PU: Javni poziv poreznim obveznicima za podnošenje poreznih prijava

Na web stranici Porezne uprave FBiH objavljen je Javni poziv poreznim obveznicima za podnošenje poreznih prijava.

Poziv vam podnosimo u cijelosti:

Porezna uprava Federacije BiH poziva porezne obveznike: pravna lica, poduzetnike i građane da u skladu sa Zakonom o Poreznoj upravi Federacije BiH i drugim poreznim zakonima i podzakonskim aktima podnesu slijedeće porezne prijave:

 • Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. godinu - Obrazac GPD-1051 do 01. aprila 2019. godine,
 • Prijavu poreza na dobit za 2018. godinu do 1. aprila 2019. godine,
 • Godišnju prijavu poreza na imovinu za 2019. godinu, po kantonalnim propisima do 31.01.2019. godine, a za Tuzlanski kanton do 28.02.2019. godine,
 • Prijave komunalne, kantonalne i općinske takse, u rokovima i na obrascima koji su propisani za svaki kanton, odnosno općinu pojedinačno.

Godišnja prijava poreza na dohodak - Obrazac GPD-1051

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizičko lice - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu,
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca,
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
  • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
  • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
  • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
  • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
  • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog  osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Prilozi uz Godišnju prijavu poreza na dohodak

Porezni obveznici – rezidenti Federacije BiH koji Poreznoj upravi podnose Godišnju prijavu poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051), dužni su uz prijavu priložiti slijedeće:

 • Za dohodak od nesamostalne djelatnosti: 
  • fotokopiju Godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim plaćama i drugim ličnim primanjima - Obrazac GIP-1022;
 • Za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva:
  • Specifikaciju za utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (Obrazac SPR-1053),
  • Popisnu listu dugotrajne imovine (Obrazac PLDI-1043),
  • Ugovore i dokumentaciju o otuđenju djelatnosti,
  • Dokumentaciju o udjelu o zajedničkom dohotku;
 • Za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportista) i drugih samostalnih djelatnosti (djelatnost članova skupština i nadzornih odbora privrednih društava, upravnih odbora, stečajnih upravitelja i sudija porotnika koji nemaju svojstvo zaposlenika u sudu); povremene samostalne djelatnosti (kao što su djelatnosti naučnika, umjetnika, stručnjaka, novinara, sudskih vještaka, trgovačkih putnika, akvizitera, sportskih sudija i delegata i druge djelatnosti koje se obavljaju uz neku osnovnu samostalnu ili nesamostalnu djelatnost):
  • godišnji izvještaj isplatioca dohotka o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku (pregled sa podacima o obračunatim i isplaćenim naknadama po osnovu drugih samostalnih djelatnosti obavljenih po osnovu ugovora o djelu, ugovora o autorskim honorarima i dr.) koji je isplatilac oporezivih prihoda fizičkim licima dužan dostaviti do 28.02. tekuće godine;
 • Za dohodak od imovine - iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa:
  • Pregled prihoda i rashoda od iznajmljivanja imovine - Obrazac PRIM-1054,
  • Ugovor o iznajmljivanju (u slučaju da se obveznik opredijelio za rashode u paušalnom iznosu)
 • Za dohodak od imovinskih prava - vremenski ograničenog ustupanja prava (autorska prava i prava industrijskog vlasništva):
  • Ugovor o vremenski ograničenom ustupanju imovinskih prava
 • Za dohodak ostvaren u inostranstvu:
  • Dokaz o ostvarenom dohotku (u ovisnosti od vrste dohotka od: nesamostalne djelatnosti, samostalne, drugih samostalnih djelatnosti i dr.),
  • Dokaz o plaćenom porezu u inostranstvu u slučaju primjene odredbi ratificiranih međunarodnih ugovora ili sporazuma (konvencija) o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja;
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga:
  • Originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove porodice,
  • Potvrdu o participaciji,
  • Dokaz o plaćanju troškova,
  • Kopiju recepta za lijekove registrovane na području Federacije BiH i račune apoteka kao dokaz da je lijek plaćen,
  • Dokaz o stepenu invalidnosti kod nabavke ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže porodice koje porezni obveznik izdržava),
  • Izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija;
 • Za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit:
  • Fotokopiju ugovora o stambenom kreditu,
  • Original potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava. Potvrda/listing treba da sadrži i broj ugovora o stambenom kreditu,
  • Dokaz da obveznik i njegov bračni drug ne posjeduju nepokretnu imovinu za stanovanje – uvjerenje od nadležnog suda i/ili općine,
  • Fotokopiju ugovora o kupoprodaji ili gradnji stambene jedinice kao dokaz da su sredstvima odobrenog stambenog kredita riješili ili počeli rješavati stambeno pitanje (kupili odgovarajuću stambenu jedinicu, odnosno sklopili ugovor o kupovini ili gradnji odgovarajuće stambene jedinice, kreditom kupili plac i materijal za gradnju stambene jedinice i sl.); odnosno fotokopije računa o kupovini placa i/ili materijala za gradnju stambene jedinice (u slučaju individualne izgradnje) sa dokazima o izvršenom plaćanju istih (u smislu odredbi Zakona o porezu na dohodak, odgovarajućom stambenom jedinicom smatra se stambeni prostor veličine do 120 m²),
  • Potpisanu izjavu poreznog obveznika da on i članovi uže porodice koji zajedno s njim rješavaju svoje stambeno pitanje nisu vlasnici ili suvlasnici nekretnina za stanovanje i da ovim kreditom prvi put rješavaju stambeno pitanje (Izjava se može preuzeti u nadležnoj poreznoj ispostavi ili putem sljedećeg linka na web stranici Porezne uprave: http://www.pufbih.ba/v1/public/upload/zakoni/c54b6-2.stav_-_fmf.pdf),
  • Izvod računa banke kao dokaz da sredstva odobrenog stambenog kredita do dana podnošenja godišnje porezne prijave nisu utrošena za druge svrhe u slučaju da u toku poreznog perioda za koji se podnosi godišnja porezna prijava porezni obveznik nije sredstva kredita namijenjena za rješavanje svog stambenog pitanja angažovao odnosno namjenski utrošio, uz obavezu da dokaze o namjenskom utrošku tih sredstava naknadno dostavi Poreznoj upravi, i to najkasnije do kraja tekuće godine;

Napomena: navedenu dokumentaciju za priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit podnose porezni obveznici koji prvi put ulaze u pravo, a svake naredne godine potrebno je priložiti samo original potvrdu ili listing banke o plaćenim kamatama za porezni period za koji se podnosi porezna prijava.

Mjesto podnošenja Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051)

 • Godišnja prijava poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta fizičkog lica, osim u slučajevima kada je obveznik:
  • ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu - Obrazac GPD-1051 se predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, i
  • fizičko lice rezident Federacije BiH koje ima prebivalište na području Republike Srpske i/ili Brčko distrikta, a koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavca koji ima sjedište na području Federacije BiH – predaje se nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.

 

Obrazac GPD-1051 možete preuzeti ovdje:

 

Rješenje o povratu poreza na dohodak

Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a Ministarstvo finansija kantona na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave.

Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) u propisanom roku za fizičko lice propisana je novčana kazna u iznosu od 300,00 do 3.000,00 KM.

 

Prijave poreza na dobit za 2018. godinu

Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju  propisanu zakonom  podnose: privredna društva i druga pravna lica - rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica, pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje), i to:

 • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica, rezidenti Federacije BiH, koji privrednu djelatnost obavljaju samostalno i trajno prodajom proizvoda i/ili pružanjem usluga na tržištu Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta ili na inostranom tržištu radi ostvarivanja dobiti, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Prilozi:
  • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814),
  • Prijava dobiti podružnice u RS ili BD (Obrazac PE-806),
  • Prijava dobiti poslovne jedinice van Bosne i Hercegovine (Obrazac PE-807),
  • Godišnja prijava za uklanjanje dvostrukog oporezivanja kod transfernih cijena (Obrazac TP-900),
  • Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama između povezanih lica (Obrazac TP-902),
  • Godišnji izvještaj o kontrolisanim transakcijama multinacionalnog pravnog lica (Obrazac CCB-901),
  • Konsolidovani porezni bilans i prijava poreza na dobit (Obrazac PP-805);

 

 • Obrazac PP-802 - Prijavu poreza na dobit podnose podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH prema ispostavi za koju Porezna uprava odredi da je glavna.
 • Prilozi:  
  • Porezni bilans (Obrazac PB-800),
  • Bilans uspjeha,
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-803 - Prijavu poreza na dobit podnose poslovne jedinice nerezidentnog pravnog lica prema ispostavi koju odredi Porezna uprava Federacije BiH.
 • Prilozi: 
  • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
  • Bilans uspjeha,
  • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
  • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
  • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
  • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
  • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-804 - Prijavu poreza na dobit podnose pravna lica koja su registrovana u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, osim prihoda iz registrovane djelatnosti po posebnim uslovima, nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu pravnog lica.
 • Prilozi:
 • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
 • Pregled nastalih, neiskorištenih i iskorištenih poreznih gubitaka (Obrazac PG-809),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u proizvodnu opremu (Obrazac PP-810),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu investiranja u stalna sredstva (Obrazac PP-811),
 • Prijava porezne olakšice po osnovu novog zapošljavanja (Obrazac PP-812),
 • Plan investiranja (Obrazac PI-808),
 • Izjava o obračunatom porezu na isplaćene dividende/udjele (Obrazac ID-813),
 • Prijava poreznog kredita van Bosne i Hercegovine po osnovu prihoda (Obrazac PK-814);

 

 • Obrazac PP-805 - Prijavu poreza na dobit podnosi matično privredno društvo koje ima odobreno konsolidovanje nadležnoj ispostavi Porezne uprave Federacije BiH prema sjedištu matičnog društva.
 • Prilozi: 
  • Porezni bilans (Obrazac PB-800-B),
  • Obrazac PP-801 - Prijavu poreza na dobit podnose privredna društva i druga pravna lica,
  • Rješenje o konsolidaciji.

Ako ne podnese propisane porezne prijave poreza na dobit porezni obveznik će biti kažnjen za prekršaj novčanom kaznom od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM.

Porezne prijave mogu se podnijeti elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH - E-usluge/servisi

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH - http://www.pufbih.ba

Pozivamo vas da izvršite zakonom propisane obaveze i podnesete porezne prijave i izvještaje u propisanim rokovima.

Za svaku prijavu koju Porezna uprava Federacije BiH mora sačiniti u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500,00 do 50.000,00 KM.

 

IZVOR: www.pufbih.ba


Preuzmite sve izmjene i dopune Odluka o visini komunalne takse u Kantonu Sarajevo

Zbog velikog broja upita u vezi sa obavezom plaćanja komunalne takse u Kantonu Sarajevo, a sve radi izmjena i dopuna Zakona o komunalnim taksama u KS objavljenih u "Službenim novinama Kantona Sarajevo" broj 28/18 od 05.07.2018. godine, donosimo vam objavljene općinske Odluke o visini komunalne takse.

 1. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Vogošća objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
 2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Hadžići objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Ilidža objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 51/18 od 13.12.2018.godine;
 4. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Ilijaš objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br.50/18 od 06.12.2018. godine;
 5. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Novo Sarajevo objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 1/19 od 10.01.2019. godine;
 6. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Trnovo objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
 7. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Centar objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
 8. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Novi Grad  objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo, br. 2/19 od 17.01.2019. godine;
 9. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o visini komunalne takse Općine Stari Grad objavljena je u Službenim novinama Kantona Sarajevo br. 5/19 od 31.01.2019. godine

Napomena: prijava za razrez takse podnosi se do 31. januara tekuće godine, prema stanju na dan prvog januara tekuće godine za koju se razrez vrši.


Obavijest UIO u vezi sa poreskim prijavama

Ovim putem obavještavamo vas da je UIO poslala informaciju putem elektronske pošte na email adrese poreskih obveznika. Obavijest donosimo u cjelosti:

Poštovani poreski obveznici,

Ovim putem podsjećamo Vas da ste poresku prijavu za PDV te domaću akcizu kao i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu od poreskog perioda 01.01. do 31.01.2019. godine dužni dostavljati isključivo elektronskim putem preko ePortala UIO.

Preduslov za elektronsko podnošenje poreskih prijava je registracija korisnika elektronskih usluga UIO, a obveznici koji ne izvrše registraciju za elektronske usluge UIO neće biti u mogućnosti izvršavati svoje redovne obaveze, tj. podnositi PDV, PDA prijave i izvještaj o posebnoj šemi u građevinarstvu, što za sobom povlači brojne sankcije.

Podzakonski akti, koji regulišu oblast elektronskih usluga UIO i elektronskog podnošenja prijava za porez na dodatu vrijednost i domaću akcizu kao i izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu su: Pravilnik o primjeni Zakona o PDV-u („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o akcizama u BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o registraciji korisnika elektronskih usluga UIO („Službeni glasnik BiH“, broj: 85/17), Uputstvo o elektronskom podnošenju prijava samooporezivanja („Službeni glasnik BiH“, broj: 04/18) i Uputstvo o podnošenju izvještaja o posebnoj šemi u građevinarstvu elektronskim putem ("Službeni glasnik BiH", broj 82/18).

Uprava za indirektno oporezivanje


Obavijest FIA-e računovođama koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica

Finansijsko-informatička agencija (FIA) je na svojoj web stranici izdala Obavijest računovođama koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica. Obavijest donosimo u nastavku:

Radi efikasnijeg i efektivnijeg rada u procesu predaje, kontrole i ovjere finansijskih izvještaja, molimo certificirane računovođe koji predaju finansijske izvještaje za više pravnih lica, da pripreme potvrdu o predaji/prijemu finansijskih izvještaja, koja se nalazi u nastavku, te istu dostave uz finansijske izvještaje koje predaju.

Potvrdu treba sačiniti u dva primjerka, od kojih jedan ostaje u arhivi Finansijsko-informatičke agencije. Nakon što se završi formalno pravna, logička i matematska kontrola finansijskih izvještaja bit ćete obaviješteni da dođete i preuzmete svoje primjerke, a potvrda će Vam biti ovjerena u momentu predaje finansijskih izvještaja. Potvrdu možete preuzeti ovdje.

 

IZVOR: www.fia.ba


Saopćenje o prosječnoj neto plaći zaposlenih u FBiH za novembar 2018. godine

U “Službenim novinama FBiH”, broj 3/19 od 23.01. 2019. godine, objavljeno je saopćenje o prosječnoj neto i bruto plaći za novembar 2018. godine i prosječnoj plaći za period septembar-novembar 2018.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2018. godine iznosi 907 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period septembar 2018. godine- novembar 2018. godine iznosi 894 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za novembar 2018. godine iznosi 1.385 KM.

 


Provjerite svoje članstvo u Savezu računovođa i revizora FBiH

Na web stranici Saveza računovođa i revizora FBiH objavljen je lista licenciranih članova Saveza. Više na: http://www.srr-fbih.org/Member

Napomena: Savez obavještava sve članove da su u  toku aktivnosti oko pripreme i izdavanja licenci za 2019. godinu, te da gore navedena lista nije konačna. Sva dodatna ažuriranja bit će blagovremeno objavljena na stranici. Licence se izdaju sukcesivno i šalju na kućne adrese članova. 

Izvor: www.srr-fbih.org


Ministarstvo finansija FBiH objavilo Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu

Na službenoj stranici Ministarstva finansija Federacije Bosne i Hercegovine dana 16.01.2018. godine objavljen je  Poziv za dostavu GI FUK za 2018. godinu. Ovim Pozivom se obavještavaju obveznici o obavezi podnošenja godišnjeg izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole u skladu sa Zakonom o finansijskom upravljanju i kontroli u javnom sektoru u FBiH (Službene novine FBiH, br. 38/16). Navedenim Zakonom utvrđeni su obveznici podnošenja Godišnjeg  izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (GI FUK) i Konsolidovanog izvještaja o funkcionisanju sistema finansijskog upravljanja i kontrole (KI FUK).

Ovim putem podsjećamo računovođe i revizore da je jedna od tema programa seminara koji će se održati u organizaciji FEB d.d. Sarajevo u dane 21., 22., 23., 24. i 25. 01.2019. godine  i način izvještavanja, rokovi, način popunjavanja GI FUK-a kao i ostale relevantne informacije potrebne obveznicima podnošenja ovog Izvještaja.

Poziv za dostavu GI FUK 2018 možete preuzeti ovdje: http://www.fmf.gov.ba/v2/userfiles/userfiles/file/2019/Poziv%20za%20dostavu%20GI%20FUK%202018.pdf

Izvor: Ministarstvo finansija Federacije Bosne i Hercegovine


Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu

U "Službenim novinama FBiH" broj 1/19 od 11.01.2019 objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine  u 2019. godini.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-2026-5/17 od 15.12.2017. godine ("Službeni glasnik BiH", broj 6/18; "Službeni glasnik RS", broj 7/18; "Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 4/18). Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2019. godini ne donese odluku o članarini za 2020. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2020. godinu

Odluku o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: ODLUKA O ČLANARINI VTK ZA 2019.


Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za razdoblje I-XII 2018. godine

Dana 10.01.2019. godine, Ministrastvo Finansija Federacije Bosne i Hercegovine je objavilo Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2018. godine.

Objašnjenje o izradi i predaji finansijskih izvještaja po godišnjem obračunu za period I-XII 2018. godine možete preuzeti na slijedećem linku: http://www.srr-fbih.org/File/Download?idFi=2001

Izvor: SRRiF-FBiH

 

 


Časopis Januar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

Jasmin Omeragić

Računovodstvo i računovođe – ko smo, šta smo i dokle smo...

Kao i svaka druga naučna i/ili praktična disciplina i izučavanje računovodstva je sticanje vještina, usvajanje pravila i formiranje stavova. Dugotrajan je to proces s ciljem da poluči kvalitet koji ima presudan značaj za produktivnost i stav računovođe prema radu. A gotovo da niti u jednoj drugoj struci, kao u računovodstvenoj, rad nije tako i toliko „nametnut“ po pravilima propisanim Zakonom, rad koji izričito zahtijeva tačno, konkretno i korektno bilježenje i klasificiranje poslovnih transakcija i događaja primarno finansijskog karaktera, rad kojemu je rezultanta vještina sastavljanja računovodstvenih iskaza, finansijskih izvještaja, analiza, kao i adekvatna interpretacija svega rečenog kroz prezentaciju istih onim osobama koje na temelju toga mogu, a nekada i moraju donijeti  važne odluke ili dati ocjenu. Računovodstvo, kao proces prikupljanja, obrade i čuvanja podataka vezanih za poslovanje pravnih lica, kao i izvještavanja o promjenama na imovini i obavezama, rezultira zapravo time što u konačnici pokazuje rezultat uspješnosti poslovanja svakog organiziranog oblika poslovanja. U pitanju je, dakle, vrlo određena praktična aktivnost, specifična po maksimalnom angažmanu intelektualnih sposobnosti određene osobe – računovođe.

Sanela Agačević

Vrijednosno usklađivanje imovine

Jedan o temeljnih zahtjeva računovodstvenih standarda, u cilju istinitog i objektivnog finansijskog izvještaja, je svođenje imovine na fer vrijednost. U tu svrhu pravna lica su dužna procijeniti postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti zaliha, potraživanja i druge imovine. Ako je, na primjer, vrijednost zaliha smanjena uslijed nekurentnosti, oštećenja, smanjenja prodajnih cijena na tržištu ili nekih drugih okolnosti, zalihe treba otpisati do njihove neto utržive vrijednosti. Isto tako, ako postoji dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja uslijed značajnih finansijskih poteškoća, zakašnjenja plaćanja, nepoštivanja ugovora, mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak likvidacije pravna lica su dužna potraživanje umanjiti do one vrijednosti koju procjenjuju da će biti naplaćena. U ovom segmentu treba uzeti u obzir da su Zakon i Pravilnik o porezu na dobit propisali da se rashodi nastali na ime usklađivanja vrijednosti zaliha sa njihovom neto prodajnom vrijednosti priznaju se poreznom razdoblju u kojem su te zalihe ili prodane ili uništene.

Irma Muhović, Goran Peštović

Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika

Organizovanje i vršenje popisa imovine i obaveza propisana je Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i posebno treba obratiti pažnju na odredbe članova 25,26,27 i 28. Naime prema odredbama navedenih članova,pravna lica su dužna da na početku svog poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje te da se izvrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Knjiženjem inventurnih razlika, knjigovodstveno stanje usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.

Dr. sc. Jozo Piljić

Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka

Rezultat poslovanja utvrđuje se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI) i računovodstvenim politikama, a obvezujuće postupanje s ostvarenim rezultatom poslovanja - dobiti i gubitkom – propisano je Zakonom o gospodarskim (privrednim) društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).  Zakonom o gospodarskim društvima propisano je tko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) financijski izvještaj, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja.Također treba voditi računa da je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“,  broj 15/16), propisano da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznoj bilanci. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilanci uspjeha, na način predviđen ovim zakonom. Zato svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit. Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala gospodarskog društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obvezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Jasenko Hadžiahmetović

Dograđen Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH koji vodi CBBiH

U cilju unaprjeđenja platnih sistema, CBBiH je izvršila dogradnju Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH (Registar) na novu platformu i s novim funkcionalnostima. Dograđeni Registar počeo je s radom od 1.10.2018. godine. Novost je da se sada u Registru nalaze svi računi poslovnih subjekata, uključujući datum i vrijeme kada je neki dužnikov račun postao glavni račun, te datum i vrijeme otkazivanja tog računa. Ranije je Registar sadržavao samo transakcijske račune poslovnih subjekata. Nakon dogradnje Registra, CBBiH je objavila ažurirane podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata u BiH. Registri računa poslovnih subjekata uspostavljeni su, također, u uređenim platnim sistemima drugih zemalja. Stoga uvođenje dograđenog Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata na nivou cijele zemlje doprinosi harmonizaciji zakonodavstva naše države sa propisima Evropske unije, što je, između ostalog, dodatni doprinos na putu Bosne i Hercegovine ka budućem pridruženju članicama ove unije.

 

Doc. dr Mirza Čaušević

Visina stope PDV-a u Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini

U ovom članku je, predstavljen komparativni prikaz visine stope PDV-a u Europskoj uniji, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Prvi dio članka predstavlja uvodno determiniranje teme istraživanja. U drugom dijelu članka definiraju se pojmovne odrednice PDV-a, dok se u trećem  dijelu elaborira karakter, svrha i opstojnost visine stope PDV-a u Europskoj uniji. Za razliku od trećeg dijela, u četvrtom  dijelu predstavlja se visina stope PDV-a Bosne i Hercegovine, uz elaboriranje zakonske regulative, koja determinira ovo pitanje. Međutim, unatoč svim prednostima jednostopnog sustava i velikim naporima Europske unije za smanjenjem broja stopa, sve zemlje članice i dalje primjenjuju višestopni sustav PDV-a. S druge strane, interesantno je napomenuti, da Bosna i Hercegovina pitanje stopa PDV-a otvara u postupku pregovora oko punopravnog članstva u Europskoj uniji.

Marija Marković

Uvođenje programskog budžetiranja kao dio reforme javne uprave u BiH

Bosna i Hercegovina je 2003. godine dobila status potencijalnog kandidata za pristupanje Europskoj uniji kao punopravna članica. Za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jedan od preduslova je i Reforma javne uprave. Reforme javne uprave u našoj zemlji su neophodne, ne samo zbog pristupanja ka Evropskoj uniji, nego, prije svega, kao pretpostavka za djelotvorniju, odgovorniju i transparentniju javnu upravu, koja će biti orijentirana ka građanima i spremna da odgovori svim evropskim zahtjevima. Cjelokupne reforme koje su u toku u Bosni i Hercegovini pomogle bi državnim institucijama u iznalaženju novih rješenja koja zahtijevaju izazovi s kojima se lokalne vlasti suočavaju, posebno u oblasti finansija i budžeta. Kada je u pitanju upravljanje državom Bosnom i Hercegovinom, pokazalo se mnoštvo nedostataka u sistemu organizacije države i cjelokupne vlasti, u kvalitetu državne uprave kao i u neefikasnom i neadekvatnom trošenju budžetskih sredstava. Jedan od prioritetnih problema za rješavanje u reformi javne uprave je i budžetski sistem, a za rješavanje navedenog problema ključno je da se uvedu efikasni sistemi finansijskog upravljanja i da se kontrolno okruženje unutar kojeg uprava funkcionira ojača.

Bernard Iljazović

Utjecaj interne kontrole na sprečavanje nepravilnosti u financijskom izvještavanju

S obzirom na sve intenzivnije financijske malverzacije i „friziranje“ financijskih izvještaja u uvjetima nestabilne ekonomske klime, odgovorne osobe u tvrtkama trebale bi više pažnje posvetiti nadzoru poslovnih aktivnosti, a posebice financijskih izvještaja. Za otkrivanje i sprečavanje takvih situacija potrebno je uspostaviti cjelokupan sustav internog nadzora, koji će se sastojati od nekoliko segmenata, a jedan od njih je i interna kontrola. Neminovno je da sustav interne kontrole, uz ostale komponente nadzora poslovnim subjektima donosi brojne beneficije, od prevencije i sprečavanja različitih oblika prijevara u poslovanju, osiguravanja pouzdanog i točnog financijskog izvještavanja,te je stoga njegova efikasna primjena od iznimne važnosti. U konačnici, vjerodostojni financijski izvještaji omogućiti će pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka za opstanak i daljnji razvoj poslovanja, kao i pružiti potencijalnim investitorima potpuniju i realniju sliku o financijskom poslovanju. poreznog tijela i poreznog obveznika.

Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Interna revizija kao instrument upravljanja rizicima

U svakodnevnom poslovanju, preduzeća su izložena raznim rizicima. Postojanje vjerovatnoće da se planirane aktivnosti neće dosljedno ostvariti preduzeće navodi da prepoznaje, procjenjuje i upravlja potencijalnim rizicima koji ugrožavaju poslovanje.Sam proces upravljanja rizicima preduzeća od neizmjerne je važnosti za poslovanje te ostvarivanje ciljeva društava. U tom procesu oblici nadzora igraju ključnu ulogu. Stoga, interna revizija bi trebala predstavljati temeljni nadzorni oblik. Sam djelokrug, organizacija i vrsta interne kontrole zavisit će o djelatnosti društva, odnosno svako društvo moći će prilagoditi ovaj sistem svojim potrebama. Iako predstavlja najniži oblik nadzora, interna revizija predstavlja ujedno i podlogu za razvoj sofisticiranijih oblika: interne revizije i sistema kontrolinga. Cilj rada je isticanje značaja izvještaja kao najznačajnijeg dijela procesa interne revizije, a koji su namijenjeni upravnom odboru i menadžmentu. Na osnovu ovih izvještaja rukovodstvo donosi efikasne poslovne odluke, samim tim utiče na ostvarenje poslovnih ciljeva.

Nedim Čustović

Precizno utvrđen „revizorski univerzum“ osnovni je uslov za efikasno provođenje procesa pojedinačnih revizija (drugi dio)

Imajući u vidu samu suštinu definicije PIFC-a, tačnije da PIFC uvodi sistematičan pristup upravljanju putem: strateškog planiranja, programskog budžetskog planiranja, upravljanja rizicima, ovlasti i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje budžetskim sredstvima, sistema evidencija i izvještavanja, samoprocjene sistema financijskog upravljanja i kontrola (Izjava o rukovodnoj odgovornosti za ostvarivanje ciljeva - Izjava o fiskalnoj odgovornosti), Upitnik za samoprocjenu sistema financijskog upravljanja i kontrola), i interne revizije. Tako  interna revizija kao posljednja komponenta u lancu koncepta PIFC-a ispitujući adekvatnost tog koncepta ima osnovni i prvi zadatak da odlično razumije i dalje razmotri strategije, ciljeve i rizike organizacije, institucije, preduzeća. Nakon čega bi kroz svoje strateške i godišnje planove, identificiranjem, procjenom i ublažavanjem rizika, primjenjujući usvojene metodologije i Međunarodne standarde za profesionalno obavljanje interne revizije došlo do kvalitetnih nalaza i preporuka s krajnjim ciljem da se ispune strateški ciljevi organizacije, institucije, preduzeća i doda nova vrijednost (konsultantska aktivnost). Interni revizori moraju da izrade i dokumentuju plan za svaku pojedinačnu reviziju, uključujući ciljeve revizije, obim, raspored vremena I alokaciju resursa. Plan mora da uzme u obzir strategije, ciljeve I rizike subjekta od značaja za planiranu reviziju. Ako interni revizor uzima strategije, ciljeve I rizike subjekta znači da se mora osloniti na uspostavljeno finansijsko upravljanje I kontrole(sisteme internih kontrola),i tada se postavlja pitanje kako će to interni revizor operativno provesti. Prvo što bi trebalo da uradi je da prilikom sastavljanja plana pojedinačne revizije, obavezno planira traženje tzv. GI FUK-a (godišnjeg izvještaja za finansijsko upravljanje I kontrole), koje su institucije, I javna preduzeća po zakonu obavezna dostaviti CHJ (Centralnim harmonizacijskim jedinicama).

Džana Kadribegović

Izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika

Mogućnost formiranja  vijeća zaposlenika pod određenim uvjetima predviđena je u Zakonu o radu.  Iako, odluke u oblasti radnih odnosa donosi prvenstveno poslodavac, ova mogućnost je značajna sa aspekta  zastupanja  kod poslodavca u zaštiti  prava i interesa zaposlenika. S obzirom da Zakon o radu, kao temeljni propis iz oblasti rada, pitanja iz oblasti rada uređuje na opći način,  u pogledu određenih specifičnih pitanja, (pa i kada je u pitanju formiranje vijeća zaposlenika), ovim zakonom se upućuje na donošenje posebnog propisa kojim će se detaljnije urediti određena pitanja. Zakonom o vijeću zaposlenika uređuju se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika, obaveze  poslodavca prema vijeću zaposlenika, obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i rad vijeća zaposlenika.

Emsud Muhadžić

Nadzorni odbor privrednih društava

Privredno društvo je pravna fikcija iza koje stoji uprava i nadzorni odbor, tj. fizičke osobe.Uprava vodi poslovanje i odgovorna je za zakonitost i pravilnost rada privrednog društva. Nadzorni odbor je obavezni organ kod dioničkih društava. Ovakvo stajalište zakonodavca je logično jer bi bilo potpuno nesvrsishodno da dioničari, kojih je u načelu na stotine, imenuju članove uprave direktno i da pritom nemaju mogućnosti kontrole nad upravom. Ovakvo je rješenje bolje i za upravu jer rezultate svog rada uprava nije obavezna podnositi pojedinom dioničaru već na prvom mjestu nadzornom odboru koji prema upravi predstavlja sve dioničare. Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dioničara i dioničkog društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnosti dioničkog društva bez obavještavanja i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.

 Saopštenja za primjenu propisa

 Savjetodavni servis