Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2019. godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNO MINISTARSTVO FINANSIJA FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERAL MINISTRY OF FINANCE

Broj: 04-45-1-223/20

Sarajevo, 10.01.2020. godine

 

OBJAŠNJENJE

O IZRADI I PREDAJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO GODIŠNJEM OBRAČUNU ZA PERIOD I - XII 2019. GODINE

Pravna lica su dužna sastaviti i prezentirati finansijske izvještaje za poslovnu godinu propisane u čl. 35., 36. i 37. Zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 83/09, u daljem tekstu: Zakon), za period l-XII 2019. godine i iste predati Finansijsko-informatičkoj agenciji Sarajevo (u daljem tekstu: FIA), a prema sjedištu pravnog lica, najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Prilikom sastavljanja i prezentiranja finansijskih izvještaja pravna lica iz čl. 3. i 4. Zakona obavezna su primjenjivati Međunarodne računovodstvene standarde (MRS) i Međunarodne standarde finansijskog izvještavanja (MSFI), kao i Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za mala i srednja preduzeća (MSFI za MSP), te ostala prateća uputstva, objašnjenja i smjernice koje donosi Odbor za međunarodne računovodstvene standarde, a čija primjena je propisana u članu 33. Zakona.

U vezi sa sastavljanjem, predajom i obradom finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za 2019. godinu, Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija daje sljedeće Objašnjenje:

1) Obveznici izrade i predaje finansijskih izvještaja za 2019. godinu su: sva privredna društva, društva za osiguranje, mikrokreditna društva, lizing društva, investicijski fondovi, društva za upravljanje investicijskim fondovima, brokersko- dilerska društva, berze, banke te druge finansijske organizacije, zadruge, profitna i neprofitna pravna lica čije je sjedište registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izrada i prezentiranje finansijskih izvještaja se odnosi i na ona pravna lica i druge oblike organizovanja koje je pravno lice sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine osnovalo u inostranstvu, ako propisima tih država nije utvrđena obaveza vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja, kao i na one poslovne jedinice i pogone pravnih lica sa sjedištem izvan Federacije ako se te poslovne jedinice ili pogoni smatraju obveznicima poreza na dobit u Federaciji.

2) Finansijske izvještaje sastavljaju i ona pravna lica nad kojima je otvoren ili zaključen stečaj, odnosno pokrenut postupak likvidacije, u roku od 60 dana od dana pokretanja postupka likvidacije ili otvaranja stečaja.

Finansijske izvještaje nisu obavezna dostaviti ona pravna lica koja su registrovana u prethodnoj godini i nisu do 31.12. imali drugih promjena osim uplate obaveznog depozita. Isti su obavezni dostaviti FlA-i Sarajevo Izjavu o neaktivnosti za prethodnu poslovnu godinu, zaključno dana 28. februara 2020. godine.

3) Obveznici iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja finansijske izvještaje za izvještajni period I—XII 2019. godine sastavljaju u skladu sa važećim kontnim okvirom, prezentiraju ih na obrascima koji su propisani Pravilnicima o formi i sadržaju finansijskih izvještaja objavljenih u „Službenim novinama Federacije BiH”, broj: 82/10.

Članom 36. Zakona propisano je da godišnje finansijske izvještaje čine:

-  Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2019. godine;

-  Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period od 01.01. do 31.12.2019. godine;

-  Izvještaj o gotovinskim tokovima;

-  Izvještaj o promjenama na kapitalu;

-  Bilješke uz finansijske izvještaje.

U skladu sa Pravilnikom o dodatnom računovodstvenom izvještaju-Aneksu („Službene novine Federacije BiH“ broj: 5/12, u daljem tekstu: Pravilnik), sva pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

Pravna lica koja knjigovodstvo vode na sredstvima za AOP-a mogu finansijske izvještaje dostaviti i na propisanim formama obrazaca štampanih na printeru, s tim da se uz takve obrasce podnesu istovjetni podaci i na elektronskom mediju u Excel formatu koji se može preuzeti na web stranici FlA-e www.fia.ba.

Predaja finansijskih izvještaja u elektronskoj formi za 2019. godinu podrazumijeva dostavljanje i statističkih obrazaca u elektronskoj formi.

4) Mala preduzeća, razvrstana prema kriterijima iz člana 4. Zakona, godišnje finansijske izvještaje prezentiraju kroz:

-  Bilans stanja - Izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2019. godine;

-  Bilans uspjeha - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za period 01.01. - 31.12.2019. godine.

U skladu sa Pravilnikom iz tačke 3) stav (3) ovog Objašnjenja, sva mala preduzeća koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva obavezno podnose i Aneks-Dodatni računovodstveni izvještaj.

5) Pravno lice koje je, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima („Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15), statusno povezano, odnosno lice koje predstavlja maticu u grupi pravnih lica, dužno je sa 31.12.2019. godine sačiniti konsolidovani finansijski izvještaj za 2019. godinu sa prikazom poslovnog rezultata matice na kraju poslovne godine i predati FlA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica) zaključno dana 30. aprila 2020. godine.

6) Na dan sastavljanja finansijskih izvještaja svi obveznici predaje godišnjih finansijskih izvještaja su dužni samostalno izvršiti razvrstavanje u skladu sa odredbom iz člana 4. Zakona te obavezno dostaviti FlA-i Sarajevo (prema sjedištu pravnog lica)

Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica na mala, srednja ili velika pravna lica, istovremeno sa predajom godišnjih finansijskih izvještaja.

FlA-a je dužna odbiti prijem finansijskih izvještaja podnesenih od strane onih obveznika koji ne dostave ispravno Obavještenje o razvrstavanju sačinjeno na osnovu podataka iz finansijskih izvještaja.

Kod pravnih lica koja finansijske izvještaje dostavljaju elektronski, FIA je dužna odmah izvršiti automatsku kontrolu podataka iz finansijskih izvještaja te, ukoliko utvrdi da dostavljeno Obavještenje o razvrstavanju nije u skladu sa kriterijima (visina prihoda, imovina, broj zaposlenih), dužna je isto odbiti i vratiti pravnom licu uz zahtjev za dostavljanje novog Obavještenja o razvrstavanju.

