PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

U “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 71/13 od 13.9.2013  objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak. Ovim izmjenama ponovo su vraćene odredbe o porezu na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću koje su brisane u izmjenama Pravilnika (“Službene novine FBiH”, broj 27/13). Izmjenu dajemo u nastavku:

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK

Član 1.

U Pravilniku o primjeni Zakona o porezu na dohodak (”Službene novine Federacije BiH”, br. 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12 i 27/13), u članu 1. stav (1), iza riječi: ”amortizacije”, dodaju se riječi: ”oblik i sadržaj evidencija o dobicima koji se daju u nagradnim igrama i igrama na sreću”.

U stavu (2), iza riječi: ”ulaganja kapitala”, dodaju se riječi: ”dobitke nagradnih igara i igara na sreću”.

Član 2.

U članu 4. stav (6), briše se.

Član 3.

Iza člana 56. dodaje se naziv Poglavlja VII Pravilnika koji glasi: ”VII. UTVRĐIVANJE DOHOTKA OD NAGRADNIH IGARA I IGARA NA SREĆU” i član 57., koji glasi:

”Član 57.

(1) Dohotkom od nagradnih igara i igara na sreću, shodno odredbi člana 5. stav (1) tačka 10) Zakona, ne smatraju se nagrade u novcu, stvarima ili pravima za pokazano znanje u kvizovima i drugim sličnim takmičenjima.

(2) Izuzetno od odredbe člana 34. stav (3) Zakona, kod ostvarenja nagrade ili dobitka od igara na sreću u stvarima, pravima ili uslugama, organizator nagradne igre odnosno igre na sreću dužan je utvrditi poreznu osnovicu i iznos poreza na ostvareni dobitak, a porezni obveznik koji je ostvario dobitak je dužan izvršiti uplatu obračunatog poreza prije preuzimanja nagrade odnosno dobitka i organizatoru nagradnih igara, odnosno priređivaču igre na sreću, dostaviti uplatnicu kao dokaz o plaćenom porezu.

(3) Osnovicu za obračun poreza na dohodak od nagradnih igara i igara na sreću čini ukupna vrijednost nagrade odnosno dobitka od igara na sreću (novčanu odnosno tržišnu), bez umanjenja za iznose iz člana 23. stav (2) Zakona, kao i za lične odbitke iz člana 24. Zakona.

(4) Organizator nagradnih igara, odnosno priređivač igara na sreću, dužan je voditi evidenciju o nagradama i dobicima od igara na sreću u stvarima sa podacima o dobitniku, tržišnoj vrijednosti nagrade, odnosno dobitka, i plaćenom porezu na dohodak.”

Član 4.

U članu 61. stav (1), iza tačke 7) dodaje se tačka 8), koja glasi:

”8) kod dohotka od nagradnih igara i igara na sreću iz čl. 23. i 34 stav (1) Zakona.”

U stavu (2), iza riječi: ”ulaganja kapitala” dodaju se riječi: ”dohotka od nagradnih igara i igara na sreću”.

Član 5.

U članu 63. stav (3), iza riječi: ”paušalnom iznosu”, stavlja se zarez i dodaju riječi: ”dohotke ostvarene učešćem u nagradnim igrama i igrama na sreću”.

Član 6.

U članu 64. stav (1) tačka 2), iza alineje 4. koja glasi: ”dohodak od otuđenja nekretnina,” dodaje se alineja 5. koja glasi:

”- dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,”.

Dosadašnja alineja 5. koja glasi: ”dohodak od ulaganja kapitala”, postaje alineja 6.

Član 7.

U članu 66. stav (1) tačka 3), iza riječi: ”ulaganja kapitala”, dodaju se riječi: ”za dohodak od nagradnih igara i igara na sreću”.

Član 8.

U članu 71. stav (2), iza tačke 3), dodaje se tačka 4), koja glasi:

”4) dohodak od igara na sreću,”.

Dosadašnje tač. 4), 5), 6), 7) i 8), postaju tač. 5), 6), 7), 8) i 9).

Član 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ”Službenim novinama Federacije BiH”.

IZVOR: “Službene novine FBiH” broj 71/13 od 13.9.2013. godine