Novi račun za uplatu PIO/MIO

U "Službenim novinama FBiH" broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO.

Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni doprinos uplaćivati na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.

Izmjene i dopune Pravilnika donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija - federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19 i 41/19), u tački 2. riječi: "Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje", brišu se.

2. U poglavlju VI. DOPRINOSI u podtački 21.2., stav 1. mijenja se i glasi:
"Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo."

U podtački 21.5. stav 1. mijenja se i glasi:
"Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo."

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE iza podtačke 24.10. dodaje se nova podtačka 24.11. koja glasi:
"24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga - Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001."

4. U tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI podnaslov "C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje" i tabelarni pregled, brišu se.

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH", a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 86/19 od 27.12.2019. godine je objavljena Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine za 2020. godinu.

Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa, način plaćanja i druga bitna pitanja u vezi sa članarinom koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u 2020. godini.

Članarinu Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine u obavezi su plaćati privredno-pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini za obavljanje poslova u inostranstvu po osnovu realiziranog uvoza ili bruto plaće zaposlenih.

Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2020. godine do 31.12.2020. godine. Izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2020. godini ne donese odluku o članarini za 2021. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2021. godinu.

Odluku možete preuzeti OVDJE.

 


Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljene su Osnovice za obračun doprinosa određenih obveznika za 2020. godinu.

Na osnovu člana 20. stav 2. Zakona o doprinosima ("Službene novine Federacije BiH", br. 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 1/02, 17/06, 14/08, 91/15, 104/16 i 34/18), federalni ministar finansija - federalni ministar financija objavljuje

                                                                OSNOVICE
ZA OBRAČUN DOPRINOSA ODREĐENIH OBVEZNIKA ZA 2020. GODINU

1. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. st. 2., 3. i 5. Zakona o porezu na dohodak ("Službene novine Federacije BiH", br. 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) koji utvrđuju dohodak na osnovu poslovnih knjiga u skladu sa članom 19. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 1.560,00 KM - za slobodna zanimanja,

b) 922,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

c) 411,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu.

2. Za poduzetnike s osnova obavljanja samostalne djelatnosti iz člana 12. stav 1. Zakona o porezu na dohodak, koji dohodak utvrđuju i plaćaju u paušalnom iznosu u skladu sa članom 31. istog Zakona, mjesečna osnovica za obračun doprinosa je:

a) 780,00 KM - za samostalnu djelatnost obrta i srodne djelatnosti,

b) 355,00 KM - za niskoakumulativne djelatnosti tradicionalnih esnafskih zanata,

c) 355,00 KM - za samostalnu djelatnost u poljoprivredi i šumarstvu,

d) 355,00 KM - za samostalnu djelatnost taxi prijevoza

e) 411,00 KM - za samostalnu djelatnost trgovca pojedinca.

3. Za obveznike doprinosa iz člana 6. tačka 10. Zakona o doprinosima mjesečna osnovica za obračun doprinosa je 411,00 KM.

4. Prosječna plaća u periodu I-IX 2019. godine je 1.418 KM.

5. Ove osnovice će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine

U "Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine", broj 95/19 od 18.12.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar/listopad 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2019. godine iznosi 942 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period august 2019. godine - oktobar 2019. godine iznosi 931 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za oktobar 2019. godine iznosi 1.451 KM.


Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U "Službenim novinama FBiH" broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Detaljno pojašnjenje izmjena prezentovati ćemo na seminaru koji je u toku https://feb.ba/seminar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-prijavu-poreza-na-dobit-prelazak-na-msfi-za-msp-koristenje-vozila-u-sluzbene-svrhe-specificnosti-obracuna-pdv-na-usluge/

U nastavku donosimo izmjene u cijelosti:

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", broj 15/16) federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit ("Službene novine Federacije BiH", br. 88/16, 11/17 i 96/17) član 12. stav (1) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: "u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciju i identifikaciju i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije."

Član 2.

U članu 42. stav (7) briše se.
Dosadašnji st. (8) i (9) postaju st. (7) i (8).

Član 3.

U članu 47. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
"(5) Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj: 81/15)."

Član 4.

U članu 57. stav (5) iza riječi "primjerak" dodaju se riječi: "(npr. CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji)".

