PREZENTACIJE SA XVI MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

PREZENTACIJE

1. Miro Džakula

Osnovni elementi efikasne poreske administracije i planovi za unaprjeđenje UINO

2. Sead Kreso

Može li BiH učiniti više u efikasnijem korištenju raspoloživih finansijskih sredstava u zemlji?

3. Aziz Šunje

Zašto su državna preduzeća F BiH poslovno neefikasna?

4. Fikret Čaušević

Aktuelno stanje u međunarodnom i domaćem finansijskom sektoru

5. Silvije Orsag

Investitor: homo oeconomicus ili običan čovjek

6. Meliha Bašić

Razvoj profesije računovođa prema PAIB strategiji i akcionom planu 2013-2016.

7. Reuf Kapić

Ključni finansijsko-računovodstveni uzroci neuspjeha preduzeća

8. Adnan Rovčanin

Finansijske kauzalnosti i logike

9. Jasenko Hadžiahmetović

Potreba podnošenja jedinstvene godišnje prijave poreza na dobit u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih Zakona o porezu na dobit u BiH

10. Sanela Agačević

Direktni porezi: trendovi u BiH i zemljama okruženja

11. Fuad Balta

Uloga Porezne uprave u sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

12. Jozo Piljić

Značaj administrativnih procedura u sustavu PDV-a

13. Milić Simić

Solidarna odgovornost članova društva kapitala

14. Hajrudin Hadžimehanović

Parafiskalni prihodi u FBiH i mjere za ukidanje ili smanjivanje prekomjernih izdvajanja

15. Nedžad Polić

Kvalitet finansijskog izvještavanja i optimizacija investicijskih procesa

16.Ibrahim Okanović i Dijana Vuković

Učinkovitost revizije javnog sektora u BiH i postupanje nadležnih institucija po negativnim revizorskim nalazima

17.Vesna Vašiček i Gorana Roje

Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-a

18. Damir Zaklan

Recentna restrukturacija komercijalnog bankarstva: „background“ i dosadašnji rezultati procesa

19. Muamer Halilbašić

Uticaj poreske politike na inovativnu aktivnost kompanija

20. Đinita Fočo

Sistem javnih nabavki – postojeća ograničenja i dileme vezano za moguća rješenja

21. Davor Vašiček, Ana Marija Sikirić

Perspektive uvođenja rodnog proračuna u tranzicijskim zemljama

22. MersudFerizović

Mjesto i uloga tržišta kapitala u okviru finansijskog sistema – poseban osvrt na finansijski sistem u Bosni i Hercegovini

23. Zijad Krnjić

Ekonomski parametri penzijskih sistema u BiH

24. Igor Živko, Josipa Grbavac

Odgovor računovodstvene profesije na izazove suvremenog poslovanja

25. Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić

Nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU

 

 


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Član 1.

U Zakonu o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09 i 63/10), u članu 7. iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:

"Ukoliko Društvo obavlja djelatnost suprotno odredbama ovog člana nadležni organ, u postupku inspekcijskog nadzora, donijet će rješenje kojim se Društvu zabranjuje obavljanje te djelatnosti do otklanjanja nedostataka."

Dosadašnji stav 5. postaje stav 6.

Član 2.

Član 11. mijenja se i glasi:

"Društvo, domaće ili strano, može van mjesta sjedišta osnovati jednu ili više podružnica u kojim obavlja svoje djelatnosti.

Podružnice su poslovne jedinice koje nemaju svojstvo pravnog lica.

Podružnica ima mjesto poslovanja i zastupnike, poslove sa trećim licima obavlja u ime i za račun Društva, a djelovanjem podružnice prava i obaveze stiče Društvo.

Odluku o osnivanju podružnice donosi ovlašteni organ Društva u skladu sa aktom o osnivanju ili statutom Društva.

Odluka o osnivanju podružnice obavezno sadrži:

1) firmu i sjedište Društva koje osniva podružnicu i firmu i sjedište podružnice;

2) djelatnost podružnice i

3) ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje podružnice.

Podružnica prestaje:

1) ako ovlašteni organ Društva u skladu sa aktom o osnivanju ili statutom društva donese odluku o prestanku podružnice ili

2) ako Društvo koje je osnovalo podružnicu prestane postojati.

Podružnica se registruje u skladu sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/05, 68/05 i 43/09)."

Član 3.

U članu 135. iza stava 3., dodaje se novi stav 4., koji glasi:

"Dioničko društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih dionica".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Iza stava 5. dodaje se novi stav 6. koji glasi:

"U postupku restruktuiranja ili finansijske konsolidacije društva dionice nove emisije mogu se plaćati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom."

Član 4.

U članu 143. stav 2., mijenja se i glasi:

"Dioničko društvo dužno je podnijeti zahtjev Komisiji za odobrenje javne ponude dionica u roku određenom Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", br. 85/08 i 109/12)".

Član 5.

U članu 244. iza stava 5., dodaje se novi stav 6., koji glasi:

"Podnosilac zahtjeva iz stava 1. ovog člana, ukoliko neposredno saziva skupštinu, dužan je utvrditi prijedloge odluka sazvane skupštine i dioničarima omogućiti ostvarivanje prava iz člana 247. ovog zakona."

Član 6.

U članu 355. iza stava 3., dodaju se novi st. 4. i 5., koji glase:

"Društvo ne može davati zajmove, kredite ili obezbjeđenja za sticanje svojih udjela.

U postupku restruktuiranja ili finansijske konsolidacije društva novi udjeli mogu se sticati i na drugi način, ukoliko je to propisano posebnim zakonom."

Član 7.

U članu 377. stav 1. tačka 6), riječi: "stav 2.", zamjenjuju se riječima: "stav 3.".

Član 8.

Iza člana 382. dodaje se novi član 382a. koji glasi:

"Nadležna federalna ministarstva dužna su donijeti propise iz člana 7. stav 6. ovog zakona, najkasnije do 30.06.2014. godine."

Član 9.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

IZVOR: “Službene novine FBiH”, broj 75/13 od 27.9.2013. godine


ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE

Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 51. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 25. jula 2013. godine, i na 32. sjednici Doma naroda, održanoj 12. septembra 2013. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O

VANJSKOTRGOVINSKOJ KOMORI BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Zakonu o Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/01), u članu 2. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"4. Na osnovu člana 2. Zakona o upravi, Komora primjenjuje javna ovlaštenja u skladu s ovim zakonom."

Član 2.

Iza člana 2. dodaju se novi čl. 2a. i 2b. koji glase:

"Član 2a.

Javna ovlaštenja iz člana 2. stav 4. ovog zakona su:

a) stručni i operativni poslovi na izdavanju završne saglasnosti za kontingent detašmana za rad u skladu s međudržavnim sporazumima Bosne i Hercegovine i Instrukcijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH;

b) izdavanje obrazaca o porijeklu robe u okviru Generalnog sistema povlastica (GSP) sheme (FORMA), kao i izdavanje obrazaca za nepreferencijalno porijeklo robe (CERTIFICATE OF ORIGIN), u skladu sa zaključenim sporuzumima nadležnih institucija u Bosni i Hercegovini;

c) provođenje nadležnosti povjerenih od Vijeća ministara Bosne i Hercegovine ili nadležnog organa Bosne i Hercegovine po Konvenciji o privremenom uvozu - ATA karnet i Carinskoj konvenciji o međunarodnom prijevozu robe na osnovu karneta TIR - TIR konvencije.

Član 2b.

Odredbe člana 9. Zakona o upravi ne primjenjuju se na Komoru."

Član 3.

U članu 22. stav 1. iza riječi "Distrikta Brčko," dodaju se riječi: "prihoda ostvarenih po osnovu primjene javnih ovlaštenja u skladu s ovim zakonom".

Stav 3. mijenja se i glasi:

"3. Skupština Komore utvrđuje visinu kotizacije i način njene naplate.".

Iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"4. Skupština Komore utvrđuje visinu članarine do iznosa određenog ovim zakonom.".

Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.

Član 4.

U članu 23. stav 1. mijenja se i glasi:

"1. Članovi Komore navedeni u članu 3. ovog zakona plaćaju mjesečnu članarinu koja ne može biti viša od trostrukog iznosa prosječne neto plaće u Bosni i Hercegovini, isplaćene u prethodnoj kalendarskoj godini koja se utvrđuje na osnovu zvaničnih podataka Agencije za statistiku Bosne i Hercegovine."

U stavu 2. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: "do iznosa određenog stavom 1. ovog člana.".

U stavu 3. na kraju teksta dodaje se zarez i riječi: "za poslove u kojima Komora djeluje u svojstvu posrednika prilikom njihovog ugovaranja.".

Član 5.

U članu 24. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"4. Komora je dužna dostaviti Vijeću ministara Bosne i Hercegovine izvještaj o izvršenju budžeta do 31. marta za prethodnu godinu radi upoznavanja.".

Član 6.

U članu 26. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"2. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine provodi nadzor nad radom Komore u skladu sa Zakonom o upravi."

Član 7.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

IZVOR: "Službeni glasnik BiH", broj 72/13 od 17.9.2013. godine


NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

I

U Naredbi o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10, 108/10, 4/11, 3/12, 19/12, 70/12 i 54/13) iza poglavlja XVIII. dodaje se novo poglavlje XIX., koje glasi:

"XIX.

Ovom naredbom propisuje se način uplate naknade pogranične propusnice propisane Pravilnikom o cijeni pogranične propusnice usvojenom od strane Vijeća ministara BiH na 61. sjednici održanoj dana 29.08.2013. godine.

Uplate naknade po Pravilniku o cijeni pogranične propusnice vršit će se na jedan od bankovnih računa navedenih u poglavlju II. Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10).

Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na sljedeći način:

1. Polje: Broj poreskog obveznika - treba sadržavati lični broj lica kojem se izdaje pogranična propusnica.

2. Polje: Vrsta uplate - za svaku uplatu treba biti '0'.

3. Polje: Vrsta prihoda - obavezno mora biti popunjeno na sljedeći način - Naknada za izdavanje pogranične propusnice -722 919.

4. Polje: Opština - treba sadržavati šifru opštine u Bosni i Hercegovini u kojoj se vrši uplata.

5. Polje: Poreski period - treba odgovarati datumu uplate.

6. Polje: Budžetska organizacija - popuniti brojevima "0709999".

7. Polje: Poziv na broj - popuniti brojevima '0'."

II.

Ova naredba stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

IZVOR: "Službeni glasnik BiH", broj 72/13 od 17.9.2013. godine


Prosječne bruto i neto plaće u BiH, FBiH i RS

Federacija BiH

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 71/13 od 13.9.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec juli 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juli 2013. godine neto plaća.........................................................841 KM

- po zaposlenom za period maj - juli neto plaća..........................................................837 KM

- po zaposlenom za juli 2013. godine bruto plaća....................................................1.285 KM

Republika Srpska

U "Službenom glasniku RS", broj 74/13 od 28.8.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći za juli 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za juli 2013. godine bruto plaća iznosi...........................................1.323 KM

- po zaposlenom za juli 2013. godine neto plaća iznosi...............................................803 KM

- po zaposlenom za period januar - juli bruto plaća iznosi........................................1.327 KM

- po zaposlenom za period januar - juli neto plaća iznosi............................................805 KM

Bosna i Hercegovina

U "Službenom glasniku BiH", broj 66/13 od 26.8.2013. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plaći zaposlenih u BiH za juni 2013. godine i iznosi:

- po zaposlenom za mjesec juni 2013. godine neto plaća iznosi...................................822 KM

- po zaposlenom za mjesec juni 2013. godine bruto plaća iznosi..............................1.283 KM


PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 71/13 od 13.9.2013  objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim izmjenama ponovo su vraćene odredbe o porezu na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću koje su brisane u izmjenama Pravilnika (“Službene novine FBiH”, broj 27/13). Izmjenu dajemo u nastavku:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (''Službene novine Federacije BiH'', br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12 i 27/13), u članu 1. stav (1), iza riječi: ''amortizacije'', dodaju se riječi: ''oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću''.

U stavu (2), iza riječi: ''ulaganja kapitala'', dodaju se riječi: ''dobitke nagradnih igara i igara na sreću''.

Član 2.

U članu 4. stav (6), briše se.

Član 3.

Iza člana 56. dodaje se naziv Poglavlja VII Pravilnika koji glasi: ''VII. UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD NAGRADNIH IGARA I IGARA NA SREĆU'' i član 57., koji glasi:

''Član 57.

