PREZENTACIJE SA XVI MEĐUNARODNOG SIMPOZIJA

PREZENTACIJE

1. Miro Džakula

Osnovni elementi efikasne poreske administracije i planovi za unaprjeđenje UINO

2. Sead Kreso

Može li BiH učiniti više u efikasnijem korištenju raspoloživih finansijskih sredstava u zemlji?

3. Aziz Šunje

Zašto su državna preduzeća F BiH poslovno neefikasna?

4. Fikret Čaušević

Aktuelno stanje u međunarodnom i domaćem finansijskom sektoru

5. Silvije Orsag

Investitor: homo oeconomicus ili običan čovjek

6. Meliha Bašić

Razvoj profesije računovođa prema PAIB strategiji i akcionom planu 2013-2016.

7. Reuf Kapić

Ključni finansijsko-računovodstveni uzroci neuspjeha preduzeća

8. Adnan Rovčanin

Finansijske kauzalnosti i logike

9. Jasenko Hadžiahmetović

Potreba podnošenja jedinstvene godišnje prijave poreza na dobit u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih Zakona o porezu na dobit u BiH

10. Sanela Agačević

Direktni porezi: trendovi u BiH i zemljama okruženja

11. Fuad Balta

Uloga Porezne uprave u sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa

12. Jozo Piljić

Značaj administrativnih procedura u sustavu PDV-a

13. Milić Simić

Solidarna odgovornost članova društva kapitala

14. Hajrudin Hadžimehanović

Parafiskalni prihodi u FBiH i mjere za ukidanje ili smanjivanje prekomjernih izdvajanja

15. Nedžad Polić

Kvalitet finansijskog izvještavanja i optimizacija investicijskih procesa

16.Ibrahim Okanović i Dijana Vuković

Učinkovitost revizije javnog sektora u BiH i postupanje nadležnih institucija po negativnim revizorskim nalazima

17.Vesna Vašiček i Gorana Roje

Budućnost računovodstva javnog sektora – primjena IPSAS-a ili EPSAS-a

18. Damir Zaklan

Recentna restrukturacija komercijalnog bankarstva: „background“ i dosadašnji rezultati procesa

19. Muamer Halilbašić

Uticaj poreske politike na inovativnu aktivnost kompanija

20. Đinita Fočo

Sistem javnih nabavki – postojeća ograničenja i dileme vezano za moguća rješenja

21. Davor Vašiček, Ana Marija Sikirić

Perspektive uvođenja rodnog proračuna u tranzicijskim zemljama

22. MersudFerizović

Mjesto i uloga tržišta kapitala u okviru finansijskog sistema – poseban osvrt na finansijski sistem u Bosni i Hercegovini

23. Zijad Krnjić

Ekonomski parametri penzijskih sistema u BiH

24. Igor Živko, Josipa Grbavac

Odgovor računovodstvene profesije na izazove suvremenog poslovanja

25. Meliha Bašić, Jadranka Kapić, Haris Jahić

Nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU