Odluka o vanrednom usklađivanju penzija

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/22 od 22.04.2022. godine objavljena je Odluka o vanrednom usklađenju penzija. Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu. Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

 

ODLUKA
O VANREDNOM USKLAĐIVANJU PENZIJA

I.

Ovom odlukom, u skladu sa članom 80. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 13/18, 90/21 i 19/22), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučuje da se izvrši vanredno usklađivanje penzija u procentu od 3,50%, izuzev najviših penzija ostvarenih po zakonu.

Odluka o vanrednom usklađivanju penzija primjenjivat će se od isplate penzija za juni 2022. godine.

II.

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje.

III.

Ova odluka objavit će se u "Službenim novinama Federacije BiH", a stupa na snagu 1. maja 2022. godine.

V. broj 546/2022
21. aprila 2022. godine                                                                                             Premijer
Sarajevo                                                                                                                    Fadil Novalić, s.r.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2022. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 31/22 od 22.04.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za februar/veljača 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2022. godine iznosi 1.046 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period decembar 2021. godine - februar 2022. godine iznosi 1.046 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za februar 2022. godine iznosi 1.614 KM.


Obavještenje o neradnim danima za prvomajske praznike

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike obavještava javnost da je Zakonom o praznicima (“Službeni list SFRJ” broj: 6/73), koji se na osnovu Uredbe sa zakonskom snagom o preuzimanju i primjenjivanju saveznih zakona (“Službeni list RBiH” broj: 2/92), odnosno Zakona o potvrđivanju uredbi sa zakonskom snagom (“Službeni list RBiH” broj: 13/94), primjenjuje kao federalni zakon, određeno da je Prvi maj/svibanj međunarodni praznik rada i da se obilježava dva dana  (1. i  2. maja/svibnja). Istim zakonom je propisano da ukoliko jedan od dana u koje se slavi Prvi maj/svibanj padaju u nedjelju, praznikom se smatra prvi naredni dan poslije ta dva dana.

Shodno navedenom, a s obzirom da 1. maj 2022. godine pada u nedjelju, obavještavamo javnost da su neradni dani u Federaciji Bosne i Hercegovine nedjelja 1. maj/svibanj, ponedjeljak 2. maj/svibanj i utorak 3. maj/svibanj 2022. godine.

Na dane praznika poslodavci, ustanove, organi uprave i druge pravne osobe ne rade.


PANTHEON KONFERENCIJA – sigurno ePoslovanje na svim nivoima preduzeća

Datalab BH organizuje 19.5.2022. u Sarajevu, Hotel Hills konferenciju pod nazivom Connected and secure digital companies“. Konferencija stavlja fokus na potrebe digitalizacije privrednog sektora. Namijenjena je poduzetnicima, direktorima, računovođama, kao i ostalim poslovnim funkcijama koji kreiraju poslovno okruženje i učestvuju u procesu digitalne transformacije. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti korištenja digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse, te im olakšati digitalizaciju poslovnih procesa.

Na konferenciji će biti predstavljen PANTHEON 11. Evolucija nove generacije informacionog sistema odlikuje PANTHEON 11 najvišim nivoima sigurnosti. Ovo predstavlja sveobuhvatnu zaštitu podataka, bez obzira na to da li je vaš program hostovan na serverima u oblaku ili ste ga instalirali na sopstvenoj infrastrukturi.

Prezentirani će biti alati za digitalizaciju i automatizaciju poslovnih procesa, trendovi u digitalizaciji, kao i zakonske aktuelnosti u oblasti računovodstva. Poseban naglasak će biti  na cloud i online poslovanju. Već nekoliko godina, kao rezultat partnerstva sa kompanijom BH Telecom d.d., bh. kompanijama je dostupan PANTHEON Cloud ERP servis, koji omogućava računovodstvo u oblaku odnosno pristup podacima bilo kada, bilo gdje i sa bilo kojeg uređaja, dok su baze podataka sigurno pohranjene i dostupne 24/7 u data centru BH Telecoma. Mjesečnom pretplatom korisnik se rješava rizika vezanog za infrastrukturu, hardware, software, nadogradnje, zaštitu i arhiviranje podataka.

Također, alati za digitalizaciju su razvijeni u ERP software-u PANTHEON. Savremeni dokumentacioni sistem PANTHEON DMS, pored upravljanja dokumentima, upravlja čitavim ciklusom različitih vrsta dokumentacije. Rješenje udružuje na jednom mjestu WorkFlow – unaprijed definirane poslovne procese, upravljanje eDokumentacijom i eKnjiženje, koje radi na bazi OCR tehnologije (optičko prepoznavanje znakova) uz pomoć koje se analogni dokumenti pretvaraju u digitalni oblik, a mogućnost greške pri prepisu podataka zahvaljujući samoukom sistemu se kroz vrijeme svodi na minimum. Sigurnost baza podataka je također jedan od prioriteta, te je ista obezbijeđena eServisom PANTHEON Backup, koja svim korisnicima koji PANTHEON koriste kao lokalne licence omogućava da sigurnosnu kopiju baza podataka jednako kao PANTHEON Cloud korisnici čuvaju u oblaku odnosno data centru BH Telecoma.

 

»Kao vodeći ponuđač ERP software-a, koji uspješno posluje više od 20 godina, Datalab ima veliku odgovornost da ponudi najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije. Prije dvije godine, kompanije su preko noći morale da promijene svoje navike, zacrtane puteve i prevaziđu ustaljene obrasce. Stepen digitalizacije u kompanijama je diktirao brzinu njihove adaptacije novim uslovima poslovanja. Promjene stvarnosti su ostale i postale naša nova realnost. Da bismo i u budućnosti poslovali uspješno, što veći nivo digitalizacije bh. kompanija je i dalje ključan.

PANTHEON korisnici žive budućnost poslovanja. U Datalabu, naše strateško opredjeljenje je da cjelokupnom ekosistemu obezbijedimo moderan, siguran i pouzdan poslovni program koji na svim nivoima omogućava digitalizaciju poslovanja, a prije svega brine o sigurnosti podataka, koje nam povjerava više od 70.000 PANTHEON korisnika. Posebno sam ponosan na novu generaciju PANTHEON 11, koji ćemo predstaviti na konferenciji.

Svakodnevno analiziramo potrebe PANTHEON korisnika, a posebno računovođa kao generatora digitalizacije u preduzećima i razvijamo rješenja primjenjiva u svakoj kompaniji. Na PANTHEON konferenciji ćemo podijeliti njihova iskustva«, poručio je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

 

FEB d.d. Sarajevo će i ove godine biti medijski sponzor konferencije u organizaciji Datalab BH. Više o konferenciji saznajte na https://konferencija.datalab.ba/.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 26.04.2022.: Porez po odbitku, Pozajmice, Računovodstvo potraživanja od kupaca shodno MSFI-u 9, Zakon o PIO, Konsolidacija finansijskih izvještaja

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • POREZ PO ODBITKU
 • POZAJMICE
 • RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9
 • PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO
 • KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Učesnicima će se obratiti predstavnici/zaposlenici PUFBiH i FMRSP u dijelu tema koje se odnose na Porez po odbitku i primjene Zakona o PIO/MIO.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 26.04.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

POREZ PO ODBITKU (predavanja od strane zaposlenika PUFBiH)

 • Prezentacija zvaničnih mišljenja FMF i PUFBiH
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivaje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Upotreba međunarodne izjave o rezidentnosti za facebook, google...
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe, prevoz povezan sa uvozom ili izvozom robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Plaćanje poreza po odbitku na nabavku licence i usluge održavanja licenci
 • Plaćanje poreza po odbitku za ISO i dr. standarde
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Praktičan prikaz podnošenja POD obrazaca putem nPIS sistema
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret, porezno (ne)priznat rashod
 • Oslobađanje plaćanja poreza na dohodak za isplate nerezidentnim fizičkim licima

POZAJMICE

 • Sastavljanje ugovora o pozajmici u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima
 • Ograničenja u vezi sa davanjem pozajmica
 • Ino pozajmice, Zakon o deviznom poslovanju
 • Potrebna dodatna izvještavanja za ino pozajmice (prijava kreditnog posla)
 • Porezni tretman pozajmica
 • Pozajmice kao transferna cijena, povezana lica
 • Obaveza izrade izvještaja o transfernim cijenama, mogućnost sastavljanja skraćenog izvještaja
 • Pozajmice: fizičko lice – pravno lice, pravno lice – pravno lice, fizičko lice – fizičko lice
 • Beskamatne pozajmice, porezne posljedice kod (ne)povezanih lica
 • Obračun koristi na beskamatno datu pozajmicu
 • Davanje/prijem pozajmice preko blagajne
 • Porezni tretman oprosta pozajmice
 • Računovodstvo pozajmica prema novom kontnom planu
 • Mogućnost prebijanja pozajmica, konverzija obaveze u kapital