(1) Dohotkom od nagradnih igara i igara na sreću, shodno odredbi člana 5. stav (1) tačka 10) Zakona, ne smatraju se nagrade u novcu, stvarima ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sličnim takmičenjima.

(2) Izuzetno od odredbe člana 34. stav (3) Zakona, kod ostvarenja nagrade ili dobitka od igara na sreću u stvarima, pravima ili uslugama, organizator nagradne igre odnosno igre na sreću dužan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvario dobitak je dužan izvršiti uplatu obračunatog poreza prije preuzimanja nagrade odnosno dobitka i organizatoru nagradnih igara, odnosno priređivaču igre na sreću, dostaviti uplatnicu kao dokaz o plaćenom porezu.

(3) Osnovicu za obračun poreza na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini ukupna vrijednost nagrade odnosno dobitka od igara na sreću (novčanu odnosno tržišnu), bez umanjenja za iznose iz člana 23. stav (2) Zakona, kao i za lične odbitke iz člana 24. Zakona.

(4) Organizator nagradnih igara, odnosno priređivač igara na sreću, dužan je voditi evidenciju o nagradama i dobicima od igara na sreću u stvarima sa podacima o dobitniku, tržišnoj vrijednosti nagrade, odnosno dobitka, i plaćenom porezu na dohodak."

Član 4.

U članu 61. stav (1), iza tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

''8) kod dohotka od nagradnih igara i igara na sreću iz čl. 23. i 34 stav (1) Zakona.''

U stavu (2), iza riječi: ''ulaganja kapitala'' dodaju se riječi: ''dohotka od nagradnih igara i igara na sreću''.

Član 5.

U članu 63. stav (3), iza riječi: ''paušalnom iznosu'', stavlja se zarez i dodaju riječi: ''dohotke ostvarene učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću''.

Član 6.

U članu 64. stav (1) tačka 2), iza alineje 4. koja glasi: ''dohodak od otuđenja nekretnina,'' dodaje se alineja 5. koja glasi:

''- dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,''.

Dosadašnja alineja 5. koja glasi: ''dohodak od ulaganja kapitala'', postaje alineja 6.

Član 7.

U članu 66. stav (1) tačka 3), iza riječi: ''ulaganja kapitala'', dodaju se riječi: ''za dohodak od nagradnih igara i igara na sreću''.

Član 8.

U članu 71. stav (2), iza tačke 3), dodaje se tačka 4), koja glasi:

''4) dohodak od igara na sreću,''.

Dosadašnje tač. 4), 5), 6), 7) i 8), postaju tač. 5), 6), 7), 8) i 9).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama Federacije BiH''.

IZVOR: "Službene novine FBiH" broj 71/13 od 13.9.2013. godine


Časopis Septembar 2013

casopis br 9S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Plaćanje poreza na primanja pripravnika i volontera

2. Denis Zukić, dipl. oec

Porez po odbitku – odgovori na pitanja iz prakse

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Problematika praktične primjene novog modela prinudne naplate preko bankovnih računa u RS

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – I dio

5. Dr sc. Jozo Piljić

MRS 27 - Nekonsolidirani financijski izvještaji i MSFI 10 – Konsolidirani financijski izvještaji

6. Mr oec Mirna Pajević

Poslovne knjige za ugostiteljsku djelatnost

7. Aleksandra Regoje, dipl. oec

Efekti metodologije raspodjele prihoda od indirektnih poreza na vladine račune

8. Safija Žilić, dipl. oec

Hipoteka kao založno pravo na nepokrenim stvarima

9. Mr Damjan Danilović

Ispunjavanje akreditivnih obaveza u postupku stečaja

10. Dr sc. Dinka Antić

Evolucija mehanizma prijenosa PDV obveze sa prodavca na kupca u EU

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Žene menadžeri

12. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - I dio

13. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Pisana poslovna komunikacija - neverbalna poslovna komunikacija

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Neki aspekti Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Invalidnost i invalidska penzija

16. Mehmed Deković, dipl. pravnik

Neka zapažanja iz prakse u ostvarivanju i primjeni propisa o pravu zaposlenika na godišnji odmor

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa


PROGRAM SIMPOZIJA

SLIKA POZIV SIMPOZIJKonsultantska kuća FEB d.d. Sarajevo, u saradnji sa Udruženjem računovođa i revizora FBiH organizuje šesnaesti po redu Međunarodni Simpozij. Tema ovogodišnjeg Simpozija je "Uloga računovodstvene profesije u realizaciji poslovnih ciljeva". Simpozij će se održati u Neumu u periodu od 26-28. septembra.

 

 

PROGRAM SIMPOZIJA

1. Ante Krajina

Aktuelni trenutak

2. Miro Džakula

Osnovni elementi efikasne poreske administracije i planovi za unaprjeđenje UINO

3. Fikret Čaušević

Aktuelno stanje u međunarodnom i domaćem finansijskom sektoru

4. Milić Simić

Solidarna odgovornost članova društva kapitala

5. Sead Kreso

Može li BiH učiniti više u efikasnijem korištenju raspoloživih finansijskih sredstava u zemlji?

6. Jozo Sović

Paradoks računovodstvenog znanja u realizaciji poslovnih ciljeva

7. Meliha Bašić

Razvoj profesije računovođa prema PAIB strategiji i akcionom planu 2013-2016.

8. Slobodan Vidaković

Uloga računovodstva i revizije u upravljanju ciljevima, strategijama i performansama preduzeća

9. Hajrudin Hadžimehanović

Parafiskalni prihodi u FBiH i mjere za ukidanje ili smanjivanje prekomjernih izdvajanja

10. Danimir Gulin

Transakcije s povezanim osobama i njihov računovodstveni tretman

11. Željko Šain i Jasmina Selimović

Prilagođavanje industrije osiguranja BiH evropskim standardima

12. Silvije Orsag

Investitor: homo oeconomicus ili običan čovjek

13. Nedžad Polić

Kvalitet finansijskog izvještavanja i optimizacija investicijskih procesa

14.Ibrahim Okanović i Dijana Vuković

Učinkovitost revizije javnog sektora u BiH i postupanje nadležnih institucija po negativnim revizorskim nalazima

15. Damir Zaklan

Recentna restrukturacija komercijalnog bankarstva: „background“ i dosadašnji rezultati procesa

16.Vesna Vašiček

Budućnost računovodstva javnog sektora - primjena IPSAS-a ili EPSAS-a

17. Aziz Šunje

Zašto su državna preduzeća F BiH poslovno neefikasna?

18. Muamer Halilbašić

Uticaj poreske politike na inovativnu aktivnost kompanija

19. Džafer Alibegović

Računovodstvene informacije u kontekstu vrednovanja kompanije

20. Đinita Fočo

Sistem javnih nabavki – postojeća ograničenja i dileme vezano za moguća rješenja

21. Boris Tušek

Razvijanje strateškog plana interne revizije

22. Adnan Rovčanin

Finansijske kauzalnosti i logike

23. Davor Vašiček, Anamarija Sikirić

Perspektive uvođenja rodnog proračuna u tranzicijskim zemljama

24. Reuf Kapić

Ključni finansijsko-računovodstveni uzroci neuspjeha preduzeća

25. Fuad Balta

Uloga Porezne uprave u sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

26. Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić

Nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU

27. MersudFerizović

Mjesto i uloga tržišta kapitala u okviru finansijskog sistema - poseban osvrt na finansijski sistem u Bosni i Hercegovini

28. Lajoš Žager, Sanja Sever

Temeljne odrednice kvalitete revizije

29. Sanela Agačević

Direktni porezi: trendovi u BiH i zemljama okruženja

30. Dinka Antić

Dizajniranje PDV sustava u cilju poboljšanja ekonomskog i financijskog položaja malih i srednjih poduzeća

31. Zijad Krnjić

Ekonomski parametri penzijskih sistema u BiH

32. Ramiz Kikanović, Sead Omerhodžić

Opcije i budžetiranje kapitala

33. Igor Živko, Josipa Grbavac

Odgovor računovodstvene profesije na izazove suvremenog poslovanja

34. Jozo Piljić

Značaj administrativnih procedura u sustavu PDV-a

35. Jasenko Hadžiahmetović

Potreba podnošenja jedinstvene godišnje prijave poreza na dobit u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih Zakona o porezu na dobit u BiH

SVEČANA VEČERA UZ ZABAVNI PROGRAM

ZAKLJUČCI

10 bodova

 

INFORMACIJE O SIMPOZIJU

 

Naknada za učešće:

290,00 KM (sa PDV-om)

Prijave za učešće:

FEB d.d. Sarajevo ili

Udruženje računovođa i revizora FBiH

M.M. Bašeskije broj 11 Sarajevo

Tel: 215-802, 210-714 i214-874

Fax: 204-676

e-mail:feb@feb.ba

Prisustvovanje Simpoziju moguće je uz predaju kopije virmana plaćene naknade ili plaćanjem gotovinom na samom Simpoziju

Računi za uplatu FEB d.d. Sarajevo:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

Smještaj i prevoz

Troškovi smještaja i prevoza snose sami učesnici

 • Rezervacije za smještaj mogu se izvršiti u Hotelu „Neum“ Neum, tel: 036/880-222 i 880-011
 • Prevoz obezbjeđen autobusima

Rezervacije i dodatne informacije možete izvršiti na telefon:

Sarajevo 033/215-802

Tuzla 061/151-974

 

Početak rada u 10 sati

Sve informacije na telefone 033/215-802, 214-874, 210-714

BROJ MJESTA JE OGRANIČEN


Novi ciklusi obuke – ZAUZMITE SVOJE MJESTO DO SEPTEMBRA!

pocetak obukeJesen ćemo početi sa novim ciklusima obuka: abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO.
Početak je kraj septembra, sa formiranjem grupe, zato PRIJAVITE SE!

Zašto pohađati obuke abc KNJIGOVODSTVO i Napredno RAČUNOVODSTVO?

 • Sticanje praktičnog znanja,
 • Brže i bolje zaposlenje, sa stečenim znanjem na obuci,
 • Bolje razumijevanje računovodstva i finansijskih izvještaja,
 • Praktičan rad u program e-računovodstvo,
 • Mogućnost napredovanja sa stečenim znanjem.
 • Šta učimo?

abc KNJIGOVODSTVO je, u stvari, Modul 1 ili basic Modul kojim se polaznici žele uputiti u osnove knjigovodstva:  

 • knjiženje poslovnih promjena po klasama,
 • zalihe trgovačke robe, gotovih proizvoda i materijalno knjigovodstvo,
 • obračun plaća, ugovora i knjiženje poreza i doprinosa, 
 • vođenje KUF i KIF PDV evidencije, sastavljanje i knjiženje PDV prijave,
 • blagajničko poslovanje, obračun naloga za službeni put,
 • finansijski izvještaji,

Modul 2 – Napredno RAČUNOVODSTVO je logičan nastavak Modula 1 – abc KNJIGOVODSTVO, a cjeline koje se obrađuju su:

 • računovodstvo stalnih materijalnih i nematerijalnih sredstava: nekretnine, postojenja i oprema, nematerijalna imovina, goodwill, biološka imovina, investicijske nekretnine, donacije dugoročne imovine,
 • revaloziracija i mjerenje po fer vrijednosti dugoročne materijalne imovine – efekti na dobit i gubitak u finansijskim izvještajima,
 • računovodstvo zaliha, proizvodnja, vrednovanje zaliha i efekti na dobit ili gubitak u finansijskim izvještajima, r
 • računovodstvo potraživanja i obaveza, rezervisanja, računovodstvo kapitala,
 • praktična primjena MRS i MSFI na programu e-računovodstvo,
 • završna knjiženja, „zatvaranje“ konta prihoda i rashoda, izračun poslovnog rezultata i knjiženje poreza na dobit, sastavljanje finansijskih izvještaja i Poreznog bilansa;

Edukacija se vrši kombinacijom predavanja i knjiženja uprogramu e-računovodstvo firme Billans doo Sarajevo. 

Obuka se organizuje u Sarajevu, Zenici i Tuzli. Prijavite se na obuke, zauzmite svoja mjesta na vrijeme!

Prijavu možete izvršiti na web stranici www.abcknjigovodstvo.com ili direktno na sljedeće adrese:

Za obuku u Sarajevu
FEB dd
Tel: 033/215-802
e-mail feb@feb.ba

Za obuku u Zenici
CHRONOS doo
Tel: 032/202-580
e-mail: chronos@bih.net.ba

Za obuku u Tuzli
FinTech doo
Tel: 035/631-111
e-mail: info@fintech.ba