7) FlA-a Sarajevo je dužna da Federalnom ministarstvu finansija, uz analizu poslovanja subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2019. godinu, obavezno, u pisanoj formi, dostavi i podatke o broju velikih, srednjih i malih preduzeća, kao i informaciju o pravnim licima koja nisu dostavila finansijske izvještaje za 2019. godinu.

FIA je obavezna uspostaviti evidenciju (registar) subjekata koji sačinjavaju finansijske izvještaje u skladu sa MSFI za MSP, te Ministarstvu dostaviti izvještaj o takvim obveznicima i to najkasnije do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

8) U skladu sa članom 37. Zakona, finansijski izvještaji pravnih lica moraju biti potpisani od strane certificiranog računovođe sa važećom licencom i ovlaštenog lica za zastupanje pravnog lica i ovjereni pečatom certificiranog računovođe i pečatom pravnog lica - podnosioca izvještaja.

FIA je dužna odbiti svaki finansijski izvještaj koji nije potpisan i ovjeren u skladu sa Zakonom.

9) Pravna lica razvrstana u srednja i velika dužni su, uz predaju godišnjih finansijskih izvještaja, dostaviti i godišnje izvještaje o poslovanju iz člana 40. Zakona.

Godišnji izvještaji velikih pravnih lica i pravnih lica čiji vrijednosni papiri kotiraju na tržištu kapitala moraju sadržavati i prikaz primijenjenih pravila korporativnog upravljanja.

Mala pravna lica nisu dužna da pripremaju godišnje izvještaje o poslovanju, ali su dužna u bilješkama navesti informacije o otkupu vlastitih dionica.

10) Pravna lica, obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, koje knjigovodstvenu evidenciju vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), obavezno predaju i Obračun posebnih vodoprivrednih naknada, obrazac «OVN» u skladu sa odredbama Zakona o vodama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 70/06), Pravilnikom o načinu obračunavanja, postupku i rokovima za obračunavanje i plaćanje i kontroli izmirivanja obaveza na osnovu opće vodne naknade i posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, br. 92/07, 46/09, 79/11 i 88/12) i Odlukom o visini posebnih vodnih naknada („Službene novine Federacije BiH“, br. 46/07, 10/14 i 3/16).

11) Svi obveznici predaje finansijskih izvještaja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da predaju i obračun posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, obrazac ,,ZS“, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, br. 39/03, 22/06 i 43/10) i Uputstvom o načinu obračunavanja i uplati posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Službene novine Federacije BiH“, broj: 81/08).

12) Svim obveznicima obračuna i predaje obrasca «ONŠ», naknada za eksploataciju šuma i ostalih prihoda, u skladu sa odredbama Uredbe o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 83/09, 26/10, 33/10, 38/10 i 60/11) i Uputstva o načinu obračunavanja, rokovima i postupku plaćanja naknada za zaštitu i unapređenje šuma („Službene novine Federacije BiH”, broj: 44/10), koji knjigovodstvene evidencije vode po kontnom planu za privredna društva (preduzeća), ukazujemo na činjenicu da je Ustavni sud FBiH dao mišljenje broj: U-029/10 od 12.10.2010. godine, koje je objavljeno u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 77/10, da Vlada Federacije BiH nije imala ustavni osnov za donošenje ovakve Uredbe.

Shodno navedenom, Ustavni sud Federacije BiH je donio presudu broj: U-28/10 kojom je dato mišljenje da se Uredba o šumama mogla primjenjivati najdalje do 06.12.2011. godine, a ista je objavljena u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj: 34/11.

Pravilnikom o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19, 41/19 i 98/19) je u podtački 18.5. propisano da se zaostale obaveze po osnovu naknada za korištenje općekorisnih funkcija šuma, sredstava za proširenu biološku reprodukciju šuma, naknada za krčenje šuma, naknada za ograničenje korištenja šuma, sredstava za jednostavnu biološku reprodukciju šuma i sredstava na promet šuma, koje su nastale do dana prestanka primjene Zakona o šumama („Službene novine Federacije BiH”, br. 20/02, 29/03 i 37/04) uplaćuju i raspoređuju na način i po propisima koji su važili do dana prestanka primjene tog Zakona.

U skladu sa podtačkom 18.6. Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije BiH, naknade za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđene kantonalnim propisima uplaćuju se u skladu sa kantonalnim propisima u korist računa javnih prihoda kantonalnog budžeta. Kantonalni trezor ove prihode raspoređuje kantonalnim i općinskim budžetima u omjeru i na način utvrđen kantonalnim Zakonom o šumama.

Uplata prihoda vršit će se na način propisan ovim Pravilnikom do donošenja propisa o korištenju, zaštiti i unapređenju šuma na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, te usklađivanja kantonalnih propisa sa propisima na nivou Federacije Bosne i Hercegovine.

13) Nadležni organi i organizacije će od FlA-e preuzeti posebne podatke iskazane na obrascima i koristiti za svoje potrebe i to: «OVN» Obračun posebnih vodoprivrednih naknada; «ONŠ» Obračun naknada za eksploataciju šuma (zaostale uplate); te ,,ZS“ obračun naknade za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća, kao i druge naknade.

14) Obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja su i budžetski korisnici Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova i općina kao i vanbudžetski fondovi.

Budžetski korisnici i vanbudžetski fondovi su korisnici definirani članom 2. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 102/13, 9/14, 13/14, 8/15, 91/15, 102/15, 104/16, 5/18, 11/19 i 99/19) i svoje godišnje izvještaje podnose u skladu sa odredbama člana 19. Pravilnika ofinansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine11, br. 69/14, 14/15, 4/16 i 19/18), a koji se sastoje od:

-   računovodstvenih izvještaja budžetskih korisnika,

-   analize iskaza (tekstualni dio).

Obrasci za godišnje izvještaje Budžeta, budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova su:

 1. Račun prihoda i rashoda (obrazac PR);
 2. Bilans stanja (obrazac BS);
 3. Izvještaj o novčanim tokovima (obrazac NT);
 4. Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju (obrazac KIF);
 5. Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta (obrazac GIB);
 6. Godišnji izvještaj o investicijama (obrazac INV-01);
 7. Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih;
 8. Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća i
 9. Izvještaji o ostalim finansijskim podacima (obrasci A, B i C).

