Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto/bruto plaći za avgust 2014. godine

U "Službenim novinama FBiH", broj 85/14 od 17.10.2014. godine, objavljeno je Saopćenje o prosječnoj isplaćenoj neto i bruto plaći za avgust 2014. godine. Podatke dajemo u nastavku:

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2014. godine iznosi 826 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna neto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za period juni/lipanj 2014. - august/kolovoz 2014. godine iznosi 831 KM.

Prosječna isplaćena mjesečna bruto plaća po zaposlenom ostvarena u Federaciji Bosne i Hercegovine za august/kolovoz 2014. godine iznosi 1.260 KM.


Časopis oktobar 2014

casopis oktobar 2014

S A D R Ž A J

1. Dr Asim Šaković

Šta nam donosi Pravilnik o knjigovodstvu budžeta u FBiH i kontni plan

2. Fuad Balta, dipl. oec

Oporezivanje i evidentiranje nerezidentnih pravnih i fizičkih lica u Federaciji BiH

3. Dr sc Dinka Antić

Diferencirano oporezivanje piva u BiH u svjetlu politike i prakse EU

4. Safija Žilić, dipl. oec

Izdavanje obveznica  - računovodstveno praćenje -

5. Denis Zukić, dipl. oec

Naknada za službeno putovanje

6. Dr sc Jozo Piljić; Emir Ugljanin dipl. oec

Procjena vrijednosti poduzeća metodom diskontiranog novčanog toka

7. Mr oec Mirna Pajević

Računovodstveni tretman kredita i pozajmica

8. Jasenko Hadžiahmetović, dipl. oec

Komentar nacrta novog Federalnog Zakona o porezu na dobit

9. Sanela Agačević, dipl. oec

Office bez papira – IV dio

IT u obaveznoj edukaciji računovođa i formati arhiviranja dokumenata

10. Alan Vajda, mag. iur.

Prikaz ugovora o socijalnom osiguranju s državama nasljednicama SFR Jugoslavije - II dio

11. Džana Kadribegović, dipl. pravnik

Zaštita žene i materinstva na osnovu konvencija MOR-a

12. Fatima Fazlibegović, dipl. pravnik

Obaveznost penzijskog i invalidskog osiguranja

13. Savjetodavni servis

14. Saopštenja za primjenu propisa 


Poziv kandidatima za pohađanje obuke za sticanje zvanja

feb revicon poslovna

.

.

Na osnovu odobrenja Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, Ekonomski fakultet u Sarajevu – Poslovna akademija,  „Revicon” d. o. o. i  „FEB” d. d., objavljuju

.

 P O Z I V

KANDIDATIMA ZA POHAĐANJE OBUKE ZA STICANJE ZVANJA

 

a)    certificirani računovodstveni tehničar

b)    certificirani računovođa

c)     ovlašteni revizor

 

1)      Ukupan fond časova po modulima:

a) certificirani računovodstveni tehničar 40 časova
b) certificirani računovođa 60 časova
c) ovlašteni revizor 80 časova

2)  Cijena obuke po kandidatu sa uključenim PDV-om:

a) certificirani računovodstveni tehničar, po predmetu 250,00 KM
b) certificirani računovođa, po predmetu 480,00 KM
c) ovlašteni revizor, po predmetu 650,00 KM

Popust od 10% odobravamo za kandidate koji pohađaju cijeli modul.

3)  Mjesto održavanja obuke:

Sarajevo, Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ul. Skenderija 70

4)  Početak obuke:

16. oktobra/listopad 2014. godine

5)  Termini održavanja obuke:

Četvrtak i petak u poslijepodnevnim časovima i dani vikenda (subota i nedjelja) cjelodnevno

6)  Certifikat:

Nakon završene obuke kandidati dobivaju certifikat o završenoj obuci

7)  Uplata:

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu,

Račun broj: 161 00000 474 800 56 kod Raiffeisen Bank DD Sarajevo

8)  Dodatne informacije i prijave:

Poslovna akademija: telefon 033 564 354; fax 033 564 371; E-mail lela.grubesic@efsa.unsa.ba

Revicon:                  telefon 033 720 599; fax 033 720 583; E-mail revicon@revicon.info

FEB:                        telefon 033 215 802; fax 033 204 676; E-mail feb@feb.ba

U skladu sa Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH, ispitni rok za gore navedena zvanja će se održati u novembru/studenom 2014. godine.


SEMINAR: Praktična primjena NOVIH propisa i Računovodstveni i porezni tretman prihoda

SEMINAR - Kontinuirana edukacija tehničara, računovođa i revizora

Seminar u organizaciji FEB dd se  priznaje kao kontinuirana edukacija certificiranih tehničara, računovođa i ovlaštenih revizora i upisuje u evidencijske knjižice kao 7 bodova.

oktobarseminar

 • PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH PROPISA

 • RAČUNOVODSTVENI I POREZNI TRETMAN PRIHODA

 

BIHAĆ 16.10.2014., Hotel Park

ZENICA 17.10.2014., Hotel Zenica

MOSTAR 20.10.2014., Hotel Ero

SARAJEVO 21.10.2014., UNITIC Amfiteatar

TUZLA 22.10.2014., Hotel Tuzla

 

CILJ SEMINARA

seminarnaslovnaU posljednje vrijeme donešena je nekolicina NOVIH zakona sa različitim sadržajima, koji su doveli do niza problema u primjeni istih.

Oktobarski seminar u organizaciji FEB-a ima za cilj da učesnicima ponudi profesionalne odgovore na mnoge dileme koje su već počele da se pojavljuju u vezi sa porezno-računovodstvenom primjenom NOVIH zakona.

U tom smislu, svrha seminara ja da se skrene pažnja na potrebu identičnog postupanja kod provođenja NOVIH propisa i rješavanja dilema  u vezi sa:

-          obračunom i uplatom sredstava pomoći ugroženim područjima

-          propisima oko registracije poslovnih jedinica,

-          finansijskom konsolidacijom privrednih subjekata

-          razumijevanjem primjene izmijenjenog Zakona o stopi zatezne kamate na javne prihode

-          prekršaja i inspekcija.

Promjene se događaju i u primjeni MRS-ova pa će biti objašnjeni problemi vezani za različita pitanja u vezi sa priznavanjem i evidentiranjem  prihoda kao i njihov porezni tretman.

Iz navedenih razloga, ćemo svim privrednim društvima, organima, organizacijama i institucijama vlasti, te njihovim računovođama i poreznicima ponuditi rješenja za praktičnu primjenu pomenutih propisa, kako ne bi dolazilo do različitih pristupa u primjeni istih.

 

PROGRAM

PRAKTIČNA PRIMJENA NOVIH PROPISA

 1. Zakon o finansiranju pomoći za otklanjanje prirodnih nesreća
  • Početak primjene i vrijeme trajanja Zakona
  • Ujednačavanje kriterija za obveznike izdvajanja sredstava
  • Način obračuna i uplate sredstava –  praktična primjena
  • Disproporcije u izdvajanju sredstava
 2. Zakon o registraciji poslovnih subjekata (s posebnim osvrtom na registraciju podružnica stranih pravnih lica)
  • Registracija podružnica stranih pravnih lica i dodjela ID broja
  • Dokumentacija i novine u notarskoj obradi
  • Identifikacija prodajnih  mjesta  koja nisu podružnice
  • Obaveze poreznih organa
  • Povezani propisi
 3. Zakon  i Uredba o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava
  • Uslovi za pokretanje postupka finansijske konsolidacije - podnošenje zahtijeva i donošenje odluke
  • Konsolidacija društava sa većinskim i manjinskim državnim kapitalom i isključivo privatnim kapitalom
  • Odnos Zakona i poreznih propisa
  • Objektivni i praktični problemi za primjenu Zakona i (ne)mogućnost provođenja u praksi
 4. Zakon o inspekcijama FBiH
  • Pokretanje i postupak inspekcijskog nadzora
  • Prava i obaveze subjekata nadzora
  • Pravni  lijekovi protiv rješenja i zaključaka inspektora
  • Odnos između Federalne uprave i inspekcija na nivou kantona
  • Kaznene odredbe
 5. Zakon o prekršajima
  • Pokretanje postupka i odgovornost
  • Rokovi plaćanja, novčane kazne i evidencija u registru
  • Sankcije  i zastara
 6. Zakon o Poreznoj upravi FBiH kao temeljni propis za primjenu svih poreznih zakona
  • Inspekcijski nadzor i vrste kontrola
  • Odnos Zakona o  PU FBiH prema zakonima: o stopi zatezne kamate na javne prihode, otpisu dijela duga sportskih kolektiva i drugim propisima
  • Problemi kod primjene
  • Redosljed naplate poreznih obaveza i prinudna naplata

RAČUNOVODSTVENI I POREZNI  TRETMAN PRIHODA

 1. Prihod od prodaje proizvoda
  • Prodaja domaćim kupcima
  • Prodaja kupcima koji imaju poseban status sa aspekta PDV-a
  • Izvoz proizvoda (redovno carinjenje i pojednostavljeni carinski postupak, izvoz opreme na popravak, reexport...)
 2. Prihod od usluga
  • Usluge  izvršene u zemlji  za „domaće  i strane“ kupce
  • Tretman obračuna PDV-a  i dokazivanje statusa  inostranog primaoca usluge
  • Mjerenje prihoda  prema stepenu  dovršenosti usluge (građevinska situacija)
  • „Lohn-poslovi“ – skladištenje usluge?!
  • Prihod od zakupa poslovnog prostora, davanja u zakup stana  i sl.
 3. Kamate, tantijemi  i dividende kao prihod
  • Računovodstveni aspekt
  • Porezni aspekt  - porez na dobit i porez na dohodak
  • Transferne  cijene i transferna dobit, „friziranje“ poslovnog rezultata
 4. Nenaplativa potraživanja – smanjenje prihoda ili rashod ?
 5. Kompenzacije, cesije, asignacije, ustupanje duga i dr. obligacioni odnosi -računovodstveni i pravni aspekt
 6. Prihodi nesamostalnih poslovnih jedinica nerezidenta
  • Odnos instituta „porezni punomoćnik“ iz Zakona o PDV prema  poslovnoj jedinici, iz Zakona o porezu na dobit  FBiH,
  • Priznavanje rashoda koji su nastali u vezi sa prihodima  poslovne jedinice, plata nerezidentanih fizičkih lica kao rashod u poreznom bilansu poslovne jedinice nerezidenta

 NOVINE U VEZI SA MRS KOJI UREĐUJU PRIHOD

  1. Novi MSFI 15 – Prihodi iz ugovora s kupcima , objedinjavanje više standarda koji uređuju područje prihoda
  2. SIC 31- Prihod – transakcije razmjene koje uključuju i usluge reklamiranja

OSTALE  AKTUELNOSTI IZ PRAKSE

 1. Oporezivanje različitih vrsta angažmana
  • Povremenog nesamostalnog rada zaposlenih i nezaposlenih fizičkih lica (profesora, doktora, radnika na obezbjeđenja i čuvanja objekata, održavanju čistoće, rad na 2 sata i sl.)
  • Penzionera
  • Prokurista
  • Pripravnika  i volontera

PITANJA I ODGOVORI, DISKUSIJA

 

INFORMACIJE O SEMINARU

PREDAVAČI:
Fuad Balta
Esma Kovačević
Elma Peštović

NAKNADA:
Za pretplatnike časopisa                       100,00 KM
Za ostale učesnike sa materijalom          120,00 KM
Za učesnike bez materijala                     80,00 KM

U CIJENU SU URAČUNATI:
Materijal za seminar – Priručnik
Pribor za pisanje

PLAĆANJE:
Raiffeisen bank d.d. Sarajevo   1610000063300077
Union banka d.d. Sarajevo      1020290000002288
Nova banka A.D.                   5550050000940673
UniCredit bank d.d. Mostar      3389002207884134
ili u gotovini na samom seminaru

POČETAK RADA SEMINARA U 9,30 SATI
Sve potrebne informacije infomacije na telefone:
033/ 21 58 02, 21 48 74, 21 07 14


VAŽNO: Dopuna Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom

infoParlament Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Predstavničkog doma od 10.09.2014. godine i na sjednici Doma naroda od 31.07.2014. godine, donio je Zakon o dopuni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom.

Dopunom Zakona, omogućeno je da se  „ostali zaposlenici“ mogu pismeno izjasniti da im se sredstva za finansiranje pomoći ne izdvajaju iz plaće.

Izmjena stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama FBiH“.

Tekst o praktičnoj primjeni Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom možete pogledati OVDJE.

 

Dopunu Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom dajemo u nastavku:

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O FINANSIRANJU POMOĆI ZA

OTKLANJANJE POSLJEDICA PRIRODNE NESREĆE I

OBNOVU PODRUČJA ZAHVAĆENIH PRIRODNOM

NESREĆOM

 

 Član 1.

U Zakonu o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom ("Službene novine Federacije BiH", broj 59/14) u članu 7. u stavu (5) iza riječi: "stava (1)" dodaju se riječi: "i stava (3)".

Član 2.

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

IZVOR: „Službene novine FBiH“, broj 80/14 od 01.10.2014. godine

.

Neslužbeno prečišćeni tekst Zakona o finansiranju pomoći za otklanjanje posljedica prirodne nesreće i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nesrećom možete preuzeti OVDJE.