Novi račun za uplatu PIO/MIO

U “Službenim novinama FBiH” broj 98/19 od 27.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Izmjene se odnose na uplatni račun za doprinos PIO/MIO.

Od 01.01.2020. godine, obveznici uplate doprinosa za PIO/MIO, dužni su navedeni doprinos uplaćivati na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.

Izmjene i dopune Pravilnika donosimo u nastavku:

Na osnovu člana 7. i 19. stav 2. Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14 i 94/15) federalni ministar financija – federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE JAVNIH PRIHODA BUDŽETA I VANBUDŽETSKIH FONDOVA NA TERITORIJI FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate javnih prihoda budžeta i vanbudžetskih fondova na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/16, 89/16, 9/17, 33/17, 67/17, 9/18, 27/18, 55/18, 105/18, 18/19 i 41/19), u tački 2. riječi: “Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje”, brišu se.

2. U poglavlju VI. DOPRINOSI u podtački 21.2., stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje iz plaća i na plaće vrši se zajedno jednim platnim nalogom prema sjedištu pravnog lica na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”

U podtački 21.5. stav 1. mijenja se i glasi:
“Uplata doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada vrši se prema sjedištu pravnog lica, odnosno obveznika uplate doprinosa na račun javnih prihoda budžeta Federacije BiH broj: 102-050-00001066-98 otvoren kod Union banke d.d. Sarajevo.”

3. U poglavlju IX. OSTALE ODREDBE iza podtačke 24.10. dodaje se nova podtačka 24.11. koja glasi:
“24.11. Uplate prihoda iz podtač. 19.1.1. do 19.1.3. ovog Pravilnika koje su se vršile na transakcijske račune Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje od 01.01.2020. godine vrše se na račun javnih prihoda Budžeta Federacije BiH i uplatilac je dužan u polje 15. platnog naloga – Budžetska organizacija upisati kod budžetske organizacije 5102001.”

4. U tački 25. Računi javnih prihoda i šifre općina, u dijelu IV. DRUŠTVENI FONDOVI podnaslov “C) Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje” i tabelarni pregled, brišu se.

5. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”, a primjenjivat će se od 01.01.2020. godine.