Izvještaj o novčanim tokovima, sastavljaju trezori ministarstava finansija i službe za finansije.

Obrasci godišnjih izvještaja su jednoobrazni za sve budžetske korisnike na svim nivoima vlasti.

Izradi godišnjih izvještaja, na propisanim računovodstvenim obrascima, budžetski korisnici pristupaju nakon što obave sve predbilansne radnje i završna knjiženja.

Budžetski korisnici izrađuju i podnose finansijske izvještaje za budžetsku godinu od 01. januara do 31. decembra.

Javna preduzeća izrađuju i podnose poslovne izvještaje periodično, Obrazac JP (član 3. st (2) i (3) Pravilnika ofinansijskom izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i Hercegovine).

Budžetski korisnici popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu finansija, odnosno službi za finansije.

Javna preduzeća popunjene obrasce u elektronskoj i pisanoj formi dostavljaju nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije.

Uz finansijske izvještaje, budžetski korisnici su dužni dostaviti i bruto bilans u elektronskoj formi.

Godišnji finansijski izvještaji moraju biti ovjereni potpisom i pečatom certificiranog računovođe, potpisani od strane ovlaštenog predstavnika budžetskog korisnika i ovjereni pečatom budžetskog korisnika-podnosioca.

15) Budžetski korisnici dostavljaju: 1) Račun prihoda i rashoda, 2) Bilans stanja, 3) Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, 4) Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, 5) Izvještaj o obračunatoj i uplaćenoj naknadi za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (Obrazac ZS) i 6) Statistički obrazac - Godišnji izvještaj o investicijama (Obrazac INV-01), FlA-i Sarajevo, u 2 (dva) primjerka, od čega je jedan primjerak za potrebe Federalnog zavoda za statistiku, a najkasnije do 28. februara 2020. godine.

Izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja budžetski korisnici su dužni dostaviti nadležnom ministarstvu, odnosno službi za finansije do 28. februara 2020. godine za 2019. godinu.

16) Općinske i gradske službe za finansije dužne su dostaviti godišnje računovodstvene izvještaje iz tačke 14) ovog Objašnjenja, kantonalnim ministarstvima finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Vanbudžetski fondovi dostavljaju svoje godišnje izvještaje resornim ministarstvima, kantonalnim ministarstvima finansija i Federalnom ministarstvu finansija do 05. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Općinske i gradske službe za finansije dostavljaju godišnje izvještaje za budžete općina i gradova općinskom i gradskom vijeću do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za budžete kantona Vladi kantona, do 31. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija, dostavljaju godišnje izvještaje za budžete općina i gradova i godišnje izvještaje za budžete kantona, Federalnom ministarstvu finansija do 31. marta tekuće godine, za prethodnu godinu.

Kantonalna ministarstva finansija vrše konsolidaciju izvještaja na nivou kantona. Takvi izvještaji služe za kantonalni nivo vlasti.

Federalno ministarstvo finansija na osnovu podataka iz Glavne knjige Trezora, sačinjava godišnji izvještaj za budžet Federacije Bosne i Flercegovine i dostavlja Vladi Federacije do 15. aprila tekuće godine za prethodnu godinu.

Federalno ministarstvo finansija dužno je podnositi Vladi na razmatranje periodične konsolidovane finansijske izvještaje za sve nivoe vlasti u roku od 40 dana po isteku obračunskog perioda, a za period od 01. januara do 31. decembra, do 25. aprila tekuće godine.

17) Budžetski korisnici dužni su da uz godišnje računovodstvene izvještaje dostave i tekstualni izvještaj u kome će obrazložiti izvršenje budžeta, sa posebnim osvrtom na odstupanja ostvarenih od planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka.

Budžetski korisnici dužni su da podnesu i informaciju o događajima koji su nastali poslije datuma pod kojim je bilans sastavljen do dana sastavljanja informacije, ako ti događaji utječu na stanje imovine i na bilans rashoda i prihoda izvještajne godine.

18) Pored navedenih, Zakonom propisanih finansijskih izvještaja, svi obveznici podnošenja finansijskih izvještaja iz tač. 3) i 4) ovog Objašnjenja, na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna, dužni su da, uz finansijske izvještaje, predaju i posebne obrasce i to:

-    Obrazac - Posebni podaci o plaćama i broju zaposlenih.

19) Pravna lica iz tač. 1) i 2) ovog Objašnjenja, u skladu sa Zakonom o statistici u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, br. 63/03 i 9/09) i Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine, obavezno podnose i posebne obrasce sa podacima koji se koriste za potrebe statističkih istraživanja iz oblasti nacionalnih računa, a u svrhu izračunavanja Bruto domaćeg proizvoda (GDP-a) i investicija u Federaciji Bosne i Hercegovine i to:

- „Statistički aneks godišnjeg računovodstvenog izvještaja za 2019. godinu” (obrazac StatAneks). Ovaj obrazac popunjavaju i podnose sva pravna lica obveznici sastavljanja i predaje godišnjeg obračuna, koja knjigovodstvo vode u skladu sa kontnim okvirom za privredna društva (preduzeća);

- „Godišnji izvještaj o investicijama za 2019. godinu” (obrazac INV - 01). Ovaj obrazac podnose sva pravna lica obveznici sačinjavanja i podnošenja godišnjeg obračuna, bez obzira da li su ili nisu imali ulaganja u stalna sredstva.

20) Finansijski izvještaji na osnovu utvrđenog godišnjeg obračuna za period I- XII 2019. godine popunjavat će se u konvertibilnim markama (KM), u apsolutnim iznosima, bez decimala.

21) Prijem, kontrolu i obradu godišnjih finansijskih izvještaja, računovodstvenih iskaza i posebnih podataka o godišnjem obračunu za period !-XII 2019. godine vršit će FlA-a Sarajevo prema Klasifikaciji djelatnosti i na računovodstvenim izvještajima koji odgovaraju potrebama obveznika u smislu vođenja knjigovodstvene evidencije.

