Časopis Januar 2019

ELEKTRONSKI ČASOPIS

S A D R Ž A J

 

Jasmin Omeragić

Računovodstvo i računovođe – ko smo, šta smo i dokle smo…

Kao i svaka druga naučna i/ili praktična disciplina i izučavanje računovodstva je sticanje vještina, usvajanje pravila i formiranje stavova. Dugotrajan je to proces s ciljem da poluči kvalitet koji ima presudan značaj za produktivnost i stav računovođe prema radu. A gotovo da niti u jednoj drugoj struci, kao u računovodstvenoj, rad nije tako i toliko „nametnut“ po pravilima propisanim Zakonom, rad koji izričito zahtijeva tačno, konkretno i korektno bilježenje i klasificiranje poslovnih transakcija i događaja primarno finansijskog karaktera, rad kojemu je rezultanta vještina sastavljanja računovodstvenih iskaza, finansijskih izvještaja, analiza, kao i adekvatna interpretacija svega rečenog kroz prezentaciju istih onim osobama koje na temelju toga mogu, a nekada i moraju donijeti  važne odluke ili dati ocjenu. Računovodstvo, kao proces prikupljanja, obrade i čuvanja podataka vezanih za poslovanje pravnih lica, kao i izvještavanja o promjenama na imovini i obavezama, rezultira zapravo time što u konačnici pokazuje rezultat uspješnosti poslovanja svakog organiziranog oblika poslovanja. U pitanju je, dakle, vrlo određena praktična aktivnost, specifična po maksimalnom angažmanu intelektualnih sposobnosti određene osobe – računovođe.

Sanela Agačević

Vrijednosno usklađivanje imovine

Jedan o temeljnih zahtjeva računovodstvenih standarda, u cilju istinitog i objektivnog finansijskog izvještaja, je svođenje imovine na fer vrijednost. U tu svrhu pravna lica su dužna procijeniti postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti zaliha, potraživanja i druge imovine. Ako je, na primjer, vrijednost zaliha smanjena uslijed nekurentnosti, oštećenja, smanjenja prodajnih cijena na tržištu ili nekih drugih okolnosti, zalihe treba otpisati do njihove neto utržive vrijednosti. Isto tako, ako postoji dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja uslijed značajnih finansijskih poteškoća, zakašnjenja plaćanja, nepoštivanja ugovora, mogućnosti da će dužnik pokrenuti stečajni postupak ili postupak likvidacije pravna lica su dužna potraživanje umanjiti do one vrijednosti koju procjenjuju da će biti naplaćena. U ovom segmentu treba uzeti u obzir da su Zakon i Pravilnik o porezu na dobit propisali da se rashodi nastali na ime usklađivanja vrijednosti zaliha sa njihovom neto prodajnom vrijednosti priznaju se poreznom razdoblju u kojem su te zalihe ili prodane ili uništene.

Irma Muhović, Goran Peštović

Računovodstveni i porezni tretman inventurnih razlika

Organizovanje i vršenje popisa imovine i obaveza propisana je Zakonom o računovodstvu i reviziji FBiH i posebno treba obratiti pažnju na odredbe članova 25,26,27 i 28. Naime prema odredbama navedenih članova,pravna lica su dužna da na početku svog poslovanja kao i najmanje jednom godišnje sa stanjem na dan kada se završava poslovna godina ili neki drugi obračunski period, izvrši popis imovine i obaveza sa ciljem da se utvrdi njihovo stvarno stanje te da se izvrši usklađivanje knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Knjiženjem inventurnih razlika, knjigovodstveno stanje usklađuje se sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom.

Dr. sc. Jozo Piljić

Raspodjela ostvarene dobiti i pokriće gubitka

Rezultat poslovanja utvrđuje se prema Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MRS/MSFI) i računovodstvenim politikama, a obvezujuće postupanje s ostvarenim rezultatom poslovanja – dobiti i gubitkom – propisano je Zakonom o gospodarskim (privrednim) društvima (“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/15).  Zakonom o gospodarskim društvima propisano je tko i kada treba sastaviti, ispitati i utvrditi (prihvatiti) financijski izvještaj, a slijedom toga i raspored rezultata poslovanja.Također treba voditi računa da je Zakonom o porezu na dobit („Službene novine Federacije BiH“,  broj 15/16), propisano da osnov oporezivanja predstavlja oporeziva dobit obveznika koja se utvrđuje u poreznoj bilanci. Oporeziva dobit se utvrđuje usklađivanjem dobiti obveznika iskazane u bilanci uspjeha, na način predviđen ovim zakonom. Zato svako pogrešno postupanje kod utvrđivanja rezultata poslovanja direktno utječe i na pogrešno utvrđivanje visine osnovice za porez na dobit. Prije izrade financijskih izvještaja računovođe trebaju provesti brojne pripremne radnje i aktivnosti, kako bi godišnji financijski izvještaji bili sastavljeni na vrijeme i u skladu s propisima. Dobit je višak prihoda nad rashodima, odnosno pozitivan financijski rezultat i predstavlja povećanje kapitala gospodarskog društva. Ta razlika jest dobit prije oporezivanja, a nakon njezina umanjenja za poreznu obvezu utvrđuje se dobit nakon oporezivanja.

Jasenko Hadžiahmetović

Dograđen Jedinstveni registar računa poslovnih subjekata u BiH koji vodi CBBiH

U cilju unaprjeđenja platnih sistema, CBBiH je izvršila dogradnju Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata u BiH (Registar) na novu platformu i s novim funkcionalnostima. Dograđeni Registar počeo je s radom od 1.10.2018. godine. Novost je da se sada u Registru nalaze svi računi poslovnih subjekata, uključujući datum i vrijeme kada je neki dužnikov račun postao glavni račun, te datum i vrijeme otkazivanja tog računa. Ranije je Registar sadržavao samo transakcijske račune poslovnih subjekata. Nakon dogradnje Registra, CBBiH je objavila ažurirane podatke o blokiranim računima poslovnih subjekata u BiH. Registri računa poslovnih subjekata uspostavljeni su, također, u uređenim platnim sistemima drugih zemalja. Stoga uvođenje dograđenog Jedinstvenog registra računa poslovnih subjekata na nivou cijele zemlje doprinosi harmonizaciji zakonodavstva naše države sa propisima Evropske unije, što je, između ostalog, dodatni doprinos na putu Bosne i Hercegovine ka budućem pridruženju članicama ove unije.

 

Doc. dr Mirza Čaušević

Visina stope PDV-a u Europskoj uniji i Bosni i Hercegovini

U ovom članku je, predstavljen komparativni prikaz visine stope PDV-a u Europskoj uniji, u odnosu na Bosnu i Hercegovinu. Prvi dio članka predstavlja uvodno determiniranje teme istraživanja. U drugom dijelu članka definiraju se pojmovne odrednice PDV-a, dok se u trećem  dijelu elaborira karakter, svrha i opstojnost visine stope PDV-a u Europskoj uniji. Za razliku od trećeg dijela, u četvrtom  dijelu predstavlja se visina stope PDV-a Bosne i Hercegovine, uz elaboriranje zakonske regulative, koja determinira ovo pitanje. Međutim, unatoč svim prednostima jednostopnog sustava i velikim naporima Europske unije za smanjenjem broja stopa, sve zemlje članice i dalje primjenjuju višestopni sustav PDV-a. S druge strane, interesantno je napomenuti, da Bosna i Hercegovina pitanje stopa PDV-a otvara u postupku pregovora oko punopravnog članstva u Europskoj uniji.

Marija Marković

Uvođenje programskog budžetiranja kao dio reforme javne uprave u BiH

Bosna i Hercegovina je 2003. godine dobila status potencijalnog kandidata za pristupanje Europskoj uniji kao punopravna članica. Za uspješnu integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju jedan od preduslova je i Reforma javne uprave. Reforme javne uprave u našoj zemlji su neophodne, ne samo zbog pristupanja ka Evropskoj uniji, nego, prije svega, kao pretpostavka za djelotvorniju, odgovorniju i transparentniju javnu upravu, koja će biti orijentirana ka građanima i spremna da odgovori svim evropskim zahtjevima. Cjelokupne reforme koje su u toku u Bosni i Hercegovini pomogle bi državnim institucijama u iznalaženju novih rješenja koja zahtijevaju izazovi s kojima se lokalne vlasti suočavaju, posebno u oblasti finansija i budžeta. Kada je u pitanju upravljanje državom Bosnom i Hercegovinom, pokazalo se mnoštvo nedostataka u sistemu organizacije države i cjelokupne vlasti, u kvalitetu državne uprave kao i u neefikasnom i neadekvatnom trošenju budžetskih sredstava. Jedan od prioritetnih problema za rješavanje u reformi javne uprave je i budžetski sistem, a za rješavanje navedenog problema ključno je da se uvedu efikasni sistemi finansijskog upravljanja i da se kontrolno okruženje unutar kojeg uprava funkcionira ojača.

Bernard Iljazović

Utjecaj interne kontrole na sprečavanje nepravilnosti u financijskom izvještavanju

S obzirom na sve intenzivnije financijske malverzacije i „friziranje“ financijskih izvještaja u uvjetima nestabilne ekonomske klime, odgovorne osobe u tvrtkama trebale bi više pažnje posvetiti nadzoru poslovnih aktivnosti, a posebice financijskih izvještaja. Za otkrivanje i sprečavanje takvih situacija potrebno je uspostaviti cjelokupan sustav internog nadzora, koji će se sastojati od nekoliko segmenata, a jedan od njih je i interna kontrola. Neminovno je da sustav interne kontrole, uz ostale komponente nadzora poslovnim subjektima donosi brojne beneficije, od prevencije i sprečavanja različitih oblika prijevara u poslovanju, osiguravanja pouzdanog i točnog financijskog izvještavanja,te je stoga njegova efikasna primjena od iznimne važnosti. U konačnici, vjerodostojni financijski izvještaji omogućiti će pravovremeno donošenje ključnih poslovnih odluka za opstanak i daljnji razvoj poslovanja, kao i pružiti potencijalnim investitorima potpuniju i realniju sliku o financijskom poslovanju. poreznog tijela i poreznog obveznika.

Doc. dr. sc. Erdin Hasanbegović

Interna revizija kao instrument upravljanja rizicima

U svakodnevnom poslovanju, preduzeća su izložena raznim rizicima. Postojanje vjerovatnoće da se planirane aktivnosti neće dosljedno ostvariti preduzeće navodi da prepoznaje, procjenjuje i upravlja potencijalnim rizicima koji ugrožavaju poslovanje.Sam proces upravljanja rizicima preduzeća od neizmjerne je važnosti za poslovanje te ostvarivanje ciljeva društava. U tom procesu oblici nadzora igraju ključnu ulogu. Stoga, interna revizija bi trebala predstavljati temeljni nadzorni oblik. Sam djelokrug, organizacija i vrsta interne kontrole zavisit će o djelatnosti društva, odnosno svako društvo moći će prilagoditi ovaj sistem svojim potrebama. Iako predstavlja najniži oblik nadzora, interna revizija predstavlja ujedno i podlogu za razvoj sofisticiranijih oblika: interne revizije i sistema kontrolinga. Cilj rada je isticanje značaja izvještaja kao najznačajnijeg dijela procesa interne revizije, a koji su namijenjeni upravnom odboru i menadžmentu. Na osnovu ovih izvještaja rukovodstvo donosi efikasne poslovne odluke, samim tim utiče na ostvarenje poslovnih ciljeva.

Nedim Čustović

Precizno utvrđen „revizorski univerzum“ osnovni je uslov za efikasno provođenje procesa pojedinačnih revizija (drugi dio)

Imajući u vidu samu suštinu definicije PIFC-a, tačnije da PIFC uvodi sistematičan pristup upravljanju putem: strateškog planiranja, programskog budžetskog planiranja, upravljanja rizicima, ovlasti i odgovornosti za realizaciju ciljeva i upravljanje budžetskim sredstvima, sistema evidencija i izvještavanja, samoprocjene sistema financijskog upravljanja i kontrola (Izjava o rukovodnoj odgovornosti za ostvarivanje ciljeva – Izjava o fiskalnoj odgovornosti), Upitnik za samoprocjenu sistema financijskog upravljanja i kontrola), i interne revizije. Tako  interna revizija kao posljednja komponenta u lancu koncepta PIFC-a ispitujući adekvatnost tog koncepta ima osnovni i prvi zadatak da odlično razumije i dalje razmotri strategije, ciljeve i rizike organizacije, institucije, preduzeća. Nakon čega bi kroz svoje strateške i godišnje planove, identificiranjem, procjenom i ublažavanjem rizika, primjenjujući usvojene metodologije i Međunarodne standarde za profesionalno obavljanje interne revizije došlo do kvalitetnih nalaza i preporuka s krajnjim ciljem da se ispune strateški ciljevi organizacije, institucije, preduzeća i doda nova vrijednost (konsultantska aktivnost). Interni revizori moraju da izrade i dokumentuju plan za svaku pojedinačnu reviziju, uključujući ciljeve revizije, obim, raspored vremena I alokaciju resursa. Plan mora da uzme u obzir strategije, ciljeve I rizike subjekta od značaja za planiranu reviziju. Ako interni revizor uzima strategije, ciljeve I rizike subjekta znači da se mora osloniti na uspostavljeno finansijsko upravljanje I kontrole(sisteme internih kontrola),i tada se postavlja pitanje kako će to interni revizor operativno provesti. Prvo što bi trebalo da uradi je da prilikom sastavljanja plana pojedinačne revizije, obavezno planira traženje tzv. GI FUK-a (godišnjeg izvještaja za finansijsko upravljanje I kontrole), koje su institucije, I javna preduzeća po zakonu obavezna dostaviti CHJ (Centralnim harmonizacijskim jedinicama).

Džana Kadribegović

Izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika

Mogućnost formiranja  vijeća zaposlenika pod određenim uvjetima predviđena je u Zakonu o radu.  Iako, odluke u oblasti radnih odnosa donosi prvenstveno poslodavac, ova mogućnost je značajna sa aspekta  zastupanja  kod poslodavca u zaštiti  prava i interesa zaposlenika. S obzirom da Zakon o radu, kao temeljni propis iz oblasti rada, pitanja iz oblasti rada uređuje na opći način,  u pogledu određenih specifičnih pitanja, (pa i kada je u pitanju formiranje vijeća zaposlenika), ovim zakonom se upućuje na donošenje posebnog propisa kojim će se detaljnije urediti određena pitanja. Zakonom o vijeću zaposlenika uređuju se način i postupak formiranja vijeća zaposlenika, izbor i prestanak mandata članova vijeća zaposlenika, obaveze  poslodavca prema vijeću zaposlenika, obaveze i ovlaštenja vijeća zaposlenika i rad vijeća zaposlenika.

Emsud Muhadžić

Nadzorni odbor privrednih društava

Privredno društvo je pravna fikcija iza koje stoji uprava i nadzorni odbor, tj. fizičke osobe.Uprava vodi poslovanje i odgovorna je za zakonitost i pravilnost rada privrednog društva. Nadzorni odbor je obavezni organ kod dioničkih društava. Ovakvo stajalište zakonodavca je logično jer bi bilo potpuno nesvrsishodno da dioničari, kojih je u načelu na stotine, imenuju članove uprave direktno i da pritom nemaju mogućnosti kontrole nad upravom. Ovakvo je rješenje bolje i za upravu jer rezultate svog rada uprava nije obavezna podnositi pojedinom dioničaru već na prvom mjestu nadzornom odboru koji prema upravi predstavlja sve dioničare. Predsjednik i članovi nadzornog odbora dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima dioničara i dioničkog društva i ne mogu obavljati konkurentnu djelatnosti dioničkog društva bez obavještavanja i saglasnosti drugih članova nadzornog odbora.

 Saopštenja za primjenu propisa

 Savjetodavni servis