocije socijalne pravde i poboljšanja uvjeta rada, postizanja jednakih mogućnosti žena i muškaraca za pošten i produktivan rad u uvjetima slobode, jednakosti, sigurnosti i ljudskog dostojanstva. Ona promovira prava na radu, pravične mogućnosti zapošljavanja, poboljšanje socijalne zaštite i jačanje socijalnog dijaloga. Jedna od značajnijih konvencija koju je Bosna i Hercegovina ratificirala, i čija je primjena aktuelna s obzirom na  društveno-ekonomski trenutak u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina je Konvencija br.158 o prestanku radnog  odnosa na inicijativu poslodavca.  Ova konvencija  polazi od toga da radni odnos radnika neće prestati ako za takav prestanak ne postoji valjan razlog vezan za sposobnost ili ponašanje radnika  ili za operativne potrebe poslodavca.

Alan Vajda

Donesena odluka o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u Bosni i Hercegovini za 2019. godinu

Temeljem zakonskog uređenja pravnih instituta rada stranaca u Bosni i Hercegovini koji se temelji na odredbama Zakona o strancima („Službene glasnik BiH“, br. 88/2015), Zakona o zapošljavanju stranaca („Službene glasnik BiH“, br. 111/2012) i Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH“, br. 36/2008 i 87/2012), te uspostavljenog sustava kvota, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine svake kalendarske godine utvrđuje kvotu radnih dozvola za zapošljavanje stranaca. Kvota radnih dozvola predstavlja onaj broj radnih dozvola koje se mogu izdati u Bosni i Hercegovini u jednoj kalendarskoj godini strancima određenih zanimanja, odnosno strancima koji obavljaju određene djelatnosti, a kojima je radna dozvola za rad u Bosni i Hercegovini potrebna i ulazi u kvotu, uključujući i broj radnih dozvola koje se mogu izdati u Bosni i Hercegovini u jednoj godini za sezonske radnike, utvrđene i razvrstane po djelatnostima od 90 do 180 dana u godini, sukladno smjeni godišnjih doba.

Safeta Lukačević

Porodica vs karijera – važnost i pravila u razvoju karijere

Opšte je poznato koliko je teško balansirati između složne porodice u kojoj imamo vremena i volje jedni za druge i karijere koja nam oduzima to vrijeme na štetu harmoničnih porodičnih odnosa… Teško je povjerovati da čovjek može posjedovati toliko snage da i jedno i drugo izgura i u jednom i u drugom bude jednako uspješan… Rijetki su oni kojima to polazi za rukom. Mnogo je češći slučaj da jureći za karijerom malo po malo potpuno zapostavimo one kojima je naše vrijeme potrebno. Poslovni uspjeh i karijera ne isključuju posvećenost porodici. Učenje i lični razvoj ne isključuju dobar provod i prijatelje. Zašto se ograničavati i posmatrati svijet usko? Zašto unaprijed birati samo jedno umjesto da vjerujemo da možemo da imamo sve? Ključ je pronaći balans. Neće nam u svakom trenutku u životu u fokusu biti ista stvar… I ne treba da sudimo na osnovu onog što vidimo trenutno. Ako je neko trenutno posvećen karijeri i dodatno radi ne znači da neće drugačije organizovati svoje vrijeme kada osnuje porodicu ili dođe do neke druge promjene u životu. Dobar i uspješan život se sastoji iz pažljivog i svjesnog ličnog miksa (balansa) svih sastojaka – i poslovnog i privatnog i zabave, društva, porodice, ljubavi, učenja, putovanja, svega što želimo da tu bude. I sve može da stane, ako znamo svoje vrijednosti, odredimo prioritete i svjesno svoje vrijeme ulažemo na osnovu toga.

Mišljenje Federalnog ministarstva finansija

 Saopštenja za primjenu propisa

 Savjetodavni servis