22) Za navedeni obračunski period obavezno se sastavlja porezni bilans i predaje nadležnoj organizacionoj jedinici Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine u roku iz člana 49. Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 15/16), u kojem je propisano da se porezni bilans podnosi u roku od 30 dana po isteku roka propisanog za podnošenje godišnjih finansijskih izvještaja, odnosno najkasnije do 27. marta 2020. godine.

23) U skladu sa članom 44. stav (5) Zakona, obveznici revizije iz člana 49. Zakona, dužni su dostaviti i revizorske izvještaje sa priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja najkasnije do kraja tekuće godine za prethodnu godinu.

Shodno navedenom članu, obveznici revizije iz člana 49. Zakona dužni su bili dostaviti najkasnije do 31.12.2019. godine i revizorske izvještaje sa priloženim finansijskim izvještajima koji su bili predmet revidiranja za poslovnu 2018. godinu.

24) FIA je dužna najkasnije do 31. januara 2020. godine pismeno obavijestiti Ministarstvo o obveznicima revizije iz tačke 23) stav (2) ovog Objašnjenja koji nisu dostavili revidirane izvještaje.

25) Svi obveznici izrade i predaje godišnjih finansijskih izvještaja za period l-XII 2019. godine dužni su pridržavati se ovog Objašnjenja.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2019. godinu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 5/20 od 22.01.2020. godine je objavljeno Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar/studeni 2019. godinu.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2019. godine iznosi 932 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2019. godine - novembar 2019. godine iznosi 931 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2019. godine iznosi 1.436 KM.

 

 

 


SRRFBiH: Obavijest članovima Saveza u vezi sa izdavanjem licenci

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH, objavljena je Obavijest u vezi sa izdavanjem licenci za 2020. godinu.

Obavijest donosimo cijelosti:

OBAVIJEST ČLANOVIMA SAVEZA

Poštovani,

U tijeku su aktivnosti vezane za izdavanje licenci za 2020. godinu.

Lista licenciranih računovođa je dostupna na web stranici Saveza. Licence se izdaju svakodnevno i šalju na kućne adrese članova. Svako novo ažuriranje biti će dostupno na našoj web stranici na linku: http://www.srr-fbih.org/Member

Za pregledavanje liste u pretraživaču upišite ime i prezime.


Časopis Januar 2020

 

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr oec Denis Zukić

Osvrt na izmjene i dopune Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH”, broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit. Iako količinski nije bilo mnogo izmjena, svaka od njih je itekako značajna. Najbitnije su svakako izmjene koje se odnose na (ne)priznavanje troška amortizacije imovine uzete pod zakup, tretmana poreza po odbitku na upravljačke, tehničke i obrazovne usluge, kapitalni dobici i gubici, kao i izmjene koje se odnose na korištenje poticaja po osnovu novoprimljenih radnika.

 2.Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Pravni aspekti borbe protiv poreske utaje u Evropskoj uniji

Evropska komisija (EK) objavila je 28. januara 2016. godine nove prijedloge što bi na razini EU-a imale omogućiti usklađeno djelovanje protiv porezne utaje. Očekuje se usklađenost s općim standardima OECD-a iz 2015. godine. U priopćenju Komisije istaknuta je potreba donošenja novih pravila radi usklađivanja poreznih zakona u svih 28 država članica EU, kako bi se omogućilo učinkovitija borba protiv agresivne porezne prakse velikih preduzeća. Ističe se kako novi prijedlozi otvaraju novo poglavlje u borbi za pošteno i učinkovito oporezivanje u EU, što bi istodobno potaknulo privredno-ekonomski rast. Prijedlozi su usmjereni, prvenstveno, na obavezu plaćanja poreza na dobit. Sasvim se jasno može zaključiti da na nivou Evropske unije donose se pravni akti, kojima se nastoji spriječiti porezne utaje, te na koncu izvojevati što poštenije i realnije oporezivanje.

 3.Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan

Reforme porezne politike u zemljama Evropske unije

Veliki broj zemalja EU je u posljednjih nekoliko godina imao je niz značajnih poreznih reformi usmjerenih ka povećanju poreznih prihoda i jačanje privrednih aktivnosti. Najviše stope poreza na dobit kontinuirano se snižavaju, pokušavajući podići konkurentnost i usaglašavanja sa nekim zemljama u razvoju koja su u posljednjim godinama zbog niskih poreznih stopa postali atraktivna područja za investicije. Porezni sistem ima ključnu ulogu u ekonomiji svake države. U svim zemljama EU on je snažno sredstvo za rješavanje ključnih problema. To je još više izraženo zbog jedinstvene monetarne politike koja zemljama članicama ograničava da djeluju u sklopu vlastitih mjera monetarne politike. Struktura poreza i ostalih javnih prihoda se značajno razlikuje, a i u ukupnoj strukturi učešća prihoda prisutne su velike razlike. Zbog toga su sve zemlje opredijeljene na jačanje poreznih uprava kao i velikim investicijama u njihove informacione sisteme. U tom pravcu su pokrenuti veliki projekti u oblasti porezne politike, od kojih je jedan od značajniji FISCALIS 2020 u koji su uključene sve države članice, kao i kandidati i potencijalni kandidati za članstvo.

 4.Hajrudun Hadžimehanović

Budžetske politike u Federaciji BiH

Definisanje budžeta podrazumijeva akt planiranja prihoda i rashoda za jedan određen vremenski period. Sa ekonomske tačke gledišta neophodno je istaći ekonomski značaj budžeta, obzirom da u današnjim uslovima budžet aktivno djeluje na ekonomska kretanja, kretanja u privredi i neposredno utiče na pojedine ekonomsko – političke mjere. Ekonomska funkcija, ogleda se u instrumentima koje država u budžetskom periodu planira koristiti za upravljanje ekonomskim tokovima. U principu ekonomska funkcija budžeta dolazi do izražaja kroz alokativnu, redistributivnu i stabilizacionu funkciju budžeta. Alokacijska funkcija budžeta ogleda se isključivo za pravilnu raspodjeli resursa između privatnog i javnog sektora. Sredstva budžeta koriste se za finansiranje poslova, funkcija i programa federalnih organa uprave i drugih korisnika budžeta u visini koja je neophodna za njihovo obavljanje i izvršavanje prava korisnika budžeta utvrđenih zakonima i drugim propisima. Obzirom na opredijeljenost Vlade Federacije BiH za realizaciju strateških ciljeva u oblasti makroekonomske stabilnosti, konkurentnosti, održivog razvoja, zapošljavanja, socijalne uključenosti i EU integracija, i u narednom periodu preduzimat će se mjere u dijelu fiskalne konsolidacije i smanjenja ograničavanja javne potrošnje na svim nivoima vlasti u Federaciji BiH.

