Objavljena dopuna Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/22 od 28.09.2022. godine objavljene su dopune Uredbe o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

Dopunom uredbe, Vlada Fedearcije proširuje obuhvat svog programa pomoć i na nezaposlene osobe. Propisana je jednokratna novčana naknada nezaposlenim osobama kao i način njene isplate.

Izvršena je i dopuna člana 19. Uredbe prema kojoj će poslodavac svojim aktom utvrditi posebne kriterije za isplatu i visinu isplate jednokratne pomoći zapsolenicima od 1.080,00 KM.

Dopune Uredbe preuzmite OVDJE.

Prećišćena Uredba o pomoći stanovništvu usljed rasta indeksa potrošačkih cijena.

 

 


Objavljene izmjene žiro-računa koje se odnose na uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje

U '' Službenim novinama FBiH'' broj 76/22 od 23.9.2022. godine, objavljen je Pravilnik o izmjenama i Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i rapodjele javnih prihoda u FBiH.

Izdvajamo izmjenu uplatnog računa Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, koji se odnosi na uplatu 10,20% doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovu nesamostalne i samostalne djelatnosti. Naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860".

Također, došlo je i do izmjene uplatnih računa za uplatu 89,80% doprinosa zdravstvenog osiguranja za Bosansko-podrinjski kanton i Srednjobosanski kanton. Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: " ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897". Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153".

Navedene izmjene stupile su na snagu od 24.9.2022. godine.

 

U nastavku donosimo izmjene cijelosti:

Na osnovu člana 7. i člana 19. stav (2) Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 22/06, 43/08, 22/09, 35/14, 94/15 i 17/22) federalni ministar financija-federalni ministar finansija donosi

PRAVILNIK
O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU UPLATE, PRIPADNOSTI I RASPODJELE JAVNIH PRIHODA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

1. U Pravilniku o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 54/20, 55/20 -isp, 63/20, 88/20, 28/21, 56/21, 83/21, 1/22, 34/22 i 57/22) u tački 12.1.3. Računi budžeta jedinica lokalne samouprave, u tabelarnom pregledu, pod rednim brojem 8. Velika Kladuša, naziv banke "UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "MF Banka a.d. Banja Luka", a broj računa: "338-000-2211423-047" zamjenjuje se brojem: "572-496-0000056-066".
Pod rednim brojem 38. Pale-Prača, naziv banke "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "Privredna banka Sarajevo d.d.", a broj računa: "102-007-0000018-886" zamjenjuje se brojem: "101-1400078109-024".

2. U tački 12.1.4. Računi zavoda za zdravstveno osiguranje, kod Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka Naša i snažna d.d. Sarajevo", a broj računa: "102-050-0000064-018" zamjenjuje se brojem: "140-102-1110000-860".
Kod Bosansko-podrinjski kanton, naziv banke: "Privredna banka Sarajevo d.d." zamjenjuje se nazivom: " ASA Banka d.d.", a broj računa: "101-140-0073252-719" zamjenjuje se brojem: "134-620-1008266-897".
Kod Srednjobosanski kanton, naziv banke: " UniCredit Bank d.d." zamjenjuje se nazivom: "ASA Banka d.d.", a broj računa: "338-000-2210030-709" zamjenjuje se brojem: "134-481-1008243-153".

3. U tački 12.1.8. Računi upravitelja cesta, kod Unsko-sanski kanton, naziv banke: "Union banka d.d." zamjenjuje se nazivom: " Sparkasse Bank d.d.", a broj računa: "102-022-0000055-884" zamjenjuje se brojem: "199-457-0003046-031".

4. Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

 

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2022. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 75/22 od 21.09.2022. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za juli/srpanj 2022. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2022. godine iznosi 1.122 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period maj 2022. godine - juli 2022. godine iznosi 1.116 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za juli 2022. godine iznosi 1.735 KM.


Časopis Septembar 2022

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 09/22

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mr Milica Vidović

Komentar Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost

Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje je na sjednici održanoj dana 14.07.2022. godine usvojio Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu  vrijednost, koji je objavljen u „Službenom glasniku BiH“, broj: 47/22 od 19.07.2022. godine. Pravilnik je stupio na snagu 27.07.2022. godine. Najvažnije izmjene Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost odnose se na drugačije uređenje oporezivanja novosagrađenih građevinskih objekata u smislu preciznijeg definisanja pojma novosagrađenog građevinskog objekta. Osim navedenog, prvi put se uvodi obračun i plaćanje PDV-a od strane inostranog prevoznika putnika. Izmijenjenim Pravilnikom na drugačiji način su propisana oslobađanja kod unosa dobara u slobodnu zonu namijenjenih izvozu, kao i usluga korisnicima slobodnih zona u vezi isporuka dobara namijenjenih izvozu. U vezi sa podnošenjem PDV prijava izmijenjen je član 78. kojim se propisuje novi način podnošenja PDV prijava i izrađeno je novo Uputstvo o popunjavanju PDV prijave sa pojašnjenjem načina popunjavanja polja krajnje potrošnje, koje je sastavni dio Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dodatnu vrijednost.

2.Dr. sc. Dinka Antić

Diferencirane  stope PDV-a u BiH: Specifičnosti i ograničenja

Fiskalni sistem Bosne i Hercegovine odlikuje niz specifičnosti i paradoksa, u odnosu na druge zemlje, na prvom, mjestu, specifično ustavno uređenje Bosne i Hercegovine, sa jako visokim stepenom fiskalne decentralizacije, s jedne strane, i visok stepen centralizacije poreza iz kojih se financiraju svi nivoi vlade, sa velikim stepenom međuovisnosti centralne i entitetskih vlada u pogledu politike, administriranja i raspodjele, s druge strane. Navedene specifičnosti odrazile su se i na sistem PDV-a, koji se u velikoj mjeri razlikuje od standardnih PDV-e  sistema savremenih država. Sveobuhvatna analiza implikacija inicijativa za uvođenje diferenciranih stopa PDV-a treba da uključi  sagledavanje  utjecaja navedenih specifičnosti sistema PDV-a i ograničenja politike PDV-a koja ona nameću. Od posebne je važnosti sagledati implikacije uvođenja diferenciranih stopa PDV-a na raspodjelu indirektnih poreza – pitanje koje je u potpunosti zanemareno u javnim raspravama. Može se zaključiti da je izvjesno da uvođenje diferenciranih stopa PDV-a derogira važeći koncept raspodjele prihoda od indirektnih poreza, jer su nužne izmjene provedbenih pravila i tehnička prilagođavanja svih ključnih aktera (UIO, obveznika, entitetskih poreznih uprava). Drugo, zbog nemogućnosti verificiranja iskazivanja podataka o krajnjoj potrošnji na PDV prijavama za više PDV stopa u kratkom roku postoji opasnost da se uruši teško stečeno povjerenje entiteta u validnost podataka, čime se dovode u pitanje buduća poravnanja prihoda između entiteta. Do sada se pokazalo da je povjerenje između korisnika raspodjele indirektnih poreza ključno za neometano funkcioniranje sistema indirektnog oporezivanja u BiH, a time i za stabilno financiranje svih nivoa vlada.

3.Jasmin Omeragić

Upravljačko računovodstvo u službi Uprave firme

Bez obzira koliko se svi mi bavili teoretiziranjem o poslovanju bilo koje firme, ili pak bilo što drugo praktično činili na poboljšanju, modernizaciji, revitalizaciji poslovanja firme, u preovlađujućoj privatno-vlasničkoj strukturi kapitala, prioriteti i fokus vlasnika kapitala su bili i uvijek će biti manifestirani na način kako najbolje i najviše da zadovolji vlastite interese. Da kod nas (u BiH privrednoj praksi) za sada i nemamo baš nešto posebno od planski razvijanog i temeljno uspostavljenog upravljačkog računovodstva, svjedoče i vrlo česti slučajevi donošenja poslovnih odluka „u hodu“, što zbog brzine, fleksibilnosti i ekspeditivnosti (što je nekada i učinkovito), ali takvo poslovno ponašanje vrlo lako može uzrokovati i veće troškove finansiranja, nesposobnost, pa i nemogućnost restrukturiranja poslovanja, „upad“ u nelikvidnost i niz poslovnih poremećaja, pogotovo u periodima opće privredne nestabilnosti. U bilo kojem obliku organizirane privredne djelatnosti primaran je zahtjev vrlo ozbiljne analize informacija o likvidnosti, solventnosti, o bonitetu i samom finansijskom položaju firme. Upravljačko računovodstveno i finansijsko izvještavanje, koje je utemeljeno na finansijskom računovodstvu, te profesionalne računovođe kao glavni nosioci tih poslova, u svakoj firmi ključni su faktori za dobro poslovno odlučivanje i trebalo bi da budu permanentno podržavani i adekvatno vrednovani od strane menadžmenta i vlasnika kapitala.

4.Mehmed Budić

Manipulacije finansijskim izvještajima na bazi primjene kreativnog računovodstva

Jasne definicije prevare u finansijskim izvještajima teško je razlučiti od deklarativnih i/ili autoritativnih izjava, prvenstveno zato što je tek u posljednjem desetljeću računovodstvena struka koristila riječ prevara u svojim stručnim proglasima. Prije su se koristili pojmovi namjerne greške ili nepravilnosti. U početnoj teorijskoj zamisli cilj kreativnog računovodstva kao računovodstvene discipline bio je da se korisnicima finansijskih izvještaja omogući realan prikaz stvarnog finansijskog i prinosnog položaja poslovanja društva, prema tekućim vrijednostima imovine, obaveza i kapitala. Zbog toga su u računovodstvu uvedeni fer vrijednosti i različiti modeli procjene vrijednosti imovine i obaveza. Uzimajući u obzir činjenicu kolika šteta može nastati usljed primjene „kreativnog računovodstva“, naročito na finansijskim tržištima u razvoju, važno je da računovođe i menadžeri prepoznaju postupke i tehnike koje mogu biti okvalifikovane kao „kreativno računovodstvo“. Zapravo, oni moraju biti osposobljeni da u praksi jasno vide granicu između politike finansijskog izvještavanja i kreativnog računovodstva.

5.Azra Šabotić

Mogućnosti za unapređenje konsolidovanja

Prepoznati problemi finansijskog izvještavanja za grupu povezanih preduzeća predstavljaju izazove budućeg razvoja računovodstvene oblasti, kao i funkcionisanja ekonomije. Negativne efekte primjene konsolidovanja treba smanjiti na najmanji mogući nivo, odnosno eliminisati u cilju potrebnog kvaliteta izvještavanja. Preporuke koje su date rezultat su teorijskog i praktičnog iskustva, a koje su prepoznate kao značajne i moguće za dalje unapređenje računovodstvenog sistema.To se odnosi na edukaciju stručnog osoblja, bolja kontrola na internom i eksternom nivou, bolja priprema za konsolidovanjem, harmonizacija finansijskog izvještavanja, regulativa male grupe preduzeća, moderni finansijski instrumenti plaćanja, elektronska prezentacija, poreska konsolidacija i forenzika.

6.Mr. oec Elman Nadžaković

Procjena vrijednosti preduzeća metodom diskontovanog novčanog toka (DNT)

Pojave globalizacije, naglog razvoja informacionih tehnologija, promjena u zahtjevima i željama potrošača, nove uloge države u regulisanju ekonomske aktivnosti i slično značajno su izmijenile ambijent u kome se odvija svakodnevno poslovanje. Primarni zadatak top menadžmenta u turbulentnom okruženju kao što je današnje jeste stvaranje vrijednosti i upravljanje vrijednošću preduzeća. Metodologija koja se uobičajeno koristi prilikom procjene vrijednosti preduzeća je metod diskontovanog novčanog toka. Sama procjena vrijednosti pomoću metode diskontovanog novčanog toka, zahtijeva suštinsko razumijevanje poslovanja preduzeća i njegovih finansijskih izvještaja. To ne podrazumijeva samo znanje iz oblasti računovodstva i finansija i njegovu mehaničku primjenu, već i razumijevanje tehnološkog procesa proizvodnje, strateške pozicije preduzeća i marketing aktivnosti. Jedino na bazi sveobuhvatne analize poslovanja preduzeća i razumijevanja njegovog potencijala za rast u budućnosti je moguće izraditi relativno pouzdan finansijski model na temelju kojeg će biti procijenjena njegova vrijednost.

7.Dr. sc. Jozo Piljić

Planiranje revizije

Planiranje revizije je jedna od najvažnijih faza revizije, kojoj se nerijetko ne pridaje dovoljno pažnje. Sam proces planiranja bi trebao rezultirati cjelokupnom strategijom revizije koja će odgovarati procijenjenim rizicima i specifičnostima svakog pojedinog društva čiji su financijski izvještaji predmetom revizije. Dobro planiranje iziskuje vrijeme i detaljno razumijevanje samog procesa revizije, ali se upravo zbog prisutnih trendova na tržištu revizijskih usluga s fokusom na efikasnost i bolje povrate, a samim time i na smanjenje broja sati potrebnih za reviziju, često ovaj dio procesa ne odradi dovoljno detaljno. Nerijetko revizori zbog pritisaka na efikasnost, planiranju ne posvećuju dovoljno vremena, iako je ta faza zapravo prvi koraku provođenju revizije koja će u potpunosti biti u skladu s MreVs-ima. Kriva strategija definirana na početku te nedovoljno uključenje iskusnih članova tima, u konačnici može dovesti do objave krivog revizorskog mišljenja, što je zasigurno nešto što svaki revizor nastoji izbjeći. Glavna odgovornost revizora je provođenje revizije u skladu s MReVs-ima kako bi se prikupilo dovoljno valjanih dokaza na kojima se može temeljiti revizijsko mišljenje. Zahtjev za planiranjem revizije je upravo definiran MReVs-ima, te je stoga odgovornost svakog revizora provesti adekvatne procedure planiranja.

8.Dr. sc. Emina Imamović

Izvještavanje o internoj reviziji u društvima za osiguranje Federacije BiH

Interna revizija je nezavisno, objektivno uvjeravanje i konsultantska aktivnost kreirana sa ciljem da se doda vrijednost i unaprijedi poslovanje organizacije. Ona pomaže organizaciji da ostvari svoje ciljeve osiguravajući sistematičan, discipliniran pristup ocjeni i poboljšanju efikasnosti upravljanja rizikom, kontrolama i procesima upravljanja. Godišnji izvještaj sadrži glavne nalaze i preporuke iz obavljenih pojedinačnih internih revizija u toku godine. Namjera izvještaja je prvenstveno da informiše upravu i odbor za reviziju društva o glavnim nalazima, zaključcima i preporukama interne revizije. Polugodišnji i godišnji izvještaji interne revizije dostavljaju se regulatoru. Također, na zahtjev, mogu biti proslijeđeni i organima zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zakon o osiguranju koji uređuje rad interne revizije u društvima za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine je u potpunosti usaglašen sa Međunarodnim standardima za profesionalno obavljanje interne revizije.

9.Nedim Čustović

Samoprocjena sistema internih kontrola i GI FUK (Godišnji izvještaj o funkcionisanju sistema) u JLS/Gradovi, Općine

Metodologija koja podrazumijeva samoprocjenu FUK-a je koristan i efikasan pristup koji zaposlenici i rukovodstvo mogu primjenjivati u procjeni kontrolnih procedura koje se provode u jedinicama lokalnih samouprava (JLS). Organizacija koja koristi samoprocjenu kontrole podrazumijeva  da treba da uspostavi zvanični i dokumentovani proces (GI FUK) koji rukovodstvu omogućava da  učestvuje u samoprocjeni sa ciljem da: utvrdi vjerovatnoću ostvarivanja utvrđenih ciljeva organizacije, identifikuje rizike i izloženost, procjeni kontrole koje umanjuju te rizike, utvrdi akcione planove koji će voditi umanjivanju rizika. Samoprocjena (GI FUK - Godišnji izvještaj o finansijskom upravljanju i kontroli) je bazirana na upitniku koji uključuje pet međusobno povezanih komponenti sistema interne kontrole, kako je to objašnjeno u "COSO" - integrisani okvir interne kontrole sa svojih pet međusobno povezanih komponenti (kontrolno okruženje, procjena rizika, kontrolne aktivnosti, informacije i komunikacije i praćenje). Ocjena strukture interne kontrole nije jednokratna aktivnost već stalni proces. Odgovorna lica treba stalno da ukazuju na moguća poboljšanja dizajna i funkcionisanja sistema internih kontrola,  FUK-a (interne kontrole). Samoprocjena kontrole (FUK-a) pruža prije svega dobru osnovu za identifikovanje i ispravljanje slabosti u sistemima kontrole. Praksa u javnom sektoru je da se samoprocjena kontrole sistema internih kontrola, (FUK-a) provodi jednom godišnje sa ciljem da se procjeni ostvareni napredak i efektivnost u provođenju sistema interne kontrole (FUK-a).

10.Bernard Iljazović

Pravni okvir za osiguravanje materijalne podrške porodicama s djecom u Federaciji BiH

Zakonom o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodica s djecom utvrđena su osnovna prava porodica s djecom i to: dodatak na djecu, naknada umjesto plate ženi majci za vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, porođaja i njege djeteta, novčana pomoć za vrijeme trudnoće i porođaja žene-majke koja nije u radnom odnosu, jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta, pomoć u prehrani djeteta do šest mjeseci, dodatna ishrana za majke dojilje, posebni psihosocijalni tretman bračnih drugova koji žele djecu i trudnica, smještaj djece uz osiguranu ishranu u ustanovama predškolskog odgoja, osiguravanje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja i školarine i stipendije đacima i studentima. Uzimajući u obzir dosadašnji neusklađeni, neefikasni i neodrživ zakonodavni okvir kojim se uređuje sistem zaštite porodica s djecom u Federaciji, potreba za donošenje novog Zakona pokazala se kao prijeko potrebna mjera za unapređenje tog segmenta, a na osnovu kojeg će se postići željeni ciljevi, odnosno osiguravanje svoj djeci približno jednaki materijalni uvjeta za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u porodici, te razvijati efikasan i održiv sistem podrške porodicama s djecom na cijelom prostoru Federacije

11.Nejla Fejzić Sarić

Investicijski fondovi: Kako najpametnije ulagati u fondove?

 Investicijski fondovi prikupljaju sredstva velikog broja ulagatelja s ciljem zajedničkog ulaganja prikupljene imovine u različite vrijednosne papire: dionice, obveznice, trezorske zapise i dr. Ukupna ulaganja fonda obično se nazivaju portofolio fonda koji je podijeljen na udjele u fondu. Ono što možemo zaključiti jeste da su investicijski fondovi danas dostupni i pojednostavljeni kako bi služili svima. Pametnim investitorima je prava šteta ne iskoristiti tako odličan instrument ulaganja. Fondovi se mogu iskoristiti za oplemenjivanje kapitala u svrhu postizanja boljeg imovinskog statusa, plaćanje kvalitetnijeg obrazovanja sebi i djeci, osiguravanja dobre mirovine sa glavnicom i kamatama i slično.

12.Mr Safija Žilić, dipl.oec

Dobrovoljno penzijsko osiguranje i dobrovoljni penzijski fondovi

Stanovništvo u našoj zemlji spada među najstarije u svijetu i procjene su da će i dalje stariti – broj ljudi starijih od 65 godina narednih decenija će  porasti za trećinu. Penzijski sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine  funkcioniše na principu međugeneracijske solidarnosti. Sadašnji radnici uplaćuju doprinose iz kojih se isplaćuju penzije sadašnjim penzionerima.Dobrovoljno penzijsko osiguranje mora biti jedan od stubova razvoja sistema osiguranja nakon završenog radnog vijeka pojedinca. Međutim, potrebni su određeni preduslovi da bi se ono moglo razvijati na pravilnim osnovama, i predstavljati supstitut ili dopunu obaveznog penzijskog osiguranja. Da bi se sistem dobrovoljnog penzijskog osiguranja permanentno razvijao neophodno je da postoji razvijena svijest pojedinca o neophodnosti njegovog posjedovanja. U njemu visinu dopunske (privatne) penzije formira iznos uplaćenih doprinosa, dužine uplata i pripisane dobiti. Kod dobrovoljnog penzijskog osiguranja sredstva se na ličnim računima osiguranika investiraju, a ostvarena dobit se pripisuje svakom računu i na taj način se uvećavaju. Za dobrovoljne penzijske fondove se kaže da su oprezni investitori na tržištu kapitala, s obzirom na to da najveći procenat sredstva dobrovoljni penzijski fondovi investiraju u sigurne vrijednosne papire - u kupovinu državnih obveznica, komercijalnih zapisa i zapisa trezora. Također, penzijski fondovi su katalizatori štednje i ekonomskog rasta, jer kroz investiranje omogućavaju razvoj tržišta kapitala, infrastrukture, građevinske djelatnosti, štednje i tržišta rada. Podsticanje razvoja dodatnog dobrovoljnog penzijskog sistema trebao bi  dugoročno doprinijeti održivost  penzijskog sistema u cjelini.

13.Dr.  sci. Asja Gojačić

Ekonomski kontekst globalizacije

Globalizacija je proces povezivanja ljudi, naroda, država i organizacija radi zadovoljenja interesa određenog centra svjetske moći, na određeni način, prisiljavanjem subjekata na povezivanje u novu strukturu, gdje su zahtjevi pojedinih društvenih zajednica u drugom planu. Globalizacija se ostvaruje zajedno sa regionalizacijom i decentralizacijom, što označava regionalnu, lokalnu i globalnu zajednicu. Globalizacija predstavlja rast i nastajanje svjetskog trenda za reforme u društvu i svim njegovim segmentima, što dovodi do međunarodnih konotacija u politici, ekonomiji, kulturi, idejama i ostalim sferama.

14.Držana Kadribegović

Zakonsko uređivanje ravnopravnosti spolova

Tematika ravnopravnosti spolova tokom vremena prepoznata je kao bitan faktor sveukupnog društvenog razvoja i demokratizacije, ali i kao bitan aspekt ljudskih prava koja su neotuđivi dio svakog ljudskog bića. U vezi s navedenim,  ravnopravnost spolova se na međunarodnom nivou, prije svega, definira  konvencijama iz oblasti ljudskih prava, te drugih akata, kojima je cilj koordinacija  između država i provođenje određenih politika iz ove oblasti.  Puna  ravnopravnost spolova garantira se  u svim sferama društva, a naročito u oblasti obrazovanja, ekonomiji, zapošljavanju i radu, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sportu, kulturi, javnom životu i medijima. Međutim, ostvarivanje pune ravnopravnosti spolova je dugotrajan proces koji zahtijeva dalje  reforme, a što  umnogome zavisi od brojnih društvenih okolnosti i procesa, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou.

15.Alan Vajda, mag. iur.

Statusna pitanja sezonskog zapošljavanja državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj

Rad državljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj propisan je Zakonom o strancima, odnosno Pravilnikom o boravku držav­ljana trećih zemalja u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 20/22.), time da pod sezonskim radnikom podrazumijevamo državljanina treće zemlje koji zadržava svoje  pre­bivalište u trećoj zemlji te koji zakonito i privremeno boravi u Republici Hrvatskoj kako bi obavljao posao koji ovisi o izmjeni godišnjih doba u okviru jednog ili više ugovora o radu na određeno vrijeme koje je sezonski radnik izravno sklopio s poslodavcem s poslovnim nastanom u Republici Hrvatskoj. Djelatnost koja ovisi o izmjeni godišnjih doba je djelatnost koja je vezana uz određeno doba godi­ne određenim ponavljajućim događajem ili nizom događa­ja koji su povezani sa sezonskim uvjetima, tijekom kojih razina potrebne radne snage znatno nadilazi razinu radne snage potrebne za uobičajeno tekuće poslovanje, time da su djelatnosti u kojima je dopušteno zapošljavanje sezon­skih radnika poljoprivreda i šumarstvo te turizam i ugostiteljstvo. Zapravo, stanovitom broju poslodavaca, zbog specifič­nosti sezonskog rada i pojačane aktivnosti tijekom turistič­ke sezone, u pravilu, nije isplativo sklapati ugovor na neodređeno vrijeme s radnikom koji pretežito radi sezonski, već je učinkovitije zasnovati radni odnos na temelju ugovora o radu za stalne sezonske poslove.

 

16. Savjetodavni servis

17. Saopštenja za primjenu propisa

18. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 

 


Objavljene izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama

U ''Službenom glasniku BiH'' broj 59/22 od 02.9.2022. godine, objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama. Izmjene i dopune možete preuzeti na sljedećem linku: http://www.sluzbenilist.ba/page/akt/WSYn8ifsOUI=

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH", a primjenjivat će se protekom tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, osim odredbi:
a) novih čl. 4a. i 4b. Zakona, koji se dodaju članom 3. ovog zakona, koji se primjenjuju od dana pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji;
b) novih st. (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) i (13), kojim se, u skladu s članom 33. ovog zakona, dopunjava član 75. Zakona, koje se primjenjuju od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Na predstojećem webinaru jedna od tema webinara će biti i ''Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama''. Predavač na webinaru je gospodin Admir Čebić, Pomoćnik Direktora za pravne poslove i poslove obuke i analize u Agenciji za javne nabavke BiH. Program webinara možete pogledati na sljedećem linku PROGRAM WEBINARA


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 21.9.2022. GODINE: Šta nam donose izmjene indirektnih poreza, Detaljan prikaz popunjavanja PDV prijave, Komentar na nove finansijske izvještaje, Izmjene i dopune Zakona o javnim nabavkama...

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u?
 • DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO
 • PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA
 • IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 21.09.2022. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine.

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PROGRAM WEBINARA

ŠTA NAM DONOSE IZMJENE PRAVILNIKA O PDV-u I NAJAVLJENE IZMJENE ZAKONA O PDV-u? (prezentant: Muharem Mašinović, UINO)

 • Promet nekretnina
 • Obračun PDV-a ili ispravka ulaznog kod prodaje nekretnina u izgradnji ili korištenih nekretnina
 • Obaveza podnošenja PDV prijava sa elektronskim potpisom
 • PDV tretman u slobodnim zonama
 • PDV tretman ino prevoznika
 • Podnošenje PDV prijava sa decimalnim brojevima
 • Uvođenje novih stopa PDV-a od 5% i 22%
 • Ukidanje akcize
 • Imjene Zakona o akcizama i podzakonski akti za primjenu
 • Druge očekivane izmjene propisa koje se odnose na indirektno oporezivanje

DETALJAN PRIKAZ POPUNJAVANJA PDV PRIJAVE SA OSVRTOM NA NOVO UPUTSTVO UINO (prezentant: Denis Zukić)

 • Popunjavanje polja 11, 12, 13, 21, 22, 23, 41, 42 i 43 PDV prijave
 • Popunjavanje PDV prijave u slučaju reeksporta, avansnih uplata/isplata, ino usluga (''vozanje PDV-a''), povrata PDV-a stranim državljanima, knjižno odobrenje i knjižno terećenje, interna potrošnja, uplate paušalne naknade poljoprivrednicima...
 • Specifičnosti polja broj 13 PDV prijave
 • Ispravka ulaznog PDV-a i ''negativna'' polja PDV prijave
 • Krajnja potrošnja, razlika u evidentiranju krajnje potrošnje na prodaju/nabavku robe i usluga

PRIKAZ I KOMENTAR NA NOVE FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PRIVREDNA DRUŠTVA I UDRUŽENJA (prezentanti: Edin Glogić i Denis Zukić)

 • Uporedni prikaz novih i starih obrazaca finansijskih izvještaja
 • Prednosti i nedostaci novih obrazaca
 • Obaveza preknjiženja u kolonu ''prethodna godina''
 • Obrasci BS, BU, PK, NT za mala, srednja i velika privredna društva
 • Posebni obrasci za mikro privredna društva
 • Prezentacija Pravilnika o sadržaju i formi finansijskih izvještaja za privredna društva i neprofitne organizacije

IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA (prezentant: Admir Čebić)

 • Novine u izuzećima od primjene Zakona o javnim nabavkama
 • Imenovanje službenika za javne nabavke
 • Uvođenje obavezne provjere tržišta i podjele nabavke na lotove
 • Izmjene u pregovaračkom postupku
 • Utvrđivanje sukoba interesa
 • Mogućnost izmjene sklopljenih ugovora
 • Izmjene postupka konkurentskog zahtjeva i postupka direktnog sporazuma
 • Ostale izmjene navedene u Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o javnim nabavkama

DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 • Najavljene izmjene Zakona o računovodstvu i reviziji
 • Prezentacija FMF u vezi sa isplatom pomoći po osnovu člana 19. Uredbe o programu pomoći kategorijama stanovništva koje su posebno pogođene inflacijom
 • Oporezivanje prodaje udjela
 • Najavljene izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Aktuelnosti vezane za plaćanje naknada za šume i turističku zajednicu

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 21.09. do 25.09.2022. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao kontinuirana edukacija u računovodstvenoj profesiji (7 bodova/sati).

 

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Muharem Mašinović, UINO
 • Admir Čebić, Agencija za javne nabavke BiH
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Obavijest UINO u vezi sa predajom PDV prijave za avgust 2022. godine

Obavijest UINO odnosi se na način unošenja decimalnih brojeva u PDV prijavu.

„Poštovani porezni obveznici obavještavamo Vas da vrijednosti u PDV prijavi za porezni period 2208 (avgust, 2022. godine) upisujete zaokružene na najbliži manji cijeli broj, tj. na način kao što ste i do sad upisivali vrijednosti u polja PDV prijave. O daljnjim obavezama u vezi sa načinom iskazivanja vrijednosti u poljima PDV prijave za naredne porezne periode bit ćete blagovremeno obaviješteni“.