Član 5.

U članu 62. stav (1) u prvom redu iza riječi "usluge" dodaju se riječi: "između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona".
U stavu (2) iza riječi "plaćanje" dodaju se riječi: "na ime usluga iz stava (1) ovog člana".
U stavu (3) u prvom redu iza riječi "usluga" dodaju se riječi: "iz stava (1) ovog člana".

Član 6.

U članu 93. stav (1) riječ "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica".
U stavu (2) u prvom redu iza riječi "odnos" dodaju se riječi: "na određeno ili na neodređeno,", a u šestom redu riječ "obaveze" zamjenjuje se riječju: "osnovice".
Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:
"(7) Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa."
Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9).

Član 7.

U članu 94. stav (1) riječ: "obaveza" zamjenjuje se riječju: "osnovica".

Član 8.

U članu 107.stav (3) tačka 16) mijenja se i glasi:
"16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA - u zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0."
U tački 17) podtačka d) mijenja se i glasi:
"d) na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona."

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 05-02-2-9404/19
Decembar, 2019. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Miličević, s. r.


Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu

U "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", broj 80/19 objavljena je Odluka o utvrđivanju specifične i minimalne akcize na cigarete i iznosa akcize na duhan za pušenje za 2020. godinu.

Ovom odlukom utvrđuju se iznosi specifične i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje, koji se primjenjuju od 1. januara 2020. godine.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH", a primjenjuje se od 1. januara 2020. godine.

Danom početka primjene ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju posebne i minimalne akcize na cigarete i iznos akcize na duhan za pušenje za 2019. godinu ("Službeni glasnik BiH", broj 75/18).

Odluku možete preuzeti na preko slijedećeg linka :http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/2gztz5k76kjn45h3TLk8m1MA=


Časopis Decembar 2019

 

 

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Milica Vidović

Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija preko e-portala uprave za indirektno oporezivanje

Uvođenje elektronskih, a zatim i digitalnih usluga jedna je od karika poboljšanja poslovnog ambijenta svake zemlje, a budući da sve poreske administracije širom svijeta pružaju poreskim obveznicima ovaj vid usluga, Bosni i Hercegovini na daljem putu razvoja ostaje samo da mijenja i usklađuje svoje poresko zakonodavstvo te da omogući obveznicima, prije svega pristup širokom spektru elektronskih usluga. U periodu koji je ispred nas odnosno početkom 2020. godine Uprava za indirektno oporezivanje će proširiti spektar elektronskih usluga. Najvažnija novina koja će uslijediti u toku 2020. godine je elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija  (knjige ulaznih računa (KUF) i knjige izlaznih računa (KIF)) kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje. Elektronska komunikacija između Uprave za indirektno oporezivanje i obveznika indirektnih poreza ima znatne prednosti, za obje strane. Prednosti se odnose prije svega na uštedu vremena poreskih obveznika te na efikasnije provođenje poslovnih procesa koji se odvijaju u Upravi za indirektno oporezivanje. Svrha donošenja Uputstva o podnošenju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem odnosno dostavljanja podataka o nabavkama i isporukama svih obveznika PDV-a na teritoriji Bosne i Hercegovine je postizanje većeg stepena poreske discipline odnosno dalji rast prihoda od indirektnih poreza za čiju naplatu je nadležna Uprava za indirektno oporezivanje, a što je od interesa za sve korisnike prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

   2.Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2020. godine

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2020. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2019. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2020. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2020. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2019. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2020. godine i poslije 17.01.2020. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi.

  3.Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec.                  

Uticaj izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit u RS na porezni bilans za 2019. godinu

