SEMINAR: SPECIFIČNOSTI IZ OBLASTI PDV-a, NOVA UPUTSTVA UINO, POREZ PO ODBITKU, SLUŽBENA PUTOVANJA

SEMINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • SPECIFIČNOSTI IZ OBLASTI PDV-a
 • NOVA UPUTSTVA UINO
 • POREZ PO ODBITKU
 • SLUŽBENA PUTOVANJA

Prijava na seminar

Mjesta održavanja seminara:

 • ZENICA, 16.5.2019. Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 17.5.2019. Hotel Park
 • MOSTAR, 20.5.2019. Hotel Mostar
 • SARAJEVO, 21.5.2019. PC UNITIC
 • TUZLA, 22.5.2019. Hotel Tuzla

Seminar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova/sati.

PROGRAM SEMINARA

 SPECIFIČNOSTI IZ OBLASTI PDV-a (predavanja od strane predstavnika UINO)

 • PDV tretman ino-usluga
 • PDV tretman usluge prevoza izvršenog od ino-lica
 • Postupanja u slučaju da je usluga oporeziva u BiH a na ino-fakturi obračunat PDV
 • Oprez prilikom “vozanja” PDV-a
 • Obaveza obračuna PDV kod pružanja besplatnih usluga
 • Osnovica prilikom prodaja robe ispod cijene koštanja
 • Prefakturisanje, promet da ili ne?
 • Popunjavanje PDV prijave kod reeksporta
 • Prodaja stalnih sredstava (vozila, oprema, nekretnine)
 • Razlika kod prodaje teretnog i putničkog vozila
 • PDV tretman otpisa stalnih sredstava koji imaju knjigovodstveni vrijednost
 • Naknadna promjena cijene
 • PDV tretman otkupa potraživanja
 • Specifičnosti kod prometovanja nekretinama (uslovi za priznavanje ulaznog poreza, građevinska dozvola, prodaja nedovršenog objekta, prvi/drugi promet nekretnine…)
 • Pravo na odbitak ulaznog poreza za: reklamu, promotivni materijal, vizitke, ishranu radnika, teambuilding…
 • Mogućnost odbitka ulaznog poreza kod nabavke vozila za prevoz radnika
 • Odbitak ulaznog PDV-a na gotovinske račune
 • Obaveza ispravke odbitka ulaznog poreza kod prodaje sredstava i otpisa obaveze prema dobavljačima
 • Specifičnosti građevinske sheme
 • Solidarna odgovornost
 • Ponašanje obveznika u periodu od prelaska prometa od 50.000,00 KM do dobijanja konačnog rješenja za registraciju
 • Prezentacija ostalih Mišljenja UIO
 • Novi Zakon o PDV-u

NOVA UPUTSTVA UPRAVE ZA INDIREKTNO OPOREZIVANJE („Službeni glasnik BiH“, broj 27/19)

 • Uputstvo o postupku povrata i odobravanju poreznog kredita po osnovu podnošenja prijave za porez na dodanu vrijednost
  • Pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost i odobravanje poreznog kredita
  • Pokretanje postupka povrata PDV-a
  • Provođenje ispitnog postupka od strane UIO
  • Potpuna i djelimična kotnrola obveznika koji zatraže povrat poreza
  • Pravo na ubrzani postupak povrata PDV-a
  • Povrat PDV-a obveznicima koji su prestali sa obavljanjem djelatnosti
  • Odobravanje poreznog kredita
  • Korištenje poreznog kredita za namirenje obaveza
  • Izmijenjena i/ili dopuna PDV prijava u slučaju izmjene zahtjeva za povrat
  • Utvrđivanje statusa izvoznika
 • Uputstvo o načinu postupanja sa prijavama za porez na dodanu vrijednost i prijavama akcize i razrezom poreza po službenoj dužnosti
  • Kreiranje poreznih prijava
  • Izmijenjene ili dopunske prijave
  • Postupanje UIO u slučaju nepodnošenja porezne prijave

POREZ PO ODBITKU

 • Obveznici, rokovi, obrasci i način prijave poreza po odbitku
 • Tretman poreza po odbitku za usluge izvršene elektronskim putem (internet, e-mail, telefon…)
 • Oporezivaje plaćenih usluga preko facebook-a, google-a, booking-a…
 • Porez po odbitku u slučaju nabavke usluge prevoza robe
 • Obračun poreza po odbitku na: dividende, kamate, autorska prava, porezno savjetovanje, usluge istraživanja tržišta, premija osiguranja…
 • Obaveza predaje obrazaca POD – 815, 816, 817, 818, 819 i OP-820
 • Oslobađanje plaćanja poreza po odbitku primjenom Međudržavnih ugovora
 • Kako na ispravan način tumačiti Međudržavne ugovore?
 • Podnošenje dokumentacije prilikom oslobađanja plaćanja poreza po odbitku
 • Obračun poreza po odbitku na vlastiti teret
 • Računovodstveni tretman poreza po odbitku
 • Prikaz načina uplate poreza po odbitku kao javnog prihoda

SLUŽBENA PUTOVANJA

 • Šta se smatra službenim putem
 • Službeni put na relaciji kraćoj od 30km
 • Isplata i pravdanje putne akontacije
 • Isplate akontacije za službeni put u devizama
 • Obračun dnevnice u BiH i inostranstvu
 • Dnevnice, smještaj, ishrana…
 • Priznavanje troškova mostarina, putarina… ukoliko se koristi privatni automobil za službeni put
 • Troškovi reprezentacije na službenom putu
 • Putni naloga – obaveza, sadržaj, izgled
 • Mora li se uvijek prije službenog putovanja otvoriti putni nalog ili se isti može naknadno popuniti uz izvještaj s puta, ako je izvršilac mailom ili telefonski upućen na taj put?
 • Rok za pravdanje putnog naloga
 • Dokazivanje da je službeni put zaista obavljen
 • Koja dokumentacija se prilaže kao dokaz za naknadu troškova sa službenog puta?
 • Pravdanje i naknada troškova prevoza i smještaja
 • Šta se može podvesti pod „ostale troškove“ (reprezentacija, kupovine u trgovinama….)?
 • Službena putovanja nezaposlenika
 • Kako interno regulisati putne troškove?

OSTALE AKTUELNOSTI

 • Uredba o naknadama koje nemaju karakter plaće – Kanton Sarajevo
 • Pravilnik o mjestima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem
 • Povećanje vrijednosti općeg boda za penzije
 • Uputstvo o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige evidencije utroška brašna

DISKUSIJA I ODGOVORI NA PITANJA

 

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:

 • Muharem Mašinović, pomoćnik direktora UINO, Sektor za poreze
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala                      80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
 • ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14