 5.Jasmin Omeragić

O finansijskim izvještajima za 2019. godinu – nije rano misliti!

Opća je pretpostavka da svaka firma da bi odgovorila svojoj registraciji i postojanju posjeduje bar elementarna stalna sredstva, da ima svoja potraživanja, pa obaveze, kapital, prihode i rashode, te da sve to skupa (i još mnogo toga nespomenutog funkcionira na način da u konačnici daje parametre za izradu finansijskih izvještaja. Da bi se svi parametri poslovanja mogli priznavati, oni moraju ispunjavati minimalne uvjete vjerovatnoće postojanja, pouzdanost vlastitog mjerenja, te naravno moraju na koncu imati i neki rezultat: dobit ili gubitak. Znači, ako nešto u poslovnom smislu već postoji, onda se ono mora, kako u kontinuitetu, tako i na kraju, mjeriti troškovima nabavke, tržišnom vrijednošću, pa vrijednošću očekivanog neto novčanog toka, fer vrijednošću, itd. Finansijski izvještaji su poslovni dokumenti kojima firma internim i eksternim korisnicima daje vrlo važne i za njih opredjeljujuće inpute o rezultatima svojih transakcija. Podaci iz ovih izvještaja konzumentu će pružiti informativnu podršku u procjeni poslovanja firme, bilo da se radi o internim ili eksternim korisnicima tih informacija.

6.Mr oec Elman Nadžaković

Prevare: prilika, motiv i opravdanje

Nezakonite i neovlaštene radnje, koje su okarakterizirane kao namjerne, nazivaju se prevarama i neovlaštenim aktivnostima, odnosno obmanama ili kriminalnim radnjama. U terminologiji, pojam prevara se obično upotrebljava da opiše više nezakonitih aktivnosti i prekršaja kao što su prevare, nelegalno prisvajanje imovine, nepoštovanje općih akata banke, remećenje poslovnih procedura ili padovi sistema, neizvršenja obrade poslovnih transakcija, neadekvatno upravljanje procesima i odnosima sa trećim licima i dobavljačima, radnje koje preduzima eksterno lice koje uključuju pronevjere, nelegalno prisvajanje imovine ili povredu zakonskih propisa, gubitak ili oštećenje fizičke imovine, podmićivanje,falsificiranje i sl. Često spominjani slučaj prevare ogledala u lažnom finansijskom izvještavanju i lažnom računovodstvu. Pored ovakvih slučajeva, koji se često spominju, brojne su druge aktivnosti koje se ubrajaju u prevare. Neke od takvih aktivnosti su krađe od strane zaposlenih radnika do neproduktivnog ponašanja. Vrlo često se neproduktivno ponašanje  ne ubraja u prevare, pa se tretira kao pitanje radne efikasnosti. U ovakvim slučajevima treba uvidjeti razliku između namjere i slučajne greške. Ovakve situacije mogu dovesti do poteškoća prilikom istraživanja ovakvih slučajeva.

 7.Dr. sc. Jozo Piljić

Izbor računovodstvenih politika

Upravljanje poduzećem je prije svega upravljanje informacijama, odnosno donošenje poslovnih odluka usmjerenih na realizaciju postavljenih ciljeva poslovne politike poduzeća. Svoje interese vlasnik može zaštititi ako ima informacije o aktivnostima poduzeća i njihovim efektima. Navedeno se postiže pripremanjem i prezentacijom financijskih izvještaja za koje su nadležni i odgovorni menadžeri poduzeća. Odabrane računovodstvene politike opredjeljuju sadržaj računovodstvenih informacija u financijskim izvještajima.  Putem financijskih izvještaja menadžeri polažu račun pred vlasnicima poduzeća o ukupnim postignućima u određenom periodu (profitabilnosti, financijskom položaju, novčanim tokovima itd.) koje su u tom periodu generirale različite aktivnosti poduzeća. Za oblikovanje financijskih izvještaja kojima se daje odgovarajuća slika o poduzeću menadžerima stoje na raspolaganju računovodstvene politike. Izborom računovodstvenih politika uvažavajući Međunarodne računovodstvene standarde/Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (MRS/MSFI), utječe se na filtriranje računovodstvenih informacija i davanje one slike o poduzeću koja bi imala najbolji odjek u javnosti. Koliki je značaj izbor računovodstvenih politika između ostalog govori i činjenica da u poslovnoj praksi poduzeća na razvijenim tržištima kapitala neke računovodstvene politike su dobile status strategija financijskog izvještavanja i mogu se pronaći pod slijedećim nazivima: upravljanje dobitkom ili "earnings management", strategija velikog kupanja ili "big bath", vanbilančno financiranje ili "off-balance sheet financing" i dr.

 8.Mr oec Inela Karić- Zvekić

Računovodstvene politike vs promjene računovodstvenih procjena i greške

Promjene u knjigovodstvenim evidencijama poslovnih subjekata su normalna pojava. Ne postoji kompanija koja nekada nije morala mijenjati neke pozicije u svojim knjigovodstvenim evidencijama ili finansijskim izvještajima. Nekada te izmjene mogu biti jednostavne, nekada složene, a često računovođama značajno komplikovane. Da bi se znalo adekvatno postupiti pri nastanku nekih od spomenutih događaja, neophodno je prije svega, razumjeti suštinu događaja i razliku između istih. Kroz MRS 8 - Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i greške propisani su kriteriji za izbor i mijenjanje računovodstvenih politika, računovodstveni postupak i objavljivanje promjena računovodstvenih politika, promjena računovodstvenih procjena i ispravljanje grešaka, upravo iz razloga da bi se obezbijedila uporedivost finansijskih izvještaja kroz periode i u odnosu na finansijske izvještaje drugih pravnih lica, te da bi se poboljšala relevantnost i pouzdanost finansijskih izvještaja poslovnih subjekta.

