SEMINAR: PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU, NOVI ZAKON O PIO/MIO, OSTALE AKTUELNOSTI

SEMINAR - Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • PRIJAVA POREZA NA DOBIT I DOHODAK ZA 2017. GODINU
 • NOVI ZAKON O PIO/MIO
 • OSTALE AKTUELNOSTI

TUZLA, 14.3.2018., Hotel Tuzla
SARAJEVO, 15.3.2018., PC UNITIC
MOSTAR, 16.3.2018., Hotel Mostar
ZENICA, 19.3.2018., Hotel Zenica
BIHAĆ, 20.3.2018., Hotel Park

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

 

PROGRAM SEMINARA

NOVI ZAKON O PIO/MIO - predavanja iz oblasti primjene novog zakona PIO/MIO održat će pomoćnik ministra ispred Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku

 • Promjene u odnosu na raniji sistem penzijskog i invalidskog osiguranja
 • Uvođenje bodovnog sistema obračuna penzija – pojašnjenje i konkretni primjeri izračuna sa formulama
 • Obračun visine penzije za osiguranike sa „beneficiranim“ stažom osiguranja
 • Primjena „švicarske“ formule kod usklađivanja penzija i mogućnost vanrednog usklađivanja penzija
 • Najniža i zagarantovana penzija
 • Povećanje zakonskog iznosa penzija penzionerima koji su iste ostvarili ranije
 • Prelazak na staž osiguranja
 • Starosna penzija (novi kriteriji za penzionisanje), prijevremena starosna penzija (uslovi), invalidska penzija, porodična penzija…
 • Stimulisanje za duži ostanak u sferi rada
 •  “Penali”, odbici za prijevremeni odlazak u penziju
 • Mogućnost istovremenog ostvarivanja prava iz PIO i prava po osnovu radnog odnosa
 • Status postojećih penzionera i njihova prava za različite vidove angažmana (ugovori o djelu, privremeni i povremeni poslovi...)
 • Penzioneri i dopunska i dodatna djelatnost

PRIJAVA POREZA NA DOBIT - prakti čan prikaz efekta poslovnih promjena na porezni bilans

 • Računovodstveno evidentiranje vs porezne posljedice
 • Mogućnost “sakrivanja” porezno nepriznatog troška
 • Efekat revalorizacijske rezerve na oporezivu dobit
 • Novi način evidenti ranja amortizacije, prikaz najboljeg rješenja
 • Usklađivanje rashoda kroz porezni bilans, sporna pitanja:
  • koristi zaposlenih, isplate po osnovu bonusa, 13-te plaće…
  • reprezentacija, sponzorstvo i donacije,
  • rezervisanja,
  • otpis sumnjivih i spornih potraživanja,
  • manjak porezno priznat da ili ne,
  • kamate, kazne i penali,
  • porez po odbitku
 • Usklađivanje prihoda kroz porezni bilans:
  • prihodi od dividendi i udjela u dobiti drugih pravnih lica,
  • prihod od naplate potraživanja koja su prethodno iskazana kao porezno nepriznata,
  • prihod iz osnova rezervisanja.
 • Transferne cijene (pojam, povezana lica, tržišna kamata vs kamata po kreditima od povezanih lica, tržišna vrijednost vs vrijednost stvarnih transakcija sa povezanim licima…)
 • Korištenje poticaja po osnovu novoprimljenih zaposlenika (stavovi i mišljenja FMF, odgovori na sva sporna pitanja)
 • Praktičan prikaz korištenja poreznih gubitaka
 • Način i obaveza plaćanja akontacije poreza na dobit
 • Obavezna korekcija porezne obaveze
 • Podnošenje izmijenjene prijave poreza na dobit

MRS 12 – Porez na dobit kroz računovodstveni i porezni aspekt

 • Potreba i značaj primjene MRS 12
 • Odložena porezna sredstva/obaveze, primjeri iz prakse
 • Uticaj obračuna amortizacije na efekte formiranja odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Knjiženje odloženih poreznih sredstava i obaveza
 • Kada nam primjena MRS 12 može uti cati na smanjenje iskazanog gubitka/ dobitka?

GODIŠNJA POREZNA PRIJAVA FIZIČKIH LICA I SAMOSTALNIH PODUZETNIKA

 • Ko mora, a kome je u interesu podnijeti godišnju poreznu prijavu?
 • Korištenje ličnih odbitaka
 • Primjena poreznih olakšica – dokazivanje prava
 • Godišnja prijava GPD-1051
 • Specifični slučajevi popunjavanja GPD-1051
 • Porez na dohodak od iznajmljivanja imovine (PRIM -1054)
 • Porez na dohodak vs porez na imovinu
 • Lični odbici samostalnog poduzetnika, kada i kako ih koristi ti
 • Porezno (ne)priznati rashodi i izdaci
 • Popunjavanje obrazaca SRP – 1053 i GPZ – 1052
 • Obračun akontacije za naredni period
 • Obaveza dostavljanja obrasca GIP-1022 i pregleda plaćenog poreza na dohodak po osnovu druge samostalne djelatnosti (ugovor o djelu, autorski honorar…)
 • Šta je to konačna porezna obaveza?

PARAFISKALITETI

 • Plaćanje i način prijave naknade za rehabilitaciju i zapošljavane osoba sa invaliditetom
 • Tko je obveznik plaćanja naknade za turističku zajednicu?

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Kenan Spahić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Objavljen Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

U “Službenim novinama FBiH“ broj 13/18 od 21.02.2018. godine objavljen je Zakon penzijskom i invalidskom osiguranju. Ovim zakonom uređuje se obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje na osnovu međugeneracijske solidarnosti i dobrovoljno penzijsko i invalidsko osiguranje za lica koja nisu obavezno osigurana po ovom zakonu, kao i prava i obaveze na osnovu tih osiguranja.

Postupci koji nisu okončani do stupanja na snagu ovog zakona, okončat će se po propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva za ostvarivanje prava. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH", tj. od 01.3.2018. godine.

Zakon možete preuzeti preko sljedećeg linka ZAKON O PIO


U FBiH prosječna neto plaća u decembru 875 KM

konvertibilne-markeProsječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2017. godine u Federaciji BiH iznosila je  875 KM i nominalno i realno  je bila viša za 0,8 posto posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenom za decembar 2017. godine nominalno je viša za 1,6 , a realno niža za 0,3 posto, podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

Prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za decembar 2017. godine u Federaciji BiH iznosila je 1.341 KM i nominalno i realno je bila viša za 0,8 posto u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na isti mjesec prethodne godine, prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća po zaposlenom za decembar 2017. godine nominalno je viša za 1,7, a realno niža za 0,2 posto.

U decembru 2017. godine ukupan broj zaposlenih u Federaciji BiH iznosio je 472.575, što predstavlja smanjenjeje broja zaposlenih za 0,4 posto  u odnosu na prethodni mjesec.

U odnosu na godišnji prosjek broja zaposlenih u 2016. godini, došlo je do povećanja broja zaposlenih za 3,2 posto.

IZVOR: Akta.ba


U pripremi novi zakon o PDV-u

pdvMinistar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda izjavio je jučer na Ekonomskom forumu u Sarajevu da je, nakon 11 godina, u pripremi novi zakon o porezu na dodatnu vrijednost /PDV/ kao jedan od načina da se poboljša poslovni ambijent i osavremeni oblast indirektnog oprezivanja.

Bevanda je naveo da je usvojena Strategija javne zaduženosti za trogodišnji period, čime se prvi put sistematski kontroliše visina javnog duga, te da se održava fiskalna i finansijska stabinost BiH, kao i kreditni rejting, saopšteno je iz Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ministar finansija i trezora BiH sastao se i sa ministrom finansija Hrvatske Zdravkom Marićem.

Bevanda je naglasio da BiH mora snažnije krenuti sa sprovođenjem reformi jer je to najbolji način da se ostvari ekonomski rast i otvori put stranim investicijama.

Bevanda i Marić razgovarali su o kontinuiranoj saradnji susjednih zemalja iz perspektive resora finansija i izazova sa kojima se susreću zemlje EU i one koje pretenduju da postanu dio te porodice, poput BiH.

Tokom susreta bilo je riječi o aktuelnim temama iz oblasti finansija i budžeta, pitanjima sukcesije, ali i konkretnim vidovima saradnje resornih ministarstava da bi se olakšalo poslovanje privrednika iz BiH i Hrvatske.

Marić je naglasio da će Hrvatska nastaviti da pruža podršku BiH na njenom evropskom putu.

Izvor: Akta.ba


Časopis Februar 2018

02 omot broj 2 sat

ELEKTRONSKI ČASOPIS

 

S A D R Ž A J

 

1. Federalno ministarstvo finansija/financija

 • Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII  2017. godine

2. Mr. Sanela Agačević, dipl. oec

Naziv članka: Događaji nakon izvještajnog perioda - MRS 10

 • Po završetku poslovne godine potrebno je posvetiti posebnu pažnju na događaje nastale nakon datuma bilansa. Jedno od temeljnih računovodstvenih kriterija za priznavanje elemenata finansijskih izvještaja odnosi se na vjerojatnost priticanja ekonomskih koristi u preduzeće ili oticanja iz njega, te pouzdana procjena vrijednosti pojedine stavke koja će se prikazati u izvještajima. U skladu sa navedenim temeljnim kriterijima pitanje vjerovatnosti nastanka događaja nakon bilansa i njihovog uticaja na finansijske izvještaje određeno je Međunarodnim računovodstvenim standardom 10. Temeljni cilj ovog standarda jest utvrditi uslove kada društvo treba uskladiti finansijske izvještaje zbog događaja nastalih nakon datuma bilansa, te utvrditi podatke koje treba objaviti o datumu na koji je odobreno izdavanje finansijskih izvještaja i događajima na datum bilansa. Također, standard upućuje na način postupanja kada događaji nastali nakon datuma bilansa ugrožavaju vremensku neograničenost poslovanja preduzeća.

3. Autor: Dr. sc. Jozo Piljić

Naziv članka:Primjena MRS 8 – Računovodstvene politike, promjene u računovodstvenim procjenama i greške

 • Računovodstvene politike su sastavni dio financijskih izvještaja društva i kao takve pružaju dodatnu informaciju korisnicima o metodama korištenja, vrednovanja i priznavanja stavki u financijskim izvještajima. Njihova tačnost, ažuriranost i kompletnost je često presudna za pružanje kvalitetne i pouzdane informacije korisnicima financijskih izvještaja. U tom pogledu, one moraju odražavati srž poslovnih događaja i transakcija društva, te ih je potrebno ažurirati usporedno s promjenama u poslovnom modelu društva (na primjer uvođenjem novih proizvoda ili usluga) i s promjenama u primjenjivom računovodstvenom okviru (promjene i dopune MRS/MSFI). Svrha svega navedenog je pružanje što kvalitetnijih informacija korisnicima financijskih izvještaja, kako bi im se omogućila što bolja ocjena položaja i uspješnosti društva te tako olakšalo donošenje poslovnih odluka. MRS 8 podupire ovu transparentnost podataka, te je jedan od ključnih standarda koji se moraju razmotriti prilikom pripreme financijskih izvještaja društva.

4. Autor: Mr. oec Elman Nadžaković

Naziv članka:Analiza aktive i pasive: ključni faktor analize bilansa stanja

 • Analiza aktive i pasive bilansa stanja osim analize historijskih podataka teži ka naglašavanju onih dijelova poslovanja koji su usmjereni prema sigurnosti i uspješnosti poslovanja. Informacije koje pokazatelji analize aktive i pasive bilansa stanja mogu osigurati same po sebi ne znače ništa, ukoliko korisnici te informacije ne znaju iskoristiti kako bi se poslovanje usmjerilo prema osnovnim ciljevima, a to su sigurnost i razvoj poslovanja. Zbog svoje važnosti i praktičnog značaja, ne samo za privredu nego i za društvo u cjelini, vrlo je važno posvetiti se afirmaciji analize aktive i pasive u svim segmentima društva. Cijela zajednica će da profitira ukoliko se ostvari napredak u oblasti analize finansijskih izvještaja ili samo dijelova tih izvještaja. Stoga teret i obaveza u afirmaciji analize aktive i pasive nose svi segmenti društva, od ministarstva finansija do samih korisnika informacija proizišlih iz analize.

5. Autor: Mr. oec Denis Zukić

Naziv članka:Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika

 • Osnovni cilj poreznih poticaja jeste povećanje investicija i povećanje privrednog rasta. U teoriji i praksi pojavljuju se dvije skupine poreznih poticaja: porezni praznik i porezno oslobađanje po osnovu investiranja. Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja zasigurno pripada ovoj drugoj skupini, tj. skupini poticaja po osnovu investiranja (u ovom slučaju investiranja u radnu snagu).Porezni poticaj po osnovu zapošljavanja, ogleda se u mogućnosti priznavanja dvostrukog iznosa troška bruto plaće novoprimljenih zaposlenika. Porezni poticaj po osnovu novoprimljenih zaposlenika koristiti veliki broj poreznih obveznika. Tokom prve godine primjene “novog” Zakona o porezu na dobit, dosta poreznih obveznika je sa velikom dozom opreza pristupalo prilikom korištenja ovog poticaja, tako da mnogi isti nisu ni koristili. Bez obzira što poticaj nije korišten za prvu godinu (jer se obveznik tog prava odrekao), zasigurno da porezni obveznik može svoje pravo na umanjenje osnovice koristiti u ovoj i svakoj narednog godini za novoprimljene zaposlenike iz prethodne godine.

6. Autor: Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Naziv članka: Porezni zakoni koji guše lizing društva u BiH

 • Tokom protekle 2017. godine često su vođeni razgovori o stanju na tržištu lizinga u BiH, mogućnosti izmjene određenih poreznih zakona, te pomoći u rješavanju nagomilanih problema kako bi se doprinijelo poboljšanju uslova na tržištu lizinga koje je već nekoliko godina u konstantnom padu, što ugrožava opstanak postojećih lizing društava u BiH. Stoga je “Udruženje/Udruga društava za leasing u Bosni i Hercegovini” pokrenulo određene inicijative kako bi kroz izmjene i dopune sistemskih zakona iz oblasti direktnih i indirektnih poreza spriječilo postepeno gašenje svih lizing društava u BiH. U tekstu je detaljnije opisan sadržaj prijedloga za izmjenu pojedinih odredbi državnog Zakona o porezu na dodatu vrijednost (dalje: Zakon o PDV-u) i Zakona o porezu na dobit FBiH, što bi imalo direktnog uticaja na zaustavljanje daljeg smanjenja ukupne aktive lizing društava, što se već godinama dešava.

7. Autor: Bernard Iljazović,dipl. iur.

Naziv članka: Implikacije novog Zakona o PIO

 • Stabilnost penzijskog i invalidskog osiguranja jedan je od ključnih faktora za gospodarsku i financijsku stabilnost svake države. S obzirom na sve lošiju socijalnu održivost i negativna demografska kretanja, odnosno sve intenzivnije starenje stanovništva države se sve više suočavaju s izazovima kako održati pravedan, a pri tome i ekonomičan penzijski sustav. Kako i FBiH, odnosno njezin sustav penzijskog i invalidskog osiguranja u uvjetima loše ekonomske situacije nije imun na takve trendove, potrebno je bilo poduzeti određene korake u smislu izmjene zakonskih rješenja kako bi se sanirale anomalije postojećeg sustava, s ciljem podizanja održivosti penzijskog sustava i poboljšanja uvjeta za korištenje prava iz istoga.  Intencija zakonodavca za donošenjem novih normativnih rješenja iz područja penzijskog i invalidskog osiguranja proizlazi temeljem donesene Strategije o reformi penzijskog sustava u Federaciji BiH kojom su utvrđene nove smjernice za reformom postojećeg  sustava kako bi se izbjeglo moguće urušavanje i stvorili preduvjeti za njegovu uspješnu daljnju održivost, odnosno postigla veća ekonomičnost istog i smanjili troškovi nositelja osiguranja.

8. Autor: Elma Peštović,dipl. oec

Naziv članka:Obračun članarina turističkim zajednicama

 • Oblast turizma na nivou Federacije BiH još od 2015. godine, zbog presude Ustavnog suda FBiH i nedonošenja novog federalnog zakona,  ostala je bez zakonskog uređenja. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju turizma u Federaciji BiH, a shodno tome, i Uredba o članarinama u turističkim zajednicama (koja se naslanja na Zakon), prema Presudi Ustavnog suda Federacije BiH  broj U-34/13, od 03.07.2014. godine nisu saglasni Ustavu Federacije BiH. U međuvremenu neki kantoni su donijela svoje propise (Zakone) kojim je uređeno pitanje obračuna članarina turističkim zajednicama.

9. Autor:Nedim Čustović, dipl. oec

Naziv članka: Interna revizija u javnom sektoru i javnim preduzećima i moguće kolizije u vezi praktične primjene

 • Ovaj članak je fokusiran na uporednu analizu  dva zakona (Zakona o javnim preduzećima, koji je lex specialis za uspostavu interne revizije u javnim preduzećima)  i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH)i drugih relevantnih propisa s ciljem identifikovanja i pojašnjenja svih onih odredbi koje stvaraju koliziju i ograničavaju brži razvoj interne revizije u javnim preduzećima FBIH, kao i u cjelokupnom javnom sektoru. Osnovna dilema i nejasnoća ogleda se u koliziji Zakona o javnim preduzećima i izmijenjenog i dopunjenog Zakona o internoj reviziji u FBiH, koji različito  tretiraju kome odgovara odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije. Naime po Zakonu o javnim preduzećima koji je lex specialis, Zakon za internu reviziju u javnim i privrednim društvima odjel interne revizije i direktor odjela interne revizije odgovorni su Odbora za reviziju, dok jepo izmijenjenom i dopunjenom Zakonu o internoj reviziji u FBiH, gdje se u spomenuti zakon uvodi, pored svih korisnika javnih sredstava budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te vanbudžetskih fondovai javna preduzeća, gdje nastaje potencijalni problem. Naime, Zakon o javnim preduzećima je kako smo i rekli lex specialis Zakon za internu reviziju u javnim društvima.

10. Autor: Safija Žilić, dipl. oec

Naziv članka:Forex (foreign exchange market) najveće finansijsko tržište na svijetu

 • FOREX je globalno, najveće i najlikvidnije finansijsko tržište na svijetu, na kojem svakodnevno trguju sve strane i domaće banke, kao i mnoge druge finansijske institucije sa ciljem zaštite od rizika i/ili ostvarivanja profita na valutnim kursevima. Također, riječ je  o najvećem necentralizovanom finansijskom tržištu na svijetu, koje  ima obim trgovine daleko iznad obima trgovanja bilo koje druge berze na svijetu. Naravno sve je mnogostruko brže nego na tržištu  kapitala. Nagli razvoj ovog tržišta počeo je od kada su uvedene slobodno plutajuće valute (eng. „free floathing currenciess“), a neslućene razmjere je dostiglo enormnom primjenom internet tehnologije. FOREX se odlikuje brzom promjenljivošću, sa velikim oscilacijama što donosi velike profite, s tim da se uvijek mora imati na umu da su isto tako mogući i veliki gubici. Na FOREX tržištu, također se trguje deviznim pravima, zlatom, naftom i sl. Za  trgovinu sa realnim novcem potrebno je dobro se pripremiti i educirati.

11. Autor:Jasmin Omeragić, dipl oec

Naziv članka:Ima li računovodstvena profesija u korisnicima svojih usluga adekvatne procjenitelje vrijednosti

 • Računovodstvena profesija je kroz svoj razvoj trpila veoma različita shvatanja i tretman. Međutim, sada smo svjedoci činjeničnog stanja da savremene tendencije razvoja od profesionalnih računovođa očekuju nova (nemoguća i svemoguća) znanja, vizije i ideje zasnovane na profesionalnom, računovodstvenom znanju visokog nivoa istovremene zaštite javnog interesa s jedne, te zaštite menadžmenta firme (poslodavca ili klijenta), s duge strane. Postignuća profesionalnih računovođa u praksi su direktno determinirana prije svega stupnjem njihovih kompetencija, znanja i vještina. Ukupni napori u obrazovanju računovođa, od srednjoškolskog i visokog obrazovanja, preko kontinuirane edukacije moraju biti u funkciji njihove kvalitetne edukacije i osposobljavanja za zadatke koje će pred njih postavljati praksa. Stupanj profesionalne osposobljenosti i kompetentnosti zavisi od nivoa i kvaliteta formalnog obrazovanja prije stupanja u profesiju, ali, s druge strane i nivoa i kvaliteta dodatnog obrazovanja koje se stiče u procesu profesionalnog licenciranja računovođa i kontinuirane edukacije. No, i pored toga, u praksi ima dosta primjera da se još uvijek, uloga i značaj profesionalnih računovođa u procesu efikasnog upravljanja firmom ne procesiraju na pravi način.

12. Autor: Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Naziv članka: Zaštita radnika i ostvarivanje prava i obaveza iz radnog odnosa

 • Odredbama Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“, broj 26/16)  značajna pažnja je posvećena zaštiti radnika i ostvarivanju prava i obaveza iz radnog odnosa. Radnici ostvaruju prava i obaveze, prije svega, kod poslodavca, što ne isključuje ostvarivanje prava radnika i pred drugim nadležnim organima kao što su inspekcijski organi, nadležni sudovi i drugi organi, u skladu sa zakonom. Ovakvo zakonsko rješenje ima za cilj, prije svega, da se smanji broj radnih sporova pred nadležnim sudovima, odnosno da se izbjegnu dugi sudski postupci i nepotrebno parničenje. Institut zaštite radnika  obuhvata, između ostalog, sigurnost i zdravlje na radu, obaveze radnika i poslodavca, kao i zaštitu maloljetnika.

13. Autor: Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Naziv članka:Potrošačka kultura, model i ponašanje potrošača

 • Ako bi pokušali definisati pojam potrošač onda bipotrošač ili konzument bila osoba ili domaćinstvo koje kupuje (konzumira, troši) proizvode i usluge stvorene od ekonomskog sistema. Ponašanje potrošača je zanimljivo budući da su svi ljudi, uz mnogobrojne uloge koje imaju u pojedinim fazama života i potrošači od najranije dobi. Stoga ljudi u ulozi potrošača, iz vlastitog iskustva, mogu izvesti niz zaključaka i samim time bolje razumjeti vlastito i tuđe ponašanje prilikom kupovine. Proučavanje ponašanja potrošača kao zasebne marketinške discipline započelo je kada su proizvođači shvatili da se potrošači ne ponašaju i ne reaguju uvijek u skladu s njihovim očekivanjima. Umjesto da nagovaraju potrošače na kupovinu svojih proizvoda, marketinški orijentisane firme zaključile su kako je mnogo jednostavnije rješenje proizvoditi samo one proizvode za koje su prethodno, kroz istraživanja utvrdile da ih potrošači žele. „Ponašanje potrošačačini niz psiholoških i fizičkih aktivnosti koje poduzima pojedinac ili domaćinstvo u procesu odabira, kupovine i konzumiranja proizvoda i/ili usluga.“ Ova definicija upućuje na zaključak da ponašanje potrošača uključuje prije kupovne, i poslije kupovne psihičke i fizičke aktivnosti s ciljem zadovoljenja specifične potrebe, odnosno radi se o ponašanju koje je usmjereno prema nekom cilju.

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa

 


UIO pustila u funkciju novi elektronski portal ePorezi

slika.php uiopUprava za indirektno oporezivanje danas je pustila u funkciju novi portal E-POREZI putem kojeg ce poreski obveznici moci elektronski komunicirati sa UIO.

Svi poreski obveznici koji su se registrovali kod nadleznog regionalnog centra UIO za koristenje elektronskih usluga, danas su putem elektronske poste dobili predpristupne parametre za prvi ulazak na novi elektronski portal E-POREZI. Nakon prvog ulaska na portal sa predpristupnim parametrima svi obveznici prvo moraju promijeniti lozinku koju ce samo oni znati i svaki sljedeci put ce ulaziti na portal sa novom izmijenjenom lozinkom. Nakon toga, svi poreski obveznici mogu podnosti januarske PDV i akcizne prijave elektrosnkim putem u zakonski predvidjenim rokovima. Portal je dostupan za poreske obveznike na adresi https://e-porezi.uino.gov.ba:4443/

Rok za podnošenje prijave za poreski period 01.01.-31.01.2018. godine i plaćanje obaveze po PDV prijavi za ovaj poreski period je ponedjeljak 12.01.2018. godine.