Časopis Juli/Avgust 2017

 

 

 

S A D R Ž A J
1. Dr. sc. Dinka Antić
PDV praksa u EU: Naknade direktorima i članovima u upravnim i nadzornim odborima

2. Fuad Balta, dipl. oec
Obaveze nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u vezi sa oporezivanjem

3. Haladin Salihović, dipl. oec
Šta donosi novi Zakon o bankama Federacije Bosne i Hercegovine

4. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec
Bankarska garancija i avalirana mjenica kod banke u funkciji produženja roka plaćanja obaveza do 360 dana

5. Nedim Čustović, dipl. oec
Obaveze popisa poslovnih procesa sa aktivnosti ma, utvrđivanjem i procjenom rizika i prijedlogom strukture strategije rizika za javni sektor

6. Mr. oec Elman Nadžaković
Procjena vrijednosti preduzeća metodom diskontovanog novčanog toka (DNT)

7. Mr sc. Jasmina Hurić-Bjelan
Da li je Bosna i Hercegovina prezadužena zemlja?

8. Dr. sc. Jozo Piljić
Porezne oaze u globaliziranom svijetu

9. Adnan Balvanović, magistar prava i magistar menadžmenta
Donošenje stručnih odluka unutar korporati vnog upravljanja kompanijama na unutrašnjem tržištu Evropske unije

10. Safi ja Žilić, dipl. oec
Osiguranje imovine

11. Jasmin Omeragić, dipl. oec
Siva ekonomija – aspekti računovodstvene struke

12. Safeta Lukačević, dipl. psiholog
Komunikacija

13. Fahrudin Mustafi ć, dipl. pravnik
Ugovori iz oblasti radnih odnosa

14. Džana Kadribegović, dipl. pravnik
Neka pitanja u vezi sa otkazom ugovora o radu

15. Fati ma Fazlibegović, dipl. pravnik
Usklađivanje socijalnih prava na međunarodnom nivou sa osvrtom na penzijsko i invalidsko osiguranje u FBiH

16. Mišljenja Federalnog ministarstva finansija/financija

17. Savjetodavni servis

18. Saopštenja za primjenu propisa