 9.Mr oec Emina Imamović

Pojedinačni angažman interne revizije u osiguravajućim društvima u FBiH

"Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja.“ Hijerarhijski odgovara za rad odboru za reviziju, administrativno upravi društva. Specifičnost poslovanja osiguravajućih društava „diktira“ specifičan pristup interne revizije. Kako interna revizija ima savjetodavnu funkciju, interne revizore ne treba posmatrati kao „inspekciju“ već kao osobe koje doprinose ostvarenju ciljeva kroz poboljšanje organizacije društva. Ove osobe treba da imaju moralne kvalitete, da budu dovoljno stručni kako bi posao obavljali objektivno. Njihovi izvještaji moraju biti jasni i koncizni, a date preporuke konstruktivne, bazirane na konkretnim argumentima. Interni revizori se moraju neprestano educirati i praktično usavršavati, da bi bila postignuta svrha njihovog postojanja.

 10.Mr Irma Muhović

Prolongiran rok za izmirenje glavnog duga i otpis zateznih kamata na javne prihode

Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode sa početkom novog desetljeća ponovo je pretrpio izmjene i to u dijelu koji se odnosi na produženje roka za izmirenje glavnog duga i to do 31.12.2020. godine. Naime, u „Službenim novinama FBiH“, broj 99/19 od 31.12.2019. godine objavljene su Izmjene Zakona o stopi zatezne kamate na javne prihode. Izmjene se odnose na produženje roka za uplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda i otpisa zateznih kamata po tom osnovu. Posljednje izmjene Zakona, a koje su stupile na snagu 31.12.2019. godine, precizirale su da se porezni dužnik može izmirenjem glavnog duga do 31.12.2020. godine osloboditi obaveze plaćanja kamate. A za one koji su do 05.05.2019. godine izmirili svoj dug, i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate, a neplaćene kamate u visini od 50% otpisati će se u cjelokupnom iznosu. Ovo bi svakako trebalo biti podsticaj poreznim obveznicima da svoje obaveze po osnovu javnih prihoda izmiruju što je prije moguće.

 11.Goran Peštović

Plaćanje članarine Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

Osnovni akt koji reguliše obavezu plaćanja članarine Vanjskotrgovinskoj komori BiH je Zakon o vanjskotrgovinskoj komori BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 30/01 i 72/13). Zakonom se uređuju pitanja koja se odnose na status, članstvo, nadležnosti i sastav komore, način izbora i nadležnosti njenih organa, sudova pri komori, finansiranja i druga pitanja koja su od značaja za njen rad i funkcionisanje.

 12.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Specifičnosti korporativno upravljanje u javnim preduzećima Federacije BiH

Jedan od značajnih ciljeva kod donošenja Zakona o javnim preduzećima u Federaciji BiH bio je uvođenje korporativnih pravila i korporativnog upravljanja u javnim preduzećima kako bi se na taj način  postiglo poboljšanje u tri segmenta:upravljanju i rukovođenju, strateškom i tekućem planiranju i segmentu kontrole poslovanja javnih preduzeća. Važan dio tranzicije svih, pa tako i javnih preduzeća u Federaciji BiH svakako je bio i još uvijek je uspostavljanje mjera za uvođenje, a zatim i unaprjeđenje korporativnog upravljanja. Na osnovu navedenog, korporativno upravljanje u javnim preduzećima podrazumijeva skup pravila po kojima funkcioniše unutrašnja organizacija preduzeća, izbor direktora i članova organa upravljanja, nadzor države (ili drugog nivoa vlasti) kao vlasnika, sistem planiranja i izvještavanja u cilju transparentnosti njihovog rada i mjerenje postignutih rezultata javnih preduzeća. Razlog za uspostavljanje korporativnog upravljanja i izbor profesionalnog menadžmenta u javnim preduzećima jeste omogućavanje učešća javnih preduzeća  u tržišnoj utakmici sa ciljem  racionalizacije u javnom sektoru i podizanja produktivnosti.

 13.Emsud Muhadžić

Manjinski dioničari i njihova zaštita

Mehanizmi zaštite manjinskih dioničara se mogu razvrstati prema različitim kriterijima, počev od vrste pravnog akta kojim se normira pravna zaštita. Normirana, prava manjinskih dioničara, predstavljaju dominantan modus uspostavljanja ravnoteže između prava manjine i većine u kompanijskom pravu. Načelno se manjinskim dioničarima pruža posebna zaštita, radi uspostavljanja kohabitacije divergentnih interesa i prava različitih kategorija dioničara, imajući u vidu da autonomna (kompanijska) regulativa u slučaju postojanja koncentriranog vlasništva, ne osigurava dovoljnu zaštitu prava manjinskih dioničara. Ključne pravne oblasti koje neposredno ili posredno reguliraju prava manjinskih dioničara su kompanijsko pravo, pravo vrijednosnih papira, pravo preuzimanja, propisi kojima se regulira poslovanje berze ili knjigovodstveno i finansijsko poslovanje društva i stečaj. Zaštita prava se sprovodi dobrovoljno kada obuhvata poštovanje i slobodu vršenja prava manjinskih dioničara, a pravi domašaj regulative i efikasnosti pravnih institucija se aktivira u fazi kršenja prava. Subjekti koji sprovode i štite prava manjinskih dioničara su regulatori tržišta, sudovi, kao i učesnici na tržištu (dioničari, dionička društva i investicijska društva).

 14.Mr sci. Samra Gabeljić

Uloga marke proizvoda u postizanju konkurentske prednosti preduzeća prehrambene industrije iz Bosne i Hercegovine

Marka proizvoda omogućava preduzećima da iskažu svoj identitet, prepoznatljiv potrošačima, te da svoje proizvode učine prepoznatljivim i različitim od konkurentskih. Sa druge strane, marka proizvodima kupcima omogućava sigurnost pri kupovini, povjerenje u kvalitet proizvoda, emotivnu sliku, obećanje, doživljeno iskustvo, imidž. Kreiranje marke proizvoda za potrošača znači dodanu vrijednost. Odluka o kupovini je često vođena povjerenjem u marku proizvoda, više nego cijenom, jer kupac zna šta kupuje, na osnovu već stečenog iskustva pri kupovini. Zbog navedenih činjenica značajna prehrambena preduzeća ulažu u marku proizvoda, istu razvijaju, promovišu, na taj način dajući vrijednost proizvodima koje nude na tržištu. Razvoju marke proizvoda doprinosi i tradicija proizvodnje, iskustvo u proizvodnji, očuvanje kvaliteta, poboljšanje istog, odnos sa potrošačima, te kontinuirano ulaganje u moderne tehnologije i marketing.

 15.Bernard Iljazović

Sustav besplatne pravne pomoći u Federaciji BiH

Sustav besplatne pravne pomoći uspostavljen je u svim državama članicama Europske unije. No, nacionalna zakonodavstva država članica u području pružanja besplatne pravne pomoći razlikuju se u pogledu opsega pravne pomoći koja se pruža korisnicima i uvjetima korištenja, s tim da je cilj svih država članica osigurati efikasan pristup pravdi cjelokupnom građanstvu. Besplatna pravna pomoć je oblik ostvarivanja prava fizičke osobe na pravedno suđenje i jednak pristup pravdi pred Sudom Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Sud), organima uprave i drugim organima Bosne i Hercegovine, a čiji troškovi u cijelosti ili djelomično padaju na teret budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine. Osim nacionalnog zakonodavstva u Europskoj uniji je omogućeno i pravo na pravnu pomoć izvan zemlje boravišta, a koje je utvrđeno Europskim sporazumom o dostavljanju molbi za pravnu pomoć (1977g.). Iz njega proizlazi da svaki pojedinac koji ima boravište na teritoriji jedne od zemalja potpisnica, a koji želi predati zahtjev za pravnu pomoć u građanskim, privrednim ili upravnim postupcima na teritoriji druge države potpisnice može predati zahtjev u zemlji u kojoj boravi,  s tim da je obaveza te zemlje da zahtjev proslijedi onoj državi u kojoj se pravo ostvaruje.

 16.Mr.sc. Kenan Spahić

Presuda Ustavnog suda Federacije BiH –ponovno otvarvanje mogućnosti istovremenog primanja penzije i plaće iz radnog odnosa

Ustavni sud Federacije BiH donio je presudu U-36/18, kojom je utvrđeno da član 116. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", broj 13/18) nije u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, je ukazano da Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje ne smije primjenjivati neustavnu odredbu na način da vrši obustave isplate penzija u slučaju stjecanja statusa osiguranika, obzirom da je članom  40. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 6/95 i 37/03) propisano da se usvojeni ili predloženi zakon ili drugi propis organa federalne, kantonalne ili općinske vlasti za koji Ustavni sud utvrdi da nije u skladu sa Ustavom neće primjenjivati od dana objavljivanja presude Ustavnog suda u "Službenim novinama Federacije BiH".

 17.Džana Kadribegović          

Zakon o vijeću zaposlenika - obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i poslodavca

Jedan od temeljnih propisa nakon osamostaljenja Bosne i Hercegovine  još  krajem 1999. godine, donesen je Zakon o radu. Ovim zakonom dat je osnov za donošenje i ostalih propisa iz oblasti radnog zakonodavstva. Propisano je, naime, da se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, kao i druga pitanja vezana za rad i djelovanje vijeća zaposlenika uređuju zakonom.  S tim u vezi, donesen je Zakon o vijeću zaposlenika i objavljen  u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 38/04. Ovim zakonom  osigurano je učešće zaposlenika u odlučivanju o pitanjima koja se odnose na poslovnu politiku poslodavca kao i pitanja  organizovanja i statusa tijela koje će pružati zaštitu u ostvarivanju prava i interesa zaposlenika.

 18.Safeta Lukačević

Stres i produktivnost

Vrlo često možemo čuti da je uzrok nekog fizičkog ili psihičkog stanja stres. Šta je to stres i kako ga možemo definisati? Stres je podražaj koji se javlja kao reakcija na određena iskustva, koja mogu biti dobra ili loša. Stres može uticati na sve aspekte vašeg života, uključujući i emocije, ponašanje, sposobnost razmišljanja i fizičko zdravlje. Ni jedan dio tijela nije imun. No, zato se ljudi nose sa stresom drugačije i simptomi se mogu razlikovati i biti nejasni. Dugotrajni stres može izazvati razne ozbiljne posljedice. Osim što utiče na produktivnost radnika, stres uveliko utiče i na poslovni rezultat organizacije. Jedan od najvećih problema s kojim se organizacije susreću je veza između radne produktivnosti i stresa. Za očekivati je kako će zaposlenici izloženi stresu imati znatno umanjenu produktivnost u odnosu na one koji se ne nalaze pod uticajima faktora koji mogu prouzročiti stres. Iz te činjenice važno je proučiti što su to faktori stresa i na koji način oni utiču na zaposlenike.

 1. Porezna uprava-Javni poziv

    20. Savjetodavni servis

    21. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 


Porezna uprava FBiH: Javni poziv za podnošenje poreznih prijava

Porezna uprava Federacije BiH dostavila nam je na je objavu Javni poziv za podnošenje poreznih prijava od 09.01.2020. godine, koji donosimo u nastavku:

 

Broj: 13/04-04-13-8/20-

Sarajevo, 09.01.2020. godine

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE POREZNIH PRIJAVA

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2019. godinu - Obrazac GPD 1051 do 31. marta 2020. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2019. godinu do 31. marta 2020. godine,
  Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2020. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2020. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2020. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

 

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051 za 2019. godinu

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

 

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
  • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
  • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
  • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
  • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
  • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

 

Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti:
  • fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022;
 • Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:
  • Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053),
  • Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043),
  • ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti,
  • dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;
 • Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
  -godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (pregled sa podacima o obračunatim i isplaćenim naknadama po osnovu drugih samostalnih djelatnosti obavljenih po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskim honorarima i dr.) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02. tekuće godine;
 • Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
  • Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054,
  • ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu);
 • Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
  • ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava;
 • Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
  • dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od:nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.),
  • dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:
  • originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike,   zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice,
  • potvrdu o participaciji,
  • dokaz o plaćanju troškova,
  • kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije BiH i račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen,
  • dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
  • izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija;
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit:
  • fotokopiju ugovora o stambenom kreditu,
  • original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu,
  • dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,
  • fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih (u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m²),
  • potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje (Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi ili putem sljedećeg linka na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/c54b6-2.stav_-_fmf.pdf),
  • izvod računa banke kao dokaz da sredstva odobrenog stambenog kredita do dana podnošenja godišnje porezne prijave nisu utrošena za druge svrhe u slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja porezna prijava porezni obveznik nije sredstva kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja angažovao odnosno namjenski utrošio, uz obavezu da dokaze o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi, i to najkasnije do kraja tekuće godine;

Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

 

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

 • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:
  • ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
  • fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

 

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a9d63-94b8a-obrazac_gpd_1051_ver1__bos_web2.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/c3e44-b1438-obrazac_gpd_1051_ver1_hrv_web1.pdf

http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/obrasci/a3787-a9ecd-obrazac_gpd_1051_ver1_srp_web1.pdf

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

 

Prijave poreza na dobit za 2019. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:

 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije BiH, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inostranom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

Prilozi:

- Porezni bilans (Obrazac PB-800),
- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
- Plan investiranja (Obrazac PI-808),
- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),
- Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
- Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),
- Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),
- Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902),
- Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB-901),
- Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 • Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.

Prilozi:  
- Porezni bilans (Obrazac PB-800),
- Bilans uspjeha,
- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
- Plan investiranja (Obrazac PI-808),
- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 • Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.

Prilozi:
- Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
- Bilans uspjeha,
- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
- Plan investiranja (Obrazac PI-808),
- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 • Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.

Prilozi:
-
Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),

- Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
- Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
- Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
- Plan investiranja (Obrazac PI-808),
- Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
- Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 • Obrazac PP-805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.

Prilozi: 
- Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
- Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica,
- Rješenje o konsolidaciji.

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH - E-usluge/servisi

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH - http://www.pufbih.ba

Pozivamo vas da izvršite zakonom propisane obaveze i podnesete porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima.

Za svaku prijavu koju Porezna uprava Federacije BiH mora sačiniti u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BIH


UINO: Tehničko uputstvo za eKnjigovodstvene evidencije

Od početka 2020. godine poreski obveznici imaju mogućnost dobrovoljnog dostavljanja knjigovodstvenih evidencija o nabavkama i isporukama elektronskim putem. Ovdje možete pronaći tehničko Uputstvo za korisnike elektronskih usluga UINO u vezi dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem.

fileTehničko uputstvo 31.12.2019

filee nabavke

filee isporuke


SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, DRUGE AKTUELNOSTI...

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ''VELIKIM'' I ''MALIM'' STANDARDIMA
 • MRS 10 - DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • SASTAVLJANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM
 • IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.01.2021. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci)
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Ispravljanje računovodstvenih pogrešakai uticaj na finansijuske izvještaje
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP ("mali standardi")

 • Ko može primjnjivati “male standarde”?
 • Način prelaska na “male standarde”
 • Obrasci koji se podnose FIA-i
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica...
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans:
  • korist zaposlenika, isplata bonusa, 13-ta plaća…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacija,
  • stipendije,
  • razgraničenja i rezervisanja,
  • otpis potraživanja,
  • manjak,
  • zatezne kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
  • prodaja ispod nabavne vrijednosti…
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihod od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena na porezni bilans
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • Ko sve mora sačiniti izvještaj o transfernim cijenama?
 • Pojam povezanih lica
 • Princip poslovanja ''van dohvata ruke''
 • Metodologija izrade studije o transfernim cijenama
 • ''Puni'' i '' skraćeni'' izvještaj o transfernim cijenama
 • Pravilnik o transfernim cijenama vs OECD Smijernice

PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM

 • Obaveza podnošenja poreznih prijava elektronskim putem
 • Korištenje nPIS sistema
 • Uloga Porezne Uprave u pogledu stvaranja uslova za elektronsko podnošenje poreznih prijava
 • Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2020. godinu
 • Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK-a – GI FUK
 • Godišnji izvještaj o radu interne revizije i praktičan primjer popunjavanja obrasca GI-IR
 • Obaveze popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti finansijskog upravljanja i kontrole
 • Veza pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti FUK-a
 • Pravila i procedure postupanja
 • Upravljanje rizicima
 • Registri rizika – dosadašnja iskustava
 • Preporuke za unapređenje upravljanja rizicima
 • Rizici na nivou strateških ciljeva, ciljeva na nivou resora, programa i slično
 • Analize uzroka i posljedica
 • Dosadašnja iskustva kod izrade mape (knjige procesa)

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Obaveze plaćanja naknada i članarina za 2020. godinu
 • Oslobađanja plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.01. do 24.01.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.01. do 24.01.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Dženita Peštek
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za seminar – Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

U "Službenim novinama FBiH" broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmjene se odnose na produženje roka za uplatu dugovanja po osnovu javnih prihoda i otpisa zateznih kamata po tom osnovu.

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Član 1.

U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15 i 34/18), u članu 2. stav (2) u zadnjem redu riječi: "na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona." zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2020. godine".

Član 2.

U članu 2b. stav (1) riječi: "do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona," zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2020. godine,".
U stavu (2) riječi: "u periodu od 01.01.2017. godine do 30.06.2017. godine," zamjenjuju se rječima: "do 05.05.2019. godine,".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".


Objavljene izmjene Zakona o doprinosima

U "Službenim novinama FBiH" broj 99/19 od 31.12.2019. godine, objavljene su Izmjene Zakona o doprinosima.  Izmjene se odnose na usaglašavanja u vezi sa uplatama doprinosa za PIO/MIO  na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH.

Izmjene donosimo u nastavku...

 

ZAKON
O IZMJENAMA ZAKONA O DOPRINOSIMA

Član 1.

U Zakonu o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18) član 3. briše se.

Član 2.

U članu 11b. iza riječi: "korisnicima" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta briše se.

Član 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".