Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu

U “Službenim novinama FBiH” broj 1/19 od 11.01.2019 objavljena je Odluka o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu. Ovom odlukom propisuje se osnovica, stopa i način plaćanja članarine koju članovi plaćaju Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine  u 2019. godini.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o članarini Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine broj 01-1-01-1-2026-5/17 od 15.12.2017. godine (“Službeni glasnik BiH”, broj 6/18; “Službeni glasnik RS”, broj 7/18; “Službeni glasnik Brčko distrikta BiH”, broj 4/18). Ova odluka stupa na snagu i primjenjuje se od 1.1.2019. godine do 31.12.2019. godine, izuzetno, ukoliko Skupština Komore u 2019. godini ne donese odluku o članarini za 2020. godinu, ova odluka će se primjenjivati do donošenja odluke o članarini za 2020. godinu

Odluku o članarini vanjskotrgovinskoj komori za 2019. godinu možete preuzeti na slijedećem linku: ODLUKA O ČLANARINI VTK ZA 2019.