Objavljene izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

U "Službenim novinama FBiH" broj 32/20 od 27.5.2020. godine, objavljene su Izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.  Izmjene se odnose na registraciju nerezidentnih fizičkih lica.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana o dana objavljivanja u Službenim novinama, tj. od 28.5.2020. godine.

Izmjene donosimo u cjelosti:

 

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 69/17 i 17/18) u članu 9. stav (1) tač. c) i d) mijenjaju se i glase:

"c) sedma, osma, deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave.
  d) dvanaesta cifra je 0."

Član 2.

Član 16. mijenja se i glasi:

"Član 16.

(Nerezidentna fizička lica)
(1) Nerezidentno fizičko lice kojem se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika je lice:
a) koje ostvaruju prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i poklon, i porez na promet nepokretnosti na teritoriji Federacije
b) koje u skladu sa propisima o azilu u Bosni i Hercegovini imaju izbjeglički status i/ili status supsidijarne zaštite.

(2) Lice iz stava (1) tačka a) ovog člana dužno je pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.

(3) Ukoliko lice iz stava (1) tačka a) ovog člana nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokreće isplatilac oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatioca.

(4) Za lice iz stava (1) tačka b) ovog člana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokreće postupak registracije kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.

(5) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka a) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

a) relevantni dokument nadležne službe za strana lica (ovjerena kopija) u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
b) kopija putne isprave u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) dokument (npr. ugovor) na osnovu kojeg se vrši isplata oporezivog prihoda u slučaju da lice nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).
(6) Uz prijavu - Obrazac POR - 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka b) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:
a) kopija Kartona supsidijarne zaštite izdata od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,
b) kopija Potvrde o prijavi boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese u Bosni i Hercegovini izdata od Službe za poslove sa strancima.

(7) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB u skladu sa odredbama člana 11. ovog pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana.

(8) Ukoliko se fizičko lice ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije registriralo prema odredbama ovog člana, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih dokumenata i informacija.

(9) Nerezidentno fizičko lice koje se jednom registriralo i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka."

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-02-3501/20

Maja, 2020. godine
Sarajevo


Saopćenje o prosječno isplaćenoj bruto/neto plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine

U "Službenim novinama FBiH" broj 31/20 od 22.05.2020. godine objavljeno je Saopćenje o prosječno isplaćenoj bruto/neto plaći u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 • Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2020. godine iznosi 1.457 KM
 • Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2020. godine iznosi 947 KM
 • Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2020. godine - mart 2020. godine iznosi 946 KM

Stanje broja zaposlenih radnika u Federaciji BiH

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je dana 22.05.2020. godine je objavila Sopštenje o stanju broja zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine na dan 19.05.2020. godine.

Saopštenje možete preuzeti OVDJE.

 

 


Javni poziv za dodjelu sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča

Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je uputilo Javni poziv za dodjelu sredstava Turističke zajednice Kantona Sarajevo za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča.

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za sufinansiranje hotelijera/smještajnih objekata, incoming putničkih agencija i turističkih vodiča čije poslovanjeonemogućeno usljed posljedica prouzrokovanih  pandemijom korona virusa(Covid-19), a u cilju pomoći održavanja radnih mjesta i osiguranja likvidnosti.

Javni poziv sadrži obrazce za hotelijere/smještajni objekti, incoming/putničke agencije i turističke vodiće.

Javni poziv u cjelosti možete preuzeti OVDJE.


Časopis Maj 2020

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

Vodeći računa o zdravlju i bezbjednosti naših uposlenika i svih drugi partnera koji su angažovani u pripremi, štampi i distribuciji časopisa ''Računovodstvo i poslovne finansije", donijeli smo odluku da ovo izdanje časopisa dostavimo našim pretplatnicima u elektronskom obliku putem e-maila.

Molimo sve pretplatnike kojima nije dostavljen časopis na njihov e-mail, da nam se jave na mail feb@feb.ba.

S A D R Ž A J

 

1. Mr Denis Zukić

Corona Zakon

Dugo očekivani Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica, poznatiji pod nazivom Corona-Zakon, napokon je ugledao svjetlo dana. Tačnije, objavljen je u „Službenim novinama Federacije BiH“ broj 28/20 od 07.05.2020. godine. Zakon je stupio na snagu narednog dana od dana objavljivanja u ''Službenim novinama'', tj. od 08.05.2020. godine.Ovim zakonom propisana se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode i zatezne kamate na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit i akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nesreće, te uspostava Garancijskog fonda. Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica zakasnio je sa svojim intervencijama. Zakasnio je tačno jedan mjesec, tj. za subvencioniranje doprinosa za martovsku plaću.Priča oko subvencije plaća radnika koji su još uvijek u radnom odnosu, treba biti priča za jučer, dok već danas se treba pozabaviti sa donošenjem adekvatnih programa za zapošljavanje.

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Uticaj pandemije COVID 19 na finansijsko izvještavanje

Kriza uzrokovana pandemijom COVID 19 i njeni ekonomski efekti znače da investitori i druge zainteresirane strane više nego ikad prije trebaju kvalitetne, fer i realno prezentirane finansijske izvještaje. Zbog toga, računovođe, revizori, poslovni konsultanti, regulatorna tijela, su se trebali početi educirati o zahtjevima računovodstvenog i finansijskog izvještavanja koji će se morati uzeti u obzir u rješavanju finansijskih efekata pandemije COVID 19 prilikom sastavljanja finansijskih izvještaja.Međutim, ne postoje računovodstveni standardi koje moramo primjenjivati u kriznim periodima. Stoga sve što nam treba moramo crpiti iz postojećih standarda i pomenutih smjernica koje je objavio IFAC-ov COVID 19 resursni centar. Mnogi od tih izvora su dostupni putem IFAC-ovog COVID 19 resursnog centra i ti linkovi se mogu nači na kraju ovog teksta..Za sve navedeno, ali i nenavedeno, računovođe posebno obavezuje da sljedeće finansijske izvještaje sačine sa puno, puno više pažnje i puno, puno više potrebnih procjena da bi se ispravno vrednovale bilansne pozicije i sačinili fer i realni finansijski izvještaji.

3.Mr. Oec Elman Nadžaković

Računovodstveni tretman dugotrajne imovine

Dugotrajna imovina je imovina za koju se očekuje da će se realizirati u razdoblju dužem od godine dana, odnosno čiji je vijek trajanja duži od godine dana, ili imovina koja će se realizirati ili držati za prodaju ili potrošnju u razdoblju koje je duže od trajanja poslovnog ciklusa poslovnog subjekta, a problematiku dugotrajne imovine regulira Međunarodni računovodstveni standard 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, Međunarodni računovodstveni standard 38 - Nematerijalna imovina i Međunarodni računovodstveni standard 39 - Finansijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, kao i dijelovi drugih standarda. U dugotrajnu imovinu spadaju: nematerijalna dugotrajna imovina, dugotrajna materijalna imovina, dugotrajna finansijska imovina i dugotrajna potraživanja.

4. Doc.dr Kristina Mijić

Računovodstvo bioloških sredstava prema profesionalnoj regulativi

Računovodstveni tretman bioloških sredstava u prvom redu podrazumijeva priznavanje bioloških sredstava po fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje. Dobici ili gubici koji nastaju u vezi sa promjenom vrijednosti bioloških sredstava priznaju se u okviru bilansa uspeha na dan izvještavanja. Specifičnost računovodstva bioloških sredstava ogleda se u činjenici da se dobitak od promjene vrijednosti bioloških sredstava (npr. uslijed prirasta ili vrijednosnog usklađivanja) priznaje odmah po nastanku, bez tržišne verifikacije. Fer vrijednost bioloških sredstava ako se utvrdi na bazi identičnog biološkog sredstva na aktivnom tržištu pruža korisnicima finansijskih izvještaja pouzdane informacije o stanju i vrijednosti bioloških sredstava. Međutim postavlja se pitanje pouzdanosti mjerenja fer vrijednosti bioloških sredstava kada je neophodno da menadžment preduzeća primjenjuje neke druge metode (npr. tržišna cijena sličnih proizvoda, cijenu posljednje transakcije i slično).

5. Dr. sc. Jozo Piljić

Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca

Veliki je broj vanjskih faktora na koje pravna osoba ima vrlo mali ili nikakav utjecaj, a oni istovremeno imaju veoma značajan utjecaj na financijsku situaciju pravne osobe, tako da se veliki broj pravnih osoba često nalazi u situaciji nelikvidnosti i nesolventnosti, ponekad s nepremostivim posljedicama za cjelokupno poslovanje. Isto tako u nezavidnom su položaju Uprava i odgovorne osobe u računovodstvu. U našim prilikama pozicija potraživanja od kupaca predstavlja područje rizika, kako zbog same nemogućnosti naplate potraživanja, tako i zbog mogućnosti da je ta pozicija u bilanci iskazana, bilo zbog pogreške bilo zbog prijevare. Sve organizacijske jedinice u pravnoj osobi, svaka sa svog aspekta, trebaju vrednovati i procijeniti poziciju potraživanja od kupaca, što bi dovelo do bolje procjene postojećih i potencijalnih kupaca, a istovremeno bi umanjilo posljedice loših procjena. Ponekad su interesi organizacijskih jedinica različiti i kratkoročni zbog različitog mjerenja njihove uspješnosti, a što u konačnici dovodi do loše financijske situacije pravne osobe, nelikvidnosti, nesolventnosti i loših rezultata poslovanja. Sve organizacijske jedinice trebaju imati  jedinstven interes pravne osobe, a koji može biti dobra financijska situacija, dobra uspješnost poslovanja, dobra pozicija na tržištu itd.

6.Jasmin Omeragić

Računovodstvene usluge – vrijeme korone i postkorone?!

Aktuelna korona kriza zasigurno nije zaobišla ni računovodstvenu profesiju, te je i pružanje računovodstvenih usluga (pogotovo usko specijaliziranim servisima i agencijama) također stavila pred niz značajnih iskušenja. Neki su značajno smanjili prihode, neki su čak „iščezli“ iz registra, dok su oni pružaoci računovodstvenih usluga koji su registrirani i za neke druge srodne i/ili nesrodne djelatnosti privremeno se preorijentrali na druge aktivnosti. No, fokus je naravno na onima koji se pretežno ili u potpunosti bave računovodstvom, knjigovodstvom, poreznim savjetovanjem i revizijom. Krizu u pružanju računovodstvenih usluga, sa svim njenim negativnim posljedicama, ponajprije će prepoznati manje računovodstvene firme koje su u velikoj mjeri ovisne o jednom ili dva klijenta.  Čini se da je i računovođama trebalo da se desi baš nešto isto ili slično aktuelnoj krizi pa da mnogi shvate da je tradicionalnom pružanju računovodstvenih usluga rok trajanja vrlo blizu isticanja; Pružaoci računovodstvenih usluga koji ne prate savremena zbivanja i ne ulažu u obrazovanje kadrova i razvoj novih (modernih) usluga, nakon ove krize, mogla bi zadesiti još veća kriza „gubitka“ poslova i kupaca – korisnika usluga upravo zbog naprednih tehnologija vođenja poslovnih knjiga po sistemu e-računa, e-poreza, e-prijava... e-ovoga, e-onoga... i na koncu i e-računovođa!?

7. Mr Milica Vidović

Tretman donirane opreme i sredstava za potrebe prevencije, suzbijanja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) u sistemu indirektnog oporezivanja

U posljednjem izvještaju OECD (2020) potvrđeno je da globalna zdravstvena i ekonomska kriza izazvana pojavom bolesti COVID-19 ima ozbiljne posljedice na poslovanja. Pojavom bolesti COVID-19 došlo je do poremećaja u lancu snabdjevanja, problema sa prilivom novca i generalno gledano, oštrog pada aktivnosti. Donesenom Odlukom o oslobađanju od obračuna i plaćanja indirektnih poreza i povrata eventualno plaćenih indirektnih poreza na opremu i sredstva donirana od strane domaćih i međunarodnih subjekata za potrebe prevencije, suzbijenja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19) kao i Odlukom o dopunama, uvedeno je oslobađanje od obračuna i plaćanja odnosno pravo povrata obračunatih i plaćenih indirektnih poreza na doniranu opremu i sredstva, lijekove i sanitetska vozila za međunarodne i/ili domaće organizacije i drugih subjekata, a koja su namijenjena za prevenciju, suzbijanje i otklanjanje pandemije virusa korona – COVID-19 (npr. maske za lice, rukavice, sredstva za dezinfekciju, zaštitna odijela, mehanički medicinski ventilatori– respiratori i sl.) za vrijeme trajanja stanja prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovine. Budući da su donacije uglavnom motivisane socijalnim faktorima i imaju za cilj poboljšanje javnih usluga, te da bez obzira na krizu izazvanu pojavom pandemije COVID-19 koja je značajno usporila ekonomiju, u BiH ipak postoje kompanije odnosno pravna lica, koja u sklopu društveno odgovornog poslovanja često imaju želju i zahtjeve za donacijama, pa tako i u aktuelnom trenutku doniraju razna sredstva i opremu za potrebe prevencije, suzbijenja i otklanjanja epidemije prouzrokovane korona virusom (COVID-19). Bitno je napomenuti da odredbe i uslovi koji su određeni ovom Odlukom, važe samo dok traje stanje prirodne ili druge nesreće na teritoriji Bosne i Hercegovini i da se ova Odluka isključivo primjenjuje na opremu i sredstva donirana za potrebe prevencije, suzbijanje i otklanjanje pandemije korona (COVID-19).

8. Dr.sc. Dinka Antić

Povrat PDV-a obveznicima nerezidentima u Europskoj uniji

Pravo na povrat PDV-a u Europskoj uniji, pored nerezidentnih fizičkih osoba imaju i obveznici nerezidenti, sa sjedištem izvan EU, sukladno pravilima Trinaeste PDV direktive. Osim zajedničkih pravila članice EU imaju ovlasti da uvode i vlastita pravila povrata. Poznavanje pravila povrata, kako onih donesenih na razini EU, tako i nacionalnih pravila članica  EU, od velikog je značaja za poduzetnike i kompanije iz BiH, kako za one koji u toku poslovnih aktivnosti ostvaruju izdatke u EU, tako i za one koji već imaju uspostavljeno poslovanje u nekoj od članica, a ostvaruju izdatke u ostalim članicama EU. Pravo povrata obveznicima  propisano je Šestom direktivom, odnosno od 1.1.2007.g. Direktivom Vijeća  2006/112/EC, čl. – 171 i 172, s tim da su ove odredbe detaljnije razrađene za nerezidentne obveznike Trinaestom PDV direktivom. Polazeći od principa nediskriminacije,Trinaestom direktivom je propisano da obveznik nerezident (sa sjedištem izvan EU) ne može imati povoljnije uvjete za povrate u odnosu na obveznika rezidenta (sa sjedištem u EU). Iz navedene odredbe implicira da se pravo na povrat obveznika nerezidenata  de facto uređuje Osmom direktivom EZo PDV-u, odnosno od 2009. Direktivom Vijeća 2008/9/EC, koja propisuje pravila za tzv. prekogranični povrat (engl. cross-border) u članicama EU za obveznike koji imaju sjedište EU, dok se Trinaestom PDV direktivom samo dalje razrađuju pravila koja vrijede isključivo za nerezidentne obveznike. Treba imati u vidu da na razini EU, i pored tri direktive, ne postoje jedinstvena pravila povrata, već da se radi o minimalnim standardima. Članicama su date ovlasti da donesu vlastita pravila za povrate obveznicima nerezidentima.

9. Nedim Čustović

Korporativno upravljanje u kriznim situacijama izazvano pandemijom COVID 19-sa primjerima kriznih planova menadžmenta preduzeća, organizacije i interne revizije

Pandemiju uzrokovanu COVID 19 moramo najozbiljnije shvatiti, na to se navići, s tim živjeti, poštovati upustva struke, smjernice WHO, davati svoj doprinos u obnovi ekonomije i shvatiti da je ovo izazov i iskušenje koje se ne događa samo jednom. Treba se pripremiti na nove faze aktuelne epidemije, kao i na nove epidemije koje budućnost donosi. Ovo je prilika da popravimo stvari: nakon što vidimo šta djeluje, usmjeriti se na rezultate vjerojatno predstavlja najefikasniju strategiju, ali samo kratkoročno. Situacije koje se brzo razvijaju ukazuju na postojeće organizacijske slabosti, kao što je nemogućnost donošenja teških odluka ili pretjeranu sklonost konsenzusu, a sve su to prilike za napredak. U tom cilju još jednom naglašavamo važnost komponente opšte prihvaćenog modela internih kontrola upravljanja rizicima, jer savremeno upravljanje  rizicima podrazumijeva da rizike ne trebamo izbjegavati,već se sa njima trebamo suočavati i u njima tržiti svoje šanse i prilike. U prvome redu potrebno je sačiniti plan rada u vanrednim situacijama za ljudske resurse, kako bi se prioritetno sačuvalo zdravlje zaposlenika, kao i osigurale adekvatne i sigurne radne smjene za zaposlenike, u slučaju da se neki zaposlenik zarazi, kako ne bi svi zaposlenici u jednom preduzeću ili organizaciji završili u izolaciji, a time ugrozili i dalje odvijanje ključnih poslovnih procesa. Takođe, je od izuzetne značajnosti imati u organizaciji, preduzeću, instituciji uspostavljen risk menagmenta (upravljanje rizicima) u okviru finansijskog upravljanja, interne revizije, kontrolinga ili bilo kojeg drugog uspostavljenog kontrolnog mehanizma, kako bi se izbjegle sve zloupotrebe naročito poslovnih procesa nabavki, plaćanja i javnih nabavki u javnome sektoru, koje su trenutno zbog proglašenja pandemije COVID 19 i mogućnošću primjene procedure postupka „pregovaračkog bez obavještenja“, (koji inače slovi za netransparentan postupak), rangirani kao izuzetno visoki crveni rizik.

10. Mr. iur Irma Muhović

Odlukom Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine utvrđena povreda prava na pristup sudu u Zakonu o radu

U „Službenim novinama FBiH“, broj 23/20 od 03.04.2020. godine, objavljena je Presuda Ustavnog suda FBiH kojom se utvrđuje da član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 89/18) nije u saglasnosti sa Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine. Donošenjem ove presude otklonjene su dileme koje su se pojavile u postupanju sudova u primjeni člana 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu.Sporni član 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu odnosi se na izmjenu člana 114.. Da bi utvrdili zbog čega je takva odredba Zakona o radu proglašena neustavnom i kakve pravne posljedice nosi neustavnost te odredbe, najprije moramo razjasniti šta je zapravo propisano odredbom člana 114. Zakona o radu („Službene novine FBiH“, br: 26/16) odnosno prije sporne izmjene.

11. PRAVILNIK o uplatama indirektnih/neizravnih poreza i ostalih prihoda i pristojbi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje

12. O B A V I J E S T  za osobe koje se prijavljuju na biro po prestanku radnog odnosa

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 


ZAVRŠENE PRIJAVE ZA 19.05.2020. GODINE

Dragi korisnici naših usluga. Zbog velikog interesovanja za online webinar u organizaciji Konsultantske kuće FEB d.d. obavještavamo vas da otvaramo novi krug prijava za 19.05.2020. godine.

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ZAKON O UBLAŽAVANJ NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON)
 • SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA
 • PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA
 • U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE
 • INTERNET TRGOVINA
 • UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-a 16 I MSFI-a 9

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA WEBINARA: 19.05.2020. godine

Na seminaru će vam se pored predavača iz Konsultantske kuće FEB obratiti i predstavnici Porezne uprave FBiH, kao i konsultanti iz revizorske kuće Deloitte.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM WEBINARA

ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA (CORONA-ZAKON) (predavači: predstavnik PUFBiH i Denis Zukić)

 • Subvencioniranje doprinosa (visina subvencije, pravo na subvenciju, period korištenja…)
 • Subvencija/refundacija doprinosa za aprilsku plaću
 • Obaveze tražioca subvencije i postupanja Porezne uprave FBiH
 • Propisani obrasci za predaju zahtjeva za subvenciju doprinosa
 • Obustava obračuna i plaćana zateznih kamata na javne prihode i kamata na dužničko-povjerilačke odnose
 • Ukidanje obaveze plaćanja poreza na dobit i poreza na dohodak
 • Prekid rokova zastare
 • Održavane stabilnosti pojedinih isplata
 • Odgoda primjene propisa
 • Uspostava garancijskog fonda

SUBVENCIJE/REFUNDACIJE PLAĆA OD STRANE KANTONA (predavač: Denis Zukić)

 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na suzbijanje negativnih ekonomski posljedica
 • Prikaz kantonalnih propisa koji se odnose na refundaciju plaća

PROPISI O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA U RS-u, SA POSEBNIM OSVRTOM MEĐUENTITETSKO POSLOVANJE (predavač: Edin Glogić)

 • Uredba sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih posljedica nastalih usljed bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-a
 • Obračun i uplata doprinosa za mjesec April 2020. godine
 • Odgođeno plaćanje poreskog duga
 • Plaćanje poreskih obaveza u ratama
 • Produženje rokova za iznmirenje poreskih obaveza
 • Rokovi za podnošenje poreskih prijava u 2020. godini za 2019. godinu
 • Obrasci i uputstva

INTERNET TRGOVINA (predavač: Sanela Agačević)

 • Prednosti i osnovne karakteristike online trgovine
 • Zakonski okvir za obavljanje online trgovine
 • Obavezni akti na web shopu
 • Isticanje cijena veleprodaja i maloprodaja
 • Status online trgovine u propisima o trgovini
 • Online trgovina u propisima o zaštiti potrošača
 • Računovodstveno evidentiranje
 • Vođenje trgovačke knjige
 • Fiskalizacija i polog pazara u ovom obliku prodaje

UTICAJ POSLJEDICA PANDEMIJE NA RAČUNOVODSTVENO EVIDENTIRANJE NAJMOVA I POTRAŽIVANJA PREMA KUPCIMA, PRIMJENA MSFI-A 16 I MSFI-A 9 (predavači: Adnan Bahtanović i Muhamed Semić)

 • Računovodstveno evidentiranje najmove u poslovnim knjigama najmoprimaca u slučajevima: smanjenja cijena zakupa, odgode plaćanja zakupa, raskida ugovora o zakupu…
 • Najnovije izmjene MSFI-a 16 (posljedice COVID 19)
 • Porezni tretman besplatno datih najmova (PDV i porez na dobit)
 • Računovodstveno evidentiranje gubitaka od potraživanja prema kupcima, kao posljedica povećane nelikvidnosti povjerilaca
 • Izračun gubitaka shodno MSFI-u 9
 • Porezni tretman ostvarenih gubitaka od umanjenja vrijednosti potraživanja

PITANJA I ODGOVORI

 PRIJAVA NA WEBINAR

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na našoj web stranici 19.5.2020. godine u 9h. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da do 19h neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 9h - 19h.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna, kako bi mogli blagovremeno svim učesnicima dostaviti pristupne podatke za pregled video materijala.

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PREDAVAČI:

 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Irma Borovac, Porezna uprava FBiH
 • Adnan Bahtanović, Deloitte BiH
 • Muhamed Semić, Deloitte BiH

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                100,00 KM

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288

Sve potrebne informacije na :


ZAKON O UBLAŽAVANJU NEGATIVNIH EKONOMSKIH POSLJEDICA I UŠTEDAMA U KANTONU SARAJEVO

U "Službenim novinama Kantona Sarajevo", broj 18/20 od 14.05.2020. godine objavljen je Zakon o ublažavanju ekonomskih posljedica i ušteda u Kantonu Sarajevo.

Ovim zakonom propisuju se uslovi i način pomoći privrednim subjektima pogođenim koronavirusom, ukidanje plaćanja administrativne takse, sudske takse za upise privrednog društava u sudski registar i plaćanje takse u stečajnom postupku, komunalne takse za istaknutu firmu kada privredno društvo ili fizičko lice koje obavlja samostalnu djelatnost prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, turističke takse, naknade za općekorisne funkcije šuma, naknade za rad predsjednika i članova organa upravljanja i drugih organa institucija Kantona Sarajevo (u daljenjem tekstu: Kanton), kantonalnih javnih preduzeća i javnih ustanova čiji je osnivač Kanton, period neplaćanja ovih prihoda, odgoda primjene propisa kojima se uređuje namjensko korištenje prihoda, uštede u Budžetu Kantona Sarajevo (u daljnjem tekstu: Budžet), donošenje programa kratkoročnih i srednjoročnih mjera od značaja za ublažavanje negativnih ekonomskih posljedica na privredu u Kantonu izazvanih coronavirusom (COVID–19) i usklađivanje programa Vlade Kantona Sarajevo.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Zakon možete preuzeti OVDJE.


Porezna uprava FBiH objavila uputstvo i obrazce u vezi primjene Zakona o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica(Corona-Zakon)

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine je izdala Saopćenje za javnost u vezi sa primjenom Corona zakona.

Obavještenje sadrži Uputstvo o načinu podnošenja zahtjeva i potrebnoj dokumentaciji za subvencioniranje doprinosa, Zahtjev za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja- Obrazac ZSD i Uputstvo za popunjavanje Zahtjeva za subvencioniranje doprinosa za obavezna osiguranja Obrazac ZSD.

Obavještenje Porezne uprave možete preuzeti OVDJE.

 


Objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica(Corona Zakon)

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 28/20 od 07.05.2020. godine je objavljen Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica.

Ovim zakonom propisuju se: subvencioniranja doprinosa za obavezna osiguranja, obustava obračuna i plaćanja zatezne kamate na javne prihode, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit, ukidanje obaveza plaćanja akontacije poreza na dohodak od samostalne djelatnosti, prekid obračuna zateznih kamata na zakašnjela plaćanja u dužničko-povjerilačkim odnosima, prekid prinudne naplate, održavanje stabilnosti pojedinih isplata, odgoda primjene propisa za vrijeme trajanja stanja nesreće u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), te uspostava Garancijskog fonda.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH" i prestaje važiti istekom 60 dana od dana proglašenja prestanka stanja nesreće.

Zakon  možete preuzeti OVDJE.