Vlada Kantona Sarajevo donijela je Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina.

Vlada Kantona Sarajevo donijela je danas Uredbu o postupku prijema u radni odnos u svim zavodima, ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači Kanton, Grad ili općina.

Postupak svih prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u javnom sektoru vršit će se na osnovu obaveznog javnog konkursa. Resorni ministar rada Malik Garibija ističe da je pored obaveznih konkursa najveći iskorak uvođenje supervizora iz Ureda za borbu protiv korupcije koji će od sada nadzirati svaki konkurs i biti fizički prisutni tokom cijelog procesa uključujući i intervjue.

“Netransparentno prekomjerno zapošljavanje odavno je prepoznato kao najslabija karika u efikasnom funkcioniranju javnog sektora. To je dovelo do negativne selekcije uposlenih u mnogim segmentima. Takav višak nepotrebnih radnika guši kvalitet onih koji dobro i predano rade svoj posao ali ne mogu doći do izražaja. Imamo preskup aparat koji ne može odgovoriti zadacima posla. Ovom uredbom pokušavamo amortizovati pritisak i suziti prostor za korupciju i nepotizam prilikom zapošljavanja u javnom sektoru“, poručio je ministar za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Garibija.

Novina u procesu zapošljavanja je i obaveza objavljivanja svih konkursa na internet stranici Službe za zapošljavanje. Taj novi mehanizam treba spriječiti situacije u kojima konkursi prolaze neopaženo ili su manje vidljivi, odnosno treba olakšati tražiocima posla da ne moraju pratiti stotine različitih internet stranica.

Resorni ministar Garibija ističe da su identifikovali kritične tačke u procesu kao što je usmeni intervju gdje se otvara najveći prostor za manipulacije, a da su na prijedlog ministrice pravde i uprave Lejle Brčić u uredbu ugradili i novi mehanizam supervizora.

Naime, poslodavac je dužan, u roku od pet dana prije raspisivanja javnog oglasa, obratiti se Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo sa zahtjevom za imenovanje supervizora i zamjenika supervizora za nadzor nad provođenjem javnog oglasa. To će biti fizičko lice imenovano od strane Ureda sa Liste supervizora koje sačinjava i vodi Ured. Bitno je naglasiti da supervizor nema pravo nikakvog utjecaja ili učešća u konkursu, nego da je isključivo nadležan da nadzire pravilnu primjenu ove uredbe od raspisivanja javnog oglasa do njegovog okončanja, te da primjeni niz mjera u slučajevima odstupanja od propisanih procedura.

Uredba donosi još i posebne odredbe postupanja u različitim radno pravnim okolnostima i izuzetke u specifičnim situacijama, kao i kaznene odredbe u slučaju nepoštivanja odredbi. Tim koji je radilo na Uredbi imao je pune ruke posla, a javna rasprava je polučila brojne kvalitetne sugestije. Iskreno se nadam da će se novi mehanizmi borbe protiv korupcije pri zapošljavanju pokazati pozitivnim te da će ih uvesti i drugi kantoni i nivoi vlasti“, poručio je Garibija.

Puni naziv akta je Uredba o postupku prijema u radni odnos u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, u javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te u privrednim društvima u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50 posto ukupnog kapitala i biće dostupna na internet stranici Kantona Sarajevo.

Izvor: Vlada Kantona Sarajevo