Objavljene izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji FBiH

U “Službenim novinama FBiH” broj 32/20 od 27.5.2020. godine, objavljene su Izmjene Pravilnika  o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.  Izmjene se odnose na registraciju nerezidentnih fizičkih lica.

Pravilnik stupa na snagu narednog dana o dana objavljivanja u Službenim novinama, tj. od 28.5.2020. godine.

Izmjene donosimo u cjelosti:

 

Na osnovu člana 95. stav (1) Zakona o Poreznoj upravi Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 71/14 i 91/15), federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IDENTIFIKACIONIH BROJEVA, REGISTRACIJI I IDENTIFIKACIJI I EVIDENCIJAMA POREZNIH OBVEZNIKA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju identifikacionih brojeva, registraciji i identifikaciji i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69/17 i 17/18) u članu 9. stav (1) tač. c) i d) mijenjaju se i glase:

“c) sedma, osma, deveta, deseta i jedanaesta cifra predstavljaju broj koji se određuje prema internom algoritmu Porezne uprave.
  d) dvanaesta cifra je 0.”

Član 2.

Član 16. mijenja se i glasi:

Član 16.

(Nerezidentna fizička lica)
(1) Nerezidentno fizičko lice kojem se dodjeljuje identifikacioni broj poreznog obveznika je lice:
a) koje ostvaruju prihode prema odredbama propisa koji uređuju porez na dohodak, porez na imovinu, naslijeđe i poklon, i porez na promet nepokretnosti na teritoriji Federacije
b) koje u skladu sa propisima o azilu u Bosni i Hercegovini imaju izbjeglički status i/ili status supsidijarne zaštite.

(2) Lice iz stava (1) tačka a) ovog člana dužno je pokrenuti postupak registracije podnošenjem odgovarajuće prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.

(3) Ukoliko lice iz stava (1) tačka a) ovog člana nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine, postupak registracije pokreće isplatilac oporezivih prihoda podnošenjem prijave za registraciju kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi sjedište isplatioca.

(4) Za lice iz stava (1) tačka b) ovog člana, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine pokreće postupak registracije kod nadležne jedinice Porezne uprave gdje se nalazi boravište tog nerezidentnog fizičkog lica.

(5) Uz prijavu – Obrazac POR – 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka a) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:

a) relevantni dokument nadležne službe za strana lica (ovjerena kopija) u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
b) kopija putne isprave u slučaju da lice ima boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
c) dokument (npr. ugovor) na osnovu kojeg se vrši isplata oporezivog prihoda u slučaju da lice nema boravište na teritoriji Bosne i Hercegovine,
d) identifikacioni dokument podnosioca zahtjeva (na uvid) ili punomoć za podnošenje obrasca za punomoćnika (original ili ovjerena kopija).
(6) Uz prijavu – Obrazac POR – 504 za prvu registraciju iz stava (1) tačka b) ovog člana, dostavlja se i sljedeća dokumentacija:
a) kopija Kartona supsidijarne zaštite izdata od Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine,
b) kopija Potvrde o prijavi boravišta, prijava i odjava prebivališta, odnosno promjena adrese u Bosni i Hercegovini izdata od Službe za poslove sa strancima.

(7) Ukoliko se na osnovu uredno podnesene prijave za registraciju i dokumentacije utvrdi da lice iz stava (1) ovog člana ispunjava uslove za dodjeljivanje NJIB-a, nadležna jedinica Porezne uprave će dodijeliti NJIB u skladu sa odredbama člana 11. ovog pravilnika, te izdati uvjerenje o registraciji poreznih obveznika, u roku od 5 radnih dana.

(8) Ukoliko se fizičko lice ne nalazi u registrima Porezne uprave, a fizičko lice se nije registriralo prema odredbama ovog člana, Porezna uprava će pokrenuti postupak registracije po službenoj dužnosti na osnovu raspoloživih dokumenata i informacija.

(9) Nerezidentno fizičko lice koje se jednom registriralo i ima Uvjerenje o registraciji poreznih obveznika nema obavezu ponovne registracije u porezne svrhe, osim u slučaju izmjene podataka.”

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-02-3501/20

Maja, 2020. godine
Sarajevo