Preuzmite obrasce i druge dokumente potrebne za finansijsko izvještavanje

Dragi učesnici webinara,

U nastavku možete preuzeti svu potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na predaju finansijskih izvještaja za 2020. godinu. Skrećemo Vam pažnju na činjenicu da smo sve dole navedene dokumente preuzeli sa stranica nadležnih institucija: FIA, FMF, SRRFBiH, Agencija za statistiku...

Zahvaljujemo Vam se na ukazanom povjerenju.

 

Korisna uputstva:

Obrasci za elektronsku predaju finansijskih izvještaja:

Obrasci za ručno popunjavanje finansijskih izvještaja:

Ostali obrasci koji se predaju uz finansijske izvještaje:

 


SEMINAR: GODIŠNJI OBRAČUN I POREZNE PRIJAVE ZA 2020. GODINU, DRUGE AKTUELNOSTI...

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU
 • SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA PO ''VELIKIM'' I ''MALIM'' STANDARDIMA
 • MRS 10 - DOGAĐAJI NAKON IZVJEŠTAJNOG PERIODA
 • SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA
 • SASTAVLJANJE POREZNIH PRIJAVA FIZIČKIH LICA
 • PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM
 • IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA
 • POSEBNE NAKANDE I ČLANARINE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 20.01.2021. godine

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

GODIŠNJI OBRAČUN ZA 2020. GODINU I PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Obaveze pravnih lica u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici, obrasci i rokovi za podnošenje finansijskih izvještaja
 • Način predaje obrazaca FIA-i (excel, CD, kontrola…)
 • Mogućnost nepodnošenja godišnjih izvještaja za novoosnovana pravna lica
 • Potpisivanje, ovjera i predaja godišnjeg obračuna (kontrola važećih licenci)
 • Objašnjenja za pravilno popunjavanje obrazaca: Bilans stanja, Bilans uspjeha, Izvještaj o gotovinskim tokovima, Izvještaj o promjenama na kapitalu i Zabilješke uz finansijske izvještaje
 • „Veze“ između pozicija Bilansa stanja, Bilansa uspjeha i Prijave poreza na dobit
 • Iskazivanje efekata obračuna proizvodnje u Bilansu uspjeha i Bilansu stanja, moraju li se uvijek koristi ti konta 595 i 596?
 • Iskazivanje pozicija sveobuhvatne dobiti u Bilansu uspjeha
 • Vanbilansna evidencija, šta se može iskazivati ?
 • Značaj aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja na dan 31.12.
 • Iskazivanje PDV-a na dan 31.12.
 • Razlika između ukalkulisanih troškova i rezervisanja
 • Ispravljanje računovodstvenih pogrešakai uticaj na finansijuske izvještaje
 • Utvrđivanje finansijskog rezultata

PODNOŠENJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA U SKLADU SA MSFI ZA MSP ("mali standardi")

 • Ko može primjnjivati “male standarde”?
 • Način prelaska na “male standarde”
 • Obrasci koji se podnose FIA-i
 • Prednost primjene “malih standard”
 • Razlika u primjeni “velikih” i “malih” standarda

OBAVEZA EVIDENTIRANJA I OBJAVLJIVANJA POSLOVNIH DOGAĐAJA NAKON 31.12. A PRIJE ODOBRAVANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • MRS 10 - Događaji nakon izvještajnog perioda
 • Poslovni događaji koji zahtijevaju usklađivanja na dan 31.12.
 • Poslovni događaji koji ne zahtijevaju usklađivanje na dan 31.12.
 • Određivanje vremenskog intervala nastanka događaja nakon datuma bilansa
 • Vremenska neograničenost poslovanja

SASTAVLJANJE POREZNOG BILANSA

 • Obveznici sastavljanja poreznog bilansa, status udruženja, poslovnih jedinica...
 • Postupak poreznog bilansiranja (poseban osvrt na svaku stavku poreznog bilansa)
 • Porezno (ne)priznati rashodi, „priznati “ prihodi i kapitalna dobit/gubitak
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans:
  • korist zaposlenika, isplata bonusa, 13-ta plaća…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacija,
  • stipendije,
  • razgraničenja i rezervisanja,
  • otpis potraživanja,
  • manjak,
  • zatezne kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
  • prodaja ispod nabavne vrijednosti…
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihod od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Efekat transfernih cijena na porezni bilans
 • Obrasci poreznog bilansa (PB 800-A i PB 800-B) i porezne prijave (PP 801, PP 802, PP 803 i PP 804)

POREZNI POTICAJI I UMANJENJA POREZNE OSNOVICE

 • Porezni poticaji (investicije, zapošljavanje novih radnika)
 • Stav FMF u vezi sa pravom korištenja poreznog poticaja po osnovu zapošljavanja
 • Prezentacija svih ograničenja za korištenje poreznih poticaja
 • Prijava poreznih poticaja
 • Korištenje poreznih gubitaka, problemi u praksi kod popunjavanja obrasca PG-809
 • Gubitak prava na umanjenje porezne osnovice
 • Evidencija poreznih poticaja i olakšica kroz porezni bilans
 • Obrasci PI 808, PP 810, PP 811, PP 812 i PK 814

IZRADA STUDIJE O TRANSFERNIM CIJENAMA

 • Ko sve mora sačiniti izvještaj o transfernim cijenama?
 • Pojam povezanih lica
 • Princip poslovanja ''van dohvata ruke''
 • Metodologija izrade studije o transfernim cijenama
 • ''Puni'' i '' skraćeni'' izvještaj o transfernim cijenama
 • Pravilnik o transfernim cijenama vs OECD Smijernice

PRIKAZ NAČINA PODNOŠENJA POREZNIH PRIJAVA ELEKTRONSKIM PUTEM

 • Obaveza podnošenja poreznih prijava elektronskim putem
 • Korištenje nPIS sistema
 • Uloga Porezne Uprave u pogledu stvaranja uslova za elektronsko podnošenje poreznih prijava
 • Izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit

GODIŠNJI OBRAČUN BUDŽETA I BUDŽETSKIH KORISNIKA I PRIMJENA PROPISA IZ OBLASTI BUDŽETA

 • Sačinjavanje finansijskih izvještaja za 2020. godinu
 • Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema FUK-a – GI FUK
 • Godišnji izvještaj o radu interne revizije i praktičan primjer popunjavanja obrasca GI-IR
 • Obaveze popunjavanja Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti finansijskog upravljanja i kontrole
 • Veza pitanja iz Upitnika o fiskalnoj odgovornosti i komponenti FUK-a
 • Pravila i procedure postupanja
 • Upravljanje rizicima
 • Registri rizika – dosadašnja iskustava
 • Preporuke za unapređenje upravljanja rizicima
 • Rizici na nivou strateških ciljeva, ciljeva na nivou resora, programa i slično
 • Analize uzroka i posljedica
 • Dosadašnja iskustva kod izrade mape (knjige procesa)

POSEBNE NAKNADE I ČLANARINE

 • Obaveze plaćanja naknada i članarina za 2020. godinu
 • Oslobađanja plaćanja naknada za šume i članarine turističkim zajednicama

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 20.01. do 24.01.2021. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 20.01. do 24.01.2021. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Dženita Peštek
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za seminar – Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14