Broj nezaposlenih se približava broju zaposlenih

nezaposlenostNa evidencijama zavoda i službi za zapošljavanje u BiH u avgustu je bilo 555.937 lica, što je više za 1,9 indeksnih poena nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći broj nezaposlenih, njih 194.774, visokokvalifikovana i kvalifikovana su lica, nekvalifikovanih lica u avgustu je bilo 156.406, a sa srednjom stručnom spremom 143.432, saopšteno je iz Agencije za statistiku BiH.

Najmanje nezaposlenih na evidencijama je sa višom stručnom spremom - 8.124, dok je sa visokom školskom spremom 40.680 lica, među kojima su doktori nauka i magistri.

Od ukupnog broja nezaposlenih 50,7% čine žene ili u apsolutnom iznosu 281.923, a među njima 85.018 su sa srednjom stručnom spremom, 82.389 je nekvalifikovanih žena, dok je 77.298 visokokvalifikovanih i kvalifikovanih.

U avgustu je broj zaposlenih u BiH iznosio 683.339, što je manje za 0,4% u odnosu na juli. Broj zaposlenih žena bio je 279.722, što je manje za 0,6%.

IZVOR: www.ekapija.com


NAREDBA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

U „Službenom glasniku BiH“, broj 84/13 od 29.10.2013. godine objavljena je Naredba o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse koja stupa na snagu 5.11.2013. godine.

NAREDBA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBI O UPLATNIM RAČUNIMA ZA ADMINISTRATIVNE TAKSE

 

I.

U Naredbi o dopuni Naredbe o izmjenama i dopunama naredbi o uplatnim računima za administrativne takse ("Službeni glasnik BiH", broj 20/10, 74/10, 82/10, 92/10, 108/10, 4/11, 71/11, 3/12, 19/12, 70/12 i 54/13) u poglavlju II vrši se izmjena uplatnog računa za administrativne takse tako da umjesto:

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa 3060310000938769 (Hypo Alpe Adria Bank d.d. Mostar) novi uplatni račun glasi:

- JRT Trezor BiH - Depozitni račun, broj računa 5517902220404858 (Unicredit banka a.d. Banja Luka).

II.

Ostali navedeni uplatni računi u poglavlju II ostaju nepromijenjeni.

III.

Ova naredba stupa na snagu 8 (osam) dana od dana objavljivanja a objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

IZVOR: "Službeni glasnik BiH" broj 84/13 od 29.10.2013.


BiH i Srbija najlošije za poslovanje u regionu

slabo poslovanjeBiH se po uslovima poslovanja nalazi na 131. poziciji među 189 zemalja, dok je Srbija nalazi se na 93. poziciji, navodi se u danas objavljenom Izvještaju o uslovima poslovanja za 2014. godinu Svjetske banke i Međunarodne finansijske korporacije.

Ove dvije zemlje nisu provele nijednu reformu u odnosu na prošli izvještaj, pa je BiH pala za pet mjesta, a Srbija za sedam.

Od zemalja zapadnog Balkana, najbolje je pozicionirana Makedonija koja je ove godine zabilježila blagi pad sa 23. na 25. mjesto iako je sprovela reforme u šest oblasti.

Crna Gora je napredovala sedam pozicija, na 44. mjesto, nakon što je uvela jedinstveni šalter za brze odgovore i sistem notara.

Kosovo je ove godine među vodećim reformatorima u svijetu sa reformama u oblasti započinjanja biznisa, građevinskih dozvola i registracije imovine, koje su omogućile skok od 12 mjesta, na 86. poziciju.

Hrvatska je provela pet reformi i tako došla na 89. mjesto na listi, dok je Albanija odmah iza nje sa reformom u oblasti plaćanja poreza.

Makedonija je na petom mjestu od 50 zemalja koje su od 2005. godine do danas najviše napredovale.

Lideri u najboljim uslovima za kompanije su kao i prošle godine Singapur, Hong Kong i Novi Zeland, dok su na začelju Libija, Centralnoafrička Republika i Čad.

IZVOR: www.ekapija.com


Industrijska proizvodnja u BiH za devet mjeseci u porastu 3,5%

proizvodnjaUkupna desezonirana industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini u septembru 2013. u poređenju sa avgustom 2013. bilježi pad za 0,2%. U poređenju sa septembrom 2012. industrijska proizvodnja, kalendarski prilagođena, bilježi rast za 3,5%, podaci su Agencije za statistiku BiH, piše portal Indikator.ba.

U septembru 2013. u odnosu na septembar 2012. industrijska proizvodnja bilježi rast u prerađivačkoj industriji za 3,8%, u vađenju ruda i kamena bilježi rast za 1,5%, dok je u proizvodnji i snabdjevanju električnom energijom i plinom zabilježen pad za 2,8%.

Na godišnjem nivou proizvodnja kapitalnih proizvoda je veća za 8,4%, intermedijarnih proizvoda veća za 5,3%, energije veća za 4,2%, dok je proizvodnja netrajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 1,7%, a trajnih proizvoda za široku potrošnju manja za 10,7%.

IZVOR: www.ekapija.com


Časopis Oktobar 2013

NaslovnicaS A D R Ž A J

1. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Neophodnost podnošenja jedinstvenog poreznog bilansa pravnog lica u funkciji eliminisanja negativnih efekata neharmoniziranih zakona o porezu na dobit u BiH

2. Denis Zukić, dipl. oec

Pravni vs Porezni tretman naknada - Koliku naknadu isplatiti radniku?

 

3. Mr oec Mirna Pajević

Nova računovodstvena direktiva EU

4. Sanela Agačević, dipl. oec

Troškovno računovodstvo – II dio

Klasifikacija troškova prema MRS i Kontnom planu

5. Doc. dr. sci. Almir Alihodžić

Vrednovanje preduzeća putem prinosne metode

6. Mr. oec Erdin Hasanbegović

Čitanje i analiziranje financijskih izvještaja preduzeća

7. Safija Žilić, dipl. oec

Oblici međunarodnog kretanja kapitala

8. Adnan Balvanović, 2MA iur. et oec

Evropska kompanija posmatrana kroz uspostavljanje i razvoj prava radnika na informisanje, konsultovanje i participaciju na unutrašnjem tržištu Evropske unije

9. Alan Vajda, mag. iur.

Sloboda kretanja radnika u Europskoj uniji - II dio

10. Mr. oec Emina Imamović

Klasifikacija rizika u društvima za osiguranje

11. Safeta Lukačević, dipl. psiholog

Neverbalna komunikacija u poslovnom svijetu

12. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika

13. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Penzijski staž i prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja

14. Savjetodavni servis

15. Saopštenja za primjenu propisa


SEMINAR: PRAKTIČNA PRIMJENA POREZNIH I RAČUNOVODSTVENIH PROPISA - III dio

Poziv na savjetovanje - SEMINARpoziv za seminar oktombar

 • Avansi i razgraničenja
 • MIP-1023, PMIP-1024
 • Pripravnici, volonteri
 • Porez po odbitku
 • porezne aktuelnosti

Naredno savjetovanje u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

Pored predavanja ovim putem Vas pozivamo na prezentaciju programa PANTHEON i ostalih alata koje će prezentovati stručnjaci, u cilju da Vam posao postane lakši i efikasniji. Više detalja možete saznati na Datalab-ovom štandu koji će tokom seminara biti na raspolaganju.

Učesnike seminara očekuje i iznenađenje, te sa malo sreće imati ćete mogućnost da osvojite jednu PANTHEON SE licencu.

 

Poziv u pdf-u

 

 

RAČUNOVODSTVENE I POREZNE AKTUELNOSTI

primjeri iz prakse

 • MOSTAR, 21.10.2013., Hotel Ero
 • SARAJEVO, 22.10.2013., Hotel Holiday Inn
 • TUZLA, 23.10.2013., Hotel Tuzla
 • ZENICA, 24.10.2013., Hotel Zenica
 • BIHAĆ, 25.10.2013., Hotel Park

TEME SEMINARA

 1. Avansi, računovodstveni i PDV aspekt
  • Računovodstvo primljenih i datih avansa
  • Avansi u PDV propisima
  • Kada se MORA ispostaviti i knjižiti avansna faktura?
  • Različita praksa knjiženja avansa
  • Iskazivanje avansa (primljenih i datih) u finansijskim izvještajima
  • Avansi koji dugo „stoje“ na kontima
  • Avans za neisporučena ili neprimljena dobra ili usluge
  • Avans za koji nije sigurna vrsta isporuke (neoporeziva ili oporeziva)
  • Avans za više budućih sukcesivnih isporuka
  • Otpis avansa
  • Avansi između povezanih lica (posuđivanje novca ili avans?)
 2. Računovodstvo razgraničenja
  • Šta su razgraničenja?
  • Šta se sve može vremenski razgraničiti?
  • Karakteristike aktivnih i pasivnih vremenskih razgraničenja
  • Obaveza primjene dugoročnih i kratkoročnih razgraničenja
  • Kako „prepoznati“ poslovnu promjenu koja se MORA razgraničiti?
  • Korištenje konta razgraničenja kada se radi o tzv. „prolaznim“ stavkama
  • Uticaj korištenja razgraničenja na finansijske izvještaje i poslovni rezultat
  • Razgraničenje vs rezervisanje
 3. Praktična primjena propisanih odredbi o pripravnicima i volonterima
  • „Novi“ Zakon o volontiranju
  • Angažovanje i radno-pravni status  i obaveze poslodavca
  • Oporezivanje prihoda pripravnika i volontera
  • Isplate naknada volonterima (topli obrok, prevoz)
  • Volonterski staž  i priznavanje u pripravnički staž
  • Ugovor o radu vs Ugovor o obavljanju pripravničkog staža
  • Prijava pripravnika i volontera (JS 3100 i JS 3120)
  • Mišljenja porezne uprave o (ne)oporezivanju primanja pripravnika i volontera
 4. Porez po odbitku i primjena međudržavnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  •  Definisanje poreza po odbitku
  • Prihodi koji podliježu oporezivanju porezom po odbitku
  • Oporezivanje prihoda od djelatnosti izvršene na teritoriji i van teritorije BiH
  • Osnovica, obračunavanje i uplata poreza po odbitku
  • Uplata poreza po odbitku „na svoj teret“
  • Obračun i uplata u slučaju avansnih uplata
  • Uplata poreza po odbitku od strane neprofitnih organizacija
  • Oporezivanje dividende porezom po odbitku
  • Način popunjavanja i podnošenje obrasca P-OD
  • Potpisani Ugovori o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Ispravno „čitanje“ ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  • Država rezidentnosti vs država izvora
  • Šta činiti ako imamo potpisan ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja?
 5. Problemi pri popunjavanju i podnošenju obrasca MIP-1023 i PMIP-1024
  1. MIP-1023 - Problemi pri evidentiranju
  • Ukupan broj sati (sati rada, sati bolovanja, sati prekovremenog rada)
  • Bolovanje preko 42 dana i trudničko bolovanje
  • Naknada za umanjenu radnu sposobnost
  • Isplate po sudskim presudama
  • Isplate oporezivih naknada (koristi)
  • Različite osnovice za doprinose i porez na dohodak
  • Fizička lica koja imaju prebivalište u RS-u i BD
  • Parcijalna uplata za zaposlenike koji idu u penziju
  • Šifra radnog mjesta
  • Kako ostvariti prava po osnovu uplaćenih doprinosa na osnovu predatog MIP-a
  • Elektronsko podnošenje
  1. PMIP-1024 - Problemi pri evidentiranju
  • Uputstvo o popunjavanju i podnošenju
  • Da li je moguće prijaviti doprinose bez isplate plaće
  • Dodavanje novog zaposlenika
  • Izmjena podataka
  • Brisanje podataka
  • Prijava zaposlenika
 6. Ostale aktuelnosti
  • Predstojeće izmjene Zakona o porezu na dobit, poreza na dohodak i doprinosa
  • Parafiskaliteti – kako smanjiti opterećenja u privredi (članarine, naknade...)
  • Novosti iz računovodstvene profesije (Primjena MSFI za SME, Nova računovodstvena direktiva 2013/34/EU...)
  • Izmjene Zakona o privrednim društvima
 7. Odgovori na pitanja

7bodova

INFORMACIJE O SEMINARU

NAKNADA :

 • Za pretplatnike časopisa 100,00 KM
 • Za ostale učesnike sa materijalom 120,00 KM
 • Za učesnike bez materijala 80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:

 • Materijal za seminar – Priručnik
 • Pribor za pisanje

PLAĆANJE:

 • Raiffeisen bank d.d. Sarajevo 1610000063300077
 • Union banka d.d. Sarajevo 1020290000002288
 • Nova banka A.D. 5550050000940673
 • UniCredit bank d.d. Mostar 3389002207884134

ili u gotovini na samom seminaru

 

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI

Sve potrebne informacije na telefone:

033 / 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14