Časopis Maj 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1. Mr  Safija Žilić, dipl. oec

Procjena vrijednosti preduzeća sa osvrtom na  metode procjene

Procjena vrijednosti preduzeća ne mora biti isključivo kupoprodaja preduzeća već i potreba za utvrđivanjem realnog osnova za niz drugih poslovnih transakcija kao što su: spajanje preduzeća, podjela nasljedstva, ulaganje u preduzeća (bilo uplatom dionica ili na neki drugi način), odobravanje kredita uz hipoteku na imovinu, pretvaranje potraživanja povjerioca u udio u kapitalu preduzeća, reprivatizacija odnosno nacionalizacija preduzeća, visina zakupa preduzeća, vrednovanje portfelja itd. Određivanje vrijednosti preduzeća predstavlja složen proces koji od procjenitelja zahtjeva praktično iskustvo i teorijsko znanje. Vrednovanjem preduzeća bavi se poseban krug finansijskih, revizijskih i drugih nepristranih vještaka-procjenitelja. Njihov zadatak je dati naručiocu objektivno i realno mišljenje o vrijednosti preduzeća, odabrati metodu procjenjivanja koja je najprimjerenija određenom preduzeću, jer ne postoji jedinstvena metoda koja bi precizno procijenila vrijednost preduzeća, odnosno sastaviti ekspertizu (izvještaj koji se sastavlja nakon što se stručno i savjesno obave preuzeti zadaci). Samo u tom slučaju moguće je provesti procjenjivanje vrijednosti s najmanjim odstupanjima procijenjene od stvarne vrijednosti preduzeća.

2. Dr.sc. Jozo Piljić

Pripajanje ovisnog društva s ograničenom odgovornošću matičnom društvu

Statusne promjene podrazumijevaju tri moguće promjene kod poslovnih subjekata: pripajanje, spajanje i podjelu poslovnog subjekta. Kod pripajanja (fuzije) se jedan poslovni subjekt pripaja drugom poslovnom subjektu pri čemu subjekt koji se pripaja, upisom pripajanja u sudski registar prestaje postojati te postaje dio društva preuzimatelja. Postupak provođenja pripajanja treba voditi sukladno propisima o privrednim društvima te računovodstvenim i poreznim propisima. S pravne strane gledano, najvažniji učinak pripajanja proizlazi iz činjenice da je poslovni subjekt preuzimatelj sveopći slijednik društva koje se pripaja te da sva imovina i obveze pripojenog društva prelaze na društvo preuzimatelja, dok pripojeno društvo s danom upisa pripajanja u sudski registar gubi pravnu osobnost i prestaje postojati. Pravni učinci pripajanja nastaju upisom pripajanja u sudski registar. Razlozi zbog kojih dolazi do pripajanja društva mogu biti razni, od smanjenja troškova, poreznih ušteda, stjecanja tržišta, bolje organizacije poslovanja i sl. Ovo područje je vrlo kompleksno te provođenje procesa pripajanja u nekom poslovnom subjektu zahtijeva usku suradnju pravnog, financijskog i računovodstvenog sektora, kako bi sve proteklo u najboljem redu i kako bi se ostvarili ciljevi predmetnog pripajanja.

3.Mr. oec Elman Nadžaković

Elementi finansijskog položaja

Pod bilansom se podrazumijeva sistematizirani pregled stanja imovine, obaveza i kapitala na određeni dan. Iz nadvedene definicije se vidi da bilansa pokazuje finansijski položaj  privrednoga društava. Dakle osnovni elementi bilanse su:imovina, obaveze i kapital. U razmatranju finansijskog položaja posebno važnu ulogu imaju veze i međuodnosi koji postoje između osnovnih elemenata bilanse, kao i međusobna povezanost i uvjetovanost pojedinih dijelova imovine i izvora imovine. Kapital predstavlja jednu od osnovnih komponenti svakog privrednog društva, a kao tačka istraživanja ekonomskih stručnjaka, predstavljat će vječnu i nezaobilaznu temu istraživanja.

4. Hajrudin Hadžimehanović

Oporezivanje dohotka od nesamostalne djelatnosti

Zakon o porezu na dohodak zasniva se na savremenim rješenjima oporezivanja dohotka fizičkih osoba – rezidenata Federacije BiH koje ostvare prihod  na području Federacije i van područja Federacije, kao i prihoda koje nerezidentne fizičke osobe ostvare na području Federacije.Na kraju poreznog perioda (kalendarske godine) utvrdi se ukupni godišnji neto oporezivi dohodak koji je ostvarila fizička osoba u protekloj godini vršenjem nesamostalne djelatnosti, samostalne djelatnosti, po osnovu imovine i imovinskih prava i ulaganja kapitala, da se taj dohodak umanji za lični odbitak na koji porezni obveznik prema odredbama zakona ima pravo, na utvrđenu poreznu osnovicu obračuna poreza na dohodak, popuni godišnja prijava i ista sa dokazima o izvršenoj uplati dostavi u zakonom propisanom roku Poreznoj upravi.Zakon o porezu na dohodak temelji se na načelima pravednosti, jednakosti i tržišno orijentiranom konceptu oporezivanja dohotka koji se ostvari u jednom poreznom razdoblju na teritoriji Bosne i Hercegovine i izvan nje i koji se oporezuje samo jednom.

5. Doc.dr.sc Mirza Čaušević

Vrste poreza u Evropskoj uniji

Države članice Evropske unije izgrađuju nadnacionalnu pravno-ekonomsko-političku zajednicu s zajedničkim unutrašnjim tržištem, te zajedničkom novčanom jedinicom eurom. Poreski sistemi država članica Evropske unije u sadašnjoj fazi podložni su istovremeno procesima zajedničke harmonizacije kod poreza na dodatnu vrijednost i trošarina, te međusobne jake konkurencije kod ostalih vrsta poreza. Proces harmonizacije tek hvata svoj zamah, jer svaka pojedina članica teži tome da svoje poreske sisteme formira na temelju određenih prednosti koje posjeduje, kao što su veći dohodci u zemlji, više prirodnih resursa, visoka potrošnja, jer na temelju njih mogu prikupiti veće količine prihoda za podmirenje javnih obaveza. Zato su porezi osnovni i najvažniji izvor prihoda svake države. Članice EU najviše djeluju na direktne poreze jer su oni u potpunosti pod njihovom kontrolom i u manje razvijenim zemljama predstavljaju najvažnije državne prihode zbog lakoće svog prikupljanja te velikih stopa koje nameću. Najveći pomak unutar poreske politike vidljiv je kroz indirektne poreze, jer je EU svojim regulativama i postavljenim temeljima za takve poreze uspjela dovesti do toga da članice počnu pridavati više pažnje tom vidu poreza i na taj način počnu pridonositi ne samo privrednim i fiskalnim ciljevima, već i nefiskalnim ciljevima.

6. Nedim Čustović

Tri linije odbrane u efikasnom upravljanju i kontroli rizika-trenutna praksa u BiH  (I dio)

Program modela tri linije odbrane uspostavljen je na izvornim elementima COSO modela za interne kontrole. Model pruža jednostavan način prepoznavanja i objašnjava kako upravljačko tijelo može na najbolji način izvršavati svoje odgovornosti u upravljanju, efikasnosti transparentnosti i nadzoru. Model je dao doprinos kolektivnom razumijevanju upravljanja, upravljanja rizicima i interne kontrole. U modelu “tri linije odbrane”, interne kontrole koje uspostavlja operativno rukovodstvo (u našoj praksi u BiH, radi se o uspostavljanju finansijskog upravljanja i kontrolama (FUK-a) smatraju se prvom linijom odbrane u upravljanju rizikom, različite funkcije uspostavljene u cilju upravljanja rizikom i funkcije za nadzor usklađenosti (compliance) smatraju se drugom linijom odbrane, dok interna revizija (nezavisno uvjeravanje) predstavlja treću liniju. Svaka od ove tri linije ima posebnu ulogu u najširem okviru korporativnog upravljanja. Ovaj model obezbeđuje novi pogled na poslovanje, podržavajući neprekidnu uspješnost inicijative za upravljanje rizikom, a odgovara svakoj organizaciji bez obzira na njenu veličinu i složenost poslovanja. Čak i u rganizacijama gdje ne postoji formalno uspostavljeni okvir za upravljanje rizikom, uvođenje modela “tri linije odbrane” može učiniti jasnijim pitanja rizika i kontrole i pomoći poboljšanju efektivnosti sistema upravljanja rizikom.

7. Emsud Muhadžić

Dodatni glasovi za dioničare

O lojalnosti u kompanijskom pravu može se govoriti sa više aspekata. Prvi je naravno obaveza lojalnosti, odnosno lojalnost kao posebna dužnost. Uopćeno gledano nagrađivanje lojalnosti doprinosi smanjenju prakse praznog glasanja i davanja dionica u zajam, s obzirom na to da odlučivanje prelazi u ruke aktivnih dioničara koji su dugoročno zainteresirani za uspjeh društva kao osobe koje nose ekonomski rizik. Dionice za lojalnost predstavljaju instrument za nagrađivanje lojalnih dioničara. Pod dionicama za lojalnost obično se podrazumijevaju dionice koje daju pravo na više glasova lojalnim dioničarima, koje društvo emitira. Naime, obične dionice lojalnih dioničara se u njih „pretvaraju“ tokom poslovanja društva, zadržavajući ta novodobijena svojstva sve dok je lojalni dioničar njihov imatelj. Dionice za lojalnost su definirane kao dionice koje daju pravo na više glasova. Ipak, s obzirom na to da se dionice za lojalnost, shvaćene kao dionice koje daju specijalna prava lojalnim dioničarima, ne emitiraju, one nisu posebna vrsta dionica, iako njihov naziv to asocira, pa ne čine ni posebnu klasu dionica već predstavljaju specijalno pravo glasa, odnosno pravo na više od jednog glasa po dionici, koje je vezano za određenog dioničara i/ili specijalno ekonomsko pravo koje dionice daju.

8. Jasmin Omeragić

Osnove računovodstva koje bi i menadžeri morali znati

Osnovna znanja iz računovodstva i finansija menadžmentu su ukratko potrebna za dobro izvršenje posla, kod naručivanja, plaćanja, investiranja, praćenja novčanog toka, analize finansijskih izvještaja, itd. U poslovnom svijetu nema takve djelatnosti koja može funkcionirati bez ekonomske logike, računovodstva i finansijske računice, to jest svako ko želi profitno poslovati mora efikasno koristiti resurse i poslove završavati sa pozitivnom razlikom između oprihodovanih i uloženih sredstava. Sve aktivnosti, bilo da je u pitanju pojedinac, firma ili cijela zajednica ima svoju „računicu“, te je stoga poznavanje zakonitosti koje vladaju u poslovnim odnosima svima potrebno. Svi akteri (a pogotovo menadžeri) koji su uključeni u poslovne aktivnosti, moraju da poznaju osnove računovodstva i finansijskog poslovanja u užem ili širem smislu. Pogrešno educiran menadžment sa simptomima nedostatka finansijskih znanja i finansijskog razmatranja poslovanja firme koju vodi, može dovesti do veoma negativnih posljedica koje mogu ugroziti kontinuitet poslovanja firme.

9. Bernard Ijlazović

Uredba o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Kantonu Sarajevo

Temeljem odredbi Zakona o radu propisana je obveza vladama kantona da u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu zakona  donesu propis kojim će propisati postupak prijema u radni odnos na određeno i neodređeno vrijeme u zavodima, agencijama, direkcijama i upravnim organizacijama, pravnim licima s javnim ovlaštenjima na teritoriji kantona, grada ili općine, javnim ustanovama i javnim poduzećima čiji su osnivači kanton, grad ili općina, te privredna društva u kojima kanton, grad ili općina učestvuju sa više od 50% ukupnog kapitala, te je u skladu s tim Vlada Kantona Sarajevo donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javom sektoru u Kantonu Sarajevo. Kako bi Uredba polučila pozitivne ciljeve nije dovoljno da se samo zadovolji zakonska forma, nego je potrebna promjena svijesti u široj društvenoj zajednici.

10. Safeta Lukačević

Otkaz  – posljedice i kako se suočiti s otkazom

Otkaz ne dobije uvijek osoba koja nesavjesno obavlja posao, kasni na posao, nije dovoljno kompetentna za posao koji radi ili pravi kardinalne greške. Naravno, sve je češća pojava da dobar radnik dobije otkaz. Razlozi su razni i u njih, nećemo zalaziti. U vrijeme ekonomske krize iz dana u dan sve je više onih koji su prinuđeni da se nakon rada u određenoj sredini suoče sa gubitkom posla, primorani da uz mnogo truda i energije sreću potraže na drugom mjestu. Dobiti otkaz veliki je stres i može se usporediti s gubitkom bliske nam osobe. Stoga je važno da si date vremena za prihvaćanje činjenice da će vam se život promijeniti od temelja. Budite tužni, ljuti i povrijeđeni jer imate puno pravo tako se osjećati. Ukoliko se osjećate tjeskobno ili anksiozno, možete i potražiti pomoć stručnjaka, pogotovo ako to stanje potraje duže. Psiholozi savjetuju da u slučaju otkaza radimo na sebi i nikako ne odustajemo.

11. Džana Kadribegović

Zaštita radnika u slučaju privremene spriječenosti za rad  i  promijenjene  radne sposobnosti

Zaštita radnika u radnom procesu kod poslodavca  jedan je od  osnovnih ciljeva radnog zakonodavstva. Pružanje adekvatne zaštite radnicima je značajno, ne samo sa aspekta radnika, već i za same poslodavce, jer se na taj način osigurava veća produktivnost i uspješnije poslovanje poslodavca. Stoga je, prilikom stupanja radnika na rad, poslodavac  dužan omogućiti radniku da se upozna sa propisima u vezi sa radnim odnosima i propisima u vezi sa sigurnošću i zdravljem na radu. Radnik koji je privremeno spriječen za rad u, zakonom predviđenim slučajevima, ima određena prava i obaveze, što se, također, odnosi i na poslodavca. Radnici imaju pravo i obavezu da koriste sve mjere zaštite predviđene propisima o sigurnosti i zdravlju na radu i drugim važećim propisima.

Mišljenje Federalnog ministarstva finansija

Savjetodavni servis

Saopštenja za primjenu propisa