Osnovni tekst Zakona o porezu na dobit u RS (dalje: Zakon), koji je donesen krajem 2015. godine, već je jednom izmijenjen krajem 2016. godine sa početkom primjene od 1.1.2017. godine, tako da izmjena Zakona u julu 2019. godine predstavlja drugu izmjenu osnovnog teksta Zakona, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 58/19. Narodna skupština Republike Srpske (dalje: RS) dana 11. juna 2019. godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u RS koji je u primjeni od 17.7.2019. godine, osim člana 8. koji se odnosi na umanjenje porezne osnovice za ulaganja u proizvodnju, a koji stupa na snagu 1.1.2019. godine. Retroaktivna primjena navedenog člana rezultat je postojanja opšteg interesa u pogledu primjene prava na umanjenje porezne osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u proizvodnju i u tekućoj poreznoj godini. Najvažnije izmjene Zakona odnose se na:izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ranije otpisanih i porezno NEpriznatih, a naknadno naplaćenih potraživanja; priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti zaliha u onom poreznom periodu u kojem se te zalihe prodaju, odnosno otpišu pod propisanim uvjetima;omogućavanje priznavanja amortizacije u poreznom bilansu za iznos ulaganja od strane poreznog obveznika i u stalna sredstva koja nisu u njegovom vlasništvu;drugačije uređenje poreznih olakšica po osnovu ulaganja u (isključivo) proizvodne djelatnosti, sa ciljem da se stimuliše investiranje u ove djelatnosti;preciziranje nekih odredbi Zakona koje su se u primjeni pokazale kao nedovoljno jasne.

 4.Mr Sanela Agačević, dipl. oec

Status ovlaštenog izvoznika

Uprava za indirektno oporezivanje je još 2009. godine uvela pojednostavljene carinske procedure, i od tada se svakog mjeseca poveća broj kompanija koje dobijaju status odobrenog i povlaštenog izvoznika. Jedna od procedura koja je uveliko doprinijela lakšem poslovanju izvozno orijentiranim kompanijama jeste takozvano kućno carinjenje ili povlastica da se roba carini u krugu firme umjesto na carinskom terminalu. Dokumentarni i fizički pregled se vrši kao kod redovnih procedura, samo je mjesto izvođenja drugo. Pravna lica koje izvoze robu koja ispunjava uslove za sticanje preferencijalnog statusa proizvoda s bosansko-hercegovačkim porijeklom, mogu od UINO dobiti odobrenje za status ovlaštenog izvoznika.Ovaj status izvozniku omogućava davanje izjave o preferencijalnom porijeklu robe na računu ili drugom komercijalnom dokumentu, neovisno o vrijednosti robe. U protivnom, odobreni izvoznik mora doći u nadležnu carinsku ispostavu radi ovjere Uvjerenja EUR 1., kao dokaza o preferencijalnom porijeklu robe čija vrijednost prelazi 6.000 EUR.

5 .Mr. oec Elman Nadžaković

Trošak amortizacije

Amortizacija je trošak, odnosno rashod  koji nastaje kao posljedica postepenog trošenja (iskorištavanja, iscrpljivanja) ekonomskih koristi sadržanih u sredstvima koja imaju ograničen vijek upotrebe, a postepeno iskorištavanje ekonomskih koristi stalnih sredstava povezano s njihovim korištenjem i ostvarivanjem prihoda, što znači da i sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba omogućiti što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao troška, odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima.„Načelni zahtjev o rasporedu troška nabavke kao amortizacije definisan je prema MRS 16, gdje se amortizacija definiše kao sistemski raspored amortizirajućeg iznosa sredstva koje se amortizuje tokom njegovog vijeka upotrebe.“„Sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe i zbog toga što ne troše ekonomske koristi u njima ne amortizuju se:“Amortizacija se počinje obračunavati od predaje sredstva u upotrebu (početak trošenja ekonomske koristi), a u pravilu se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predato u upotrebu.

