SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT, KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA, TRANSFERNE CIJENE , PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT
 • KORIŠTENJE POTICAJA PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA
 • TRANSFERNE CIJENE
 • PRIJAVA POREZA NA DOHODAK

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 14.3.2019., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 15.3.2019., Hotel Park
 • MOSTAR, 18.3.2019., Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 19.3.2019., PC UNITIC
 • TUZLA, 20.3.2019.Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRIJAVA POREZA NA DOBIT ZA 2018. godinu

 • Obveznici prijave poreza na dobit za 2018. godinu
 • Praktičan prikaz popunjavanja poreznih prijava
 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • “Porezne posljedice” otpisa potraživanja i obaveza
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Korištenje poreznih poticaja
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

POTICAJ PO OSNOVU NOVOPRIMLJENIH ZAPOSLENIKA

 • Obaveza korištenja poticaja u godini prijema zaposlenika
 • Mogućnost korištenja poticaja na Ugovore o radu sa ograničenim periodom trajanja
 • Gubljenje prava korištenja poticaja
 • Period trajanja poticaja
 • Korištenje poticaja za direktora društva
 • Evidentiranje poreznog gubitka na osnovu korištenja poticaja
 • Praktičan prikaz popunjavanja obrasca PP-812
 • Korekcija ranije korištenog poticaja (prikaz kroz porezni bilans)
 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PU

 TRANSFERNE CIJENE

 • Transferne cijene i povezana lica
 • Obaveza sastavljanja izvještaja u slučaju malog broja transakcija ili transakcija male vrijednosti
 • Prikaz izvještaja o transfernim cijenama
 • Skraćeni izvještaj o transfernim cijenama
 • Efekat transferne cijene na Porezni bilans
 • Mogućnost eliminacije transfernih cijena
 • Popunjavanje obrazaca TP-900 i TP-902

PRIJAVA POREZNA NA DOHODAK

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Korištenje ličnih odbitaka za neuposlena lica (penzioneri, freelancer, ugovori o djelu, autorski…)
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristiti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrasce SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Obaveza dostavljanja obrasca GIP-1022 i pregleda plaćenog poreza na dohodak po osnovu druge samostalne djelatnosti (ugovor o djelu, autorski honorar…)
 • Popunjavanje GIP – 1022 u slučaju isplate naknade za bolovanje, porodiljskog odsustva…
 • Mogućnost povrata uplaćenog poreza za porodilje
 • Prijava poreza na dohodak putem obrazaca APR – 1036 i AMS – 1035
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

DRUGE AKTUELNOSTI

 • Plaćanje i način prijave naknade za rehabilitaciju i zapošljavane osoba sa invaliditetom
 • Tko je obveznik plaćanja naknade za turističku zajednicu?

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14