Produžen rok za otpis zatezne kamate na javne prihode

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/23 od 20.10.2023. godine objavljene su Izmjene Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode. Izmjenama je omogućen otpis cjelokupne zatezne kamate na javne prihode sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, ukoliko se glavni dug plati do 21.10.2024. godine.

Nadalje, porezni obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 31.12.2022. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu.

 

Izmjene donosimo u nastavku.

ZAKON O IZMJENAMA ZAKONA O VISINI STOPE ZATEZNE KAMATE NA JAVNE PRIHODE

Član 1.

"U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode ("Službene novine Federacije BiH", br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), u članu 2. stav (2) mijenja se i glasi:
(2) Kamata iz stava 1. ovog člana, koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovima da porezni obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona."

Član 2.

U članu 2b. stavu (1) riječi "do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona,", zamjenjuju se riječima: "do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona,"
U stavu (2) riječi: "do 31.12.2020. godine," zamjenjuju se riječima: "do 31.12.2022. godine,".

Član 3.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Zakon o visini stope zatezne kamate na javne prihode.

 


Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u FBiH

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 81/23 od 20.10.2023. godine objavljene su Izmjene i dopune Pravilnika o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Izmjene i dopune preuzmite OVDJE.

Prečišćen Pravilnik o načinu uplate, pripadnosti i raspodjele javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine.


Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 80/23 od 18.10.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za august/kolovoz 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2023. godine iznosi 1.281 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni 2023. godine - august 2023. godine iznosi 1.267 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august 2023. godine iznosi 1.991 KM.


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 18.10.2023.: NOVI e-KIF i e-KUF, DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata), ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE, OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO

WEBINAR Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • NOVI e-KIF i e-KUF
 • DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

DATUM ODRŽAVANJA: 18.10.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PROGRAM WEBINARA
NOVI e-KIF i e-KUF
 • Izmjene tehničkog uputstva o dostavljanju e-KIF i e-KUF
 • Datum stupanja na snagu izmjena i početak primjene
 • Novi tipovi dokumenata e-Nabavke
  • 05 - Fakture za usluge primljene iz inostranstva,
  • 06 - Naknadna umanjenja i primljeni popusti (primljene KO i sl.)
  • 07 - Ispravak odbitka ulaznog PDV-a
  • 08 - Ulazni PDV u posebnoj šemi u građevinarstvu po primljenom izvještaju od izvođača
  • 09 – Ostalo
 • Novi tipovi dokumenata e-Isporuke
  • 05 - Fakture za usluge izvršene i primljene od stranog lica
  • 06 - Umanjenje PDV-a po PDV-SL-2 obrascima
  • 07 - Manjak (sve vrste manjka iz člana 11. Pravilnika)
  • 08 - Izvršene donacije
  • 09 – Ostalo
 • Napomene u vezi dostavljanja e-Nabavki i e-Isporuka
DIGITALNO POTPISIVANJE PDV PRIJAVA (savjeti za ispravno popunjavanje ugovora, prijave zastupnika i ostalih dokumenata)
 • Obaveze svih PDV i akciznih obveznik
 • Koje ugovore i zahtjeve (prijave) moraju dostaviti svi obveznici?
 • Najčešće greške kod popunjavanja ugovora i pijave zastupnika
 • Primjeri popunjavanja ugovora o korištenju IS i prijave zastupnika
 • Kako od UIO da se izvrši nabavka KEP?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe zaposlenih u pravnim licima?
 • Kako se vrši nabavka KEP za potrebe fizičkih lica?
 • Primjeri popunjavanja zahtjeva za nabavku KEP
 • Koje aplikacije se trebaju instalirati na računarima da bi se mogle elektronski potpisivati i podnositi poreske prijave?
ZAKON I ODLUKE VEZANE ZA DEVIZNO POSLOVANJE
 • Obaveza isplata ugovora o djelu strancima na KM-ovski račun
 • Da li se dividenda stranom vlasniku isplaćuje na devizni ili KM račun
 • Prijava kreditnog posla za date/primljene pozajmice
 • Obaveza ovjere Ugovora o pozajmici/zajmu
 • Kreditni posao kod uvoza/izvoza roba i usluga
 • Obrasci PI-PA, II-IA, P-KP i I-KP
 • Uputstva za popunjavanje obrazaca
 • Odluka o plaćanju, naplati i prenosu u devizama i stranoj gotovini
 • U kojim slučajevima se devize mogu koristiti za plaćanja u BiH?
 • Mogućnost međunarodnih kompenzacija, cesija, asignacija…
 • Posjedovanje devizne blagajne
 • Isplata ino dnevnica u devizama
 • Odluka o iznošenju strane gotovine i čekova
 • Maksimalan iznos novca koji se može iznijeti iz BiH
 • Odluka o načinu i uslovima pod kojima rezidenti u poslovanju s nerezidentima mogu primiti naplatu ili izvršiti plaćanje u stranoj gotovini i gotovini u KM
 • Odluka o uslovima za izdavanje odobrenja za otvaranje deviznog računa u inostranstvu
OBRAČUN NAKNADA ZA BOLOVANJE I PORODILJSKO ODSUSTVO
 • Naknada za bolovanje do i preko 42 dana
 • Naknada u slučaju povrede na radu
 • Primjena Zakona o zdravstvenom osiguranju
 • Prikaz kantonalnih propisa – prava radnika, mogućnost refundacije naknade za bolovanje
 • Obaveza isplate naknade za porodiljsko odsustvo
 • Prikaz prava porodilja i obaveza poslodavaca po kantonalnim propisima
 • Popunjavanje MIP-1023 obrasca
 • Porezni tretman isplaćenih naknada
AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Osnovica za obračun doprinosa - presuda Ustavnog suda
 • Proširena Odluka o neposrednoj kontroli cijena

 

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da seminar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 18.10. do 22.10.2023. godine.

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

PRIJAVA NA WEBINAR

Webinar se priznaje kao 7  bodova kontinuirane edukacije u račnovodstveno-revizijskoj profesiji.

 

PREDAVAČI:

 • Milica Vidović, UINO
 • Mirela Mašić, PUFBiH
 • Elma Peštović
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Online pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 77/23 od 06.10.2023. godine su objavljene Izmjene i dopune Pravilnika o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa.

PRAVILNIK O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O PODNOŠENJU PRIJAVA ZA UPIS I PROMJENE UPISA U JEDINSTVENI SISTEM REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

Član 1.

U Pravilniku o podnošenju prijava za upis i promjene upisa u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa ("Službene novine Federacije BiH", br. 73/09, 38/10, 77/10, 9/11, 1/13, 83/14, 1/15, 48/16, 25/17, 53/19, 93/19, 105/21 i 20/22), iza člana 9. dodaje se novi član 9a., koji glasi:

"Član 9a.

Fizičko lice rezident Federacije Bosne i Hercegovine – obveznik uplate doprinosa, koje ima zasnovan radni odnos u inostranstvu, na osnovu ugovora o radu zaključenim neposredno sa inostranim poslodavcem, podnosi prijavu za upis u Jedinstveni sistem prema mjestu prebivališta.

Lice iz stava 1. ovog člana podnosi prijavu osiguranja u Jedinstveni sistem na obrascu JS3100. Prijava se može podnijeti i elektronskim putem (JS3100E).

Prijava osiguranja podnosi se u roku od sedam dana od dana zasnivanja radnog odnosa. Uz prijavu osiguranja dostavlja se i dokaz o zasnivanju radnog odnosa kod inostranog poslodavca (ugovor o radu ili potvrda inostranog poslodavca ili sl.)."

Član 2.

U članu 19. stav 1., iza riječi: "a obveznik uplate doprinosa iz čl." dodaje se broj: "9a." i zarez.

Član 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Prečišćen Pravilnik preuzmite OVDJE.

 


Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode

U „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 76/23 od 04.10.2023. godine je objavljena Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode. Ovom odlukom Vlada Federacije Bosne i Hercegovine kao mjeru neposredne kontrole cijena na području Federacije Bosne i Hercegovine propisuje utvrđivanje maksimalne visine marži u trgovini (kalkulativne cijene) za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/23).

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Odluka o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode.

 


Časopis Oktobar 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 10/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

 

1.Dr Milica Vidović

Poreski tretman doniranja hrane posrednicima registrovanim za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći - komentar dopune Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u i izmjene i dopune Tehničkog uputstva za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem

Osnovna svrha usvajanja dopuna Zakona o PDV-u, a zatim i dopuna Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u je stvaranje stimulativnih uslova pod kojim bi poreski obveznici donirali hranu za potrebe najugroženijih kategorija stanovništva kojima se hrana priprema i/ili dijeli u javnim kuhinjama i sličnim subjektima širom Bosne i Hercegovine. Pravilnikom o dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u, novim članom 11a. propisani su svi uslovi koje poreski obveznik mora ispuniti, da bi se hrana koju donira smatrala porezno priznatim rashodom. Ovaj Pravilnik u primjeni je od 16.9.2023. godine, od kojeg dana se u BiH doniranje hrane javnim kuhinjama i sličnim subjektima smatra porezno priznatim rashodom. U isto vrijeme sa objavom prethodno spomenutog Pravilnika, izvršena je izmjena i dopuna Tehničkog uputstva za dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija elektronskim putem, koje je objavljeno 12.9.2023. godine na službenoj web stranici UIO, a u primjeni je od poreskog perioda oktobar 2023. godine. Osnovni razlog zašto je ostavljen duži rok za primjenu novih tipova dokumenata u eNabavkama i eIsporukama, je neophodno vrijeme kod poreskih obveznika, koje im je potrebno da usklade svoje softvere odnosno aplikativna rješenja koja koriste za popunjavanje i dostavljanje podataka iz knjigovodstvenih evidencija posredstvo ePortala UIO.

2.Dr. sc. Dinka Antić

E-fakturiranje i e-arhiviranje u EU.

Faktura kao važan dokument u pravnim poslovima između dobavljača, da bi se smatrala ispravom relevantnom za oporezivanje faktura mora sadržavati podatke koje zahtijevaju propisi iz sfere PDV-a, kao što su podaci kojima se mogu identificirati dobavljač i kupac, opis transakcije (dobara i usluga), stopu PDV-a i ukupan dospjeli PDV-e. Da bi elektronska faktura (“e-faktura”) bila prihvaćena u pravnom prometu i u porezne svrhe ona mora zadovoljiti pravila kao i papirna faktura, što podrazumijeva ispunjavanje principa integriteta i autentičnosti. Studija Evropske komisije je pokazala da je primjenom  pravila e-fakturiranja značajno smanjena regulatorna složenost i fragmentiranost propisa u EU. Nova pravila su doprinijela koherentnosti sistema PDV-a u segmentu fakturiranja, pogotovo zbog činjenica da se većina članica opredijelila za liberalniji pristup uklanjajući posebna nacionalna pravila fakturiranja. Nakon transpozicije novih pravila e-fakturiranja u skoro svim članicama su kategorizirana kao liberalna. To je za posljedicu imalo poboljšanje regulatornog okvira e-fakturiranja, pogotovo za domaće transakcije u smislu olakšavanja poslovanja. Pozitivne promjene za velike kompanije donio je i jednak tretman papirne i e-fakture i uklanjanje posebnih nacionalnih zahtjeva u vezi e-faktura.Za male kompanije velika pogodnost je prihvatanje faktura u PDF formatu kao validnom u porezne svrhe. Negativna strana novih pravila jeste primjena BCAT opcije kao metoda za verifikaciju integriteta i autentičnosti fakture zbog nepostojanja jasnih i konzistentnih definicija BCAT modela na nivou EU.

3.Bernard Iljazović

Uvođenje elektronskog novca u Republici Srpskoj

Donošenjem posebnog Zakona o elektronskom novcu u Republici Srpskoj stvaraju se pravni preduvjeti za korišćenje digitalnog oblika novca, kako u svakodnevnom životu građana, tako i u poslovanju privrednih subjekata. Na taj način zasigurno će se postići određeni pozitivni efekti kao što su  efikasnije i jeftinije pružanje platnih usluga usljed povećanja konkurencije u oblasti platnih usluga i otvaranja novih privrednih subjekata, efikasnije, ekonomičnije i sigurnije poslovanje privrednih subjekata, veća finansijska inkluzija, sprečavanje zloupotrebe plaćanja elektronskim novcem u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma. Unatoč ubrzanom razvoju digitalnih tehnologija, te potrebom za stvaranjem elektronske alternative gotovom novcu, gotovina kao sredstvo plaćanja i dalje treba ostati u opticaju kao zakonsko sredstvo plaćanja, te biti na raspolaganju kako građanima tako i privrednim subjektima.

4.Mr. oec Elman Nadžaković

Finansijsko izvještavanje poslovnih segmenata

Da bi ispunilo svoj cilj i pružilo dovoljno informacija potrebnih za donošenje kvalitetnih poslovnih odluka, strateško upravljačko računovodstvo kontinuirano mora da osigurava i obezbjeđuje relevantne informacije o proizvodima, kupcima i konkurenciji. MSFI 8 - Poslovni segmenti, propisuje obavezu poslovnih subjekata da objave informacije koje korisnicima njegovih finansijskih izvještaja omogućuju da ocijene vrstu i finansijske učinke poslovnih djelatnosti kojima se bavi te privredno okruženje u kojem posluje. Prilikom definisanja poslovnog segmenta potrebno je naglasiti da se ne radi ni o kakvom posebnom organizacijskom dijelu poslovnog subjekta, nego se radi se o dijelu za koji postoji potreba posebnog, izdvojenog izvještavanja u funkciji kvalitetnijeg informisanja. Da bi se netko tretirao poslovnim segmentom mora zadovoljiti određene kriterije u smislu ostvarivanja prihoda i rashoda koji se odnose na poslovne događaje s drugim kao i sastavnim dijelovima istog poslovnog subjekta, čije rezultate poslovanja uprava ili neko drugo mjerodavno tijelo poslovnog subjekta redovno prati u cilju ocjene poslovanja, kako pojedinačno tako i za cijeli poslovni subjekt.

5.Jasmin Omeragić

Od poslovne ideje do poslovnog plana (praktični primjer cvjećarskog obrta)

Stara izreka da: „bez rizika nema profita“, najvjerovatnije neće nikada dovoljno ostariti da bi izgubila na svojoj aktuelnosti. Ali, kako je i sam rizik pojam koji se koristi da bi se označila mogućnost pojave različitih ishoda, te kako je nastajanje rizika povezano sa ekonomskim promjenama u svim bitnim faktorima koji, u osnovi, determiniraju ishod poslovanja, onda je sasvim razumljivo da za bilo koju firmu nije dilema hoće li ili neće (odnosno mora li ili ne mora) da posluje u uslovima rizika, već je pitanje svih pitanja: koliki rizik može da preuzme. Stoga se moramo neopozivo baviti poslovnim planiranjem, što zapravo znači i planski odnos prema riziku u poslovanju, mada nam nije nepoznata činjenica da u Bosni i Hercegovini velika većina mikro preduzeća, kao i obrtnika gotovo ništa ne radi prema prethodno utvrđenim poslovnim planovima. Poslovno planiranje ima poseban značaj jer valja osmisliti pravu i obećavajuću poslovnu politiku svoje buduće firme, odnosno valja usvojiti pravila od kojih se bez jakih razloga ne bi smjelo odstupiti, jer jedino takvo poslovno ponašanje određuje pravi smjer i pruža stabilnost posla.

6.Dr sc. Jozo Piljić

Efikasno upravljanje troškovima kao podloga razvoja poduzeća

Troškovima se može upravljati na različite načine. Za postavljanje strategije upravljanja troškovima potrebno je promotriti sve aktivnosti i troškove koji se odnose na poslovanje poduzeća. Detaljno poznavanje troškova poduzeća, kvalitetna klasifikacija, tačan  raspored troškova ključni su za tačno izvještavanje menadžmenta i donošenje odluka. Menadžment mora odlučiti kojim metodama i alatima će se pratiti troškovi. Aktivna politika upravljanja troškovima je izuzetno važna za dugoročno očuvanje konkurentske pozicije. Ciljevi upravljanja troškovima su: efikasnije korištenje internih resursa poduzeća, stroga kontrola troškova, premošćivanje proizvodnih aktivnosti koje rezultiraju visokim troškovima, globalna konkurentnost poduzeća i kontinuirano unaprjeđivanje poslovanja. Cilj svakog menadžera je stabilnost poslovanja, profitabilnost, rast i razvoj poduzeća. Da bi se ciljevi ostvarili potrebno je postaviti važna strateška pitanja. U strateškom upravljanju, a posebno u segmentu troškova, nije cilj nužno smanjiti troškove za novčane jedinice. Potrebno je ispitati da li su buduća planirana ulaganja opravdana, što će donijeti nova ulaganja, da li poboljšanje kvalitete učinka (proizvoda ili usluge) donosi nužno trošak ili je to ulaganje opravdano očekivanim većim prihodima od prodaje. Upravljanje troškovima i poslovanjem poduzeća temeljeno na znanju jedini je ispravan način za kontinuirano ostvarivanje rasta i razvoja poduzeća.

7.Dr Mirna Pajević Rožajac

Koraci i izračun isplativosti investicije

Analiza isplativosti investicije je dio finansijske analize koja je neizostavan korak procjene vrijednosti imovine ili preduzeća. Svrha finansijske analize je upotrijebiti prognoze finansijskog toka projekta za izračun rentabilnosti ulaganja, odnosno utvrditi u kojoj je mjeri je investicija finansijski isplativa za investitore. Analiza isplativosti investicije treba pokazati da li će svi budući primici biti dovoljni za pokrivanje budućih izdataka. Rentabilnost ulaganja iskazuje se kao odnos dobiti i uloženih sredstava. U vezi sa izračunom i isplativošću investicije ključno je odrediti trošak kapitala. Trošak kapitala (eng. cost of capital) se može definisati kao stopa profitabilnosti, odnosno stopa prinosa koja se mora postići kako bi se zadovoljili očekivani prinosi investitora preduzeća. Isplativost dugoročnih investicija procjenjuje se po nekoliko najčešće korištenih pokazatelja ili kriterija: vrijeme povrata sredstava, prosječna stopa povrata, neto sadašnja vrijednost, interna stopa rentabilnosti i indeks profitabilnosti.

8.Nedim Čustović

Upravljanje javnim finansijama i interne finansijske kontrole u institucijama BiH

Standardi  interne kontrole i  međunarodni standardi za profesionalno obavljanje interne revizije su zasebni standardi, ali  koji se moraju  povezivati, pratiti i usklađivati sa strategijama, cil­jevima i rizicima institucije, što je polazna osnova uspostave javne interne finansijske kontrole. Standardi interne kontrole u institucijama Bosne i Hercegovine predstavljaju polazni element razrade komponenti interne kontrole shodno članu 33b. i njihove primjene za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa članom 33c. Zakona o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine. Razlog postojanja institucije je jasno definisan u ažuriranoj i sažetoj izjavi o misiji proistekloj iz mandata institucije. Misija je prevedena u ciljeve koji predstavljaju željene rezultate institucije, čije ostvarivanje se prati i izvještava kroz pokazatelje učinka. Zakon o finansiranju institucija BiH definira svrhu, ciljeve, područje primjene, metodologiju, odgovornosti za uspostavljanje finansijskog upravljanja i kontrole, kao i nadležnosti CHJ MFiT BiH u oblasti finansijskog upravljanja i kontrole. Zakon o finansiranju institucija BiH ujedno uređuje i budžetski sistem, odnosno propisuje proces izrade i izvršenja budžeta, računovodstvo, finansijsko izvještavanje, te nadležnosti i obaveze MFiT BiH i svih drugih institucija BiH u procesima budžetskog ciklusa. Proces izvršenja budžeta dodatno uređuje Zakon o budžetu institucija i međunarodnih obaveza BiH koji se donosi svake godine.

9.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Rizici povezani sa ulaganjem u investicijske fondove

Svako ulaganje pa tako i ulaganje u investicijski fond nosi određeni rizik. Vrijednost udjela svakog investicijskog fonda  može i rasti i padati. Postoji mogućnost da ulaganjem u fond investitor  neće očuvati sva uložena sredstva ili da će porast vrijednosti udjela biti   na nezadovoljavajućem nivou.  Ulaganja u udjele fonda izložena su kao i u slučaju ulaganja u ostale finansijske instrumente, djelovanju niza rizika. Rizik definišemo kao mogućnost da investitori ostvare negativan prinos ili prinos ispod očekivanja. U skladu s vrstom fonda i ciljanom strukturom ulaganja opisanom u prospektu fonda, može se utvrditi i rizičnost pojedinog fonda. Društva koja  upravljaju fondom imaju obavezu uspostaviti organizacijsku strukturu  tako da se osigura sveobuhvatan  sistem upravljanja rizicima,  odnosno utvrde pravila, procese, postupke i osiguraju resurse za utvrđivanje, mjerenje odnosno procjenjivanje, praćenje, upravljanje i izvještavanje o izloženosti rizicima. Unutar  organizacijske strukture društva za upravljanje fondovima uspostavlja se organizaciona cjelina koja vrši kontrolu  izloženost fonda pojedinim rizicima kao i poštovanje ograničenja ulaganja propisanih internim aktima fonda, te zakonom i podzakonskim aktima kojima je regulisano poslovanje fonda. Djelatnost navedenog odjela propisana je internim politikama i procedurama, a proces upravljanja rizicima se  na odgovarajući i  prikladan način dokumentuje.

10.Mr iur. Mirel Mujkanović

Razlozi za otkazivanje postupka javne nabavke od strane ugovornog organa

Ugovorni organ će obavezno otkazati postupak javne nabavke kada utvrdi odnosno dokaže da je nastupio razlog na koji nije mogao uticati niti koji je mogao predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke. U svakom konkretnom slučaju ugovorni organ je dužan da cijeni da li je riječ o razlozima za otkazivanje postupka javne nabavke, budući da ovi razlozi nisu taksativno ili barem kao primjer pobrojani u Zakonu o javnim nabavkama kao što je to slučaj kod okončanja postupka javne nabavke poništenjem. Viša sila, izmjena postojeće zakonske i podzakonske regulative, nemogućnost zaključenja ugovora prije kraja budžetske godine, te situacije iz člana 72. stava (3) tačaka od a) do f) Zakona o javnim nabavkama kada ponuđač učestvuje sam u postupku ili je samo njegova ponuda ocijenjena kao prihvatljiva su najčešći razlozi za otkazivanje postupka javne nabavke. Ugovorni organ je dužan navedeno konstatovati u odluci o otkazivanju postupka javne nabavke, te dovoljno jasno i precizno obrazložiti razlog za otkazivanje postupka javne nabavke.

11.Prof. dr Asja Gojačić

Upravljanje vremenom menadžera

Upravljanje vremenom je čin ili proces planiranja i vršenja svjesne kontrole nad količinom vremena provedenog na određenim aktivnostima, posebno za povećanje učinkovitosti ili produktivnosti. Upravljanje vremenom je jedan od najvećih izazova današnjice. Problem nastaje ako se vremenom ne upravlja na učinkovit način, posljedice mogu biti višestruko negativne. Vrijeme je jedini čimbenik čija je ponuda neelastična. Kako god bila velika potražnja za vremenom, vrijeme se neće povećati. Jedino što možemo s vremenom učiniti je da naučimo bolje upravljati s vremenom. Kako bi menadžeri bolje funkcionirali, potrebno je da dio poslova delegiraju svojim suradnicima. Ono omogućava aktivno uključivanje više ljudi, distribuciju radnog opterećenja koja postaje ravnomjernija. Osnovni cilj je rasterećenje menadžera i osposobljavanje direktno podređenih za poduzimanje menadžerskih poslova. Također, za dobro upravljanje vremenom menadžerima nije dovoljno samo da dobro organiziraju sebe i svoje radno vrijeme, kao i da svedu na minimum nepotrebne prekide u radu od strane suradnika, već se isto tako moraju osloboditi “gutača vremena” ili “kradljivaca vremena”.

12.Džana Kadribegović

Mirenje na osnovu  Zakona  o mirnom rješavanju radnih sporova

Osnovni cilj Zakona o mirnom rješavanju radnih sporova je da se  eventualni radni sporovi, rješavaju  u postupku zasnovanom na načelima dobrovoljnosti, jednakosti, nepristrasnosti i neovisnosti, kako bi se što je prije moguće postigao dogovor  u vezi sa predmetom spora uz stručnu pomoć miritelja i arbitara.   Pomenutim zakonom propisana je nadležnost mirovnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, kao i mirovnog vijeća za teritoriju kantona. Također, propisan je postupak mirnog rješavanja radnih sporova, kao i obaveze strana u sporu. Ovakav način  rješavanja radnih sporova korespondira i sa Evropskom konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, a doprinosi i ekonomičnosti postupka u smislu  rasterećenja sudova, te  postizanja dogovora o sporu u kraćem roku u odnosu na  dugotrajnost postupaka koji se vode pred sudom.

13.Alan Vajda, mag. iur.

Obveza uplate posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu

Uredno obračunati i plaćeni doprinos za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu jedan je od preduvjeta za korištenje hitne zdravstvene zaštite na teret Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (skraćeno: HZZO) radnika koji su izaslani na rad u inozemstvo ili se pak u inozemstvu nalaze na službenom putu. Obzirom da su u Republici Hrvatskoj na snazi bi­lateralni ugovori o socijalnom osiguranju s Bosnom i Hercegovinom, Sjevernom Makedonijom, Srbijom, Crnom Gorom i Turskom koji između ostalog uključuju i područje zdravstvenog osiguranja i zdrav­stvene zaštite, isti posebno uređuju materiju primjene prav­nih propisa u slučaju rada na području druge države ugovornice, time da je osnovno načelo primjene pravnih propisa države rada.

14.Safeta Lukačević

Razlike u karijerama muškaraca i žena

Razlike između muškaraca i žena brojne su i primjetne u gotovo svim njihovim obilježjima. Konkretne razlike su i kada se promatraju žene i muškarci iz perspektive radnog mjesta i rada općenito. Iako danas gotovo i ne postoje zanimanja u kojima nema pripadnika oba spola, neka se od zanimanja tradicionalno smatraju tipično ženskima ili muškima. Od samih početaka odabira zanimanja i razvoja karijera, preferencije muškaraca i žena se razlikuju. Kada se govori o mogućnostima razvoja karijere, muškarci i žene susreću se s različitim okolnostima. Žene se u poodmaklim stadijima karijere često susreću s pojavom koja se naziva stakleni strop, a odnosi se na nevidljivu barijeru koja im onemogućava napredovanje i ulazak na više pozicije u organizacijskoj strukturi, bez obzira na njihove kvalifikacije i postignuća. Osim toga, muškarci pridaju veću važnost napredovanju što je direktno povezano s njihovim zapošljavanjem na boljim pozicijama u organizaciji, tj. na pozicijama na kojima je puno vjerovatnije da će do napredovanja i doći. Žene i muškarci nejednako doživljavaju mogućnosti napretka. Dok se žene i muškarci slažu da su za napredak važni angažovanost, posvećenost poslu i rezultati rada, određene razlike po spolu postoje u percepciji važnosti podrške nadređenih, mentorstva, spola te donekle bračnog statusa.

 

15.Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa