Časopis novembar 2014

Casopis112014

.

S A D R Ž A J

1. Fuad Balta, dipl. oec

Otpis kamata na dugovanja prema javnim preduzećima

2. Dr. sc. Jozo Piljić

Financijsko izvještavanje i proces harmonizacije u međunarodnom računovodstvu

3. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Zastarjelost mjenice kao način prestanka mjeničnopravnih odnosa

4. Safija Žilić, dipl. oec

Uloga revizorske komore i odbora za javni nadzor u Federaciji BiH

5. Prof. dr Milić Simić

Valutna klauzula kod ugovora o kreditu

6. Sanela Agačević, dipl. oec

Kako upropastiti biznis?

7. Mr. sci. Mukelefa – Ćefa Pavlović

Latentne rezerve

8. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Rizik likvidnosti i njegov utjecaj na poslovanje finansijske institucije

9. Mr. oec Semina Škandro

Stalni oblici finansiranja

10. Dr Dragan S. Jović

Ocjena efikasnosti monetarne politike Evropske centralne banke

11. Bogoljub Raffaelli, dipl. iur.

Outsourcing

 12. Safeta Lukačević, diplomirani psiholog

Društveni mediji (Social media) i uticaj društvenih medija na potrošače

13. Alan Vajda, mag. iur.

Boravak i rad državljana Bosne i Hercegovine u Saveznoj Republici Njemačkoj

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Postupak izbora i prestanka mandata članova vijeća zaposlenika

15. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Kraći osvrt na penzijsko i invalidsko osiguranje u Federaciji BiH

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa