SRRFBiH: Informacija članovima Saveza o održavanju seminara

Savez računovođa i revizora FBiH na svojoj web stranici objavio je informaciju članovima Saveza o održavanju seminara vezano za IPA 2013 Twinning Projekt „Podrška borbi protiv pranja novca“.

Cilj održavanja seminara jeste opće informisanje o problematici pranja novca i finansiranja terorizma, obaveze računovođa i revizora po Zakonu o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma, prezentacija međunarodnih standarda i novosti u evropskom zakonodavstvu vezanih za navedene profesije, indikatori za sumnju na pranje novca, konkretni predmeti pranja novca, pitanja i odgovori.

Više informacija o seminaru možete preuzeti putem sljedećeg linka SEMINAR


PANTHEON konferencija – događaj koji promovira digitalni napredak u poslovnom okruženju

Glavna tema ovogodišnje PANTHEON konferencije je „Digitalizacija 2019 u praksi“. Fokus je na potrebama malih i srednjih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Cilj konferencije je učesnicima pokazati prednosti primjene digitalnih alata u svakodnevnom poslovanju na konkretnim primjerima iz prakse, te ih približiti digitalnoj transformaciji. Konferencija će se održati 13. juna 2019. godine u Hotelu Hills u Sarajevu.

Na konferenciji će uz pomoć predstavnika države, agencija, udruženja, privrednih komora, uspješnih privrednika kao i PANTHEON konsultanata razgovarati o rezultatima digitalizacije u Bosni i Hercegovini kao i viziji za budućnost, strategijama za uspješnu digitalizaciju u kompanijama, te uspješnim digitalnim i PANTHEON praksama po profilima i tipovima kompanija. Konferencija je namijenjena svima koji žele da odgovorno obavljaju svoj posao te prate napredak s područja svoje struke, ekonomije, biznisa i poslovnog sistema kojim vode svoje poslovanje ili imaju namjeru da to započnu.

Kao vodeći ponuđač jezički i zakonodavno lokaliziranog ERP software-a u Adriatik regiji sa više od 57.000 korisnika imamo veliku odgovornost u segmentu malih i srednjih preduzeća pa i šire da ponudimo u obliku poslovnih rješenja najbolje odgovore na izazove i prilike digitalne transformacije i to smo vrlo ozbiljno shvatili. U okviru predavanja i raznolikih, korisnih rasprava želimo potaknuti inicijative i konkretne korake napretka u preduzećima koja koriste naš poslovni program“, istaknuo je Nedim Pašić, direktor Datalab BH.

Konferencija stavlja fokus na privredni sektor, potrebe direktora, računovođa, kao i ostale poslovne funkcije u procesu digitalizacije, te će tako biti predavanja i radionice i organizirani. Skladno tome predavanjima će biti obuhvaćeni primjeri digitalizacije u računovodstvu, kadrovskoj službi, nabavci, prodaji, proizvodnji i menadžmentu. Prezentirani će biti PANTHEON alati i i funkcionalnosti za uspješnu digitalizaciju u kompanijama.

PANTHEON već danas omogućava nekoliko alata i funkcionalnosti za digitalizaciju poslovanja: PANTHEON poslovni proces, eDokumentacija, Sigurnosna kopija (Backup) i mnogo više. U budućnosti planiramo pristup PANTHEON-u posredstvom svih elektroničkih uređaja te povezivanje i razmjenu ključnih podataka u oblaku i preko eRazmjene.

Digitalizacija je budućnost svih kompanija. Moderno poslovno okruženje danas podrazumijeva napredno korištenje digitalnih tehnologija, bez obzira na industriju u okviru koje se posluje. Bitno je ne samo da bi preduzeće bilo konkurentno na tržištu, već da bi uopšte moglo preživjeti u budućnosti. Važno je biti svjestan da  neprimjenjivanje savremene tehnologije vas uskraćuje za podizanje poslovanja na viši nivo i optimizaciju poslovnih procesa“, napomenuo je Pašić.

Više o PANTHEON konferenciji na sljedećem linku PANTHEON KONFERENCIJA


PU: Obavijest poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu

Na web stranici Porezne uprave FBiH, objavljeno je Obavještenje poreznim obveznicima kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, obavještenje donosimo u cjelosti...

Obavještavaju se svi porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu da je Porezna uprava Federacije BiH započela sa intenzivnim aktivnostima kontrole poslovanja poreznih obveznika koji porez na dohodak plaćaju u paušalnom iznosu.

U vezi sa navedenim aktivnostima, podsjećaju se navedeni porezni obveznici da Porezna uprava Federacije BiH, u skladu sa članom 31. stav (2) Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/13) može ukinuti poreznom obvezniku paušalno plaćanje poreza na dohodak i u skladu sa članom 29. navedenog zakona utvrditi i naložiti plaćanje akontacije poreza na dohodak, ukoliko tokom godine u postupku nadzora ili na osnovu prikupljenih podataka o njegovim ostvarenim prihodima utvrdi:

 • da je ostvario dohodak iznad iznosa koji primjenom propisanih stopa poreza na dohodak premašuje utvrđeni paušalni iznos poreza, ili
 • da je ostvario prihode koji podliježu obavezi plaćanja poreza na dodanu vrijednost, ili
 • da ne ispunjava kriterije propisane u članu 49. Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18).

Kako bi izbjegli sankcije zbog nepoštivanja odredbi Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 10/08, 9/10, 44/11, 7/13 i 65/139) i Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak (“Službene novine Federacije BiH“, broj: 67/08, 4/10, 86/10, 10/11, 53/11, 20/12, 27/13, 71/13, 90/13, 45/14, 52/16, 59/16, 38/17, 3/18 i 30/18), upozoravaju se porezni obveznici kojima je odobreno plaćanje poreza na dohodak u paušalnom iznosu, a koji ne ispunjavaju uslove iz Zakona i Pravilnika da su dužni preći na utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti na način propisan odredbama člana 19. Zakona, odnosno nadležnoj poreznoj ispostavi podnijeti pismeni zahtjev za ukidanje paušala.

IZVOR: www.pufbih.ba


UIO: Anketa za porezne obveznike

Uprava za indirektno oporezivanje na svojoj web stranici objavila je anketu za porezne obveznike. Anketu kao i dio obavještenja vezanog za popunjavanje ankete donosimo u nastavku...

Poštovani porezni obveznici,

U cilju unaprjeđenja usluga koje pruža Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje (UINO), molimo vas da odvojite nekoliko minuta svog vremena i ispunite kratku anketu. Pitanja su veoma jednostavna i svrha je da UINO dobije povratnu informaciju od poreznih obveznika u kom pravcu mora vršiti promjene kako bi nivo usluga koje pruža Uprava i odnos sa privrednom zajednicom bili puno bolji. Anketi se pristupa klikom na link ispod i ista je potpuno anonimna, pa vas molimo da realno odgovorite na postavljena pitanja.

Za pristup anketi kliknite na sljedeći link: https://forms.gle/RYTTmupEgPg8e4K18.

 

Izvor: www.uino.gov.ba


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 33/19 od 17.05.2019. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine iznosi 916 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za mart 2019. godine iznosi 1407 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period januar 2019. godine – mart 2019. godine iznosi 912 KM.


Časopis Maj 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Procjena vrijednosti preduzeća sa osvrtom na  metode procjene

Procjena vrijednosti preduzeća ne mora biti isključivo kupoprodaja preduzeća već i potreba za utvrđivanjem realnog osnova za niz drugih poslovnih transakcija kao što su: spajanje preduzeća, podjela nasljedstva, ulaganje u preduzeća (bilo uplatom dionica ili na neki drugi način), odobravanje kredita uz hipoteku na imovinu, pretvaranje potraživanja povjerioca u udio u kapitalu preduzeća, reprivatizacija odnosno nacionalizacija preduzeća, visina zakupa preduzeća, vrednovanje portfelja itd. Određivanje vrijednosti preduzeća predstavlja složen proces koji od procjenitelja zahtjeva praktično iskustvo i teorijsko znanje. Vrednovanjem preduzeća bavi se poseban krug finansijskih, revizijskih i drugih nepristranih vještaka-procjenitelja. Njihov zadatak je dati naručiocu objektivno i realno mišljenje o vrijednosti preduzeća, odabrati metodu procjenjivanja koja je najprimjerenija određenom preduzeću, jer ne postoji jedinstvena metoda koja bi precizno procijenila vrijednost preduzeća, odnosno sastaviti ekspertizu (izvještaj koji se sastavlja nakon što se stručno i savjesno obave preuzeti zadaci). Samo u tom slučaju moguće je provesti procjenjivanje vrijednosti s najmanjim odstupanjima procijenjene od stvarne vrijednosti preduzeća.

2. Dr.sc. Jozo Piljić

Pripajanje ovisnog društva s ograničenom odgovornošću matičnom društvu

Statusne promjene podrazumijevaju tri moguće promjene kod poslovnih subjekata: pripajanje, spajanje i podjelu poslovnog subjekta. Kod pripajanja (fuzije) se jedan poslovni subjekt pripaja drugom poslovnom subjektu pri čemu subjekt koji se pripaja, upisom pripajanja u sudski registar prestaje postojati te postaje dio društva preuzimatelja. Postupak provođenja pripajanja treba voditi sukladno propisima o privrednim društvima te računovodstvenim i poreznim propisima. S pravne strane gledano, najvažniji učinak pripajanja proizlazi iz činjenice da je poslovni subjekt preuzimatelj sveopći slijednik društva koje se pripaja te da sva imovina i obveze pripojenog društva prelaze na društvo preuzimatelja, dok pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar gubi pravnu osobnost i prestaje postojati. Pravni učinci pripajanja nastaju upisom pripajanja u sudski registar. Razlozi zbog kojih dolazi do pripajanja društva mogu biti razni, od smanjenja troškova, poreznih ušteda, stjecanja tržišta, bolje organizacije poslovanja i sl. Ovo područje je vrlo kompleksno te provođenje procesa pripajanja u nekom poslovnom subjektu zahtijeva usku suradnju pravnog, financijskog i računovodstvenog sektora, kako bi sve proteklo u najboljem redu i kako bi se ostvarili ciljevi predmetnog pripajanja.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Elementi finansijskog položaja

Pod bilansom se podrazumijeva sistematizirani pregled stanja imovine, obaveza i kapitala na određeni dan. Iz nadvedene definicije se vidi da bilansa pokazuje finansijski položaj  privrednoga društava. Dakle osnovni elementi bilanse su:imovina, obaveze i kapital. U razmatranju finansijskog položaja posebno važnu ulogu imaju veze i međuodnosi koji postoje između osnovnih elemenata bilanse, kao i međusobna povezanost i uvjetovanost pojedinih dijelova imovine i izvora imovine. Kapital predstavlja jednu od osnovnih komponenti svakog privrednog društva, a kao tačka istraživanja ekonomskih stručnjaka, predstavljat će vječnu i nezaobilaznu temu istraživanja.

4. Hajrudin Hadžimehanović

Oporezivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti

Zakon o porezu na dohodak zasniva se na savremenim rješenjima oporezivanja dohotka fizičkih osoba – rezidenata Federacije BiH koje ostvare prihod  na području Federacije i van područja Federacije, kao i prihoda koje nerezidentne fizičke osobe ostvare na području Federacije.Na kraju poreznog perioda (kalendarske godine) utvrdi se ukupni godišnji neto oporezivi dohodak koji je ostvarila fizička osoba u protekloj godini vršenjem nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, po osnovu imovine i imovinskih prava i ulaganja kapitala, da se taj dohodak umanji za lični odbitak na koji porezni obveznik prema odredbama zakona ima pravo, na utvrđenu poreznu osnovicu obračuna poreza na dohodak, popuni godišnja prijava i ista sa dokazima o izvršenoj uplati dostavi u zakonom propisanom roku Poreznoj upravi.Zakon o porezu na dohodak temelji se na načelima pravednosti, jednakosti i tržišno orijentiranom konceptu oporezivanja dohotka koji se ostvari u jednom poreznom razdoblju na teritoriji Bosne i Hercegovine i izvan nje i koji se oporezuje samo jednom.

5. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Vrste poreza u Evropskoj uniji

Države članice Evropske unije izgrađuju nadnacionalnu pravno-ekonomsko-političku zajednicu s zajedničkim unutrašnjim tržištem, te zajedničkom novčanom jedinicom eurom. Poreski sistemi država članica Evropske unije u sadašnjoj fazi podložni su istovremeno procesima zajedničke harmonizacije kod poreza na dodatnu vrijednost i trošarina, te međusobne jake konkurencije kod ostalih vrsta poreza. Proces harmonizacije tek hvata svoj zamah, jer svaka pojedina članica teži tome da svoje poreske sisteme formira na temelju određenih prednosti koje posjeduje, kao što su veći dohodci u zemlji, više prirodnih resursa, visoka potrošnja, jer na temelju njih mogu prikupiti veće količine prihoda za podmirenje javnih obaveza. Zato su porezi osnovni i najvažniji izvor prihoda svake države. Članice EU najviše djeluju na direktne poreze jer su oni u potpunosti pod njihovom kontrolom i u manje razvijenim zemljama predstavljaju najvažnije državne prihode zbog lakoće svog prikupljanja te velikih stopa koje nameću. Najveći pomak unutar poreske politike vidljiv je kroz indirektne poreze, jer je EU svojim regulativama i postavljenim temeljima za takve poreze uspjela dovesti do toga da članice počnu pridavati više pažnje tom vidu poreza i na taj način počnu pridonositi ne samo privrednim i fiskalnim ciljevima, već i nefiskalnim ciljevima.

6. Nedim Čustović

Tri linije odbrane u efikasnom upravljanju i kontroli rizika-trenutna praksa u BiH  (I dio)

Program modela tri linije odbrane uspostavljen je na izvornim elementima COSO modela za interne kontrole. Model pruža jednostavan način prepoznavanja i objašnjava kako upravljačko tijelo može na najbolji način izvršavati svoje odgovornosti u upravljanju, efikasnosti transparentnosti i nadzoru. Model je dao doprinos kolektivnom razumijevanju upravljanja, upravljanja rizicima i interne kontrole. U modelu “tri linije odbrane”, interne kontrole koje uspostavlja operativno rukovodstvo (u našoj praksi u BiH, radi se o uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrolama (FUK-a) smatraju se prvom linijom odbrane u upravljanju rizikom, različite funkcije uspostavljene u cilju upravljanja rizikom i funkcije za nadzor usklađenosti (compliance) smatraju se drugom linijom odbrane, dok interna revizija (nezavisno uvjeravanje) predstavlja treću liniju. Svaka od ove tri linije ima posebnu ulogu u najširem okviru korporativnog upravljanja. Ovaj model obezbeđuje novi pogled na poslovanje, podržavajući neprekidnu uspješnost inicijative za upravljanje rizikom, a odgovara svakoj organizaciji bez obzira na njenu veličinu i složenost poslovanja. Čak i u rganizacijama gdje ne postoji formalno uspostavljeni okvir za upravljanje rizikom, uvođenje modela “tri linije odbrane” može učiniti jasnijim pitanja rizika i kontrole i pomoći poboljšanju efektivnosti sistema upravljanja rizikom.

7. Emsud Muhadžić

Dodatni glasovi za dioničare

O lojalnosti u kompanijskom pravu može se govoriti sa više aspekata. Prvi je naravno obaveza lojalnosti, odnosno lojalnost kao posebna dužnost. Uopćeno gledano nagrađivanje lojalnosti doprinosi smanjenju prakse praznog glasanja i davanja dionica u zajam, s obzirom na to da odlučivanje prelazi u ruke aktivnih dioničara koji su dugoročno zainteresirani za uspjeh društva kao osobe koje nose ekonomski rizik. Dionice za lojalnost predstavljaju instrument za nagrađivanje lojalnih dioničara. Pod dionicama za lojalnost obično se podrazumijevaju dionice koje daju pravo na više glasova lojalnim dioničarima, koje društvo emitira. Naime, obične dionice lojalnih dioničara se u njih „pretvaraju“ tokom poslovanja društva, zadržavajući ta novodobijena svojstva sve dok je lojalni dioničar njihov imatelj. Dionice za lojalnost su definirane kao dionice koje daju pravo na više glasova. Ipak, s obzirom na to da se dionice za lojalnost, shvaćene kao dionice koje daju specijalna prava lojalnim dioničarima, ne emitiraju, one nisu posebna vrsta dionica, iako njihov naziv to asocira, pa ne čine ni posebnu klasu dionica već predstavljaju specijalno pravo glasa, odnosno pravo na više od jednog glasa po dionici, koje je vezano za određenog dioničara i/ili specijalno ekonomsko pravo koje dionice daju.

8. Jasmin Omeragić

Osnove računovodstva koje bi i menadžeri morali znati

Osnovna znanja iz računovodstva i finansija menadžmentu su ukratko potrebna za dobro izvršenje posla, kod naručivanja, plaćanja, investiranja, praćenja novčanog toka, analize finansijskih izvještaja, itd. U poslovnom svijetu nema takve djelatnosti koja može funkcionirati bez ekonomske logike, računovodstva i finansijske računice, to jest svako ko želi profitno poslovati mora efikasno koristiti resurse i poslove završavati sa pozitivnom razlikom između oprihodovanih i uloženih sredstava. Sve aktivnosti, bilo da je u pitanju pojedinac, firma ili cijela zajednica ima svoju „računicu“, te je stoga poznavanje zakonitosti koje vladaju u poslovnim odnosima svima potrebno. Svi akteri (a pogotovo menadžeri) koji su uključeni u poslovne aktivnosti, moraju da poznaju osnove računovodstva i finansijskog poslovanja u užem ili širem smislu. Pogrešno educiran menadžment sa simptomima nedostatka finansijskih znanja i finansijskog razmatranja poslovanja firme koju vodi, može dovesti do veoma negativnih posljedica koje mogu ugroziti kontinuitet poslovanja firme.

9. Bernard Ijlazović

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo

Temeljem odredbi Zakona o radu propisana je obveza vladama kantona da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona  donesu propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, te je u skladu s tim Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javom sektoru u Kantonu Sarajevo. Kako bi Uredba polučila pozitivne ciljeve nije dovoljno da se samo zadovolji zakonska forma, nego je potrebna promjena svijesti u široj društvenoj zajednici.

10. Safeta Lukačević

Otkaz  - posljedice i kako se suočiti s otkazom

Otkaz ne dobije uvijek osoba koja nesavjesno obavlja posao, kasni na posao, nije dovoljno kompetentna za posao koji radi ili pravi kardinalne greške. Naravno, sve je češća pojava da dobar radnik dobije otkaz. Razlozi su razni i u njih, nećemo zalaziti. U vrijeme ekonomske krize iz dana u dan sve je više onih koji su prinuđeni da se nakon rada u određenoj sredini suoče sa gubitkom posla, primorani da uz mnogo truda i energije sreću potraže na drugom mjestu. Dobiti otkaz veliki je stres i može se usporediti s gubitkom bliske nam osobe. Stoga je važno da si date vremena za prihvaćanje činjenice da će vam se život promijeniti od temelja. Budite tužni, ljuti i povrijeđeni jer imate puno pravo tako se osjećati. Ukoliko se osjećate tjeskobno ili anksiozno, možete i potražiti pomoć stručnjaka, pogotovo ako to stanje potraje duže. Psiholozi savjetuju da u slučaju otkaza radimo na sebi i nikako ne odustajemo.

11. Džana Kadribegović

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad  i  promijenjene  radne sposobnosti

Zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan je od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva. Pružanje adekvatne zaštite radnicima je značajno, ne samo sa aspekta radnika, već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Stoga je, prilikom stupanja radnika na rad, poslodavac  dužan omogućiti radniku da se upozna sa propisima u vezi sa radnim odnosima i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu. Radnik koji je privremeno spriječen za rad u, zakonom predviđenim slučajevima, ima određena prava i obaveze, što se, također, odnosi i na poslodavca. Radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima.

Mišljenje Federalnog ministarstva finansija

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa

 

 


Tekst novog zakona o PDV-u upućen entitetskim parlamentima

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine dao je saglasnost da se Nacrt zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV) dostavi nadležnim komisijama entitetskih parlamenata na konsultacije.

Nakon toga on bi ponovo trebao biti razmatran na sjednici Upravnog odbora UIO, a potom i upućen u javnu raspravu, a radi se o zakonu koji trebao biti usklađen s evropskim direktivama i cilj mu je da olakša rad poslovnoj zajednici.

Članovi Upravnog odbora usvojili odluku o visini kompenzatorne kamate za drugo polugodište 2019. godine koja iznosi 12 posto i odnosi se na određena carinska dugovanja.

O Nacrtu zakona o porezu na dodanu vrijednost bit će govora na narednom seminaru koji organizuje konsultantska kuća FEB, više na: https://feb.ba/seminar-specificnosti-iz-oblasti-pdv-a-nova-uputstva-uino-porez-po-odbitku-sluzbena-putovanja/

 

Izvor: Akta.ba


RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

RAČUNOVODSTVO PRIVREDNIH DRUŠTAVA (2. dopunjeno izdanje: mart 2019.godine)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. Reuf Kapić, redovni profesor i Dr. Rajko Radović, redovni profesor

Knjiga je pisana  prije svega, s namjerom da se koristi kao djelo koje je namijenjeno, računovođama, revizorima, menadžerima, analitičarimai i financijskim stručnjacima koji svakodnevno promišljaju, analiziraju, evidentiraju i planiraju poslovne događaje. Knjiga se preporučuje studentima pri proučavanju računovodstva kao i pri izradi diplomskih radova. U njoj je uspješno spojena računovodstvena i financijska teorija i praksa i nudi odgovarajuća rješenja kroz  mnoštvo praktičnih primjera.

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. RAČUNOVODSTVENI SUSTAV
 2. NEMATERIJALNA SREDSTVA
 3. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA
 4. INVESTICIJSKE NEKRETNINE
 5. UMANJENJE VRIJEDNOSTI SREDSTAVA
 6. BIOLOŠKA SREDSTVA
 7. OSTALA (SPECIFIČNA) STALNA MATERIJALNA SREDSTVA
 8. DUGOROČNI FINANCIJSKI PLASMANI
 9. DRUGA DUGOROČNA POTRAŽIVANJA
 10. ODGOĐENA POREZNA SREDSTVA I DUGOROČNA RAZGRANIČENJA
 11. SIROVINE, MATERIJA REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVENTAR
 12. PROIZVODNJA U TOKU
 13. GOTOVI PROIZVODI
 14. ROBA
 15. STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI
 16. AVANSI DANI ZA NABAVKU MATERIJALA, ROBE I USLUGA
 17. GOTOVINA I GOTOVINSKI EKVIVALENTI
 18. POTRAŽIVANJA OD PRODAJE
 19. POTRAŽIVANJA ZA PDV– ODBITNI ULAZNI POREZ
 20. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 21. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA
 22. KAPITAL
 23. DUGOROČNA REZERVIRANJA I ODGOĐENE POREZNE OBVEZE
 24. DUGOROČNE OBVEZE
 25. KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBVEZE
 26. OBVEZE IZ POSLOVANJA
 27. OBAVEZE PO OSNOVU PLAĆA, NAKNADA I OSTALIH PRIMANJA ZAPOSLENIH
 28. OBVEZE ZA PDV
 29. PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA
 30. LIZING (NAJMOVI)
 31. RASHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 32. PRIHODI I KRITERIJI ZA NJIHOVO PRIZNAVANJE
 33. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT U SKLADU S MRS/MSFI
 34. IZVANBILANČNA EVIDENCIJA
 35. OTVARANJE I ZAKLJUČAK KONTA STANJA I USPJEHA
 36. OBRAČUN TROŠKOVA I UČINAKA
 37. UTVRĐIVANJE POREZA NA DOBIT
 38. PRIPREMNE RADNJE KOJE PRETHODE IZRADI FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA
 39. RASPODJELA OSTVARENE DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Godina izdanja: 2019. godina

Broj strana: 860

Cijena 99,45 KM s PDV-om  

Naruči knjigu ( 99.45 KM sa PDV )

EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST (Izbjegavanje plaćanja poreza - porezne prevare)

Autor: Dr.sc. Jozo Piljić

Recenzenti: Dr. sc. Dinka Antić, Dr. sc. Ševal Alić

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )

Knjiga je namijenjena računovođama, revizorima, analitičarima, kontrolnim i pravosudnim organima, studentima i drugima koji izučavaju opisanu materiju ili se na bilo koji način susreću s problemom evazije poreza na dodanu vrijednost.

„Knjiga „Evazija poreza na dodanu vrijednost“, autora doc.dr.sci Joze Piljića, obrađuje aktualnu problematiku efikasnije naplate poreza u uvjetima rastućih poreznih prevara i utaja poreza, ne samo na nacionalnom, već i na regionalnom i globalnom planu. Autor je u knjizi ukazao na činjenicu da porez na dodanu vrijednost (PDV), za razliku od oporezivanja na promet,  po svojim konceptulanim karakteristikama predstavlja izdašan porez, te da ima značajan udio u poreznim strukturama razvijenih država, a u  zemljama u razvoju i dominatni značaj za financiranje budžeta. Iako je vjerovatnoća nastanka poreznih utaja zbog frakcionog načina plaćanja PDV-a mnogo manja nego u sistemu poreza na promet istraživanja iskustava razvijenih zemalja koje je sproveo autor su pokazala da postoje mnogobrojne slabe tačke sistema PDV-a, ne samo u segmentu povrata kojeg međunarodni eksperti nazivaju  „Ahilovom“ petom sistema PDV-a. Učinjen je veliki napor da se pobroje svi pojavni oblici prevara u sistemu PDV-a, koji su sistematizirani prema segmentima sistema PDV-a i detaljno obrađeni. Značaj knjige se ogleda i u tome što su prezentirane dobra praksa članica EU i mjere u cilju poboljšanja funkcioniranja sistema PDV-a u EU i zaštite fiskalnih prihoda Unije, kao i iskustva u borbi protiv PDV prevara. Obrađujući efikasnostt ubiranja PDV-a u EU autor je ukazao i na dvosmjerno kretanje buduće reforme sistema PDV-a. Osim reforme politike PDV-a u cilju smanjenja legalne porezne evazije potrebno je reformirati i tehnike administriranja PDV-om od strane porezne administracije, u čemu presudnu ulogu imaju metode borbe protiv PDV prevara.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Dinka Antić

 

„Nakon pregleda i analize rukopisa mogu konstatovati da:

 • Rukopis u potpunosti odgovara naslovu knjige: „EVAZIJA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST"
 • Sadržaj rukopisa iznesen je pregledno i jasno, u jezičkom i sadržajnom smislu;
 • Knjiga koja vrlo razumljivim jezikom  otkriva kompleksnost sistema javnih prihoda i poreza i evazije poreza
 • Može biti poticaj za nova promišljanja o poreskim prevarama i načinu njihova sprečavanja
 • Analizirana iskustva zemalja mogu biti od koristi za primjenu dobrih rješenja u poreskom sistemu Bosne i Hercegovinu prema zahtjevima EU kao našem strateškom cilju
 • Knjiga se pojavljuje u značajnom trenutku kada BiH treba da počne sa primjenom odredbi iz Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju sa EU. Zbog toga će biti od koristi mnogima i u državnoj administraciji.

Na temelju svega iznesenog, knjigu autora dr Joze Piljić preporučujem za objavljivanje, te predlažem da bude dostupna potencijalnim čitateljima kao što su studenti fakulteta za kriminalistiku, uposlenim u poreskim upravama, tužilaštvima, sudovima i agencijama za istrage i zaštitu, knjigovođama i porskim obveznicima.“

Izvod iz recenzije: Dr. sc. Ševal Alić

 

Knjiga sadrži  poglavlja:

 1. UVOD
 2. SUSTAV POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 3. POREZNA EVAZIJA
 4. PODLOŽNOST VLADAJUĆEG TIPA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST NEZAKONITOJ EVAZIJI
 5. PRIMJENA MJERA U SUZBIJANJU NEZAKONITE EVAZIJE POREZA NA DODANU VRIJEDNOST
 6. PRIJEDLOZI IZMJENE VAŽEĆEG SUSTAVA POREZA NA DODANU  VRIJEDNOST U EUROPSKOJ UNIJI
 7. KRIVIČNA ODGOVORNOST
 8. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Broj strana: 300                           

Cijena 35,10 KM s PDV-om  

Naruči knjigu (35,10 KM sa PDV )