PRIMJENA ZAKONA O PIO/MIO (predavanja od strane predstavnika FMRSP)

 • Šta nam donose izmjene i dopune zakona o PIO/MIO?
 • Dokazivanje staža osiguranja
 • Na koji način poslodavac provjerava da li su uplaćeni svi doprinosi za radnika?
 • Poseban (ratni) staž
 • Ko je dužan uplatiti doprinose za poseban (ratni) staž?
 • Kada se poseban staž računa u staž osiguranja?
 • Može li poslodavac priznati poseban staž i penzionisati radnika?
 • Koji su uslovi za penzionisanje po sili zakona?
 • Postupanje poslodavca u slučaju kada nisu uplaćeni doprinosi od ranijeg poslodavca;
 • Da li poslodavac može penzionisati radnika ako za tog radnika nije uplatio sve doprinose?
 • Da li se radnik odjavljuje kada navrši 40 godina radnog staža bez obzira na staž osiguranja?
 • Radni odnos penzionera, mogućnosti i ograničenja
 • Rad penzionera po Ugovoru o djelu

RAČUNOVODSTVO POTRAŽIVANJA OD KUPACA SHODNO MSFI 9

 • Obaveza primjene MSFI-a 9 za sva pravna lica
 • Model umanjenja vrijednosti potraživanja
 • Model čekivanih kreditnih gubitaka kod vrednovanja potraživanja prema kupcima
 • Razlika u primjeni MSFI 9 i MRS 39, očekivani ubici vs nastali gubici
 • Evidentiranje potraživanja i ispravke vrijednosti potraživanja prema novom kontnom planu
 • Porezni tretman primjene MSFi-a 9 i otpisa potraživanja prema kupcima

KONSOLIDACIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

 • Sastavljanje i predaja konsolidovanih finansijskih izvještaja shodno novom Zakonu o računovodstvu i reviziji
 • Obveznici sastavljanja konsolidovanih finansijskih izvještaja
 • Postupak konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Praktičan primjer postupka konsolidacije finansijskih izvještaja
 • Primjena MSFI-a  10 - Konsolidovani finansijski izvještaji

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 26.04. do 30.04.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Mirela Mašić, uposlenica PUFBiH
 • Kenan Spahić, predstavnik FMRSP
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Preuzmite sve Odluke o visini komunalnih taksi na području Kantona Sarajevo

Zbog velikog broja upita u vezi sa visinom komunalnih taksi u Kantonu Sarajevo u nastavku možete preuzeti sve objavlejne Odluke o visini komunalnih taksi na području Kantona Sarajevo.

Odluka o visini komunalne takse Općine Vogošća

Odluka o visini komunalne takse Općine Ilidža

Odluka o visini komunalne takse Općine Ilijaš

Odluka o visini komunalne takse Općine Stari Grad

Odluka o visini komunalne takse Općine Centar

Odluka o visini komunalne takse Općine Hadžići

Odluka o visini komunalne takse Općine Novo Sarajevo

U narednom periodu ćemo objaviti Odluke općina koje istu još nisu donijele.


Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 8/22 od 24.02.2022. godine je objavljen Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.

Ovim zakonom propisuju se vrste komunalne takse (u daljnjem tekstu: taksa) na području Kantona Sarajevo (u daljem tekstu: Kanton), obveznik plaćanja, pripadnost takse, način utvrđivanja kriterija i visine takse, oslobađanje od plaćanja i otpis takse, način prijave i naplata takse i povrat takse.

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi Zakon o komunalnim taksama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 14/06 - Prečišćeni tekst, 34/07, 2/08 - Ispravka, 29/11, 31/12, 36/12 - Ispravka i 28/18).

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zakon o komunalnim taksama Kantona Sarajevo.


Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 28/22 od 13.4.2022. godine je objavljena Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

Ovom uredbom propisuje se popis tradicionalnih i starih zanata i uslovi za njihovo obavljanje.

Stupanjem na snagu ove uredbe prestaje da važi Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata ("Službene novine Federacije BiH", br. 66/09, 38/10 i 16/12).

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Preuzmi uredbu: Uredba o zaštiti tradicionalnih i starih zanata.

 


Časopis April 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 04/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Izazovi računovodstvene profesije 

Uloga računovođe u 21. stoljeću podrazumijeva proaktivno djelovanje i inovativan pristup pri finansijskom upravljanju i razumijevanju finansijskih pokazatelja i njihovom korištenju za kreiranje dodatne vrijednosti. Računovođe svojim stavom utiču na uspješnost poslovanja i pružanje cjelokupne slike o finansijskom položaju preduzeća ili institucije, a na taj način i o ekonomiji društva u cjelini. Cjeloživotno, kontinuirano učenje danas je osnovna pretpostavka komparativne prednosti za sve profesije, posebno za računovodstvenu profesiju. Ovo je profesija bez koje ne bi bilo kvalitetnih i pouzdanih informacija za odlučivanje i upravljanje poslovnim subjektima. Zbog toga je važno da profesija bude educirana i organizirana na kvalitetan način. Cilj i svrha računovodstvene profesije ispunjeni su ako zadovoljava četiri zahtjeva, a to je: pravovaljanost informacija, profesionalizam, kvalitet pruženih usluga i povjerenje. Noviji izazovi u računovodstvu odnose se na pranje novca i prevare. Mjere i radnje za otkrivanje i sprečavanje pranja novca poduzimaju se pri transakcijama kao što su: ulaganje, preuzimanje i zamjena novca, te sklapanje pravnih poslova kojima se stiče imovina, kao i ostalim oblicima raspolaganja novcem i drugom imovinom,  što može poslužiti za pranje novca. Također, okruženje u kojem djeluju računovođe i revizori zahtjeva etičnost, moral, čast, poštenje, nezavisnost i odgovornost.

2.Tifa Šibonjić

Pojmovno određivanje računovodstva odgovornosti

Savremeno dinamično poslovno okruženje od menadžmenta preduzeća zahtijeva blagovremenu i kvalitetnu reakciju kako bi se ciljevi preduzeća ostvarili. Obzirom da se velika i složena preduzeća sastoje iz više dijelova odnosno centara odgovornosti koji se definišu kao podjedinice ili segmenti preduzeća čiji su menadžeri zaduženi za određeni set aktivnosti, koji obavljajući svoje aktivnosti doprinose ostvarenju osnovnog cilja preduzeća odnosno maksimiziranju dobiti. Kako bi se mogla pratiti i mjeriti zasluga svakog centra odgovornosti pri ostvarenju dobitka, nužno je da preduzeće ima razvijen sistem mjerenja i kontrole performansi centara odgovornosti. Sistem mjerenja i kontrole performansi treba se zasnivati na razvijenom sistemu, u praksi je poznat sistem mjerenja i kontrole performansi pod nazivom računovodstvo odgovornosti. Prilikom uvođenja računovodstva odgovornosti potrebno je izvršiti određena organizacijska prilagođavanja u preduzeću na način na koji menadžment smatra da će osigurati najbolje rezultate. Međutim računovodstvo odgovornosti prvenstveno svoju pažnju usmjerava na centre odgovornost, finansijsku analizu i mjerenje performansi  tih centara.

3.Jasmin Omeragić

Specifičnosti poslovanja ugostiteljstva u aktuelnim okolnostima (primjer modela)

Ugostiteljstvo je, u poslovnom smislu veoma „neugodna“ djelatnost pa se stoga može promatrati kroz niz specifičnosti, a posebno kada je riječ o praćenju troškova ugostiteljskih objekata. Razni (posebni) obračuni, kalkulacije i složeni izvještaji koji se mogu sresti u poslovanju ugostiteljskih firmi, uglavnom nisu uobičajeni u poslovnoj praksi drugih i drugačijih djelatnosti. Centar pažnje svakoga ugostitelja su gosti, odnosno posjetioci – korisnici njegovih usluga koji moraju za svoj novac od ugostitelja dobiti zadovoljavajući nivo tražene usluge, a svaki ugostitelj sve što radi – to radi kako bi ostvario zaradu, ali i kvalitetom svoje usluge ponovno privukao istoga gosta, a putem reklame „od usta do usta“ uslovno prisvojio i novoga korisnika ugostiteljskih usluga. Svaka poslovna djelatnost, a pogotovo ugostiteljska, doslovce je opterećena praćenjem svoje konkurentske pozicije na tržištu, što u cjenovnom smislu dovodi i do izlaganja posebnim troškovima postizanja, održavanja i uvećanja kvaliteta ponude i usluge. Stoga, a kako bi se omogućilo praćenje konkurentske pozicije na tržištu, računovođa bi trebao „sročiti“ izvještaj o troškovima kvaliteta, i to po poslovnim ciklusima. Svi troškovi poslovanja moraju se s velikom pažnjom planirati, zatim sa još većom pažnjom mjeriti, te s najvećom mogućom posvećenošću troškovi se moraju svakodnevno pratiti i analizirati.

4.Fatima Budić i Mehmed Budić

Naknada za neiskorišteni godišnji odmor – pravni i računovodstveni aspekt

Godišnji odmor nije samo pravo, već i obaveza radnika, što znači da radnik pripadajući godišnji odmor mora i iskoristiti. Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, radnik ima pravo na naknadu plaće, čija se visina određuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Pri utvrđivanju prava na godišnji odmor, Zakon utvrđuje minimum njegovog trajanja na kojeg radnik ima pravo. Veći broj dana od takvog Zakonom utvrđenog minimalnog trajanja, zakonodavac prepušta slobodi ugovaranja i uređivanja podzakonskim aktima, odnosno kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu. Međutim, kako su odredbe Zakona o radu kojim su uređeni odmori radnika od osobite važnosti za obje ugovorne strane, tako u njegovoj primjeni i nadalje postoje nedoumice i veliki interes za tumačenjem norme u svrhu pravilne primjene. To je  u potpunosti za očekivati, jer neomogućavanje korištenja godišnjeg odmora radniku u skladu sa Zakonom o radu, ne oslobađa poslodavca prekršajne odgovornosti, bez obzira na postojanje organizacijskih razloga i bez obzira na njihovu opravdanost. Prema odredbama definisanim MRS-a 19, naknada za neiskorišteni godišnji odmor predstavlja akumulirajuću odsutnost s rada odnosno pravo koje se prenosi u slijedeća razdoblja i može se iskoristiti u budućim razdobljima ako se pravo za tekuće razdoblje ne iskoristi u cijelosti.

 5.Doc.dr.sc.Semina Škandro

  Revizija stalnih sredstava

Stalna sredstva nabavljena za uspješno poslovanje privrednih društava obuhvataju materijalnu, nematerijalnu  i finansijsku imovinu. Prema ekonomskoj suštini stalna sredstva su dugoročno imobilisana finansijska sredstva. Stalna sredstva se u procesu poslovanja postepeno troše, prenoseći svoju vrijednost na gotove proizvode ili usluge, a da pri tome ne mijenjaju svoj prvobitni oblik.  Osnovne karakteristike stalnih sredstava su da im je vijeka trajanja duži od godine dana, da imaju visoku vrijednost i predstavljaju osnovni kapacitet za obavljanje poslovne djelatnosti privrednog društva. Važno je praviti razliku između stalnih sredstava i sredstava za rad, razlika je u pojavnom obliku i stalna sredstva se pored materijalnog pojavljuju i u nematerijalnom i finansijskom obliku. Može se zaključiti da je za revizora manje kompleksno i oduzima dosta manje vremena revizija stalnih sredstava u odnosu na reviziju obrtnih sredstava gdje su prisutnije nezakonite ili kriminalne radnje. Ali revizor nikako ne treba olako shvatiti reviziju stalnih sredstava i treba biti oprezan pri revidiraju ovih stavki finansijskih izvještaja.

6. Dr. sc. Dinka Antić

Specifična pitanja politike oporezivanje derivata nafte u BiH

Da bi se ponudio kvalitetan prijedlog revizije politike oporezivanja derivata nafte potrebno je dubinski poznavati teoriju oporezivanja, taksonomiju namjenskih poreza, te pojavu i ulogu akciza na derivate nafte u savremenim poreznim sistemima. U savremenim ekonomijama primarni cilj naplate akciza na derivate nafte odvraćanje potrošača i proizvođača od korištenja fosilnih goriva koja zagađuju životnu sredinu i njihovo preusmjeravanje na čiste tehnologije i ekološki prihvatljive energente poput električne energije, energije vjetra i sunca i bio-energije korištenjem otpada. Imajući to u vidu ne može se staviti zamjerka na nenamjenski karakter trošenja akciza na derivate nafte u BiH u smislu financiranja budžeta, a ne izgradnje putne mreže. Međutim, imajući u vidu politiku EU u sferi energetike i energetske krize, koje pogađaju i BiH, potrebno je razmotriti novu energetsku strategiju BiH, koja bi trebala da podstakne tranziciju od korištenja fosilnih goriva prema ekološki prihvatljivim pogonskim gorivima.  Promjena akcizne politike, u skladu sa novom politikom oporezivanja energenata u EU, koja podrazumijeva diferencirano oporezivanje u korist ekološki čistih energenata, zajedno sa izmjenom budžetskih prioriteta, u smislu isplate subvencija i stimulisanja investicija u proizvodnju ekološki čiste energije za koje BiH ima resurse (voda, vjetar, sunce, bio-otpad), može imati dugoročan pozitivan učinak na energetski bilans BiH i, posljedično, smanjenje potražnje za derivatima nafte.

7.Nedim Čustović

Usklađenosti integrisanog upravljanja rizikom u javnim preduzećima sa strateškim planiranjem

Upravljanje rizikom preduzeća (ERM) je proces koji integrira strateški menadžment i upravljanje rizicima. Upravljanje rizikom u javnome preduzeću je proces kojeg provodi upravno tijelo, uprava, menadžment i osoblje preduzeća, primjenjuje se na određivanje strategije u cijelom preduzeću, kreiran je da identificira potencijalne događaje koji mogu djelovati/uticati na JP i upravlja rizicima u okviru definirane izloženosti riziku u cilju pružanja razumnog uvjeravanja u pogledu ostvarenja ciljeva. Naročito ističemo vezu i važnost između strateškog planiranja i procesa upravljanja rizikom u preduzeću (ERM).U skladu s tim, rizik se definira kao mogućnost da će se događaj dogoditi i imati negativan učinak na postizanje ciljeva. Događaji sa potencijalno pozitivnim učinkom predstavljaju prilike ili neutraliziraju negativan učinak rizika. Događaji koji predstavljaju prilike trebaju biti usmjereni nazad, ka procesu određivanja strategije ili ciljeva preduzeća, tako da se akcije mogu formulirati kako bi se iskoristile prilike. Savremeno shvatanje rizika, nije da se rizik izbjegne, već da se rizicima upravlja, jer tržište nagrađuje one kompanije koje razumiju i dobro upravljaju rizicima povezanim sa njihovim traženjem prilika za rast.

8.Mr. sci. Emir Durić

COSO MODEL - Interne kontrole

Menadžment savremenog privrednog društva se suočava sa potrebom donošenja poslovnih odluka, kako bi ostvario svoje zacrtane ciljeve. Sistem interne kontrole uključuje sve mjere pažnje i opreza, usmjerene na sprečavanje: pogrešaka, prekomjernih troškova i prevara. Također, obezbjeđuje pouzdanost i tačnost informacija. Osnovni zadatak interne kontrole je da kontroliše sve dijelove preduzeća, da li dosljedno apsorbuju politiku usvojenu na početku poslovnog perioda i da o tome podnose informacije menadžmentu privrednog društva. Postoje razne metode pristupa internoj kontroli preduzeća, kao na primjer: CoCO, CobiT, ISO 9001, ali možemo konstatovati da se najviše koristi COSO okvir interne kontrole. CoCo definiše ciljeve kontrole slično ali ne identično kao COSO, a naglašava da je suština kontrole cilj, obaveza (posvećenost), sposobnost, monitoring i sticanje znanja (iskustva) u okviru tog postavljenog okvira