 6.Dr. sc. Jozo Piljić

Izvještaj o poslovanju društva u suvremenoj računovodstvenoj praksi

U suvremenoj računovodstvenoj praksi izvještaj o poslovanju predstavlja dio godišnjeg obračuna od koga se očekuje značajna pomoć eksternim korisnicima financijskih izvještaja. Njegova uloga je u obezbeđivanju ključnih kako financijskih pokazatelja i informacija tako i nefinancijskih informacija - primarno onih koje su izvedene iz perspektive kupaca, internih procesa i učenja i rasta zaposlenih. Izvještaj o poslovanju je od značaja za provođenje revizije financijskih izvještaja radi potpunijeg upoznavanja poslovanja društva kao i za realnije procjenjivanje inherentnog rizika. Zato izvještaj o poslovanju treba da sadrži bitne elemente, a podaci i informacije moraju biti utemeljene na ostvarenjima društva i realnim planovima menadžmenta. Međutim, financijski izvještaji ne pružaju sve informacije koje bi korisnicima mogle poslužiti za donošenje nekih ekonomskih odluka imajući u vidu da uglavnom daju sliku o financijskim učincima prošlih događaja i ne pružaju nefinancijske informacije. Ovo i pored toga što su u okviru napomena uz financijske izvještaje sadržane i neke nefinancijske informacije, ali su one nedovoljne za formiranje cjelovite slike o potencijalima i resursima društva, a naročito o njegovim budućim sposobnostima stvaranja dodane vrijednosti za vlasnike i različite stejkholdere (engl. stakeholder)(zainteresirane strane).Okolnost da suvremeno financijsko izvještavanje razumijeva postojanje širokog informacijskog spektra za oblikovanje ne samo financijskih, već i nefinancijskih informacija, naročito onih čija vrijednost nije prikazana u financijskim izvještajima, ukazuje na potrebu korištenja više nego do sada izvještaja o poslovanju kao informacijski relevantnog dokumenta menadžmenta društva.

 7.Mr Safija Žilić, dipl.ecc

Finansiranje dioničakog društva kapitalom od emisije običnih dionica

Današnjom ekonomijom dominiraju dionička društva. Najčešći način prikupljanja kapitala u dioničkom društvu je, svakako, emisija običnih dionica. Emisijom običnih dionica društvo dolazi do neophodnog kapitala, a investitori koji otkupljuju emitovane obične dionice će ostvariti određena prava. Dioničko društvo može biti finansirano i emisijom prioritetnih dionica, a prava koja prioritetne dionice nude svojim vlasnicima su: pravo prvenstva isplate dividendi prioritetnim u odnosu na obične dioničare i u slučaju bankrota (likvidacije) prioritetni dioničari će biti isplaćeni prije običnih dioničara. Međutim, i obične dionice svojim vlasnicima pružaju veoma značajna prava, kao što su: pravo glasa, pravo na dio dobiti, pravo preče kupovine dionica, pravo na uvid u najvažnije poslovne rezultate društva, pravo na aktivu (imovinu) u slučaju likvidacije i pravo na prodaju (transfer) dionica. Pojavom novih formi poslovnih organizacija, odnosno industrijskih društva, javila se sve veća potreba za kapitalom koji će omogućiti ekspanziju poslovanja. Pokazalo se da emisija dionica predstavlja efikasan način kojim se mogu obezbijediti ogromne količine kapitala. Dionica se najčešće definiše kao vrijednosni papir koja predstavlja udio u vlasništvu jednog dioničkog društva. Osoba koja posjeduje dionice nekog društva je suvlasnik tog društva. Vlasnik dionica u stvari posjeduje dio kapitala društva i po osnovu veličine svog dioničkog udjela ostvaruje pravo na:upravljanje, dividendu, likvidacioni ostatak.

 8.Emsud Muhadžić

Stranka u postupku preuzimanja dioničkih društava

Preuzimanje dioničkih društava u potpunosti je regulirano Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Tim zakonom je određeno i ko je stranka u postupku preuzimanja dioničkim društvima. Međutim, to ipak nije tako jednostavno, ima li se u vidu veliki broj zainteresiranih u postupku preuzimanja dioničkih društava. Prema tome, pitanje je u suštini da li se sve te zainteresirane osobe koje se pojavljuju u postupku preuzimanja dioničkih društava mogu smatrati strankama u tom istom postupku. Konkretnije, ovdje je riječ o dioničarima društva koje se namjerava preuzimati (ciljno društvo).

  9.Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta – korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje u Evropskoj uniji – poslovanje, jačanje ekonomije i povezivanje učesnika na tržištu

Savremeno korporativno upravljanje na unutrašnjem tržištu Evropske unije usko podrazumijeva prihvatanje tzv. stakeholderskog pristupa, sa ugradnjom privredne tradicije nacionalnog poslovnog povezivanja privrednih subjekata, sa elementima zakonodavstava država članica Unije. Korporativno upravljanje kompanijama u Evropskoj uniji treba omogućiti izgradnju okvira za donošenje efikasnih poslovnih odluka, koje će dalje dovoditi i do ostvarivanja određenih planiranih poslovnih rezultata određene kompanije u pitanju, što dalje predstavlja ciklični način povrata na početne mehanizme poslovanja, jačanja unijske ekonomije i poslovnog i privrednog povezivanja učesnika na tržištu Unije. Danas posmatrati, izučavati i baviti se u praksi korporativnim upravljanjem znači i poznavati cjelokupno stanje kakvo postoji na tržištu Unije, a koje prevashodno vrši promociju fundamentalnih komunitarnih sloboda Unije (slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi i sl.).

