Saopštenje o prosječnim isplaćenim mjesečnim neto i bruto platama u FBiH, RS i BiH

Federacija BiH

1. U "Službenim novinama Federacije BiH", broj 94/14 od 19.11.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto i bruto plati zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mjesec septembar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za septembar 2014. godine neto plata                             824 KM
 • po zaposlenom za period juli - septembar neto plata                                830 KM
 • po zaposlenom za septembar 2014. godine bruto plata                          1.258 KM
 • po zaposlenom za period januar - septembar bruto plata                       1.270 KM

 

Republika Srpska

2. U "Službenom glasniku RS", broj 95/14 od 27.10.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati za septembar 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za septembar 2014. godine bruto plata iznosi                       1.341 KM
 • po zaposlenom za septembar 2014. godine neto plata iznosi                         831 KM
 • po zaposlenom za period januar - septembar bruto plata iznosi                   1.332 KM
 • po zaposlenom za period januar - septembar neto plata iznosi                     824 KM

 

Bosna i Hercegovina

3. U "Službenom glasniku BiH", broj 84/14 od 28.10.2014. godine objavljeno je Saopštenje o prosječnoj mjesečnoj bruto i neto plati zaposlenih u BiH za avgust 2014. godine i iznosi:

 • po zaposlenom za mjesec avgust 2014. godine neto plata iznosi                         825 KM
 • po zaposlenom za mjesec avgust 2014. godine bruto plata iznosi                       1.281 KM

 


Pravilnik o postupku direktnog sporazuma

U "Službenom glasniku BiH", broj  90/14  od 18.11.2014 godine., objavljen je Pravilnik o postupku direktnog sporazuma. Pravilnik definira postupak javne nabavke roba,usluga i radova putem direktnog sporazuma. Ovaj Pravilnik se primjenjuje od 27.11.2014. godine, isti dajemo nastavku:

.

Na osnovu člana 90. Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 39/14), uz prethodnu saglasnost Odbora Agencije, direktor Agencije donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU DIREKTNOG SPORAZUMA

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

(1) Ovim se Pravilnikom definira postupak javne nabavke roba,usluga i radova putem direktnog sporazuma iz člana 90.Zakona o javnim nabavkama (u daljnjem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Uslovi za primjenu direktnog sporazuma)

(1) Postupak direktnog sporazuma se može provesti kada jeprocijenjena vrijednost istovrsnih roba, usluga ili radova nagodišnjem nivou jednaka ili manja od 6.000,00 KM.

(2) Ugovorni organ može tokom jedne godine za isti predmetnabavke potrošiti do 6.000,00 KM putem ovog postupka.

(3) Ugovorni organ može započeti postupak direktnogsporazuma ako je takva nabavka predviđena planomnabavki ili kada ugovorni organ donese posebnu odluku opokretanju direktnog sporazuma u skladu s članom 17. stav(1) Zakona.

Član 3.

(Principi dodjele direktnog sporazuma)

Postupak direktnog sporazuma se provodi na način da seosigura poštovanje principa iz člana 3. Zakona.

Član 4.

(Početak postupka)

(1) Procjenjivanje vrijednosti javne nabavke koja se dodjeljujedirektnim sporazumom vrši se u skladu s članom 15.Zakona.

(2) Procijenjena vrijednost mora biti važeća u trenutku kadaugovorni organ zatraži prijedlog cijene ili ponudu od jednogili više privrednih subjekata.

(3) Postupak direktnog sporazuma započinje donošenjemodluke ili rješenja u pisanom obliku koje sadrži sveelemente iz člana 18. stav (1) Zakona.

Član 5.

(Izvršenje postupka)

(1) Ugovorni organ ispituje tržište te traži pisani prijedlogcijene ili ponudu od jednog ili više privrednih subjekata kojiobavljaju djelatnost koja je predmet javne nabavke.

(2) Nakon što primi prijedlog cijene ili ponudu od jednog ili više ponuđača, a prije zaključivanja direktnog sprazuma,ugovorni organ:

a) pregovara sa ponuđačem/ponuđačima o cijeni i/ili

b) prihvata prijedlog cijene ili ponudu jednog ponuđača i/ili

c) provodi drugu vrstu postupka definisanu Zakonom.

Član 6.

(Izbor ponuđača)

(1) Kod izbora ponude na osnovu koje će biti dodijeljen ugovor, ugovorni organ treba uzeti u obzir faktore kao što su cijena, količina, kvalitet, tehnički opis, estetske i funkcionalne zahtjeve, karakteristike koje se odnose na okolinu, vrijeme i period isporuke i sl.

(2) Ugovorni organ bira ponuđača na način koji garantira najbolju razmjenu vrijednosti za novac. Kada vodi pregovore koji se odnose na prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ djeluje u skladu sa dobrom komercijalnom praksom.

(3) Kada traži prijedlog cijene ili ponudu, ugovorni organ daje ponuđačima određeni rok da pripreme prijedlog cijene ili ponudu, uzimajući u obzir kompleksnost nabave.

Član 7.

(Zaključivanje direktnog sporazuma)

Direktni sporazum smatra se zaključenim:

a) Kod nabavki čija vrijednost iznosi do 1.000,00 KM,prilaganjem računa ili druge odgovarajuće dokumentacije;

b) Kod nabavki čija vrijednost je viša od 1.000,00 KM, ugovorni organ je dužan zaključiti ugovor.

Član 8.

(Prijelazne i završne odredbe)

Ugovorni organi su dužni donijeti ili uskladiti postojeće interne pravilnike o postupku direktnog sporazuma u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Član 9.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" a primjenjuje se od 27.11.2014. godine.

Izvor:  "Službeni glasnik BiH" br 90/14  od 18.11.2014 godine.


Časopis novembar 2014

Casopis112014

.

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Otpis kamata na dugovanja prema javnim preduzećima

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Financijsko izvještavanje i proces harmonizacije u međunarodnom računovodstvu

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Zastarjelost mjenice kao način prestanka mjeničnopravnih odnosa

4. Safija Žilić, dipl. oec

Uloga revizorske komore i odbora za javni nadzor u Federaciji BiH

5. Prof. dr Milić Simić

Valutna klauzula kod ugovora o kreditu

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Kako upropastiti biznis?

7. Mr. sci. Mukelefa – Ćefa Pavlović

Latentne rezerve

8. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Rizik likvidnosti i njegov utjecaj na poslovanje finansijske institucije

9. Mr. oec Semina Škandro

Stalni oblici finansiranja

10. Dr Dragan S. Jović

Ocjena efikasnosti monetarne politike Evropske centralne banke

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Outsourcing

 12. Safeta Lukačević, diplomirani psiholog

Društveni mediji (Social media) i uticaj društvenih medija na potrošače

13. Alan Vajda, mag. iur.

Boravak i rad državljana Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Postupak izbora i prestanka mandata članova vijeća zaposlenika

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Kraći osvrt na penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa 


SEMINAR: Praktična primjena poreznih i računovodstvenih propisa

SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

 

 • seminar novembar 2014PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA
  • PDV TRETMAN USLUGA
  • ZASTARA I OTPIS SPECIFIČNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA
  • KAKO EFIKASNO I PROFESIONALNO ORGANIZOVATI RAČUNOVODSTVO U DRUŠTVU?
  • OBAVEZA PRIMJENE ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA

.

MOSTAR 17.11.2014., Hotel Ero

BIHAĆ 18.11.2014., Hotel Park

TUZLA 19.11.2014., Hotel Tuzla

ZENICA 20.11.2014., Hotel Zenica

SARAJEVO 21.11.2014., UNITIC Amfiteatar

 

CILJ SEMINARA

seminarnaslovnaNovembarski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi odgovore na mnoge dileme vezane za primjenu poreznih i računovodstvenih propisa.

Svjedoci smo niza nepravilnosti kod načina evidentiranja i praćenja prometa usluga. Inspektori pri kontrolama posebnu pažnju obraćaju na porezni tretman usluga, te ćemo detaljno pojasniti PDV tretman usluga, sa aspekta primaoca i davaoca usluge.

Struktura potraživanja i obaveza je šarolika, a naš cilj jeste da rješavanje nedoumica i dilema nastalih riješimo na što lakši način. Usaglašavanje, zastara, otpis, sve su to radnje koje zahtijevaju značajnu pažnju i znanje.

Zbog različitog postupanja poreskih inspektora jedna od tema na ovom seminaru je u vezi sa poreznim i računovodstvenim tretmanom zajmova i kredita sa posebnim osvrtom na problematiku pozajmica, počev od pravilnog knjiženja, tretmana kamate i koristi, transfernih cijena, oprosta pozajmice i dr.

S obzirom na česte dileme i pitanja u praksi o načinu organizovanja računovodstva (interno i eksterno računovodstvo), računovodstvene agencije kao obrta, pravnog lica, slobodnog zanimanja potrebno je pojasniti određena pitanja vezana za (ne)mogućnosti registracije djelatnosti kao osnovne, dopunske ili dodatne djelatnosti, rada po ugovoru o djelu itd.

Računovodstvo neminovno prati i trendove u informacionim tehnologijama, pa stoga ovaj put želimo da ukažemo na značajne mogućnosti uštede, povećanje efikasnosti i profesionalnosti njihovom ispravnom upotrebom, naročito sa aspekta pohrane, čuvanja i zaštite podataka u slučajevima elementarnih nepogoda, krađe i sl.

Skrećemo pažnju na zakonsku obavezu primjene propisa iz oblasti zaštite okoliša sa posebnim akcentom na obveznike plaćanja, način izvještavanja i sankcije. U tu svrhu će i predstavnici ovlaštenog operatera za sistem upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom ponuditi odgovore i dati rješenja vezana za probleme kod primjene „ekoloških“ zakona.

.

PROGRAM

PDV TRETMAN USLUGA

 • Šta se sve smatra prometom usluga?
 • Korištenje usluga u vanposlovne svrhe
 • Nastanak porezne obaveze na pružanje usluga
 • Usluge povezane sa uvozom/izvozom dobara
 • Prefatkurisanje troškova usluga
 • Oporezivanje usluga u skladu sa članom 15. Zakona o PDV-u
 • Mjesto prometa usluga
 • Usluge primljene od stranih lica
 • Praktična primjena Instrukcije o postupanju pri podnošenju PDV prijave primaoca usluge od lica koje nema sjedište u BiH
 • Obaveza evidentiranje konta 273 i 474 – PDV obračunat na usluge stranih lica
 • Konta 273 i 474 kroz PDV i DPDV prijavu
 • Usluge izvršene stranim licima koje nisu oporezive (potrebna dokumentacija za dokazivanje oslobađanja)
 • Obaveza neobveznika za obračun PDV-a na primljene usluge

 ZASTARA I OTPIS SPECIFIČNIH POTRAŽIVANJA I OBAVEZA

 • Zastara potraživanja i obaveza, rokovi i mogućnost otpisa
 • Potraživanja i obaveze od subjekata koji su poslovali na područjima ugroženim poplavama
 • Potraživanja i obaveze od subjekata koji su u postupku stečaja i likvidacije
 • Potraživanja po osnovu kamata, penala i šteta
 • Obračun potraživanja po osnovu kamata
 • Otpis knjižene obaveze po osnovu kamata na javne prihode koje su otpisane – odbitna stavka u Poreznom bilansu, da ili ne?
 • Potraživanja od zaposlenika, potraživanja od „bivših“ zaposlenika, da li je otpis oporeziv ili ne?
 • Ukidanje obaveze po osnovu rezervisanja za rashode koji nisu porezno priznati u Poreznom bilansu
 • Zajmovi i krediti
  • Dati i primljeni zajmovi i krediti - računovodstveni aspekt
  • Ugovaranje kamate prilikom pozajmiljivanja pravnim i fizičkim licima
  • Pozajmice zaposlenicima i kamatna stopa 10,03%
  • Tretman i knjiženje beskamatne pozajmice i koristi zaposlenika
  • Povezana lica i transferne cijene vs porezni bilans
  • Otpis pozajmica u odnosima sa (ne)povezanim licima
  • Pozajmice u naturi – PDV tretman

 KAKO EFIKASNO I PROFESIONALNO ORGANIZOVATI RAČUNOVODSTVO U DRUŠTVU?

 • Kako organizovati računovodstvenu službu?
 • Ko i šta može raditi u finansijsko - računovodstvenoj službi?
 • Interno vs eksterno organizovano računovodstvo – uslovi sa aspekta Zakona o računovodstvu
 • Računovodstvena djelatnost: osnovna, dopunska ili dodatna djelatnost - dileme?
 • Mogu li se računovodstveni poslovi raditi po osnovu Ugovora o djelu?
 • Posljedice za pravna lica i računovođe koji su angažovani „na crno“
 • Obavljanje računovodstvene, revizijske i srodnih djelatnosti u jednom društvu
 • Ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova, sadržaj i problemi u praksi i posljedice neadekvatno sačinjenog ugovora
 • Pojašnjenje primjera Ugovora o obavljanju računovodstvenih poslova
 • Dokumentacija u računovodstvu – sačinjavanje, vrsta, nadležnosti i podjela prava
 • Kako uštediti drugačijom organizacijom računovodstva i biti efikasniji i profesionalniji računovođa?
 • Povratna informacija od klijenta?
 • Obrada dokumentacija – podjela prava
 • Elektronska obrada dokumentacije – gdje se pohranjuju podaci?
 • Značaj IT infrastrukture i integracija u računovodstvu
 • Sigurnost podataka (pohrana, arhiviranje, prenošenje, geosigurnost), da li je obezbijeđena?
 • Sigurnost slanja dokumentacije (lično, poštom, internetom,...) je li obezbijeđena?
 • Šta se dešava kada nam podaci iz računovodstva „nestanu“? Kako ih „vratiti“?

 OBAVEZA PRIMJENE ZAKONA IZ OBLASTI ZAŠTITE OKOLIŠA

 • Pravilnik o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom
  • Zakonski obveznici
  • Vrste ambalaže
  • Obaveze, aktivnosti i izvještavanje ovlaštenih operatera
  • Naknade i kaznene odredbe
 • Uredba o naknadama za plastične kese tregerice
  • Obveznici plaćanja naknade
  • Visina i način obračuna i plaćanja naknade
  • Evidencija i izvještavanje (obrazac PK-1)
  • Kaznene odredbe

OSTALE AKTUELNOSTI

PITANJA, ODGOVORI I DISKUSIJA

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14