NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

NAREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

I

U Naredbi o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse (“Službeni glasnik BiH”, broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10, 108/10, 4/11, 3/12, 19/12, 70/12 i 54/13) iza poglavlja XVIII. dodaje se novo poglavlje XIX., koje glasi:

“XIX.

Ovom naredbom propisuje se način uplate naknade pogranične propusnice propisane Pravilnikom o cijeni pogranične propusnice usvojenom od strane Vijeća ministara BiH na 61. sjednici održanoj dana 29.08.2013. godine.

Uplate naknade po Pravilniku o cijeni pogranične propusnice vršit će se na jedan od bankovnih računa navedenih u poglavlju II. Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse (“Službeni glasnik BiH”, broj 20/10).

Polja koja se odnose na uplate javnih prihoda moraju biti popunjena na sljedeći način:

1. Polje: Broj poreskog obveznika – treba sadržavati lični broj lica kojem se izdaje pogranična propusnica.

2. Polje: Vrsta uplate – za svaku uplatu treba biti ‘0’.

3. Polje: Vrsta prihoda – obavezno mora biti popunjeno na sljedeći način – Naknada za izdavanje pogranične propusnice -722 919.

4. Polje: Opština – treba sadržavati šifru opštine u Bosni i Hercegovini u kojoj se vrši uplata.

5. Polje: Poreski period – treba odgovarati datumu uplate.

6. Polje: Budžetska organizacija – popuniti brojevima “0709999”.

7. Polje: Poziv na broj – popuniti brojevima ‘0’.”

II.

Ova naredba stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja a objavit će se u “Službenom glasniku BiH”.

IZVOR: “Službeni glasnik BiH”, broj 72/13 od 17.9.2013. godine