Objavljene izmjene Pravilnika o porezu na dobit

U “Službenim novinama FBiH” broj 94/19 od 13.12.2019. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dobit.

Detaljno pojašnjenje izmjena prezentovati ćemo na seminaru koji je u toku https://feb.ba/seminar-pripremne-radnje-za-godisnji-obracun-i-prijavu-poreza-na-dobit-prelazak-na-msfi-za-msp-koristenje-vozila-u-sluzbene-svrhe-specificnosti-obracuna-pdv-na-usluge/

U nastavku donosimo izmjene u cijelosti:

Na osnovu člana 60. stav (1) Zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, broj 15/16) federalni ministar finansija – federalni ministar financija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIMJENI ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Član 1.

U Pravilniku o primjeni zakona o porezu na dobit (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/16, 11/17 i 96/17) član 12. stav (1) na kraju rečenice briše se tačka i dodaju riječi: “u skladu sa propisima koji uređuju dodjeljivanje identifikacionih brojeva, registraciju i identifikaciju i evidencijama poreznih obveznika na teritoriji Federacije.”

Član 2.

U članu 42. stav (7) briše se.
Dosadašnji st. (8) i (9) postaju st. (7) i (8).

Član 3.

U članu 47. iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:
“(5) Ne smatraju se kapitalnim dobitkom ili gubitkom smanjenja ili povećanja osnovnog kapitala u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 81/15).”

Član 4.

U članu 57. stav (5) iza riječi “primjerak” dodaju se riječi: “(npr. CD, USB, DVD i drugi prenosivi uređaji)”.

Član 5.

U članu 62. stav (1) u prvom redu iza riječi “usluge” dodaju se riječi: “između povezanih lica iz člana 44. stav (3) Zakona”.
U stavu (2) iza riječi “plaćanje” dodaju se riječi: “na ime usluga iz stava (1) ovog člana”.
U stavu (3) u prvom redu iza riječi “usluga” dodaju se riječi: “iz stava (1) ovog člana”.

Član 6.

U članu 93. stav (1) riječ “obaveza” zamjenjuje se riječju: “osnovica”.
U stavu (2) u prvom redu iza riječi “odnos” dodaju se riječi: “na određeno ili na neodređeno,”, a u šestom redu riječ “obaveze” zamjenjuje se riječju: “osnovice”.
Iza stava (6) dodaje se novi stav (7) koji glasi:
“(7) Početak korištenja porezne olakšice mora formalno i pravno odgovarati periodu početka rada novoprimljenih zaposlenih prema Jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.”
Dosadašnji st. (7) i (8) postaju st. (8) i (9).

Član 7.

U članu 94. stav (1) riječ: “obaveza” zamjenjuje se riječju: “osnovica”.

Član 8.

U članu 107.stav (3) tačka 16) mijenja se i glasi:
“16) Pod rednim brojem VIII. POREZNA OSNOVICA – u zavisnosti od predznaka (+/) utvrđenog iznosa, na poziciji rednog broja 64. Oporeziva dobit – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicija rbr. 60+61-62-63) bude veći od 0, a na poziciji rednog broja 65. Porezni gubitak – iznos se utvrđuje na način da rezultat po pozicijama rednih brojeva (pozicije rbr. 60+61-62-63) bude manji od 0.”
U tački 17) podtačka d) mijenja se i glasi:
“d) na poziciji rednog broja 69. Ranije korištena porezna oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa Zakonom i Pravilnikom upisuje se iznos poreza s osnova ranije korištenih poreznih oslobađanja koja nisu opravdana u skladu sa čl. 36. stav (6) i 61. Zakona.”

Član 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama Federacije BiH”.

Broj 05-02-2-9404/19
Decembar, 2019. godine
Sarajevo

Ministrica
Jelka Miličević, s. r.