 10.Bernard Iljazović

Novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH

Novi regulatorni okvir u području obrta i srodnih djelatnosti donijeti će novi zamah daljnjem razvoju obrtništva i administrativno rasteretiti poslovanje kroz skraćivanje procedura za otvaranje i registriranja obrta, pridonijeti boljoj koordinaciji općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti, većoj uštedi financijskih sredstava, te smanjenju sive ekonomije i povećanju stupnja zaposlenosti koja je neophodna u današnjim ekonomskim uvjetima. Ključno je da se obrtnici prepoznaju kao jedan od važnih pokretača gospodarstva, te bi stoga zakonodavac trebao kontinuirano različitim mehanizmima stvarati preduvjete koji će utjecati na fiskalno rasterećenje poslovanja obrtnika, kako bi se na taj način poticalo osnivanje novih obrta i omogućilo samozapošljavanje uslijed nedostatka radnih mjesta, a što bi se pozitivno odrazilo na daljnji razvoj gospodarstva. Stoga je na razini države nužno ne samo zakonodavnim mjerama stvarati  preduvjete za bolji položaj obrtnika na tržištu, nego i osvijestiti širu društvenu javnost o značaju obrtnika u svakodnevnom životu svakog pojedinca.

 11.Jasmin Omeragić

Uloga profesionalnih računovođa u sprečavanju pranja novca

Problem organiziranog kriminala, njegovog obima, sadržaja, metoda djelovanja, te mogućnosti sprečavanja istoga već odavno je postao globalni problem. Pranje novca, kao oblik organiziranog kriminala, možda je „najjači takmac“ korupciji, kojoj neke „vrlo ozbiljne šaljivdžije“ dodijeliše i uvaženo mjesto osmog padeža po imenu koruptiv koji se „odaziva“ na jednostavna pitanja: kome i koliko. Kako za organizirani kriminal u cjelini, tako i za pranje novca, ne postoji jedinstvena definicija, no činjenica je da je pranje novca mnogo izraženije u onim društvima u kojima organizirani kriminal nastoji da putem pranja novca legalizira kriminalom zarađenu dobit te da je infiltrira u privredu i finansijske tokove, s ciljem kontrole određenih ekonomskih i političkih procesa. Budući da je lanac učesnika u procesu otkrivanja i selektiranja počinilaca pranja novca veoma dug i kompliciran, te da u tom lancu sigurno važniju ulogu imaju i pripadnici neračunovodstvenih profesija, bilo bi dobro da svim učesnicima u poslovnim procesima bude zakonski naređeno slično ponašanje koje se traži i očekuje od profesionalnih računovođa. Budući da u okviru računovodstvenih propisa (posebno uključujući MRS i MSFI) postoji značajan prostor za osobno prosuđivanje i izvođenje zaključaka, te da se i poslovne odluke ponekad donose u situacijama kada pravila nisu dovoljno jasna, kada zapravo liniju razgraničenja između onoga što je prihvatljivo i onoga što „ne valja“ nije uvijek lako povući, računovodstvo se smatra jednom od etički najzahtjevnijih profesija.

 12.Nedim Čustović

Uspostava tri linije odbrane u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv pranja novca i terorističkih aktivnosti (II dio)

Uspostavljanjem modela tri linije odbrane u BiH  je najefikasniji način da se kroz uvođenje  direktiva Evropske komisije, najboljih praksi i standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma u EU i u svijetu, preventivno djeluje da „prljavi novac” iz drugih zemalja ne dođe u BiH, konkretno u (naš) finansijski sistem. Finansiranje terorizma i pranje novca mogu imati dugotrajne i snažne socijalne i ekonomske posljedice, posebno za države u razvoju i na države s nedovoljno snažnim finansijskim upravljanjima i sistemima, kao što je BiH. Da bi se spriječile negativne posljedice veoma je bitna uloga revizora, revizorskih društava, računovođa i poreznih savjetnika. Nadnacionalna procjena rizika pokazala je da je unutarnje tržište EU-a još uvijek osjetljivo na rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Teroristi se za prebacivanje sredstava koriste nizom metoda, a kriminalci primjenjuju složenije šeme i iskorištavaju nove prilike za pranje novca koje im omogućuju pojave novih usluga i proizvoda. Sprečavanje zloupotrebe finansijskog sistema od presudne je važnosti kako bi se teroristima i kriminalcima ograničila sposobnost za djelovanje i kako bi se organiziranom kriminalu uskratila ekonomska korist, što i jest glavni cilj njegova nezakonitog djelovanja. Kako bi politike za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma bile djelotvorne, potrebno ih je prilagoditi razvoju finansijskih usluga, razvoju prijetnji i rizicima u nastajanju.

 13.Džana Kadribegović

Izumi i tehnička  unapređenja u radnom odnosu i zabrana takmičenja      radnika sa  poslodavcem

Radni odnos zasniva se stupanjem radnika na rad, na osnovu zaključenog ugovora o radu  koji proizvodi prava i obaveze kako za radnika tako i za poslodavca. Vrlo je važno da ugovor bude zaključen u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, jer je sadržaj međusobnih prava i obaveza ugovornih strana od posebnog interesa za radnika i poslodavca, ali i od posebnog društvenog interesa od kojeg zavisi ukupan razvoj cjelokupnog društva. Zakonodavac je, s razlogom, zabranio takmičenje radnika sa poslodavcem. Naime, razlog ove zabrane je da se zaštiti poslodavac u obavljanju djelatnosti kako radnik stečena znanja ili informacije koje je saznao na radu kod njega, ne iskoristi na način koji može naštetiti poslovanju poslodavca. Ova zabrana takmičenja sa poslodavcem odnosi se na dvije situacije. Prva situacija je dok se radnik još nalazi u radnom odnosu kod poslodavca, a druga i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

 

 

 

 

 


SEMINAR: PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT, PRELAZAK NA MSFI za MSP, KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE, SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

SEMINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT
 • PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)
 • KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE
 • SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • MOSTAR, 16.12.2019., Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 17.12.2019., UNITIC Amfiteatar
 • TUZLA, 18.12.2019., Hotel Tuzla
 • ZENICA, 19.12.2019., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 20.12.2019., Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

PRIPREMNE RADNJE ZA GODIŠNJI OBRAČUN I PRIJAVU POREZA NA DOBIT

 • Zakonska obaveza vršenja godišnjeg popisa imovine i obaveza
 • Zahtjevi inspekcijskih organa u pogledu popisa imovine i obaveza
 • Kazne u slučaju nevršenja popisa u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH
 • Porezni tretman popisnih razlika
 • Obaveza sačinjavanja IOS-a i porezni tretman nepotvrđenih stavki
 • Usaglašavanja stanja u trgovinskoj, ugostiteljskoj, proizvodnim i drugim djelatnostima
 • Aktivna i pasivna vremenska razgraničenja
 • Vrednovanje imovine na dan 31.12
 • Knjiženja na kontima 595 i 596 na 31.12.
 • Usklađivanje vrijednosti stalne i tekuće imovine
 • Obaveza vršenja ukalkulisavanja troškova
 • Razlika između rezervisanja i ukalkulisanih troškova
 • Konačni obračun amortizacije i primjena MRS 12
 • Porezni tretman amortizacije
 • Procjena ispunjenosti uslova za korištenje poreznih poticaja
 • Efekat primjene novih standarda na oporezivu dobit

PRELAZAK NA STANDARDE ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA (MSFI za MSP)

 • Ko može primjenjivati MSFI za MSP?
 • (Ne)mogućnost primjene MSFI za MSP u javnim preduzećima, budžetksim korisnicima, udruženjima, finansijskim institucijama, velikim pravnim licima...
 • Prednosti primjene MSFI za MSP?
 • Smjernice Federalnog ministarstva finansija u vezi sa primjenom MSFI za MSP
 • Razlike u odnosu na “velike” MRS/MSFI
 • Način prelaska sa “velikih” na “male” standarde
 • Prikaz prve primjene MSFI za MSP
 • Porezni efekti prelaska na MSFI za MSP
 • Obaveza evidentiranja u bilješkama informacije o prelasku na MSFI za MSP
 • Promjena računovodstvenih politika radi prelaska na MSFI za MSP
 • Kontni plan i obrasci koji se koriste prilikom primjene MSFI za MSP
 • Prikaz računovodstvenog evidentiranja stalnih sredstava, zaliha, najma, prihoda i dr. u skladu sa MSFI za MSP

KORIŠTENJE VOZILA U SLUŽBENE SVRHE

 • Korištenje vozila u poslovne svrhe  - obračun, putni nalozi  i  evidencije
 • Obaveza evidentiranja utroška goriva putem obrazaca PN3 ili PN4
 • Obaveza posjedovanja dodatne dokumentacije za vozača
 • Obračun koristi kod upotrebe vozila u privatne svrhe
 • Korištenje vozila za prevoz na posao i sa posla
 • Vozilo dato na 24/7 zaposleniku, korist ili ne?
 • Troškovi koji se mogu pravdati prilikom upotrebe privatnog vozila u službene svrhe
 • Korištenje privatnog vozila vs Uredba o službenom putu
 • Mogućnost odbitka ulaznog PDV-a prilikom kupovine vozila
 • Postupanja UINO prilikom nabavke „luksuzni-teretnih“ vozila
 • Nabavka vozila preko lizing aranžmana
 • Iznajmljivanje vozila– ugovor, obračun poreza na dohodak i visina najma
 • Prodaja vlastitog vozila, sa ili bez PDV-a?
 • Porezni tretman prodaje vozila povezanom licu
 • Trgovina novim i rabljenim vozilima
 • Nabavka rabljenog vozila za prodaju „u dijelovima“
 • Obaveza rent a car agencija
 • Tretman testnog vozila
 • Nabavka vozila putem komisionog ugovora

SPECIFIČNOSTI OBRAČUNA PDV NA USLUGE

 • Specifičnost ino usluga, obaveza obračuna PDV-a
 • Fakturisanja bez obaveze obračuna PDV-a, potrebni dokazi i dokumentacija
 • Usluge prenosa, ustupanja, korištenja autorskih prava, patenata, licenci, žiga, zaštitnih znakova i drugih prava intelektualne svojine
 • PDV tretman usluge prevoza (izvoz/uvoz i međudržavni prevoz)
 • Oporezivanje usluga zastupanja i posredovanja
 • Pružanje usluga bez naknade
 • Usluge popravke opreme i motornih vozila
 • Oporezivanje sponzorstva
 • Uvođenje direktora bez zasnivanja radnog odnosa u sistem PDV-a
 • Ispravka PDV-a (KO) na ino usluge
 • Osnovica za obračun PDV-a na uslugu “stavljanje osoblja na raspolaganje”
 • Usluge povezane sa izvozom/uvozom
 • Usluga davanja u zakup zemljišta i nekretnina
 • Oporezivanje naknada štete
 • Fakturisanje penala
 • Prefakturisanje troškova zakupa
 • Računovodstveno i porezno postupanje u slučaju neobračunavanja PDV-a na ino usluge, odnosno na “vozanje” ino usluga
 • Instrukcija o postupku podnošenja PDV prijave u slučaju “vozanja” PDV-a
 • Praktičan prikaz popunjavanja PDV i DPDV prijave
 • PDV tretman usluga shodno odredbama Nacrta novog Zakona

 DRUGE AKTUELNOSTI

 • Poziv Porezne uprave računovođama u FBiH
 • Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija
 • Rokovi i način elektronskog dostavljanja podataka iz knjigovodstvenih evidencija
 • Osnovica za obračun doprinosa za samostalne poduzetnike za 2019. godinu
 • Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2020.
 • Pripreme za godišnje porezne prijave - ažuriranje evidencija i ispravljanje grešaka

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Denis Zukić
 • Sanela Agačević

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                          100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom         120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                        80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14