9.Mr. oec. Elman Nadžaković

Analiza profitabilnosti kupaca: pretpostavka povećanja performansi poslovanja

Danas, u svim preduzećima, s obzirom na orijentaciju prema kupcima, posebna pažnja posvećuje  se analizi profitabilnosti kupaca. Obračun troškova po baznim aktivnostima koristi se ne samo za utvrđivanje troškova proizvoda, već i za determiniranje troškova servisiranja kupaca, kao osnove za procjenu profitabilnosti pojedinačnog kupca ili grupe kupaca. Analiza profitabilnosti kupaca identificira aktivnosti servisiranja kupaca i troškovne izazivače (alokacione ključeve) i utvrđuje profitabilnost za svakog kupca ili grupu kupaca. Potpuno razumijevanje profitabilnosti kupaca može pomoći firmi da poboljša svoje globalne profite i postane više konkurentna, a troškovi kupaca su značajan faktor ukupne profitabilnosti kompanije. Kada poslovanje s različitim kupcima nosi različite troškove, utvrđivanje troškova po pojedinim kupcima daje menadžerima preduzeća vrlo korisne informacije, pa tako najveći kupac nije uvijek i najprofitabilniji kupac, kao što i najmanji kupac nije ujedno i najmanje profitabilni kupac.

10.Dr. sc. Jozo Piljić

Inkrementalne analiza u procesu donošenja poslovnih odluka

Inkrementalna analiza je relativno jednostavan alat za poslovno odlučivanje koji se temelji na konceptu relevantnog troška i konceptu oportunitetnog troška. Ključni problem kod primjene inkrementalne analize je u identifikaciji relevantnih informacija za donošenje određene poslovne odluke. Inkrementalna analiza se može primjenjivati za donošenje poslovnih odluka kao što je prihvaćanje narudžbe kupca po posebnoj cijeni, proizvodnje ili kupnja dijelova koji se ugrađuju u gotovi proizvod, prodaja proizvoda ili njegova daljnja proizvodnja, zadržavanje ili zamjena opreme, ukidanje neprofitabilnog segmenta i alokacija ograničenih resursa. Za efikasnu primjenu inkrementalne analize nužno je da menadžment raspolaže s pouzdanim i pravovremenim informacijama koje mu primarno pruža računovodstvena funkcija. Primjena inkrementalne analize se temelji pretežito na financijskim informacijama koje pruža računovodstvena funkcija poduzeća, iako je potrebno istaknuti da i nefinancijske informacije mogu imati značajan utjecaj na donošenje poslovnih odluka.

11.Elvis Bebaković

Budžet Federacije Bosne i Hercegovine za 2022. godinu

Neprestana borba na suzbijanju globalne pandemije virusa Covid-19 s ciljem normalizacije funkcioniranja života i poslovnih aktivnosti, obilježila je prethodne dvije fiskalne godine. Oporavak ekonomije Bosne i Hercegovine, odnosno Federacije BiH od krize izazvane pandemijom spomenutog virusa zahtijevao je poduzimanje mjera fiskalne konsolidacije koje su dovele do finansijske stabilnosti svih nivoa vlasti. Ovim Budžetom Vlada Federacije BiH poduzima mjere na ublažavanju posljedica globalne inflacije, jača ekonomski razvoj i socijalni sektor. U postupku pripreme i izrade Budžeta Federacije BiH za 2022. godinu, planiranje ograničenih sredstava se odvijalo sa posebnom pažnjom da se ne ugrozi finansiranje rashoda i izdataka koji su prije svega utemeljeni na zakonskoj osnovi, kao što su servisiranje duga, plate, naknade i doprinosi, penzije, transferi za boračku populaciju i socijalne kategorije. Također, nastaviće se realizacija mjera i aktivnosti na suzbijanju sive ekonomije, stvaranju povoljnijeg i stabilnijeg poslovnog okruženja i  povećanju priliva domaćih i stranih investicija. Navedene aktivnosti imaju za cilj poticanje ekonomskog rasta i povećanje fiskalnog prostora, kako bi se pružila podrška dugoročnoj makroekonomskoj stabilnosti zemlje.

12.Dr.sc. Jasmina Hurić

Savremena nauka i pojave kriza - efekti aktuelnih kriza

Pitanje ekonomskih kriza je oblast oko koje u ekonomskoj nauci postoji veliki broj stajališta, koja su u svom najvećem dijelu dosta oprečna. Sve teorije su ostale bez jasnih utemeljenja, a ekonomska nauka bez adekvatne teorije koja može da sve nadolazeće krize prevenira i spriječi. Jedno je jasno da je savremena kriza dovela do velike krize ekonomske nauke i nužnosti stvaranja novih teorijskih stajališta koji će svaku nadolazeću krizu moći pravovremeno predvidjeti i adekvatno riješiti. Pokazalo se da izolacije bilo kojeg dijela svjetske ekonomije uvijek imaju  sumarno negativne efekte na cijelu globalnu ekonomiju, jer tržište ne može pojedinačno optimalno alocirati resurse. Bez obzira koliko trajala trenutna ukrajinska kriza, kao i činjenica da je velika neizvjesnost kada je u pitanju kriza pandemije korona virusa, započinje jedan novi trend preorijentacije ruske ekonomije na tržišta izvan zapadnih zemalja kao neka vrsta „sigurnijih“ tržišta i alternativna tržišta u odnosu na ruska posebno u segmentu energetike kao najvažnijem dijelu industrijske proizvodnje. To nisu prirodni ekonomski tokovi nego preusmjeravanja i smanjene negativnih efekata krize u kontekstu geopolitičkih promjena, ali istovremeno preventivno djelovanje u slučaju pojave novih kriza. Također, sve države svijeta i u vremenu pandemije i u ovoj krizi, ali i svim drugim dosadašnjim krizama ponovno su shvatile koliko je koliko je značajno imati vlastite resurse i samoodrživost.

13.Džana Kadribegović

 Radno  vrijeme u Zakonu o radu

U Zakonu o radu („Službene novine Federacije BiH“, br. 26/16 i 89/18) data je definicija radnog vremena, kako ne bi bilo nedoumica šta se smatra radnim vremenom. Radno vrijeme, prema toj definiciji, je vremenski period  u kojem je radnik, prema ugovoru o radu, obavezan obavljati poslove za poslodavca.  Naglašeno je da se  u radno vrijeme ne računa vrijeme  u kojem je radnik pripravan, odnosno raspoloživ da se odazove pozivu poslodavca za  obavljanje  poslova, ako se ukaže takva potreba. Ovakvo rješenje predviđeno je, jer u vrijeme pripravnosti radnik ne radi i može da koristi dnevni, nedjeljni ili godišnji odmor, ali je u isto vrijeme  pripravan da se  odazove na svaki poziv poslodavca i da u relativno kratkom roku dođe na posao.

14.Alan Vajda, mag. iur

Obveze državljana trećih država koji obavljaju poslove člana uprave i/ili su članovi društva u Republici Hrvatskoj

Od 1. siječnja 2021. godine na rad članova uprave iz trećih zemalja koji se zapošljavaju u Republici Hrvatskoj primjenjuju se stroži uvjeti nego li je to bilo prije stupanja na sna­gu novog Zakona o strancima („Narodne novine“, br. 133/20.), time da pod državama trećih zemalja podrazumijevamo sve zemlje osim država članicama Europske unije i Europskog gospodarskog prostora (Island, Norveška, Lihtenštajn i Švicarska Konfederacija). Osim obveza iz Zakona o strancima, na članove uprave iz trećih zemalja, jednako kao i na članove uprave državljane Republike Hrvatske, odnosi se obveza prijave na obvezno osiguranje, odnosno prijava u mirovinski i zdravstveni sustav Republike Hrvatske uz napomenu da se oni mogu obvezno osigurati kroz radni odnos ili bez radnog odnosa. Dakle, obveza za prijavom na obvezna osiguranja odnosi se i na članove uprave strance ako nisu obvezno osigurani po nekoj drugoj osnovi pa prema tome članovi uprave stranci obvezni su plaćati doprinose prema rješenju Porezne uprave na propisanu osno­vicu kao i članovi uprave državljani Republike Hrvatske. Međutim, važno je istaknuti da član društva (vla­snik) koji nije u radnom odnosu nema obvezu pri­jave u obvezna osiguranja u Republici Hrvatsko niti ima obvezu plaćanja doprinosa u Republici Hrvatskoj. Naime, prema Zakonu o mirovinskom osiguranju i Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju članovi društva nisu navedeni kao obvezni osiguranici, stoga se na njih ne odnosi obveza prijave u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH