Časopis Novembar 2016

 

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec
Sačinjavanje izvještaja o transfernim cijenama

2. Goran Šćepanović, dipl. pravnik
Međunarodni ugovori u aspektu ugovaranja oslobađanja od plaćanja poreza, carine i drugih fiskalnih davanja

3. Dr. sc. Jozo Piljić
Podudarnost sustava PDV-a u BiH s komunitarnim zakonodavstvom

4. Nedim Čustović, dipl. oec
Novi modifi cirani Međunarodni standardi za profesionalnu praksu interne revizije (na snazi od 01.01.2017. godine)

5. Sanela Agačević, dipl. oec
Novine u Zakonu o udruženjima i fondacijama BiH

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Značajnost, revizijski rizik i revizijski dokazi kao temeljne odrednice revizije

7. Safi ja Žilić, dipl. oec
Konsolidacije fi nansijskih izvještaja

8. Mr. sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Konkurentnost prema Indeksu globalne konkurentnosti za 2016-2017. i pozicija BiH

9. Jasmin Omeragić, dipl. oec Dženeta Mujkanović, dipl. psiholog
Strah od gubitka posla vs mobing

10. Safeta Lukačević, dipl. psiholog i terapeut
Stres i burnout sindrom – preduslov ili posljedica

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Organiziranje i vođenje štrajka u Federaciji BiH

12. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Bilateralni odnosi u oblasti socijalnog osiguranja sa Republikom Austrijom

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa