Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za april/travanj 2023. godine.

U “Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine”, broj 46/23 od 21.06.2023. godine objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj mjesečnoj neto/bruto plaći zaposlenih u FBiH za april/travanj 2023. godine.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2023. godine iznosi 1.233 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period februar 2023. godine - april 2023. godine iznosi 1.231 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za april 2023. godine iznosi 1.913 KM.


Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu kvalifikovanog elektronskog potpisa

Pravilnikom o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u (“Službeni glasnik BiH”, br. 87/22) izmijenjen je član 78. stav (5) na način da je propisano da su porezni obveznici koji imaju status “velikih obveznika indirektnih poreza” dužni PDV prijavu dostavljati UIO elektronskim putem upotrebom kvalificirane elektronske potvrde od poreznog perioda juni 2023. godine.

Status “velikih obveznika indirektnih poreza”, imaju obveznici indirektnih poreza čija vrijednost gradivnog poreza na dodanu vrijednost (zbir ulaznog i izlaznog PDV-a) u periodu 01.09.2019. godine do 31.08.2020. godine iznosi 1.500.000,00 KM i više, kao i banke i drušva za osiguranje, bez obzira na visinu gradivnog poreza na dodanu vrijednost.

Da bi obveznik PDV-a mogao podnijeti PDV prijavu sa upotrebom kvalificirane elektronske potvrde, potrebno je prije toga da preda Zahtjev za izdavanje kvalificirane elektronske potvrde.

Sve detalje u vezi s postupkom izdavanja kvalificiranih elektronskih potvrda preko Ovjerioca UIO možete pronaći na linku https://ca.uino.gov.ba/bs/usluge/izdavanje.html

Napominjemo da je u ''Službenom glasniku BiH'' broj 40/23, objavljeno i Korisničko uputstvo za elektronsko poslovanje sa UIO uz korištenje kvalificiranog elektronskog potpisa. Uputstvo možete preuzeti putem sljedećeg linka UPUTSTVO

Na narednom webinaru koji je zakazan za 21.6.2023. godine, prezentovati ćemo temu ''Podnošenje PDV prijave upotrebom elektronskog potpisa''. Sadržaj webinara možete pregledati na sljedećem linku WEBINAR.


Časopis Juni 2023

U izdanju novi broj časopisa “Računovodstvo i poslovne finansije” broj 6/23

 

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

1.Mirela Mašić

Oporezivanje isplata licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa i volonterima

Posljednjim izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o porezu na dohodak  u januaru 2023. godine aktueliziran je porezni tretman naknada koje se isplaćuju licima na stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa. Istovremeno, s obzirom na još uvijek prisutno poistovjećivanje sa volonterskim radom, iako se radi o potpuno različitim angažmanima, otvorilo se i pitanje poreznog tretmana isplate volonterskih naknada. Osnov za zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, sadržan je u Zakonu o radu. Prema stavu 2. iste odredbe, vrijeme stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa računa se u pripravnički staž i radno iskustvo utvrđeno kao uvjet za rad u određenom zanimanju i može trajati najduže onoliko vremena koliko traje pripravnički staž. Zakonom o volontiranju („Službene novine Federacije BiH“, broj 110/12) uređeno je obavljanje volonterskog rada pod uslovima i na propisanim principima volontiranja, zaključivanje ugovora o volontiranja, prava i obaveze volontera i organizatora volontiranja i dr., te se radi o potpuno drugoj vrsti angažmana u odnosu sa zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa u skladu Zakonom o radu.

2.Dr.sc. Dinka Antić

Oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a

Brzi rast upotrebe i vrijednosti tržišta virtualnih valuta, uz stalni razvitak novih oblika kripto imovine, predstavlja veliki izazov za porezne vlasti. Osim oporezivanja porezom na dohodak/dobit i porezom na imovinu kao oporezivi događaj relevantan za oporezivanje virtualnih valuta u sistemu PDV-a mogu se uzeti rudarenje, razmjena ili raspolaganje. Za razliku od ostalih dobara i usluga kod oporezivanja virtualnih valuta PDV-om potrebno je voditi računa o specifičnostima kripto imovine i njenom hibridnom karakteru, što podrazumijeva da posjeduje odlike financijskih instrumenata i nematerijalne imovine, koje se na različit način tretiraju u sistemu PDV-a. Evropska komisija je zadužila PDV Komitet da razmotri PDV tretman kripto imovine, te se založila, u cilju ostvarenja pravne sigurnosti u EU, za konsenzus o PDV implikacijama različitih transakcija koje su povezane sa tom imovinom.  S obzirom na usluge povezane sa virtualnim valutama prilikom utvrđivanja PDV tretmana treba uzeti u obzir konzistentnost tretmana većine zemlja tradicionalnih instrumenata plaćanja i financijskih usluga, kao i praktične implikacije različitih tretmana za obveznike u vezi sa registracijom, vođenjem evidencija i vrednovanjem oporezive osnovice virtualnih valuta.

3.Mr.oec ElmanNadžaković

Sistemi obračuna troška i njihov uticaj na finansijski rezultat

Oblast obračunavanja troškova sve više dobiva na važnosti, pa je tako došlo do pojave velikog broja prijedloga novih modela. Međutim, ipak ovaj napredak nije pridonio stvaranju jasnije situacije, nego je stvorena prava konfuzija, kako u pojmovima, tako i u terminologiji.S obzirom na loše poslovanje velikog broja preduzeća u Bosni i Hercegovini, jako je potrebno unaprijediti praksu primjene sistema obračuna troškova. Posebno je ovo važno, kada se zna da su istraživanja pokazala da za uspješno poslovanja treba uspješno upravljati svojim troškovima.

4.Mehmed Budić

Dugotrajna imovina namijenjena prodaji prema MSFI – u 5

Dugotrajna imovina koju je poslovni subjekt odlučio prodati mora se klasificirati kao imovina namijenjena prodaji, uz uvjet da je prodaja te imovine vrlo vjerojatna i raspoloživa za trenutnu prodaju u postojećem stanju. Takva imovina će se reklasificirati iz dugotrajne imovine u kratkotrajnu imovinu i mjeriti po knjigovodstvenoj vrijednosti ili fer vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje, ovisno o tome koja je vrijednost niža. U slučaju da je subjekt klasificirao dugotrajnu imovinu kao onu namijenjenu prodaji, ali kriteriji iz MSFI-a 5 više nisu udovoljeni, subjekt će prestati klasificirati tu imovinu kao onu koja je namijenjena za prodaju. U ovom slučaju subjekt će mjeriti dugotrajnu imovinu koja prestaje biti klasificirana kao namijenjena za prodaju po nižoj vrijednosti između: njezine knjigovodstvene vrijednosti prije nego je imovina bila klasificirana kao namijenjena za prodaju, prilagođena za smanjenje vrijednosti, amortizaciju ili revalorizaciju koja bi bila priznata da imovina nije bila klasificirana kao namijenjena za prodaju i njezine nadoknadive vrijednosti u trenutku naknadne odluke da se ne prodaje. Računovodstveni tretman imovine namijenjene prodaji, objavljivanje i prezentacija prestanka poslovanja uređen je MSFI 5 – Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja.

5.Nedim Čustović

Zakonske obaveze vršenja osiguranja i unapređenja kvaliteta (engl. QAIP) gdje se  obuhvataju svi aspekti, aktivnosti/funkcije interne revizije

Međunarodnim standardima profesionalne prakse IR (Standard 1312), te lokalnom zakonskom regulativom, koja se odnosi na uspostavu funkcije IR u javnom sektoru od nivoa lokalne samouprave do državnog nivoa, te privrednim društvima, bez obzira na oblik organizovanja i vlasničku strukturu, bankama, osiguravajućim društvima i drugim finansijskim institucijama propisana je obaveza provođenja eksterne procjene kvaliteta funkcije interne revizije, minimalno jednom u pet godina. Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osmišljen je tako da omogućava procjenu usklađenosti funk­cije interne revizije sa Standardima te procjenu pridržavaju li se interni revizori Etičkog kodeksa. Program također služi za procjenu djelotvornosti i učinkovitosti funkcije interne revizije te identificiranje mogućnos­ti za unaprjeđenje. Glavni revizor trebao bi podržavati nadzor odbora nad programom osiguranja kvalitete i unaprjeđenja. Dobro razvijen program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja osigurava da je koncept kvalitete ugrađen u funkciju interne revizije i njen rad. Funkcija interne revizije ne bi trebala vrednovati je li svaki pojedini angažman u skladu sa Standardima. Tačnije, angažmani bi se trebali provoditi u skladu s uspostavljenom metodologijom koja promiče kvalitetu i, automatski, usklađenost sa Standardima. Osim toga, metod­ologija općenito promiče stalno unaprjeđenje funkcije interne revizije.

6.Dr. sc. Jozo Piljić

Pismo predstavljanja uprave kao revizijski dokaz

Pod pojmom „pismo predstavljanja (očitovanja) uprave“ podrazumijevaju se pisane izjave uprave koje se daju revizoru kao potvrda određenih revizijskih zaključaka ili kao dodatni dokazi određenim revizijskim dokazima. Ovaj pojam međutim, ne obuhvaća financijske izvještaje društva koje se revidira, knjigovodstvene ili druge isprave koje je revizor prikupio tokom revizije i koje u nekoj formi tvore revizijski dokaz. Sama kvaliteta pisma predstavljanja uprave kao revizijskog dokaza u velikoj mjeri ovisi o integritetu uprave od koje se traži predstavljanje i očitovanje, te pismo bez drugih potkrepljujućih dokaza ne može samostalno predstavljati dostatan revizijski dokaz na kojem revizor može i treba bazirati svoje revizijsko mišljenje. Pismo predstavljanja uprave smatra se važnim izvorom revizijskih dokaza. Ako kojim slučajem uprava modificira ili odbije dati traženo očitovanje, takav postupak revizoru može ukazati na postojanje potencijalnih značajnih problema o kojima ga uprava možda nije izvijestila. Osim toga, traženje pisanog umjesto usmenog očitovanja u mnogim slučajevima može ponukati upravu da bolje razmisli o očitovanjima koje potpisuje te tako indirektno poboljšati kvalitetu samih očitovanja (tvrdnji) koje su sadržane u pismu predstavljanja. Revizor je dužan, ne samo zato što je to jedan od zahtjeva revizijskih standarda, nego i zbog kvalitete vlastite usluge koju pruža, dobiti potpisano pismo predstavljanja uprave kako bi dodatno potkrijepio dokaze na kojima bazira svoje revizijsko mišljenje.

7.Jasmin Omeragić

Uloga ljudskog faktora u poslovnim prevarama sa dobavljačima  (s posebnim osvrtom na domen javnih nabavki )

Rad i djelovanje računovođa profesionalaca sastoji se od niza postupaka koji „po pravilu službe“ moraju međusobno biti sinhronizirani i strogo kontrolirani. Računovodstvo, kao funkcija, a i kao važan segment u poslovanju firme sa dobavljačima (pogotovo u domenu javnih nabavki), bez obzira na veličinu firme čije poslovne promjene evidentira i prati, uvijek treba da izvršavai poštuje zadane procedure, načela, metode rada, ali i da se dobro služi kvalitetnim IT alatima.Poboljšanje svijesti o kontrolnoj ulozi računovodstva u otkrivanju, predupređivanju i sprečavanju pojava poslovnih prevara i drugih nepodobnih radnji treba svakodnevno aktuelizirati. Ovo je pogotovo bitno jer realizacija poslovne prevare uvijek ima veoma motivirane počinioce koji su vođeni namjeromda ostanuneotkriveni. No, s druge strane, razvijaju se i različiti modeli otkrivanja prevara, kako planskim aktivnostima same firme, tako i od strane zaposlenih radnika firme (kada se određene nedopuštene aktivnosti sasvim slučajno uoče, otkriju i dojave menadžmentu firme), zatim povremenim selektivnim doprinosom interne i eksterne revizije, te djelovanjem organa nazora i kontrole javnih prihoda.

8.Bernard Iljazović

Program ekonomskih reformi Bosne i Hercegovine 2023-2025.

Bosna i Hercegovina deveti po redu Program ekonomskih reformi predaje kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Programom ekonomskih reformi nastojati će se realizirati određeni ciljevi od kojih možemo izdvojiti:povećati direktna strana ulaganja, te osigurati rast domaćih ulaganja kroz fiskalnu disciplinu i kontrolu javnih rashoda, a čime će se stvoriti pozitivni učinci na cjelokupan privredni rast i razvoj, povećati efikasnost tržišta rada kroz realizaciju programa i mjera aktivnih i pasivnih politika na tržištu rada, te stvoriti uslove za rast stope zaposlenosti kroz promicanje ideja koje dovode do otvaranja novih radnih mjesta, podići životni standard i raditi na stvaranju pozitivnijeg poslovnog okruženja i podizanju konkurentnosti, kroz pojednostavljivanje procedura za poduzetnike i privredne subjekte, poticati razvoj poduzetništva koje stavlja u fokus održivi ekonomski rast, koji podrazumijeva pametno upravljanje prirodnim resursima uz korištenje čiste energije, investiranjem kapitalnih transfera u saobraćajnu infrastrukturu, stvoriti nove razvojne mogućnosti, u ovoj oblasti koje će imati pozitivan efekt na kompletnu privredu, jačati instrumente za sprečavanje evazije poreza i usmjeravanje porezne politike nasprečavanje erozije porezne osnovice i premještanja dobiti, te time osigurati efikasnu naplatu javnih prihoda.

9.Dr. sci. Jasmina Hurić

Međunarodni monetarni fond i mjere za suzbijanje krize u Bosni i Hercegovini

Uzimajući u obzir ograničene instrumente monetarne politike, sva očekivanja se svode na fiskalnu politiku koja treba da pomogne u borbi protiv inflacije kao ključnog problema. Nakon iznesenih ocjena i preporuka MMF uslijedile su različite reakcije i političkih zvaničnika i ekonomskih analitičara, koje idu od toga da su prijedlozi za  preduzimanja mjera koje bi vodile povećanju kamatnih stopa toliko destruktivni da ne zaslužuje ni razmatranje, do toga da su utemeljeni i opravdani. Kakvi god oni bili trenutna ekonomska situacija i negativni makroekonomski trendovi u BiH ukazuju na to da su reforme neophodne i da postojeće stanje može samo odvesti u destabilizaciju i ugroziti stabilnost javnih finansija BiH, koja je condiotio sine qua non makroekonomske stabilnosti. Za sada osim konkretnih mjera koje je poduzela Centralna banka BiH u javnosti se ne zna kakvu politiku će voditi vlasti u BiH da bi se stagnacija ekonomskih aktivnosti i problemi s kojima se suočava zemlja zaustavili.

10.Mr Safija Žilić, dipl. oec

Banke i tržište kapitala

Finansijski sistem u Bosni i Hercegovini izrazito je „bankocentričan“. Banke posluju kao univerzalne banke, te tako kroz odnos komercijalnog i investicijskog bankarstva direktno utiču i na intenzitet razvoja tržišta kapitala. Banke su iskoristile pruženu priliku i usmjerile kompanije prema finansijskim proizvodima koji bankama donose najveći profit. Jedan od ograničavajućih faktora daljnjeg razvoja Federacije BiH  pa time i Bosne i Hercegovine jeste nedovoljno razvijeno tržište kapitala. Problem je, prije svega u tome što većina banka u Federaciji BiH nije zaintersovana ili pruža usluge investicijskog bankarstva u veoma ograničenom strukturi i obimu usluga investicijskog bankarstva. Osim toga dodatni ograničavajući faktor jeste činjenica da stanovništvo, a ni privredni subjekti i njihov menadžment nema dovoljno informacija i potrebnog znanja u pogledu  investicijskih usluga  banaka. Zbog toga vrlo mali broj građana pokazuje  interes  za ulaganje dijela mjesečnog dohotka u vrijednosne papire ili udjele investicijskih fondova. Također,  slična je situacija i sa privrednim društvima i njihovom pristupu u pogledu tržišta kapitala, a vezano za mogući plasman viška sredstava odnosno finansiranje rasta i razvoja društva putem pribavljanja finansijskih sredstava na tržištu kapitala emisijom vrijednosnih papira. Na tržištu kapitala postoje određeni alati, koji omogućavaju investitoru da unaprijed odredi, tj. na neki način prognozira koje investicije će mu donijeti maksimalan povrat, ali da se ne izlaže pretjeranoj opasnosti od ulaganja.

11.Alan Vajda, mag. iur.

Stalna poslovna jedinica nerezidenta u Republici Hrvatskoj

Stalna poslovna jedinica u pravilu ne posjeduje samostalnu pravnu osobnost odvojenu od svoje matice, već ovaj koncept poslovanja omogućuje državi domaćinu oporezivanje poslovnih aktivnosti koje je inozemni poduzetnik realizirao u toj državi kao da ih je obavilo samostalno trgovačko društvo te države domaćina. Cilj je omogućiti državi izvora oporezivanje poslovnih prihoda. Primjena koncepta stalne poslovne jedinice radi ostvarivanja prava države na oporezivanje prihoda koje je inozemni po­duzetnik ostvario poslujući na njegovu teritoriju nije novost. No snažnim širenjem poslovnih mreža trgovač­kih društava u države izvan mjesta svoje porezne rezidentnosti te shvaćanjem tih država izvora da gube znatne porezne prihode koji se oporezuju samo u državi rezidentnosti poduzetnika, primoralo ih je da se ozbiljnije i sustavnije prihvate utvrđivanja posto­janja stalne poslovne jedinice. U sklopu porezne reforme Republika Hrvatska je usvojila dogovoreni međunarodni standard u pravilima o stal­noj poslovnoj jedinici te tako pokazala da stoji uz bok državama članicama OECD-a te da i u tom području zadovoljava OECD-ove i međunarodne standarde.

12.Džana Kadribegović 

Pravo radnika na odmore i odsustva

Odredbe  koje se odnose na odmore  i odsustva  propisane Zakonom o radu („Službene novine Federacije BiH, br. 26/16, 89/18 i 44/22), kao temeljnim propisom iz oblasti radnog zakonodavstva, naročito su značajne  u pogledu  zaštite života i zdravlja radnika. U vezi s tim, Bosna i Hercegovina je ratificirala, između ostalog,  Konvencije Međunarodne organizacije rada (MOR) koje se odnose na odmore i odsustva čime je stvorena  obaveza  da ih implementira u svoje radno zakonodavstvo.  S obzirom na navedene ustavne principe, pravo radnika na odmore i odsustva ne bi se moglo uskratiti, čak i da isti nisu uređeni Zakonom o radu.

13.Fatima Budić

Upravljanje ljudskim potencijalima

Svrha funkcije upravljanja ljudskim potencijalima je osigurati visoki stupanj usklađenosti znanja i vještina zaposlenika s potrebama poduzeća, odnosno zacrtanim ciljevima i strategijom te osigurati visoki stupanj njihove motivacije, odnosno predanosti ostvarivanju ciljeva. Spektar djelovanja u okviru funkcije upravljanja ljudskim potencijalima može se analizirati u tri ključna područja: planiranje ljudskih potencijala, razvijanje ljudskih potencijala te održavanje kvalitete ljudskih potencijala. Proces planiranja ljudskih potencijala započinje od zacrtanih ciljeva i definiranih potreba, odnosno strategije. Na temelju definiranih ciljeva i strategije potrebno je provesti analizu posla. Na temelju tih podataka sistematiziraju se radna mjesta te se izrađuju opisi poslova. Opis posla obuhvaća popis zadataka i odgovornosti određenoga radnoga mjesta. Na temelju opisa posla izrađuju se specifikacije posla. Specifikacija posla uključuje popis potrebnih kvalifikacija u smislu potrebnih znanja, vještina, iskustva, ali značajka koje se očekuju od kandidata. Održavanje kvalitete ljudskih potencijala odnosi se na procjenu i ocjenu rezultata rada. Rad zaposlenika se može vrjednovati s aspekta značajka koje su važne za obavljanje određenoga posla. Kvalitetu rada moguće je procjenjivati i sa stajališta određenoga ponašanja koje se smatra važnim za obavljanje određenoga posla.

14.Dr. sc. Asja Gojačić

Primjena etike u savremenoj marketing komunikaciji

Marketing je disciplina koja se bavi pitanjima tržišta, potreba na tržištu i načina zadovoljenja tih potreba. Kao poslovna filozofija intenzivne proizvodnje, u centar svoga interesovanja stavlja analiziranje i sagledavanje svih problema koji se odnose na promet i prodaju robe od proizvođača do potrošača. Ova oblast se stalno razvija i širi sa razvojem tržišta i ima za cilj da postavi teorijsku osnovu za strategije poslovanja na tržištu. Marketing je nastao radi rješavanja problema proizvodnje i proizvođača onda kada je ponuda bila veća od tražnje, a krajnji cilj je bila realizacija proizvedene robe i ostvarivanje profita za preduzeće. Danas se suština marketinga sastoji u rješavanju problema potrošača - brže i bolje od konkurencije. Brojni stručnjaci za marketing i njihovi predstavnici svjesno su objavljivali i usvajali različite angažmane, deklaracije ili pravila ponašanja, koja se odnose na neophodnost razmatranja etičkih propisa i vrijednosti u marketingu, tako da akteri koji posluju u ovoj oblasti postanu odgovorniji prema članovima društva. Ove deklaracije ili pravila odnose se na marketinške prakse ili su usmjerene prema određenim konkretnim oblastima. Među ovim oblastima, posebno mjesto zauzimaju komunikacije u marketingu, koje se moraju kontrolisati etičkim propisima i moralnim vrijednostima.

 

15. Savjetodavni servis

16. Saopštenja za primjenu propisa

17. Podaci o trgovanju vrijednosnim papirima u FBiH

 


OTVORENE NOVE PRIJAVE ZA WEBINAR ZA 05.7.2023. GODINE: GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA, NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16, TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE, FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE...

WEBINAR – Kontinuirana edukacija računovođa i revizora

 • GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I RAČUNOVODSTVENE PREVARE
 • DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE (PDV prijava - elektronski potpis, Ustavni sud FBiH- neustavnost Zakona o doprinosima, Naknada VTK...)

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

DATUM ODRŽAVANJA: 05.07.2023. godine

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

TEME

GODIŠNJI ODMOR I ISPLATA REGRESA
 • Sticanje i gubljenje prava na godišnji odmor
 • Minimalno/Maksimalno trajanje godišnjeg odmora
 • Način korištenja godišnjeg odmora
 • Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima
 • (Ne)mogućnost odricanja od godišnjeg odmora
 • Naknada za neiskorišteni godišnji odmora
 • Obaveza donošenja plana korištenja godišnjeg odmora
 • Odluka ili Rješenje o korištenju godišnjeg odmora
 • Da li se period godišnjeg odmora određuje po želji radnika ili potrebama poslodavca?
 • Šta ukoliko praznik ili drugi neradni dan pada na dan korištenja godišnjeg odmora?
 • Specifičnost korištenja godišnjeg odmora kod radnika koji su većinu godine proveli na bolovanju ili porodiljskom odsustvu
 • Pravni i porezni tretman Regresa
 • Isplata regresa u slučaju da poslodavac posluje sa gubitkom
 • Pravo na regres kod radnika koji su zaposleni na nepuno radno vrijeme
 • Isplata regresa prije korištenja godišnjeg odmora
 • Prezentacija mišljenja Federalnog ministarstva za rad i socijalnu politiku
NAJMOVI – PRAKTIČNA PRIMJENA MSFI-a 16
 • Evidencija najmova u poslovnim knjigama najmodavca i najmoprimca
 • Obavezna evidencija unajmljene imovine u poslovnim knjigama najmoprimca
 • Obračun amortizacije i kamate na unajmljenu imovinu
 • Da li je moguće izbjeći primjenu MSFI-a 16?
 • Najmovi na koje se MSFI 16 ne odnosi
 • Kratkoročni najmovi i najmovi male vrijednosti
 • Tretman najma bez naknade
 • Računovodstveno evidentiranje u slučaju izmjene Ugovor o najmu (produženje roka, promjena cijene…)
 • Način određivanja perioda trajanja najma
 • Evidentiranje najma uz primjenu standarda za mala i srednja preduzeća
 • Porezni tretman priznavanja troška, najma, amortizacije i kamate
TRGOVINA, PROIZVODNJA I USLUGE
 • Veleprodaja vs. maloprodaja
 • Elektronsko vođenje trgovačkih knjiga
 • Komisiona prodaja i posredovanje
 • Vanjskotrgovinski promet obrtnika
 • Prodaja u tranzitu, računovodstveno evidentiranje i porezni aspekt
 • Postupci pri zatvaranju samostalne trgovačke radnje
 • Postupci pri prelasku iz samostalne djelatnosti u privredno društvo
 • Mogućnost prenosa zaliha bez obračuna PDV-a
 • Trgovačka knjiga kod ugostitelja, (ne)postojanje obaveze vođenja
 • Evidentiranje popusta, otpisa, manjkova i sl. putem trgovačke knjige
 • Trgovačka roba i vlastiti proizvodi u istoj prodavnici i na skladištu
 • Redni broj trgovačke knjige na artiklima
 • Obaveze trgovca prema odredbama Zakona o zaštiti potrošača
 • Šta inspektori traže u kontrolama trgovaca?
 • Proizvodnja po stvarnim i planskim cijenama
 • Šta sve MORA ući u vrijednost proizvoda
 • Praktični primjer efekta pogrešnog vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih prizvoda
 • Zalihe usluga u toku
FORENZIČKO RAČUNOVODSTVO I PREVARE U RAČUNOVODSTVU
 • Ciljevi i zadaci forenzičkog računovodstva
 • Tehnike i alati forenzičkog računovodstva
 • Analitički postupci u forenzičkim istragama
 • Kreativno računovodstvo -primjena, prevencija i manipulacije
 • Koraci u otkrivanju i sprječavanju računovodstvenih prevara
 • Primjeri prevara iz prakse
DRUGE AKTUELNOSTI IZ PRAKSE
 • Obaveza podnošenja PDV prijave uz upotrebu elekronskog potpisa
 • Izmjena Zakona o PDV-u koja se odnosi na neoporezivu donaciju hrane
 • Neustavnost odredbi Zakona o doprinosima koje se odnose na obračun doprinosa za zaposlenike kod nerezidentnih pravnih lica i nerezidentnih humanitarnih organizacija
 • Naknada članarine vanjsko-trgovinskog komori
 • Pravilnik o djelatnostima koje se mogu obavljati kao domaća radinost

INFORMACIJE O WEBINARU

Webinar će biti postavljen na web stranici www.febwebinar.com i isti možete gledati u periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine. Svaki učesnik webinara ima mogućnost da neograničen broj puta pregleda snimljeni materijal. Na ovaj način smo omogućili učesnicima da webinar mogu pregledati u bilo kojem periodu od 05.07. do 09.07.2023. godine

Sva eventualna pitanja koja budete imali, možete postaviti na mail pitanja@feb.ba. Sva pitanja i odgovore ćemo poslati učesnicima na e-maila. Također, pored pitanja i odgovora, na e-mail ćemo poslati i materijal sa seminara.

Prijava na webinar je obavezna. Prilikom prijave na webinar samostalno određujete korisničko ime i lozinku.

Webinar se priznaje kao 7 bodova kontinuirane edukacije u računovodstvenoj/revizorskoj profesiji.

PREDAVAČI:

 • Elma Peštović
 • Sanela Agačević
 • Edin Glogić
 • Denis Zukić

NAKNADA:

 • Za pretplatnike časopisa                        80,00 KM
 • Za ostale učesnike                                  100,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Onine pristup webinaru
 • Materijal za webinar– Priručnik

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
 • UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134

Sve potrebne informacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14