Časopis Decembar 2019

 

 

 ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Milica Vidović

Elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija preko e-portala uprave za indirektno oporezivanje

Uvođenje elektronskih, a zatim i digitalnih usluga jedna je od karika poboljšanja poslovnog ambijenta svake zemlje, a budući da sve poreske administracije širom svijeta pružaju poreskim obveznicima ovaj vid usluga, Bosni i Hercegovini na daljem putu razvoja ostaje samo da mijenja i usklađuje svoje poresko zakonodavstvo te da omogući obveznicima, prije svega pristup širokom spektru elektronskih usluga. U periodu koji je ispred nas odnosno početkom 2020. godine Uprava za indirektno oporezivanje će proširiti spektar elektronskih usluga. Najvažnija novina koja će uslijediti u toku 2020. godine je elektronsko dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija  (knjige ulaznih računa (KUF) i knjige izlaznih računa (KIF)) kao i podnošenje zahtjeva za izdavanje uvjerenja o izmirenim obavezama po osnovu indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi koje naplaćuje Uprava za indirektno oporezivanje. Elektronska komunikacija između Uprave za indirektno oporezivanje i obveznika indirektnih poreza ima znatne prednosti, za obje strane. Prednosti se odnose prije svega na uštedu vremena poreskih obveznika te na efikasnije provođenje poslovnih procesa koji se odvijaju u Upravi za indirektno oporezivanje. Svrha donošenja Uputstva o podnošenju podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem odnosno dostavljanja podataka o nabavkama i isporukama svih obveznika PDV-a na teritoriji Bosne i Hercegovine je postizanje većeg stepena poreske discipline odnosno dalji rast prihoda od indirektnih poreza za čiju naplatu je nadležna Uprava za indirektno oporezivanje, a što je od interesa za sve korisnike prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

   2.Obračun akciza/trošarina na duhanske prerađevine od 01.01.2020. godine

Porezni obveznici i druge osobe koje se bave prometom cigareta i duhana za pušenje dužni su popisati zalihe na dan 01.01.2020. godine, obilježene akciznim markicama izdanim od 01.01.2010. do 31.12.2019. godine i popisne liste dostaviti nadležnom regionalnom centru do 07. 01. 2020. godine. Porezni obveznici koji uvoze duhanske prerađevine nakon 01.01.2020. godine, a za koje su akcizne markice preuzete u periodu do 31.12.2019. godine ne plaćaju razliku akcize pri uvozu, pod uvjetom da nadležnom carinskom organu prilikom carinjenja koje se vrši prilože kopiju dostavljene UINO Popisne liste zaliha neiskorištenih markica na dan 01.01.2020. godine i poslije 17.01.2020. godine, kopiju izvršene uplate razlike akcize iskazane u navedenoj popisnoj listi.

  3.Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec.                  

Uticaj izmjena i dopuna Zakona o porezu na dobit u RS na porezni bilans za 2019. godinu

Osnovni tekst Zakona o porezu na dobit u RS (dalje: Zakon), koji je donesen krajem 2015. godine, već je jednom izmijenjen krajem 2016. godine sa početkom primjene od 1.1.2017. godine, tako da izmjena Zakona u julu 2019. godine predstavlja drugu izmjenu osnovnog teksta Zakona, koja je objavljena u „Službenom glasniku RS“, broj 58/19. Narodna skupština Republike Srpske (dalje: RS) dana 11. juna 2019. godine usvojila je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit u RS koji je u primjeni od 17.7.2019. godine, osim člana 8. koji se odnosi na umanjenje porezne osnovice za ulaganja u proizvodnju, a koji stupa na snagu 1.1.2019. godine. Retroaktivna primjena navedenog člana rezultat je postojanja opšteg interesa u pogledu primjene prava na umanjenje porezne osnovice za vrijednost izvršenog ulaganja u proizvodnju i u tekućoj poreznoj godini. Najvažnije izmjene Zakona odnose se na:izbjegavanje dvostrukog oporezivanja ranije otpisanih i porezno NEpriznatih, a naknadno naplaćenih potraživanja; priznavanje rashoda od umanjenja vrijednosti zaliha u onom poreznom periodu u kojem se te zalihe prodaju, odnosno otpišu pod propisanim uvjetima;omogućavanje priznavanja amortizacije u poreznom bilansu za iznos ulaganja od strane poreznog obveznika i u stalna sredstva koja nisu u njegovom vlasništvu;drugačije uređenje poreznih olakšica po osnovu ulaganja u (isključivo) proizvodne djelatnosti, sa ciljem da se stimuliše investiranje u ove djelatnosti;preciziranje nekih odredbi Zakona koje su se u primjeni pokazale kao nedovoljno jasne.

 4.Mr Sanela Agačević, dipl. oec

Status ovlaštenog izvoznika

Uprava za indirektno oporezivanje je još 2009. godine uvela pojednostavljene carinske procedure, i od tada se svakog mjeseca poveća broj kompanija koje dobijaju status odobrenog i povlaštenog izvoznika. Jedna od procedura koja je uveliko doprinijela lakšem poslovanju izvozno orijentiranim kompanijama jeste takozvano kućno carinjenje ili povlastica da se roba carini u krugu firme umjesto na carinskom terminalu. Dokumentarni i fizički pregled se vrši kao kod redovnih procedura, samo je mjesto izvođenja drugo. Pravna lica koje izvoze robu koja ispunjava uslove za sticanje preferencijalnog statusa proizvoda s bosansko-hercegovačkim porijeklom, mogu od UINO dobiti odobrenje za status ovlaštenog izvoznika.Ovaj status izvozniku omogućava davanje izjave o preferencijalnom porijeklu robe na računu ili drugom komercijalnom dokumentu, neovisno o vrijednosti robe. U protivnom, odobreni izvoznik mora doći u nadležnu carinsku ispostavu radi ovjere Uvjerenja EUR 1., kao dokaza o preferencijalnom porijeklu robe čija vrijednost prelazi 6.000 EUR.

5 .Mr. oec Elman Nadžaković

Trošak amortizacije

Amortizacija je trošak, odnosno rashod  koji nastaje kao posljedica postepenog trošenja (iskorištavanja, iscrpljivanja) ekonomskih koristi sadržanih u sredstvima koja imaju ograničen vijek upotrebe, a postepeno iskorištavanje ekonomskih koristi stalnih sredstava povezano s njihovim korištenjem i ostvarivanjem prihoda, što znači da i sam raspored ukupnog amortizacijskog iznosa na pojedine godine u vijeku upotrebe treba omogućiti što objektivnije sučeljavanje amortizacije kao troška, odnosno rashoda sa ostvarenim prihodima.„Načelni zahtjev o rasporedu troška nabavke kao amortizacije definisan je prema MRS 16, gdje se amortizacija definiše kao sistemski raspored amortizirajućeg iznosa sredstva koje se amortizuje tokom njegovog vijeka upotrebe.“„Sredstva koja imaju neograničen vijek upotrebe i zbog toga što ne troše ekonomske koristi u njima ne amortizuju se:“Amortizacija se počinje obračunavati od predaje sredstva u upotrebu (početak trošenja ekonomske koristi), a u pravilu se počinje obračunavati od prvog idućeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je sredstvo predato u upotrebu.

 6.Dr. sc. Jozo Piljić

Izvještaj o poslovanju društva u suvremenoj računovodstvenoj praksi

U suvremenoj računovodstvenoj praksi izvještaj o poslovanju predstavlja dio godišnjeg obračuna od koga se očekuje značajna pomoć eksternim korisnicima financijskih izvještaja. Njegova uloga je u obezbeđivanju ključnih kako financijskih pokazatelja i informacija tako i nefinancijskih informacija – primarno onih koje su izvedene iz perspektive kupaca, internih procesa i učenja i rasta zaposlenih. Izvještaj o poslovanju je od značaja za provođenje revizije financijskih izvještaja radi potpunijeg upoznavanja poslovanja društva kao i za realnije procjenjivanje inherentnog rizika. Zato izvještaj o poslovanju treba da sadrži bitne elemente, a podaci i informacije moraju biti utemeljene na ostvarenjima društva i realnim planovima menadžmenta. Međutim, financijski izvještaji ne pružaju sve informacije koje bi korisnicima mogle poslužiti za donošenje nekih ekonomskih odluka imajući u vidu da uglavnom daju sliku o financijskim učincima prošlih događaja i ne pružaju nefinancijske informacije. Ovo i pored toga što su u okviru napomena uz financijske izvještaje sadržane i neke nefinancijske informacije, ali su one nedovoljne za formiranje cjelovite slike o potencijalima i resursima društva, a naročito o njegovim budućim sposobnostima stvaranja dodane vrijednosti za vlasnike i različite stejkholdere (engl. stakeholder)(zainteresirane strane).Okolnost da suvremeno financijsko izvještavanje razumijeva postojanje širokog informacijskog spektra za oblikovanje ne samo financijskih, već i nefinancijskih informacija, naročito onih čija vrijednost nije prikazana u financijskim izvještajima, ukazuje na potrebu korištenja više nego do sada izvještaja o poslovanju kao informacijski relevantnog dokumenta menadžmenta društva.

 7.Mr Safija Žilić, dipl.ecc

Finansiranje dioničakog društva kapitalom od emisije običnih dionica

Današnjom ekonomijom dominiraju dionička društva. Najčešći način prikupljanja kapitala u dioničkom društvu je, svakako, emisija običnih dionica. Emisijom običnih dionica društvo dolazi do neophodnog kapitala, a investitori koji otkupljuju emitovane obične dionice će ostvariti određena prava. Dioničko društvo može biti finansirano i emisijom prioritetnih dionica, a prava koja prioritetne dionice nude svojim vlasnicima su: pravo prvenstva isplate dividendi prioritetnim u odnosu na obične dioničare i u slučaju bankrota (likvidacije) prioritetni dioničari će biti isplaćeni prije običnih dioničara. Međutim, i obične dionice svojim vlasnicima pružaju veoma značajna prava, kao što su: pravo glasa, pravo na dio dobiti, pravo preče kupovine dionica, pravo na uvid u najvažnije poslovne rezultate društva, pravo na aktivu (imovinu) u slučaju likvidacije i pravo na prodaju (transfer) dionica. Pojavom novih formi poslovnih organizacija, odnosno industrijskih društva, javila se sve veća potreba za kapitalom koji će omogućiti ekspanziju poslovanja. Pokazalo se da emisija dionica predstavlja efikasan način kojim se mogu obezbijediti ogromne količine kapitala. Dionica se najčešće definiše kao vrijednosni papir koja predstavlja udio u vlasništvu jednog dioničkog društva. Osoba koja posjeduje dionice nekog društva je suvlasnik tog društva. Vlasnik dionica u stvari posjeduje dio kapitala društva i po osnovu veličine svog dioničkog udjela ostvaruje pravo na:upravljanje, dividendu, likvidacioni ostatak.

 8.Emsud Muhadžić

Stranka u postupku preuzimanja dioničkih društava

Preuzimanje dioničkih društava u potpunosti je regulirano Zakonom o preuzimanju dioničkih društava. Tim zakonom je određeno i ko je stranka u postupku preuzimanja dioničkim društvima. Međutim, to ipak nije tako jednostavno, ima li se u vidu veliki broj zainteresiranih u postupku preuzimanja dioničkih društava. Prema tome, pitanje je u suštini da li se sve te zainteresirane osobe koje se pojavljuju u postupku preuzimanja dioničkih društava mogu smatrati strankama u tom istom postupku. Konkretnije, ovdje je riječ o dioničarima društva koje se namjerava preuzimati (ciljno društvo).

  9.Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta – korporativno upravljanje

Korporativno upravljanje u Evropskoj uniji – poslovanje, jačanje ekonomije i povezivanje učesnika na tržištu

Savremeno korporativno upravljanje na unutrašnjem tržištu Evropske unije usko podrazumijeva prihvatanje tzv. stakeholderskog pristupa, sa ugradnjom privredne tradicije nacionalnog poslovnog povezivanja privrednih subjekata, sa elementima zakonodavstava država članica Unije. Korporativno upravljanje kompanijama u Evropskoj uniji treba omogućiti izgradnju okvira za donošenje efikasnih poslovnih odluka, koje će dalje dovoditi i do ostvarivanja određenih planiranih poslovnih rezultata određene kompanije u pitanju, što dalje predstavlja ciklični način povrata na početne mehanizme poslovanja, jačanja unijske ekonomije i poslovnog i privrednog povezivanja učesnika na tržištu Unije. Danas posmatrati, izučavati i baviti se u praksi korporativnim upravljanjem znači i poznavati cjelokupno stanje kakvo postoji na tržištu Unije, a koje prevashodno vrši promociju fundamentalnih komunitarnih sloboda Unije (slobodan protok roba, usluga, kapitala, ljudi i sl.).

 10.Bernard Iljazović

Novi zakon o obrtu i srodnim djelatnostima u Federaciji BiH

Novi regulatorni okvir u području obrta i srodnih djelatnosti donijeti će novi zamah daljnjem razvoju obrtništva i administrativno rasteretiti poslovanje kroz skraćivanje procedura za otvaranje i registriranja obrta, pridonijeti boljoj koordinaciji općinskih, kantonalnih i federalnih vlasti, većoj uštedi financijskih sredstava, te smanjenju sive ekonomije i povećanju stupnja zaposlenosti koja je neophodna u današnjim ekonomskim uvjetima. Ključno je da se obrtnici prepoznaju kao jedan od važnih pokretača gospodarstva, te bi stoga zakonodavac trebao kontinuirano različitim mehanizmima stvarati preduvjete koji će utjecati na fiskalno rasterećenje poslovanja obrtnika, kako bi se na taj način poticalo osnivanje novih obrta i omogućilo samozapošljavanje uslijed nedostatka radnih mjesta, a što bi se pozitivno odrazilo na daljnji razvoj gospodarstva. Stoga je na razini države nužno ne samo zakonodavnim mjerama stvarati  preduvjete za bolji položaj obrtnika na tržištu, nego i osvijestiti širu društvenu javnost o značaju obrtnika u svakodnevnom životu svakog pojedinca.

 11.Jasmin Omeragić

Uloga profesionalnih računovođa u sprečavanju pranja novca

Problem organiziranog kriminala, njegovog obima, sadržaja, metoda djelovanja, te mogućnosti sprečavanja istoga već odavno je postao globalni problem. Pranje novca, kao oblik organiziranog kriminala, možda je „najjači takmac“ korupciji, kojoj neke „vrlo ozbiljne šaljivdžije“ dodijeliše i uvaženo mjesto osmog padeža po imenu koruptiv koji se „odaziva“ na jednostavna pitanja: kome i koliko. Kako za organizirani kriminal u cjelini, tako i za pranje novca, ne postoji jedinstvena definicija, no činjenica je da je pranje novca mnogo izraženije u onim društvima u kojima organizirani kriminal nastoji da putem pranja novca legalizira kriminalom zarađenu dobit te da je infiltrira u privredu i finansijske tokove, s ciljem kontrole određenih ekonomskih i političkih procesa. Budući da je lanac učesnika u procesu otkrivanja i selektiranja počinilaca pranja novca veoma dug i kompliciran, te da u tom lancu sigurno važniju ulogu imaju i pripadnici neračunovodstvenih profesija, bilo bi dobro da svim učesnicima u poslovnim procesima bude zakonski naređeno slično ponašanje koje se traži i očekuje od profesionalnih računovođa. Budući da u okviru računovodstvenih propisa (posebno uključujući MRS i MSFI) postoji značajan prostor za osobno prosuđivanje i izvođenje zaključaka, te da se i poslovne odluke ponekad donose u situacijama kada pravila nisu dovoljno jasna, kada zapravo liniju razgraničenja između onoga što je prihvatljivo i onoga što „ne valja“ nije uvijek lako povući, računovodstvo se smatra jednom od etički najzahtjevnijih profesija.

 12.Nedim Čustović

Uspostava tri linije odbrane u cilju preventivnog djelovanja u borbi protiv pranja novca i terorističkih aktivnosti (II dio)

Uspostavljanjem modela tri linije odbrane u BiH  je najefikasniji način da se kroz uvođenje  direktiva Evropske komisije, najboljih praksi i standarda za borbu protiv pranja novca i finansiranje terorizma u EU i u svijetu, preventivno djeluje da „prljavi novac” iz drugih zemalja ne dođe u BiH, konkretno u (naš) finansijski sistem. Finansiranje terorizma i pranje novca mogu imati dugotrajne i snažne socijalne i ekonomske posljedice, posebno za države u razvoju i na države s nedovoljno snažnim finansijskim upravljanjima i sistemima, kao što je BiH. Da bi se spriječile negativne posljedice veoma je bitna uloga revizora, revizorskih društava, računovođa i poreznih savjetnika. Nadnacionalna procjena rizika pokazala je da je unutarnje tržište EU-a još uvijek osjetljivo na rizike od pranja novca i finansiranja terorizma. Teroristi se za prebacivanje sredstava koriste nizom metoda, a kriminalci primjenjuju složenije šeme i iskorištavaju nove prilike za pranje novca koje im omogućuju pojave novih usluga i proizvoda. Sprečavanje zloupotrebe finansijskog sistema od presudne je važnosti kako bi se teroristima i kriminalcima ograničila sposobnost za djelovanje i kako bi se organiziranom kriminalu uskratila ekonomska korist, što i jest glavni cilj njegova nezakonitog djelovanja. Kako bi politike za suzbijanje pranja novca i financiranja terorizma bile djelotvorne, potrebno ih je prilagoditi razvoju finansijskih usluga, razvoju prijetnji i rizicima u nastajanju.

 13.Džana Kadribegović

Izumi i tehnička  unapređenja u radnom odnosu i zabrana takmičenja      radnika sa  poslodavcem

Radni odnos zasniva se stupanjem radnika na rad, na osnovu zaključenog ugovora o radu  koji proizvodi prava i obaveze kako za radnika tako i za poslodavca. Vrlo je važno da ugovor bude zaključen u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i pravilnikom o radu, jer je sadržaj međusobnih prava i obaveza ugovornih strana od posebnog interesa za radnika i poslodavca, ali i od posebnog društvenog interesa od kojeg zavisi ukupan razvoj cjelokupnog društva. Zakonodavac je, s razlogom, zabranio takmičenje radnika sa poslodavcem. Naime, razlog ove zabrane je da se zaštiti poslodavac u obavljanju djelatnosti kako radnik stečena znanja ili informacije koje je saznao na radu kod njega, ne iskoristi na način koji može naštetiti poslovanju poslodavca. Ova zabrana takmičenja sa poslodavcem odnosi se na dvije situacije. Prva situacija je dok se radnik još nalazi u radnom odnosu kod poslodavca, a druga i nakon prestanka radnog odnosa kod poslodavca.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa